Wis@dclient/server schooladministratie

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Inschrijvingen

  De uitschrijving van een leerling wegens een tuchtmaatregel wordt nu zonder foutmelding naar Discimus gestuurd.

Facturatie

 • Facturatie - Afdruk - Fiscaal attest opvang

  Bij het aanmaken van het Belcotax xml-bestand wordt er gecontroleerd op het rijksregisternummer van de fiscale lastendrager en eventueel de co-ouder. Er worden enkel fiches aangemaakt voor de personen waar het rijksregisternummer ingevuld is.

Web Rapporten

 • Web Rapporten - Afdruk rapporten - Per klasgroep

  De geselecteerde gegevens blijven bewaard na het afdrukken.


 

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • PS Document Wizard per scholengemeenschap (dit is een bestaand scherm waarvoor nu rechten kunnen toegekend worden)
 • LL Steekkaart Contact

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen

  In het tabblad Andere kan er aangeduid worden om de klas niet te synchroniseren met Oudermailer.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Omkadering Basisonderwijs

  De ontbrekende soorten lestijden zijn toegevoegd om de omkadering volledig te kunnen definiëren.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten

  In elk overzichtscherm van de leerlingen kan via het lokaal menu een scherm met de contactgegevens van de geselecteerde leerling geopend worden.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Bij het uitschrijven van een leerling in het duaal onderwijs is het nu ook mogelijk om de aanleiding met code A (Ongunstige screening aanloopfase) te kiezen.

Facturatie

 • Facturatie - Afdruk - Fiscaal attest opvang

  Voor de afdruk van de fiscale attesten en het aanmaken van het zendingsbestand moet bij de gezinsgegevens van deze leerlingen het rijksregisternummer van een ouder ingevuld zijn. Ook de lastendrager moet toegewezen zijn.
  Het nieuwe model OpvangAttest.arf voor het fiscaal attest voor de opvang kan afgedrukt worden.
  Als dit arf-document ook nog bestaat in uw lokale formulierenmap, moet je het lokale formulier via de Windows verkenner hernoemen of verwijderen. Anders zal het nieuwe formulier nooit gebruikt worden.
  Voor het aanslagjaar 2023 (uitgaven gedaan in 2022), bedraagt het maximumtarief 14,40 euro per oppasdag per kind.
  Dit attest moet nog altijd aan de lastendrager bezorgd worden maar bijkomend moet er vanuit dit scherm ook een zendingsbestand aangemaakt worden om te versturen via Belcotax-On-Web. Op die manier kan de FOD Financiën de uitgaven vooraf invullen in de personenbelastingsaangifte. De gegevens moeten worden verzonden vóór 1 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Alle personeelsleden

  Via het lokaal menu kan ook het scherm met de externe documenten van het geselecteerd personeelslid geopend worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  In het basisonderwijs kan het vak 00000789 (administratieve omkadering) niet meer ingevoerd worden bij alle ambten van de administratieve medewerkers.

  Bijkomend is de controle voor een opdracht van een administratieve medewerker met OOM 07 aangepast.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Vanaf 1 september 2021 gelden nieuwe regels voor het verwerven van het recht op TADD.
  In uitzonderlijke gevallen vielen sommige personeelsleden tussen de mazen van het net bij het bepalen van de overgangsmaatregel en kregen categorie NVT toegewezen.
  Voor deze personeelsleden wordt nu ook de nieuwe TADD-regeling toegepast en wordt bij hen niet meer getest op een max van 290 dagen gepresteerd vóór 01/09/2021.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Basisonderwijs - Ambtsverdeling

  Soms werden voor bepaalde ambten de uren dubbel geteld. Dit probleem is nu opgelost.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  In een klas kan nu dezelfde open module meer dan 1 keer ingericht worden.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Ondersteuning

  De controle is aangepast zodat er een ondersteuningslijn kan toegevoegd worden voor dezelfde school als vorig schooljaar.

Facturatie

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Voorbereiding facturen vanuit leveringen.

  De problemen bij de selectie van de detailboeken zijn opgelost.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Het is nu ook mogelijk om een opdracht in te geven in HS 211 voor de ambten 324 (beleidsondersteuner ba) en 325 (beleidsondersteuner ma) in OOM 38 (omzetting uren leraar en lestijden).


 

Nieuwigheden

 • Zending middelen voor het schooljaar 2022
  De codes voor het aanmaken van de Zending aanwending middelen voor het schooljaar 2022 zijn toegevoegd.
  Via Schoolstructuur - Edison kunnen de nodige combinaties ingevoerd worden en kan het zendingsbestand worden aangemaakt.
  Het aangemaakte zendingsbestand moet je dan versturen via Leerlingen - Edison - WebEdison Zendingen.

Bingel

 • Synchronisatie met Bingel

  De informatietie van de vorige school wordt duidelijker naar Bingel doorgegegeven.

  Er wordt gecontroleerd dat er geen ongeldige karakters naar Bingel gestuurd worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  Het e-mailadres van de leerling wordt bij het versturen van een mail enkel opgenomen in Vookeur e-mail(s) leerling als de nieuwe checkbox E-mail ontvanger in de leerlingfiche geselecteerd is.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Bij het wijzigen van de inschrijvingsgegevens wordt de ingevulde aanmelddatum correct weggeschreven.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Ondersteuning

  Er kunnen voor een leerling meerdere ondersteuningslijnen toegevoegd worden voor een zelfde periode.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Het Getuigschrift Basisonderwijs kan ook tijdens het schooljaar naar Discimus gestuurd worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  De voorwaarden voor vaste benoeming van een personeelslid is aangepast: een personeelslid moet op 31 augustus voorafgaand aan de vaste benoeming in het ambt van benoeming 360 dagen (in plaats van 690 dagen) dienstanciënniteit hebben verworven.

DKO

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De OOM-code 36 is geldig tot 31/12/2022.

Office 365

 • Office 365 - Configuratie - Communicatie Entiteiten

  Op het tabblad Gebruikers voor de leerlingen kan er aangeduid worden om de Office365-mailadressen op te nemen in de lijst met ontvangers bij een mailing via Voorkeur e-mail(s) leerling.


 

Facturatie

 • Openen schermen

  De foutmeldingen (na de vorige update) bij het openen van enkele schermen en afdrukken zijn nu opgelost.

Leerling Volgsysteem

 • Extra - Leerling Volgsysteem - Begeleiding subtypes

  De rollen kunnen terug toegekend worden.


 

Nieuwigheden

 • Invoeren van de rijksregisternummers van de ouders
  Bij de gezinsgegevens van de leerling kan het rijksregisternummer van beide ouders en de voogd ingevuld worden. De Lastendrager van de leerling kan nu geselecteerd worden en hiervoor is ook een rijksregisternummer voorzien. Deze rijksregisternummers kunnen ook ingevoerd worden in de inschrijfwizard van de leerling.
  Deze gegevens zullen later gebruikt worden voor het versturen van de fiscale attesten voor de kinderopvang.

 • Facturatie: POM-functionaliteit
  Via samenwerking met POM is het nu mogelijk om facturen te laten betalen via een QR-code op een afgedrukte factuur of via een betaalknop bij digitale facturen. Hiervoor moet je bij POM een account hebben/aanmaken. Voor bijkomende info en de tarieven bij POM (aanmaken van account en transactiekosten) kan je best contact opnemen met POM zelf.
  In Wisa moeten dan volgende stappen uitgevoerd worden:
  • De accountgegevens die je van POM hebt gekregen moeten ingevuld worden in het nieuwe scherm Facturatie - POM accounts.
  • In de fiche van het factuurdetailboek (Facturatie - Organisatie - Detailboeken - Fiche) moet je het aangemaakte POM account selecteren. Het is ook belangrijk dat de bankrekening van het factuurdetailboek overeenkomt met de bankrekening die gebruikt is bij het aanmaken van het POM account.
  Bij de afdruk van een factuur zal er nu een QR-code toegevoegd worden aan het document.
  Het mailen van facturen kan nu via POM gebeuren i.p.v. met de verzendprofielen van Wisa. Dan wordt een mail gestuurd met een betaalknop en in bijlage een PDF-document van de factuur.
  De betalingen komen via POM op de bankrekening van de school terecht. Via de coda-bestanden van de bank kunnen de betalingen in Wisa ingelezen worden.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Orderadm art : POM accounts : overzicht
 • Orderadm art : POM-accounts : fiche
 • Orderadm art : POM-accounts : rapporten
 • DKO Discimus raadpleeg dubbele inschrijvingen

Leerlingen

 • Leerlingen - Hulpschermen - Import leerlingen uit CSV (uitgebreid)

  Er zal nu altijd een loopbaan aangemaakt worden als er een geldige administratieve groep ingevuld is in het CSV-bestand. Dit gebeurt ook als er in Wisa voor die loopbaan geen klas(groep) en/of vakkenpakket kan bepaald worden vanuit het CSV-bestand.

