Laatste wijzigingen

Update 6.3.1

Personeel

  • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
   De opdrachten voor de personeelsleden in de leersteuncentra (HS H00) kunnen ook als TAO ingevoerd worden.
   De controle op de ambten waar de OOM-code 37 (bijkomende lestijden Oekraïne crisis) mag gebruikt worden is aangepast zoals vastgelegd door het departement.
   Bij de opdrachten kan het vak 789 (administratieve omkadering) terug zonder foutmelding leeg gemaakt worden.
   De ingevulde gegevens in het tabblad Opmerkingen – RL3 kunnen leeg gemaakt en bewaard worden.

VWO

  • Extra – Officiële tabellen – VWO Import Taxonomie
   De fout bij de import van de modulevarianten over het veld VMV_StartDatumNT2TestPeriode is opgelost.
  • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
   De nieuwe OOM-code 40 (Extra Oekraïne middelen) kan ook gebruikt worden.
 •  
 •  

Update 6.3.0

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen

  • Orderadm art : Kassa : Beheer betaalterminals
  • PS Uurverdeling Fiche
  • PS Uurverdeling Dienstonderbrekingen

Leerlingen

  • Leerlingen – Steekkaarten – Hoofd
   Het raadplegen van de eigen loopbaanregistraties bij Discimus verloopt nu correct wanneer de leerling meerdere inschrijvingen in de school heeft.
  • Leerlingen – Steekkaarten – In-uitschrijvingen
   De volgende inschrijving en/of loopbaan wordt nu bij Discimus opgehaald bij het uitschrijven (in groep) van de leerling. Vroeger gebeurde dit via ophalen loopbanen.
  • Leerlingen – Hulpschermen – Import leerlingen uit CSV (uitgebreid)
   De rijksregisternummers van vader/moeder/voogd en de velden voor de Andere lastendrager kunnen ook geïmporteerd worden.
   De bewaarde configuraties kunnen altijd terug geselecteerd worden.
   De controle op de leeftijd van de instappers is verbeterd.
  • Leerlingen – Bingel – Controle synchronisatie
   De controle op de dubbele klasnummers is nu minder streng. Er wordt geen rekening meer gehouden met de leerlingen die uitgeschreven zijn of nu in een andere klas zitten.
   De controle wordt enkel uitgevoerd voor de klassen die gesynchroniseerd moeten worden met Bingel.
  • Leerlingen – Discimus – Studiebewijzen versturen
   Er is een bijkomende filter op de vestigingsplaats voorzien. Indien gewenst kunnen de studiebewijzen per vestigingsplaats naar Discimus gestuurd worden.
   Bij het doorsturen van het Getuigschrift van Basisonderwijs, onderwijskwalificatie niveau 1 (HS 311) wordt er niet meer  gecontroleerd op de leeftijd van de leerling.
  • Leerlingen – Discimus – Geweigerde inschrijvingen
   Na de ingave van het rijksregisternummer en geboortedatum wordt nu wel de correcte leerling opgehaald. 

Facturatie

  • Facturatie – POM accounts – Fiche
   In een POM account zijn de 3 bucketvelden niet meer verplicht. Dit heeft wel gevolgen. Als deze velden niet ingevuld zijn, zal er in de mail van de factuur geen betaalknop en QR-code meegestuurd worden. De QR-code wordt dan enkel nog voorzien bij het afdrukken van de documenten. 

Personeel

  • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
   De nieuwe OOM-code 39 (Transitiekader internaat naar Welzijn) kan gebruikt worden voor alle opdrachten vanaf 01/09/2023 van de vastbenoemde personeelsleden van de internaten die in in transitie zijn naar Welzijn.
   De nieuwe OOM-code 41 (Omzetting niet-vacante uren en lestijden) kan ook gebruikt worden.
   In het tabblad Edison is er een nieuw veld Mandaat toegevoegd om aan te duiden of de opdracht als leraar-specialist wordt uitgeoefend. Dit mandaat zal later door het departement uitgebreid worden met bijkomende codes. 
  • Personeel – Steekkaarten – Anciënniteiten
   In het tabblad TADD is er een link voorzien om een document te openen met bijkomende uitleg over de overgangsmaatregelen van het personeelslid.
  • Personeel – Steekkaarten – Voordelen alle aard
   Het voordeeltype Internet (0001) is opgesplitst in Vast internet (0001) en Mobiel internet (0010). Ook de RL 17 is aangepast. De zendingen hiervoor zijn mogelijk met begindatum vanaf 01/09/2023. 
  • Personeel – Steekkaarten – Per scholengemeenschap
   Er is een nieuw formulier Fiches personeel scholengemeenschap aan dit scherm gekoppeld. Zo kan voor elk personeelslid in de scholengemeenschap slechts 1 keer de personeelsfiche afgedrukt worden, ook al is het personeelslid in meerdere instellingen actief.

Extra

  • Extra – Beveiliging – Gebruikers – Gebruikers
   Om de leerlinggegevens automatisch te importeren in dia.be kan een nieuwe standaardgebruiker DIABE aangemaakt worden. Ook de nodige query voor de import is automatisch voorzien.

VWO

  • Schoolstructuur – VWO – Klassen – Modulevarianten
   De verplichte materialen die horen bij een ingerichte modulevariant worden nu ook mee verstuurd naar Davinci (bijgeteld bij de KostPrijsCursusMateriaal). Hierdoor worden deze nu ook getoond in het opleidingskompas.
  • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
   De combinaties interimopdracht overdracht, interim herintreder overdracht en interim herintreder tadd overdracht zijn ook mogelijk in HS 317.
  • Extra – Systeemgegevens – Beheer betaalterminals
   In dit nieuwe scherm kunnen de fiches met de gegevens voor de betaalterminals aangemaakt worden.
  • VWO – Hulpschermen – Inschrijfwizard
   De knop Documenten kan nu ook gebruikt worden vanuit de inschrijfwizard. Opgelet: Deze is enkel bruikbaar bij (her)inschrijving van bestaande cursisten. Voor nieuwe cursisten zal je nog steeds eerst de inschrijving moeten voltooien. Dan kan via de fiche van de nieuwe cursist deze knop ook gebruikt worden.
   Het bedrag en de mededeling wordt ook verstuurd naar Yomani bancontact-terminals.
  • In de schermen Studiebewijzen – Studiebewijzen afdrukken (per leerkracht)/Studiebewijzen afdrukken tussen 2 data en Afdrukken maken per ingerichte opleidingsvariant is de naam van de pdf-exportbestanden uniek gemaakt en aangepast naar %naamStudiebewijs%_%NaamCursist%-%voornaam%-%NaamModule%.pdf

Update 6.2.6

Facturatie

  • Facturatie – Extra – Export andere – Export ProAcc – Facturen boekhoudkundig
   Het scherm kan terug zonder foutmelding geopend worden.

Personeel

  • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
   De verschillende (combinatie)controles voor de opdrachten van de leersteuncentra (hoofdstructuur H00) zijn voorzien zodat deze opdrachten en de bijhorende RL1-berichten kunnen aangemaakt worden.