  Er kan een inschrijving voor een leerling toegevoegd worden in een instelling die overlapt met een bestaande inschrijving in een andere instelling.

 • Questi

  In de zomervakantie zullen de gegevens ook doorgestuurd worden. In de maand juli worden de gegevens van de leerlingen met een loopbaan op 30 juni doorgestuurd. In de maand augustus worden de gegevens van de leerlingen met een loopbaan op 1 september doorgestuurd.

Leerling Volgsysteem

 • Extra - Leerling Volgsysteem - Begeleidingstypes

  Per begeleidingstype kunnen nu de toegelaten interventietypes gekoppeld worden. In het leerling volgsysteem krijg je enkel de interventietypes te zien die gekoppeld zijn aan het gekozen begeleidingstype.

  Het is ook mogelijk om een begeleidingstype wel/niet te activeren.

 • Extra - Leerling Volgsysteem - Interventietypes

  Per interventietype kunnen nu de toegelaten motieven en statussen gekoppeld worden. In het leerling volgsysteem krijg je enkel de motieven en statussen te zien die gekoppeld zijn aan het gekozen interventietype.

  Het is ook mogelijk om een interventietype wel/niet te activeren.

  Per interventietype kan het label (naamgeving) van het motief en de status anders ingesteld worden.

Facturatie

 • Facturatie - Organisatie - Detailboeken

  In de fiche van een factuurdetailboek kan in het nieuw tabblad Mail Aanmaning een standaardtekst voor de mail van de aanmaningen ingevoerd worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Voor het Basis en Secundair onderwijs kan de OOM code 38 (omzetting uren leraar en lestijden) geselecteerd worden.

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken

  De RL-berichten van hetzelfde personeelslid worden in de juiste volgorde opgenomen in het zendingsbestand zodat de verwerking bij het werkstation correct verloopt.

 • Personeel - Schoollisting - Import listing

  Het Out of memory probleem bij het inlezen van grote importbestanden is opgelost.

DKO

 • DKO - Discimus - Raadpleeg dubbele inschrijvingen

  In dit nieuwe scherm kunnen de dubbele inschrijvingen in het DKO geraadpleegd worden

VWO

 • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Aantal geplande lesmomenten nakijken

  De lestijden worden ook correct nagekeken als het veld Lestijden duaal bij de modulevariant van de klas niet ingevuld is.

 • VWO - Cursisten - Goedkeuren inschrijvingen

  Als je meerdere inschrijvingen ineens goedkeurt, wordt er een extra bevestiging gevraagd waarbij ook het aantal inschrijvingen wordt getoond.

 • VWO - Cursisten - Gevolgde opleidingen - Structuurschemas

  Er is een nieuw formulier Afbeelding (VWOStructuurschemaAfbeelding.arf) toegevoegd aan dit scherm. Dit formulier print het structuurschema zoals het getoond wordt op het scherm.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  De plaatsingsstatus (ingeschreven of toegewezen) wordt nu aangepast voor alle loopbanen die verwerkt worden. Vroeger gebeurde dit enkel voor de eerste loopbaan.

  Bij een 4de inschrijving worden de tarieven omgezet naar de tarieven van de 4de inschrijving.
  Bij verwerking hvn-inschrijving werd de reeds bestaande HVN-inschrijving in DaVinci ook meegerekend in de controle op de 4de inschrijving. Dit is nu aangepast.

  Wanneer een klas volzet is, komt er een melding met extra informatie over deze klas.

  Het vinkje trajectbegeleiding contacteren kan nu ook via de inschrijfwizard ingevuld/gewijzigd worden.


 

Bingel

 • Synchronisatie met Bingel

  Enkel de klasfiches (Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen) van het huidig schooljaar worden met Bingel gesynchroniseerd.
  Vanaf 1 augustus worden ook de klasfiches van het volgend schooljaar doorgestuurd.

Leerlingen

 • Leerlingen - Studiebewijzen

  Het toekennen van het B-attest is aangepast zoals opgelegd door het departement.

  Bij het samenstellen van de clausuleringen voor een B-attest wordt in het overzicht van de studierichtingen ook de finaliteit getoond.

  Bij het toekennen van de studiebewijzen voor het basisonderwijs wordt er gecontroleerd op de leeftijdsvoorwaarden.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Anderstalige nieuwkomer kan ook geselecteerd worden voor een leerling in het (Buitengewoon) secundair onderwijs, buitgengewoon lager onderwijs en Syntra.

  Bij de historiekelementen kan de financierbaarheidscode 99 niet meer gebruikt worden voor het secundair onderwijs.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Lestijden nagaan werkt nu ook correct als het veld Lestijden duaal niet ingevuld is.

 • VWO - Cursisten - Studiebewijzen

  Er wordt bijgehouden/getoond of het studiebewijs reeds afgedrukt is op papier.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen

  Na het toekennen van de studiebewijzen wordt er een aftekenlijst afgedrukt.

 • VWO - Hulpschermen - Export Count-e - Opvolging export Count-e

  Via het lokaal menu kunnen de gegevens (Fiche, Extra adressen, KBI uitwisseling, ...) van de geselecteerde cursist geopend worden.


 

Nieuwigheden

 • Personeel halve dag verlof wegens overmacht

  Bij de dienstonderbreking 144 (verlof wegens overmacht bezoldigd) kan er aangeduid worden dat het om een halve dag verlof gaat. Er kan ook een opmerking ingevuld worden.
  Deze gegevens worden niet opgenomen in de RL2 van de dienstonderbreking.

 • Personeel terugzendingen WebEdison

  De terugzendingen van de WebEdison personeelszendingen worden na het afhalen ook automatisch verwerkt.

 • Mogelijkheid om nieuwe scheduled job Import Officiële tabellen te definiëren

  Het is mogelijk om in het scherm Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling een nieuwe scheduled job Import Officiële tabellen te definiëren. Standaard worden dan enkel de gepubliceerde wijzigingen van de officiële tabellen geïmporteerd.

 • VWO Synchronisatie Davinci

  Er is een bijkomende controle Stap 6: Vrijstellingen toegevoegd om de Davinci synchronisatie van de vrijstellingen op te volgen.
  In het scherm Davinci synchronisatie verwijderingen is ook een bijkomende controle Stap 3: Vrijstellingen toegevoegd.

Bingel

 • Synchronisatie met Bingel

  Leerlingen zonder klasnummer of met klasnummer 0 worden niet doorgestuurd naar Bingel.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Lokalen

  Ook als er meerdere vestigingsplaatsen zijn worden de kamers in de keuzelijst Ruimte in gebouw maar één keer getoond.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen (vanaf schooljaar 2015)

  Bij toon enkel huidig geldige groepen kunnen ook de nieuwe onderverdelingen die pas geldig zijn vanaf volgend schooljaar geselecteerd worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  De oriëntatie van de foto van de leerlingen wordt door Wisa nagekeken. De foto wordt niet meer gedraaid getoond.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Als de aanmeldingsdatum ingetypt is (en niet geselecteerd via de kalender), wordt deze datum ook correct bewaard.

 • Leerlingen - Discimus - Geweigerde inschrijvingen

  Het geslacht van de leerling wordt automatisch ingevuld na het ingeven van het rijksregisternummer.

Facturatie

 • Facturatie - Betalingen - Europese domiciliëringsopdrachten

  Als dit scherm een eerste keer wordt geopend, stelt Wisa voor om het bestand weg te schrijven in de map die ingevuld is in het veld Exportbestanden van het scherm Voorkeuren - Client instellingen.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Gezin

  Het beroep van de partner wordt niet meer opgenomen in een RL7 van het personeelslid.

 • Personeel - Documenten - Vergoedingen toekennen in groep

  De vergoedingen van de personeelsleden kunnen terug zonder foutmelding in groep aangemaakt worden.

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken

  In de mail van de RL-berichten voor een personeelslid zijn het onderwerp van de mail en de naam van de pdf-bestanden aangepast.
  Per personeelslid wordt 1 mail verstuurd met al zijn/haar RL's van het aangemaakte zendingbestand.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Bij het nagaan van de lestijden wordt er ook rekening gehouden met de lestijden duaal.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Net zoals bij de inschrijfwizard is ook hier de controle op de 4de inschrijving toegevoegd.

 • VWO - Cursisten - Participaties

  Lessen die vallen ná de stopzetting worden niet meer getoond.

 • VWO - Cursisten - Vrijstellingen

  De vrijstellingen worden ook bij DaVinci geregistreerd. De Type vrijstelling is omgezet naar Vrijstellingsgrond.
  Deze Davinci vrijstellingsgrondtypes kunnen bij de parameters toegevoegd worden via F7 of via het scherm Extra - CVO Gegevens - VWO parammeters (type VWVG). Voor de zelf toegevoegde types moet het veld Extra de overeenstemmende officiële code bevatten.

  De reden van de vrijstelling kan nu ook in groep ingevuld worden als er meerdere vrijstellingen tegelijkertijd toegevoegd worden. Met de knoppen Alles selecteren en Niets selecteren kunnen de modulevarianten ook geselecteerd worden.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Klas herverdelen

  Er wordt nu een waarschuwing gegeven als de klas volzet is.

  Met de nieuwe knoppen Alles selecteren en Niets selecteren verloopt de selectie van de cursisten vlotter.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen

  Via de voorkeurinstellingen van het scherm kan er ingesteld worden om de foutloos aangemaakte studiebewijzen ook naar de cursisten te mailen.

 • VWO - Hulpschermen - Controle administratieve taken

  Bij de controle Klassen zonder punten wordt de IMV-lesgever ook getoond.

DKO

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018)

  Bij het inschrijving van een leerling in het DKO kan vanaf nu het veld Onderwijsbehoeften ingevuld worden.


 

Bingel

 • Synchronisatie met Bingel

  De synchronisatie met Bingel loopt niet meer vast bij een mailadres met een ampersand-teken.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Een opdracht met combinatie ATO2, wervingsambt, personeelscategorie 3, geen TAO en geen R/W kan niet ingevoerd worden met een einddatum op 31/08.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  De opdrachten in een TAO worden terug meegeteld bij de berekening voor TADD.

VWO

 • Extra - Officiële tabellen - VWO Import Taxonomie

  Bij de import van de opleidingsgebieden (historische versies) worden de geannuleerde opleidingsgebieden niet ingelezen.


 

Nieuwigheden

 • Zending stages via Dimona
  De stagegegevens van de leerlingen in het secundair onderwijs en de cursisten van het VWO kunnen vanuit Wisa via een Dimona bericht (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) naar de RSZ gestuurd worden.
  • Opzetten van het systeem door de IT-dienst van de inrichtende macht:
   Wisa communiceert met de RSZ via een beveiligde webservice. De calls die vanuit Wisa verstuurd worden moeten dus digitaal ondertekend worden. Om deze digitale handtekening te kunnen zetten moet de inrichtende macht eerst een GlobalSign certificaat hebben of aankopen.
   De inrichtende macht moet de public key van dit certificaat zelf ter beschikking stellen van de sociale zekerheid via het aanmaken van een technische gebruiker en het activeren van een webservicekanaal. De instructies hiervoor vindt u op de website van de sociale zekerheid.
   De verkregen ClientID OAUTH en de private key van het certificaat moeten in Wisa ingevuld en opgeladen worden in het tabblad Dimona van het scherm Schoolstructuur - Inrichtende macht. Deze gegevens worden niet in de databank bewaard maar worden geëncrypteerd op de server bijgehouden.
   In de fiche van de inrichtende macht moet in het tabblad Onderneming ook het ondernemingsnummer ingevuld zijn.
   Dan kan Wisa de aangiftes van de stages digitaal ondertekenen en indienen.
  • Aangiftes van de stages versturen:
   De aangifte van de stages gebeurt via de schermen Leerlingen - Stages - Dimona en VWO - Stages - Dimona.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • LL Stages Dimona
 • VWO Stages: Dimona

Bingel

 • Synchronisatie met Bingel

  Er worden enkel loopbanen in het deeltijds/voltijds onderwijs met Bingel gesynchroniseerd. Er worden dus geen gegevens gesynchroniseerd van bvb. een internaat of een ziekenhuisschool.

  Er worden geen loopbanen gesynchroniseerd die al voor een periode in de toekomst in Wisa zijn ingebracht behalve in de maand augustus. Dan worden de loopbanen met begindatum 1 september meegestuurd.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Fiche

  Per instelling kan via het tabblad Extra - Allerlei de datum voor de synchronisatie tijdens de grote vakantie van Mijn Leerlingen vastgelegd worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Inschrijfwizard

  Voor een inschrijving met een inschrijvingsdatum na 1 september worden de inschrijving en de loopbaan van 1 september van hetzelfde schooljaar ook bij Discimus opgevraagd en automatisch toegevoegd in Wisa.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Import leerlingen uit CSV (uitgebreid)

  Het is ook mogelijk om de gegevens Loopbaan van en Loopbaan tot te importeren. Deze 2 data moeten ingevuld zijn om een loopbaan toe te voegen of te wijzigen in Wisa.

 • Leerlingen - Discimus - Nieuwe raadpleging

  Er is een nieuwe bevraging Aanwezigheden kleuters toegevoegd.

Facturatie

 • Facturatie - Organisatie - Detailboeken

  In de fiche van een detailboek voor creditnota's kan in het tabblad Voet toegestaan worden om de creditnota's van dat detailboek te mailen. De mails met de creditnota's kunnen verstuurd worden via het scherm Facturatie - Afdruk - Mailen facturen.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Fiche

  De maximum grootte van het bestand met de afbeelding van een handtekening is verhoogd naar 50kb.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De nieuwe OOM-code 37 (Vluchtelingencrisis) kan gebruikt worden om de bijkomende lestijden voor de opvang van leerlingen die gevlucht zijn uit Oekraïne te registreren.
  Het is van het grootste belang dat de school de OOM-code 37 correct en consequent meestuurt met het opdrachtenpakket voor het personeelslid dat tijdelijk is aangesteld. Het gaat immers over extra omkadering die als dusdanig herkenbaar moet zijn. Voor het schooljaar 2021-2022 kunnen de aanstellingen met OOM-code 37 gebeuren in de periode van 4 maart 2022 tot en met 30 juni 2022.

  Er kunnen ook opdrachten aangemaakt worden voor scholengemeenschapsinstellingen. De beheerder van de databank kan de mogelijke combinaties hiervoor importeren via het scherm Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Voor TADD was het bepalen van de categorie en daarbij horend het resultaat van de berekening (vinkje Voldoende) in sommige situaties nog niet correct. Dit is aangepast.

  Opdrachten in TAO worden niet meer meegeteld voor anciënniteit TADD.

  In het overzicht wordt het aantal dagen met decimalen getoond. Deze dagen zijn nu steeds gelijk aan het aantal dagen in de detailweergave.

 • Personeel - Steekkaarten - Voordelen alle aard

  Het minimumbedrag (1400.00 EUR) Voordeel van Alle Aard voor personenwagens voor het aanslagjaar 2023 is toegevoegd.

 • Personeel - Steekkaarten - Per scholengemeenschap

  Er is een nieuw formulier Overzicht personeel scholengemeenschap met beoordeling ifv TADD toegevoegd.

  Via het lokaal menu kan het scherm TADD Beoordeling zonder foutmelding geopend worden.

VWO

 • Extra - Officiële tabellen - VWO Import Taxonomie

  De memory problemen bij de import van de taxonomie zijn opgelost.


 

Berichten versturen

 • Voorkeuren - Berichten versturen

  Voor het profiel SMTP mailing via Office365 is de TLS-foutmelding bij het versturen van de mails opgelost.

  Bij het aanmaken van een berichtenprofiel kan er gekozen worden voor een nieuw type Mailing via MS Graph API.
  Hiermee worden de problemen met de authenticatie opgelost voor de gebruikers die zich in Wisa aanmelden via Office365 en Multi-Factor Authenticatie. Via dit profiel is er ook geen probleem met verzendlimieten.
  Dit profiel kan bij het versturen van mails enkel gekozen worden als men aangemeld is met een Microsoft account. Je kan hierover bijkomende uitleg vinden in de handleiding: E-mail en SMS via Wisa..

Bingel

 • Synchronisatie met Bingel

  De gegevens van de Vorige school uit de inschrijvingen en Thuisloos uit de leerlingkenmerken worden ook met Bingel gesynchroniseerd. Ook de Memogegevens van een leerling van het type Leefsituatie, Contactafspraken, Medische info en Allergieën worden doorgestuurd naar Bingel

  Enkel leerlingen met een actieve of toekomstige loopbaan worden nog gesynchroniseerd.

  In de klasfiche (Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen) kan in het tabblad Andere aangeduid worden om van die klas geen info/leerlinggegevens te synchroniseren met Bingel.

Facturatie

 • Facturatie - Afdruk - Fiscaal attest opvang

  Het maximumbedrag per kind per opvangdag voor het inkomstenjaar 2021 is aangepast naar 14.00 EUR. Als dit tarief niet correct getoond wordt, moet er nog een script uitgevoerd worden op de databank. Hiervoor kan je contact opnemen met de Wisa-helpdesk.

Personeel

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  Het aanmaken van het Belcotax bestand voor de fiches 281.10 is aangepast naar de nieuwe wetgeving voor de inkomsten van 2021.

  Bij het mailen van de loonfiches krijgt elk personeelslid het correcte document. Vergeet niet om eerst via Hulpmiddelen - Bijwerken formulieren de laatste versie van de standaardformulieren op te halen.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Lestijden duaal kan nu ingevuld worden.

  Nieuwe ingerichte modulevarianten worden nu ook verstuurd wanneer het veld Lestijden duaal leeg is.

  Het aantal lesmomenten en de som van de lestijden uit de lesmomenten worden nu ook getoond.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Een opdracht met combinatie Vacante opdracht overdracht (ATO 2 en OOM 05) is ook mogelijk in HS 317 .

 • VWO - Hulpschermen - Controle administratieve taken

  In het lokaal menu is het scherm van de klasfiche toegevoegd.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd - Inschrijfwizard

  De adres- en gezinsgegevens van een leerling kunnen niet gewijzigd worden als de inschrijfwizard wordt opgestart vanuit de leerlingfiche.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd - Identiteitskaart lezen

  De dll-bestanden voor het inlezen van de identiteitskaart zijn bijgewerkt.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Onderwijs aan huis

  De soort RG (Risicogroep) is niet meer geldig voor onderwijs aan huis vanaf 01/09/2021.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Import leerlingen uit CSV (uitgebreid)

  De defaultwaarde voor de aanspreking van de voogd is aangepast naar NVT (Niet van toepassing).

 • Leerlingen - Afwezigheden - Verzamelen

  De afwezigheden in een ziekenhuisschool worden nu correct verzameld.

 • Leerlingen - Discimus - Geweigerde inschrijvingen

  Het is nu ook mogelijk om een weigering toe te voegen voor een leerling met een rijksregisternummer dat nog niet gekend is in de databank.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Interventie

  Enkel de opties die geldig zijn op de datum van de interventie kunnen geselecteerd worden.

Facturatie

 • Facturatie - Afdruk - Fiscaal attest opvang

  Voor de verrichtingen in het inkomstenjaar 2021 is het maximum opvangbedrag per dag en per kind verhoogd naar 13.70 EUR.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Voor de ambten 324 en 325 (beleidsondersteuner ba/ma) kunnen ook opdrachten met OOM 07 (Stimulus/samenleggen binnen de scholengemeenschap) aangemaakt worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Edison RL berichten - Details

  Via de knop Als PDF mailen kan de RL via mail verstuurd worden naar het personeelslid.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  De foutmelding die soms verscheen bij het berekenen van de anciënniteiten voor de vaste benoeming is opgelost.

  De berekeningswijze voor het recht op TADD is aangepast aan de nieuwe regelgeving.
  Er wordt ook rekening gehouden met het correcte ambt als een personeelslid opnieuw in dienst is gekomen.

 • Personeel - Steekkaarten - Bezoldigingen

  Vanaf 01/01/2022 is de eenheidsprijs voor de fietsvergoeding verhoogd naar 0,21 EUR per kilometer.

Extra

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  Scholen met een zelfde instellingsnummer en een andere hoofdstructuur worden ook als 2 verschillende scholen in Wisa ingelezen.

DKO

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De OOM-code 36 (overbruggingslestijden DKO) kan ook gebruikt worden voor graad 4.

VWO

 • Lesmomenten in afstandsonderwijs

  Lesmomenten in afstandsonderwijs worden behandeld als contactlesmomenten. De actie Afstandsmomenten berekenen kan niet meer gebruikt worden in het scherm Schoolstructuur - VWO - Klassen - (Modulevarianten) - Lessen en het scherm Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Verwerken Lesmomenten. Ook in Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Aantal geplande lesmomenten nakijken wordt hiermee rekening gehouden.

 • Schoolstructuur - VWO - Ingerichte opleidingsvarianten per geografie

  Er kan aangeduid worden of de ingerichte opleidingsvariant duaal georganiseerd is. Dit wordt ook doorgestuurd naar Davinci.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  Bij het aanmaken van de Lessen uit recept wordt bij de les het vinkje Geen standaard les niet meer automatisch geselecteerd. Ook de afstandslessen worden niet meer bij de lestijden afstandsonderwijs van de ingerichte modulevariant bijgeteld.

  Bij het kopiëren van klassen met overname van lesmomenten worden de vinkjes (Vervalt, Afstands-lesmoment, ...) nu ook overgezet.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Na het klikken op de knop Lesdagen nagaan worden ook bij verschillende lesmomenten in hetzelfde dagdeel de juiste lesdagdelen aangeduid.

 • VWO - Cursisten - KBI uitwisseling

  Het KBI Trajecttype TT_WCTK (Wooncode-Taalkennis-Traject) is toegevoegd.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Wanneer een uitschrijving teniet gedaan wordt en er moeten bedragen opnieuw aangerekend worden, dan worden deze bedragen nu correct afgerond.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Bij de voorkeurinstellingen van dit scherm kan er aangeduid worden om de pop-up met de controle op de 4de inschrijving automatisch te openen.

 • VWO - Hulpschermen - Selectie en export

  Er zijn extra exportvelden toegevoegd.

 • VWO - Cursisten - inschrijfmomenten

  Foutmelding bij het openen van het scherm vanuit Alle cursisten en vanuit de inschrijfwizard is verholpen.


 

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Edison - Ingave middelen

  Er is nog een mogelijke combinatie toegevoegd voor het BUSO: overdracht naar een andere school van Lesuren ondersteuningsmodel Kl.Types (906).

DKO

 • Personeel - Steekkaart - Opdrachten

  Een opdracht met OOM 36 voor DKO kan aangemaakt worden voor de eerste, tweede en derde graad. Hiervoor kan ook een RL1 aangemaakt worden.


 

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Edison - Ingave middelen

  Er zijn nog 2 bijkomende combinaties opgenomen voor het BUSO.

Leerlingen

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Opvullen uit ingave per lesuur

  De afwezigheid voor een leerling in de namiddag wordt ook opgevuld als de leerling al een afwezigheid heeft in de voormiddag. Dit was een probleem sinds de versie 5.38.0.

DKO

 • Personeel - Steekkaart - Opdrachten

  De combinatie van ATO 2 met R/W en OOM 36 kan ook gebruikt worden.

VWO

 • Personeel - Steekkaart - Opdrachten

  De combinaties met de vakcodes 1777 (samen school maken) en 1778 (ondersteuning kerntaken leraar) zijn ook toegevoegd voor VWO.


 

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Edison - Ingave middelen

  Er zijn nog een aantal bijkomende combinaties in het programma opgenomen.

Personeel

 • Personeel - Steekkaart - Opdrachten

  Voor een opdracht met de combinatie van ATO2, wervingsambt, personeelscategorie 3, geen TAO en geen R/W kan een einddatum 31/08/jjjj ingevoerd worden.


 

Nieuwigheden

 • Zending middelen voor het schooljaar 2021
  De codes voor het aanmaken van de Zending aanwending middelen voor het schooljaar 2021 zijn toegevoegd.
  Via Schoolstructuur - Edison kunnen de nodige combinaties ingevoerd worden en kan het zendingsbestand worden aangemaakt.
  Het aangemaakte zendingsbestand moet je dan versturen via Leerlingen - Edison - WebEdison Zendingen.
 • Import leerlingen uit CSV (uitgebreid)
  Er is een uitgebreide versie beschikbaar voor de import van leerlingen uit een CSV-bestand. Dit CSV-bestand moet een aantal gegevens bevatten om de import correct uit te voeren. Je kan zelf de gegevens uit het CSV-bestand koppelen aan de Wisa-velden. De ingestelde configuratie kan bewaard worden en opnieuw gebruikt worden bij een volgende import.
  De geïmporteerde leerlingen worden niet automatisch naar Discimus gestuurd. Ze worden ook niet automatisch opgenomen in het inschrijvingsregister.
  Je kan hierover bijkomende uitleg vinden in de handleiding: Leerlingen importeren vanuit CSV uitgebreid..
 • Personeel - Voordelen alle aard
  Bij een personeelslid is er een nieuw scherm beschikbaar om voordelen alle aard in te brengen.
  Hiervoor kan ook een RL17 (Melding voordelen alle aard) en een RL18 (Melding beëindiging voordelen alle aard) aangemaakt worden.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • LL Hulpschermen Import leerlingen uit CSV (uitgebreid)
 • PS Steekkaart Voordeel alle aard

Algemeen

 • Kastdocumenten

  Er wordt altijd bijgehouden welke gebruiker een document in de kast plaatst.

 • Identiteitskaart inlezen

  Bij het inlezen van nieuwe E-id kaarten kwam er soms een foutmelding De kaartlezer is leeg of er zit een niet herkenbare kaart in. Dit is nu opgelost.

 • Bingel

  Het Memory leak probleem bij de synchronisatie van Bingel is opgelost.

 • Filters

  Zelf aangemaakte filters worden terug altijd getoond.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Fiche

  In het tabblad Extra kan ook de stempel van de school ingevoerd worden.

 • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen

  In het tabblad Andere kan aangeduid worden of de klas mag gesynchroniseerd worden met Quickstage.

Leerlingen

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie

  Voor niet-financierbare leerlingen gebeuren er geen controles meer in Wisa die het versturen van de loopbaangegevens tegenhouden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Voor het basisonderwijs kan nu voor elk ambt van het onderwijzend personeel (dus onderwijzer, kleuteronderwijzer, ...) een opdracht aangeduid worden als Leraar in opleiding. Voor het basisonderwijs was dit vroeger niet mogelijk in Wisa.

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstverband

  In het tabblad Synchronisaties kan aangeduid worden of het personeelslid voor de school van het dienstverband mag gesynchroniseerd worden met Quickstage.

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  Als voor een bevallingsverlof de werkelijke bevallingsdatum is ingevuld wordt er niet meer gecontroleerd op het aantal dagen tussen het begin van het bevallingsverlof en de vermoedelijke bevallingsdatum.

VWO

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De nieuwe OOM-code 35 (regioscan VWO ikv Edusprong) kan gebruikt worden.

  Een personeelslid met ambt 312 (adjunct directeur fusie vwo) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 274 (administratief medewerker 63 punten).

 • VWO - Cursisten - Gevolgde opleidingen - Structuurschema's

  Structuurschema's werden verkeerd gekleurd. Dat is nu verbeterd.

 • VWO - Hulpschermen - HVN - Plaatsingen

  HVN-plaatsingen worden nu opgehaald op basis van de reservatiedatum tussen 2 data. Vroeger gebeurde dit op basis van de aanmeldingsdatum.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  De modules waarvoor een tarief "4de inschrijving" (60 en 62) gebruikt is, worden niet meer opgenomen in de berekening van de max.factuur.

DKO

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De nieuwe OOM-code 36 (overbruggingslestijden DKO) kan gebruikt worden.


 

Personeel

 • Personeel - Steekkaart - Opdrachten

  De opdrachten voor de ambten ict-coördinator (253 t.e.m. 257) kunnen nu ook voor het Buitengewoon secundair onderwijs toegevoegd worden.


 

Algemeen

 • Bingel synchronisatie

  Bij de synchronisatie naar Bingel wordt naast het rijksregisternummer ook rekening gehouden met het BIS nummer dat eventueel bij de leerling is ingevuld.

Leerlingen

 • Leerlingen - Opvolgsysteem

  Bij het invullen van de begeleidingen, interventies en medische gegevens wordt er rekening gehouden met de geldigheidsdatum van de verschillende keuzemogelijkheden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaart - Opdrachten

  Er kan een opdracht toegevoegd worden voor het ambt 255 (ict-coordinator ba 85pt).

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken

  Er wordt enkel nog een zip-bestand aangemaakt omdat de zendingen via Wisa moeten gebeuren en niet meer via de website van Edison.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Onderhoud administratieve groepen

  Officiële administratieve groepen kunnen niet meer verwijderd worden.

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  Bij het importeren van de administratieve groepen wordt de correcte studiebewijscombinatie weggeschreven.

VWO

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  In de berekening van het plafond worden nu ook de inschrijvingen in vervangende opleidingen meegenomen.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Bij Uitschrijving teniet doen worden nu ook de eerder terugbetaalde materialen voorgesteld om opnieuw aan te rekenen.

 • VWO - Cursisten - Gevolgde opleidingen

  Wanneer een cursist dezelfde module wél met succes volgde in een andere opleiding na een eerdere keer niet geslaagd te zijn, wordt deze module nu ook opgehaald.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  De controle voor een 4de inschrijving gebeurt op de module in plaats van op de modumlevariant en dit geldt niet voor open modules.

  De modules waarvoor een tarief 4de inschrijving (60 en 62) gebruikt is, worden niet meer opgenomen in de berekening van de maximumfactuur.

 • VWO - Statistieken - Ingeschreven cursisten

  Het scherm kan zonder foutmelding geopend worden.


 

Algemeen

 • API

  WisaApi.dll is aangepast zodat er terug via API kan aangemeld worden.

 • Scheduler

  Het probleem met de Scheduler is opgelost zodat de automatische synchronisaties terug werken.

  Bij de synchronisatie tussen Wisa en Bingel wordt naast het rijksregisternummer ook het bisnummer van de leerling doorgestuurd.

Leerlingen

 • Leerlingen - Diddit - Beheer

  De foutmelding bij het openen van het scherm is opgelost.


 

Nieuwigheden

 • MFA: Aanmelden met Google/Microsoft O365
  Het aanmelden gebeurt vanaf nu in een aparte browser. Het opzetten van het aanmelden met Google of Microsoft O365 is een beetje veranderd. Dit is verder uitgelegd in de respectievelijke handleiding.
  Het is ook mogelijk om het aanmelden met een gewone Wisa-gebruiker af te zetten. Dit is uitgelegd in hoofdstuk 3 van de respectievelijke handleiding.

VWO

 • Extra - Officiële tabellen - VWO Import taxonomie

  Het automatisch importeren van de DaVinci-taxonomie verloopt terug zonder fouten.


 

Personeel

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken

  Bij het aanmaken van een zendingsbestand wordt voor elke RL2 het veld Prestatie op effectieve bevallingsdatum correct weggeschreven.


 

Nieuwigheden

 • Teams
  Bij het aanmaken van een Team kan je nu ook de instelling opgeven in de naam.

Leerlingen

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister

  De schermen van het inschrijvingsregister kunnen terug zonder foutmelding geopend worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaart - Edison RL berichten - Details

  Een RL 2 kan terug geannuleerd worden.

Facturatie

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Per factuur

  Het scherm van de fiche kan terug zonder foutmelding geopend worden.

Web Rapporten

 • Web Rapporten - Afdruk rapporten- Per klasgroep

  Het scherm van het overzicht instellingen kan terug zonder foutmelding geopend worden.


 

Nieuwigheden

 • Teamviewer
  Bovenaan in de knoppenbalk kan je via Hulpmiddelen het Teamviewer-programma downloaden. Teamviewer wordt automatisch gestart.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • LL office 365 gegevens (beheer)
 • PS office 365 gegevens (beheer)

Algemeen

 • Opstartscherm

  Bij het opstarten van Wisa wordt er gecontroleerd of de gebruiker met 2 schermen werkt zodat Wisa steeds zichtbaar is.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Fiche

  Bingel heeft het mogelijk gemaakt om de leerlinggegevens die ingevuld worden in Wisa automatisch met hen te synchroniseren. In het tabblad Extra - Bingel moet je deze automatische synchronisatie activeren en de Bingel token invullen. Je kan hierover bijkomende uitleg vinden in: Instellen synchronisatie tussen Wisa en Bingel.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Voor erkende niet-gesubsidieerde scholen zijn er twee nieuwe financierbaarheidscodes beschikbaar: 11 (Vrije leerling in erkende privéschool) en 13 (Regelmatig in erkende privéschool).

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen

  Na het toekennen van een B-attest met een clausulering enkel op finaliteit kan ook Gunstig advies overzitten zonder foutmelding geselecteerd worden.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Leerlingoverdracht tussen instellingen binnen één schooljaar

  Bij de uitschrijving uit de eerste school wordt de aanleiding van de uitschrijving en de situatie na de uitschrijving correct weggeschreven. Deze gegevens worden dan ook naar Discimus gestuurd.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders - Toekennen aan klas

  De afwezigheidscodes + (facultatieve verlofdag) en * (pedagogische studiedag) worden ook voor de kleuters automatisch naar Discimus gestuurd. Dit gebeurt ook bij het inschrijven van nieuwe leerlingen tijdens het schooljaar.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Consultatie - Opvolging afwezigheidscodes

  Het is nu mogelijk via het nieuwe vinkje Enkel eigen instelling om enkel de afwezigheidscodes op te halen van de eigen instelling.

 • Leerlingen - Discimus - Geweigerde inschrijvingen

  Er kan ook een telefoonnummer van de ouders ingevuld worden.

Facturatie

 • Facturatie - Organisatie - Detailboeken

  Er kan terug een hoofdingtekst geselecteerd worden in het veld Opschrift verzender.

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Horizontale ingave en wijziging

  Om de ingave van de leveringen terug vlotter te laten verlopen voor de verschillende klassen worden de schermen voor de selectie van het detailboek, de artikelen en de periode niet leeg gemaakt.

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Per factuur

  Er wordt een waarschuwing gegeven als men de identificatie wijzigt voor een bestaande factuur.

 • Facturatie - Afdruk - Aanmaningen

  De standaardtekst in de mail bij het versturen van aanmaningen is aangepast.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Schaubroeck facturen gedetailleerd

  Bij het wijzigen van het detailboek, het schooljaar of de rekeningperiode wordt de lijst van de opgehaalde documenten altijd leeg gemaakt. Zo bepalen de selectieparameters steeds welke documenten er naar Schaubrouck zullen gestuurd worden.

 • Facturatie - Extra - Import leveringen uit CSV bestand

  Het probleem met de vreemde tekens in de omschrijving is opgelost.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De OOM-code 33 (Wegwerken leerachterstand) kan ook gebruikt worden in het schooljaar 2021.

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  Het invoeren van de dienstonderbreking 003 (Bevallingsverlof) is aangepast. De vermoedelijke bevallingsdatum moet altijd verplicht ingevuld worden. Er kan ook aangeduid worden of het personeelslid nog werkelijk heeft gewerkt op de dag van de effectieve bevalling. De RL2 is ook aangepast zodat de correcte gegevens naar het werkstation worden gestuurd.

 • Personeel - Edison - WebEdison Zendingen - per scholengemeenschap

  Er wordt enkel op het einde van de zending één popup getoond met een overzicht van de resultaten van de zending voor alle instellingen.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Bij het automatisch opvullen van de lesdagen via Lesdagen nagaan wordt bijgehouden wanneer en door welke gebruiker de lesdagen zijn aangepast.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De nieuwe OOM-code 34 (Elders verworven competenties) kan gebruikt worden door alle instellingen van hoofdstructuur 317. Deze OOM-code kan enkel gebruikt worden voor het ambt 00000208 (leraar secundair volwassenonderwijs) en voor opdrachten in de opleidingen waarvoor het EVC traject goedgekeurd is door het departement.

 • VWO - Hulpschermen - Controle administratieve taken

  De export naar excel lukt terug voor de gegevens bij de controle Cursisten zonder studiebewijzen (na einddatum cursus).

Office 365

 • Tabblad Beheerder

  In de schermen Leerlingen - Steekkaarten - Office 365 en Personeel - Steekkaarten - Office 365 kunnen ook gebruikers zonder beheerdersrechten het tabblad Beheerder gebruiken. Deze gebruikers moeten van de beheerder dan wel rechten krijgen in de nieuwe schermen LL office 365 gegevens (beheer) en/of PS office 365 gegevens (beheer).


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen

  Bij het toekennen en afdrukken van een B-attest worden bij de clausuleringen de correcte benamingen getoond en afgedrukt.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Evaluatie - Afdruk proces verbaal

  Bij het afdrukken van het proces verbaal kunnen de klassen en de administratieve groepen terug geselecteerd worden.


 

Nieuwigheden

 • Andere clausulering voor B-attest in 2A en 2B
  Vanaf dit schooljaar 2020 wordt er in 2A en 2B voor een B-attest geclausuleerd op finaliteiten, onderwijsvormen en studierichtingen. Dit wordt ook naar Discimus gestuurd.
  Hiervoor moet zeker het volgende uitgevoerd worden:
  • De beheerder moet de officiële tabellen importeren via het scherm Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie.
   Zo worden de nieuwe/gewijzigde administratieve groepen met bijhorende finaliteiten in de databank ingelezen.
  • Elke gebruiker moet de formulieren bijwerken via het scherm Hulpmiddelen - Bijwerken formulieren
  In het scherm Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen (vanaf schooljaar 2015) kunnen er standaard clausuleringen op finaliteiten aangemaakt worden voor 2A en 2B.
  Omdat er nieuwe administratieve groepen zijn toegevoegd voor het derde leerjaar SO moeten de bestaande standaard clausuleringen voor 2A en 2B aangepast worden. De nummers van de nieuwe administratieve groepen moeten in de standaard clausulering gezet worden. Voor een B-attest zullen dan de correcte administratieve groepen doorgestuurd worden naar Discimus.

 • Standaardspecificaties voor A-attesten met uitsluiting in 1A/1B
  • In 1A en 1B wordt er geen B-attest toegekend. Leerlingen kunnen via een A_UITSL-attest wel een uitsluiting krijgen om over te stappen naar bepaalde basisopties of pakketten.
   In het nieuwe scherm Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard specificaties kunnen standaard specificaties gedefinieerd worden voor A-attesten met uitsluiting in 1A en 1B.
   Zo kan er veel herhalend werk vermeden worden bij het toekennen van deze attesten.
  • Leerlingen die in 1A of 1B een oriënteringsattest A met uitsluiting voor een of meer basisopties/pakketten behalen, kunnen datzelfde leerjaar vanaf het schooljaar 2021 niet meer overzitten en moeten doorstromen naar het hoger leerjaar. Vanaf het schooljaar 2020 is het niet meer mogelijk een advies overzitten in te geven voor het A-attest met uitsluitingen in 1A/1B.

 • Extra info over ouders in het scherm Leerlingen - Steekkaarten - Gezin
  • Bij de gegevens over de ouders is er een veld voorzien om vrije bijkomende informatie in te voeren (bijvoorbeeld wie eerst contacteren, wanneer, ...).
   Deze info krijg je ook te zien in:
   • het scherm Leerlingen - Steekkaarten - Memo bij het type W_GEZIN
   • het tabblad Extra info bij de contactgegevens van een opgezochte leerling via de verrekijker
  • Het is nu ook mogelijk om aan te duiden dat een ouder overleden is.
   Let op: Dit is enkel informatief en er wordt in de verdere administratie (zoals e-mails, sms, facturatie, schoolware,...) geen rekening mee gehouden. Formulieren kunnen wel aangepast worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de Helpdesk.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Struc Keuzelijsten Specificaties per instelling

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen - Contactpersonen

  Ook voor de basisscholen kunnen klascontactpersonen van het type PVVZ, LID1, LID2 en LID3 toegevoegd worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Inschrijfwizard

  Via de voorkeurinstellingen van het scherm kan de gebruiker de afdrukken selecteren die automatisch geselecteerd zullen worden in de laatste stap van de wizard.
  Na het aanpassen van de voorkeurinstellingen moet de inschrijfwizard eerst even afgesloten en herstart worden.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie

  Via het lokaal menu kunnen nu ook de afwezigheden van de leerling bekeken en aangepast worden.

 • Leerlingen - Discimus - Rijksregisternummers ophalen

  Er is een formulier aan dit scherm gekoppeld met een overzicht van de leerlingen waarvoor het rijksregisternummer bij Discimus wordt opgehaald.

 • Leerlingen - Discimus - Geweigerde inschrijvingen

  Een weigering met capacaiteitsoort Pedagogische eenheid kan zonder problemen ingevoerd worden.

Facturatie

 • Facturatie - Extra - Import leveringen uit CSV bestand

  Het CSV bestand kan terug zonder foutmelding ingelezen worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  Voor opdrachtgebonden dienstonderbrekingen wordt bij de selectie van de gekoppelde opdrachten ook de OOM-code van de opdracht getoond.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  De maatregel om verlof wegens overmacht te nemen is verlengd tot 30 juni 2021. Dit verlof (code 046) wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.
  Bij het berekenen van het aantal dagen wordt deze dienstonderbreking dus meegeteld.

 • Personeel - Hulpschermen - Vormingen en opleidingen - Aanmaken in groep

  De vormingen kunnen zonder problemen in groep aangemaakt worden voor de geselecteerde personeelsleden.

 • Personeel - Edison - WebEdison zendingen

  Het tabblad Fouten bij versturen bestaat niet meer. Een zending met een foutmelding wordt nu steeds getoond met status Te versturen in het tabblad Verzenden.
  In dit tabblad kunnen alle RL's van zo een zendingsbestand terug op status X gezet worden. Bij het aanmaken van een nieuw zendingsbestand kunnen deze RL's dan terug geselecteerd worden.

Extra

 • Extra - Officiële tabellen - Schoolvakanties

  De schoolvakanties zijn toegevoegd tot en met het schooljaar 2026.

VWO

 • Schoolstructuur - Davinci - Synchronisatie

  Bij de synchronisatie van de Lessen voor Volgend schooljaar worden nu de juiste lessen weergegeven.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Bij het verwijderen van een inschrijfmoment wordt er gecontroleerd of er nog participaties aanwezig zijn in de inschrijving. Er wordt nu gecontroleerd op alle participaties van de ingerichte modulevariant.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Betalingen

  De controle op het bedrag bij het betalen via Elektronische opleidingscheques is aangepast.

 • VWO - Hulpschermen - Controle administratieve taken

  Bij de controle van de Cursisten zonder studiebewijzen worden nu ook de voorlopig toegekende studiebewijzen vermeld.

 • VWO - Hulpschermen - HVN - Plaatsingen

  De (nog niet verwerkte) HVN-plaatsingen en inschrijvingen worden nu ook meegeteld in het aantal ingeschreven cursisten in de IMV.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Discimus - Geweigerde inschrijvingen

  Het scherm van de geweigerde inschrijvingen kan terug zonder foutmelding geopend worden.


 

Algemeen

 • Foutmeldingen na update 5.34.0

  Na de laatste update 5.34.0 kreeg men tijdens het gebruik van Wisa regelmatig (verschillende) foutmeldingen met bijvoorbeeld connectieproblemen.
  Deze foutmeldingen zijn door de programmeurs onderzocht en aangepast.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Studiebewijzen

  Er is een nieuw studiebewijs Geen deelcertificaat HBO met Discimuscode 901 beschikbaar als standaard studiebewijs.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Overzicht studiebewijzen

  Secundaire scholen met modulair en deeltijds onderwijs kunnen dit scherm nu ook zonder foutmelding openen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Overzicht per klas

  Vanuit dit overzicht kan via het lokaal menu nu ook het scherm met de Tuchtmeldingen van een leerling geopend worden.

 • Leerlingen - Edison - Onderwijs aan huis

  Het scherm kan terug zonder foutmelding geopend worden zodat het zendingsbestand voor het onderwijs aan huis kan aangemaakt worden.

 • Leerlingen - Edison - Secundair onderwijs - Telling stages

  Het scherm kan terug zonder foutmelding geopend worden zodat het zendingsbestand voor de stages kan aangemaakt worden.

VWO

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Betalingen

  Bij een betaling via OPLCHK_E (elektronische opleidingscheque) wordt de betaling ook verdeeld over de loopbanen.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Het selectieveld Goedkeuring evaluatiecomissie wordt steeds opgezet wanneer er definitieve studiebewijzen toegekend zijn.
  Dit is dus niet enkel voor de geslaagde cursisten. Het kan ook manueel aangepast worden.

 • VWO - Cursisten - Participaties

  Participaties voor afstandslessen worden ook naar Davinci gestuurd.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen (per opleiding)

  Het evaluatieresultaat is ook toegevoegd aan het overzicht.


 

Nieuwigheden

 • Aanmelden met MFA
  Je kan nu aanmelden in Wisa met Multi-Factor Authenticatie (MFA). Hiervoor is de lay-out van het aanmeldscherm aangepast.
  Het is mogelijk om aan te melden via het aanmeldscherm van Bijkomende uitleg over het opzetten en het gebruik hiervan vind je in de bijhorende handleiding.

 • Weigeringen van inschrijvingen en Discimus
  Scholen die niet werken met het digitaal inschrijvingsregister in Wisa kunnen nu ook de geweigerde inschrijvingen invoegen en naar Discimus sturen.
  Via het nieuw scherm Leerlingen - Discimus - Geweigerde inschrijvingen kan men de weigeringen raadplegen, creëren, aanpassen en verwijderen.
  Bij het uitschrijven van een zittende leerling is het ook mogelijk om een weigering naar Discimus te sturen.
  In de handleiding Weigeringsdienst kan je hierover meer uitleg vinden.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • LL Discimus geweigerde inschrijvingen

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  De foutmelding Argument out of range bij een Discimus raadpleging is opgelost.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Het is mogelijk om een opdracht met OOM 33 (Wegwerken leerachterstand) aan te maken in combinatie met Tijdelijk andere opdracht, Reaffectatie of Wedertewerkstelling.

  Een personeelslid met ambt 210 (adjunct directeur svwo) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 323 (stafmedewerker).

Web Rapporten

 • Web Rapporten - Configuratie afdrukken - Vakkenmodel - Afdrukmodellen

  Bij het kiezen van een punttype Klasgemiddelde of Mediaan kan een kolom gekozen worden waarover het klasgemiddelde of de mediaan berekend wordt.

VWO

 • VWO - Cursisten - Fiche

  Bij het raadplegen van de plaatsingen van de cursist worden er extra gegevens (o.a. uitschrijvingsdatum, diploma secundair, arbeidsstatuut, tarief, ...) opgehaald.

 • VWO - Cursisten - Goedkeuren inschrijvingen

  Via het lokaal menu kunnen nu ook de schermen Gevolgde opleidingen en Begeleidingen geopend worden.

 • VWO - Hulpschermen - Controle Voorvereisten in Groep

  De controle is uitgebreid. Naast de ingeschreven loopbanen worden ook de loopbanen met status Toegewezen gecontroleerd.

 • VWO - Hulpschermen - Export Count-e - Opvolging export Count-e

  De te betalen bedragen van het type Officieel Inschrijvingsgeld betaald in ander centrum worden niet meegenomen naar Count-e.

 • VWO - Davinci - Notificaties

  De Inschrijvingsdatum en de Einddatum laatste module worden ingelezen vanuit de Davincisignalen.


 

Algemeen

 • Voorkeuren - Algemeen

  Als je kiest om Samenstelling roosters te bewaren, worden in alle overzichtschermen de ingestelde kolommen en hun volgorde terug bewaard.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De OOM-codes 32 (Meelooptraject directeur) en 33 (Wegwerken leerachterstand) kunnen nu ook gebruikt worden.


 

Nieuwigheden

 • Weigeringen van inschrijvingen en Discimus
  De geweigerde inschrijvingen van leerlingen worden nu ook naar Discimus gestuurd.
  De weigeringen kunnen naar Discimus gestuurd worden als je werkt met het digitaal inschrijvingsregister in Wisa.
  Na de update 5.33.0 zal dit ook mogelijk zijn voor scholen die niet werken met het digitaal inschrijvingsregister in Wisa.
  Deze weigeringen kunnen verstuurd worden bij:
  • Live-inschrijven via de inschrijfwizard. Bij het afronden van een niet gerealiseerde inschrijving wordt een weigering naar Discimus gestuurd.
  • Hermaken van het inschrijvingsregister bij niet live-inschrijvingen.
  • Uitschrijven van een ingeschreven leerling. Als er op de uitschrijvingsdatum een inschrijvingsregister bestaat, kan Weigering versturen naar Discimus gebruikt worden.
  In het Discimus-synchronisatiescherm is een controle voor de Weigeringen toegevoegd.
  De weigeringen die bij Discimus gekend zijn kunnen via een nieuwe raadpleging ook opgevraagd worden.
  Er is een nieuwe handleiding Weigeringsdienst over het weigeren van een inschrijving en de daarbij horende communicatie naar Discimus op de WISA-website gezet.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • LL Discimus Raadpleeg weigeringen

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Onderwijs aan huis

  Vanaf het schooljaar 2020 zijn voor het soort onderwijs aan huis enkel de codes CZ (Chronisch ziek), LZ (Langdurig ziek), RG (Risicogroep) en MR (Moederschapsrust) toegelaten.

Facturatie

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Voorbereiding facturen vanuit leveringen

  Als de elektronische facturen onmiddellijk gemaild worden, krijgen deze mails de opmaak uit de definitie van het factuurdetailboek.

 • Facturatie - Afdruk - Fiscaal attest opvang

  De leeftijdsgrens en het maximum opvangbedrag per dag zijn opgetrokken. Er wordt zowel rekening gehouden met de leeftijd als met het maximum opvangbedrag per dag:

  • verrichtingen t.e.m. 2019: 12 jaar en 11,20 EUR
  • verrichtingen vanaf 2020: 14 jaar en 13.00 EUR

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Een personeelslid met ambt 312 (adjunct directeur fusie vwo) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 210 (adjunct-directeur svwo).

 • Personeel - Steekkaarten - Andere documenten

  Bij het aanmaken en afdrukken van een dienstattest wordt ook het Vak gelijkstelling opgehaald uit de opdrachten.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  Het aanmaken van het Belcotax bestand voor de fiches 281.10 is aangepast naar de nieuwe wetgeving voor de inkomsten van 2020.

 • Personeel - Schoollisting - Import listing

  In de maand januari heeft het departement de schoollistings uitgebreid met Voordeel Alle Aard (VAA). Deze bijkomende gegevens worden nu ook ingelezen.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Overdracht instellingen

  De overdracht lukt ook als er gebruik gemaakt wordt van modulegroepen.

 • Elektronische opleidingscheques

  Elektronische opleidingscheques kunnen ook gebruikt worden als betaaltype in de inschrijfwizard, bij betalingen en bij de verzamelstaat opleidingscheques.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Te betalen

  Er wordt geen extra betaling toegevoegd als Betaald in ander centrum geselecteerd is in de standaardwaarden of in de tab om het materiaal toe te voegen.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Zoals in de hoofdfiche kan een overzicht van alle plaatsingen van de cursist bij Davinci opgevraagd worden.

  De cursist die zich binnen een periode van 6 schooljaren 3 keer voor dezelfde module heeft ingeschreven, moet bij een volgende inschrijving voor dezelfde module in dezelfde periode een hoger inschrijvingsgeld betalen.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten voor leerkracht

  Het vinkje Voortijdig uitgeschreven cursisten ook tonen wordt bewaard.

 • VWO - Hulpschermen - Export Count-e - Overzicht te betalen per referentienummer

  Via het lokaal menu kunnen nu ook de schermen Loopbanen, Vrije velden en Begeleidingen geopend worden.


 

Algemeen

 • Berichten versturen

  De SMS-berichten kunnen terug zonder problemen verstuurd worden via de provider SMS4Less.

Leerlingen

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden

  De afwezigheidscode H (Revalidatie tijdens het eerste lesuur) is weer beschikbaar voor de voltijds leerplichtige leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs (HS 221).

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Een personeelslid met ambt 36 (leermeester lichamelijke opvoeding) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 33 (onderwijzer).

  Een personeelslid met ambt 6 (godsdienstleraar) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 7 (leraar).

Web Rapporten

 • Web Rapporten - Afdruk rapporten - Per klasgroep

  In het selectiescherm van de instellingen kan er een veiligheidsfilter ingesteld worden.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Verwerken Lesmomenten

  Bij het verwerken van de lesmomenten wordt bijgehouden wie de lesmomenten heeft aangepast. Ook het tijdstip van de actie wordt bij het lesmoment bewaard.

 • VWO - Cursisten - Fiche

  Vanuit de fiche van de cursist kan het scherm van de gekoppelde gebruikers geopend worden.

Office 365

 • Office 365 - Configuratie - Azure active directories

  Er kan ook een nieuwe tenant toegevoegd worden als er gegevens staan op het tabblad Powershell credentials - Waarschuwing verwerking.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden

  De afwezigheidscode M is terug beschikbaar voor de hoofdstructuren 311, 312 en 321.

Facturatie

 • Facturatie - Basisgegevens - Artikelen

  Om de gegevens van een artikel te kunnen aanpassen moet er in de knoppenbalk eerst op de knop Bewerken (F2) geklikt worden.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden

  Het is terug mogelijk om de eigen gedefinieerde afwezigheidscodes te gebruiken.

Extra

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  Bij het importeren van de officiële Administratieve groepen wordt het correcte stelsel (lineair of modulair) ingelezen.


 

Algemeen

 • Afwezigheden (deeltijds) leerplichtige kleuters

  Voor (deeltijds) leerplichtige kleuters kon men dit schooljaar nog een afwezigheidscode A toekennen. Dit is nu niet meer mogelijk. Bij deze update zijn deze toegekende A-codes vervangen door de afwezigheidscode - (Afwezig reden onbekend). Deze afwezigheden moeten door de gebruiker nog correct gezet worden.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Edison - Ingave middelen

  Je kan de nieuwe codes gebruiken voor de zending van de middelen voor het schooljaar 2020.

  Via de nieuwe knop Ingegeven middelen vorige schooljaren kunnen de ingevulde gegevens van een schooljaar naar keuze bekeken worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  Bij het raadplegen van de eigen registraties bij Discimus worden voor de internaatleerlingen alle internaatinschrijvingen getoond.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden

  Voor elke leerling (leerplichtig, deeltijds leerplichtig, niet leerplichtig) kunnen nu enkel toegelaten afwezigheidscodes geselecteerd worden. Een afwezigheidscode A kan bijvoorbeeld enkel toegekend worden aan niet leerplichtge kleuters.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per klas (administratie)

  Voor de kleuters is er een kolom toegevoegd zodat je kan zien of een kleuter deeltijds leerplichtig is.

Personeel

 • Personeel - Documenten - Nieuw document aanmaken

  Voor de personeelsleden van het basisonderwijs kunnen nu ook Overeenkomsten tijdelijke aanstelling van doorlopende/bepaalde duur in een wervingsambt aangemaakt worden waarbij meerdere opdrachten opgenomen zijn. Hiervoor moet je een overeenkomst kiezen van het type WRP6 of WRP7.


 

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Web rapporten: Schooljaar indelingen
 • Web rapporten: vakkenmodel
 • Web rapporten: Stylesheet
 • Web rapporten: Rapportformulieren
 • Web rapporten: Rapport sjablonen
 • Web rapporten: Overzicht Instellingen
 • Web rapporten: afdruk rapporten per klasgroep
 • Web rapporten: basisscherm afdruk rapporten
 • Web rapporten: Afdrukmodellen

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Als een leerling niet komt opdagen wordt er bij het verwijderen van de inschrijving rekening gehouden met het schooljaar. Zo zullen er geen gegevens van een vorige inschrijving in dezelfde school verwijderd worden.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen

  Voor leerlingen in een duale opleiding in een aanloopfase kan het studiebewijs DU_AVC (bewijs van competenties) toegekend worden.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  De verwijderde studiebewijzen zullen ook bij Discimus verwijderd worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Per hoofdinstelling

  De anciënniteiten van het personeelslid kunnen vanuit dit overzicht ook geopend worden.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  Het formulier Loonfiche per persoon kan voor elk personeelslid individueel afgedrukt worden.

 • Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Individueel - Mijn leerlingen

  Het is niet meer mogelijk om in dit scherm nog leerlingen toe te wijzen. Enkel de rollen kunnen hier nog ingesteld worden.

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken - per instelling

  In het overzicht wordt ook de hoofdstructuur getoond waarvoor de RL gemaakt is.

 • Personeel - Edison - WebEdison zendingen

  Bij het overzicht van de zendingen is de kolom Datum verzonden toegevoegd.

VWO

 • Opzoeken cursist

  Via de verrekijker kan een cursist zonder foutmelding opgezocht worden.

 • VWO - Cursisten - Fiche

  De fout bij het raadplegen van de plaatsingen is opgelost.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Bij de knop Wijzig tarief worden de tarieven getoond die geldig zijn op de datum dat de lessen starten.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Er is een tabblad Gelijktijdig geïntegreerd aanbod toegevoegd om een module en het aantal lestijden voor het gelijktijdig geïntegreerd onderwijs in te vullen.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Bij een klaswissel van meerdere loopbanen wordt het bedrag van de teruggave correct berekend.

Office 365

 • Office 365 - Teams - Beheer teams per instelling

  Personeelsleden van teams van afgelopen schooljaren kunnen gesynchroniseerd worden indien aan het team een lesverdelingdetaillijn gekoppeld is.


 

Nieuwigheden

 • Studiebewijzen toevoegen voor loopbanen in vreemde scholen
  Er kunnen nu studiebewijzen toegevoegd worden aan de loopbanen in vreemde scholen. Dit kan zowel manueel als via Discimus raadplegingen.

 • Entiteiten en vrije instellingsgroepen
  • Nieuw scherm om entiteiten aan te maken:
   Via het nieuw scherm Schoolstructuur - Entiteiten kunnen entiteiten gedefinieerd worden. Dit is een groep van administratieve instellingen die naar buiten komen als 1 school. Deze entiteiten zullen vooral gebruikt worden voor rapporten en het puntenboekje. Per entiteit kunnen ingericht vakken aangemaakt worden die dan gekend zijn in al de scholen van de entiteit.
  • Nieuw scherm om vrije instellingsgroepen aan te maken
   Naast de entiteiten kunnen via het scherm Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Instellingsgroepen vrije instellingsgroepen gedefinieerd worden. (bvb. per gemeente).
  Bij het ophalen van de leerlingen of personeelsleden per instellingsgroep worden zowel de entiteiten als de vrije instellingsgroepen getoond.

 • Nieuw scherm om groepsgewijs personeelsvormingen in te geven
  Via het nieuw scherm Personeel - Hulpschermen - Vormingen en opleidingen - Aanmaken in groep kan in groep een vorming toegevoegd worden voor een aantal geselecteerde personeelsleden.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Struc Organisatie Entiteiten
 • Overzicht instellingsgroepen entiteit
 • Struc entiteit: Ingerichte vakken
 • Struc Organisatie Vrije instellingsgroepen
 • PS Hulpschermen Vormingen in groep

Algemeen

 • Leerling zoeken

  Via de Zoeken-knop (verrekijker) kunnen de leerlingen van het basis en het secundair onderwijs ook opgehaald worden via de naam van de vader en/of de naam van de moeder. Het zoeken op de naam van de vader/moeder is niet hoofdlettergevoelig. Er wordt wel rekening gehouden met spaties of andere speciale tekens in de naam.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Een inschrijving in een virtuele instelling kan zonder foutmelding verwijderd worden.

  Bij het ongedaan maken van een uitschrijving met uitschrijfdatum 30/06 blijven voor de laatste loopbaan alle studiebewijzen bewaard.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Gezin

  Er kunnen nieuwe waarden toegevoegd worden voor de burgerlijke staat van de ouders van een leerling. Bij de personeelsleden mag men voor de burgerlijke staat enkel kiezen uit een aantal vaste codes omdat deze codes naar het werkstation gestuurd worden.

 • Leerlingen - Stamboekregister - Toekennen stamboeknummers

  Ook voor virtuele instellingen kunnen nu stamboeknummers in groep toegekend worden.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Leerling jaaroverdracht tussen instellingen

  De waarde van Toestemming publicatie beeldmateriaal wordt ook overgenomen uit de inschrijving van de vorige school.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Leerlingenoverdracht tussen instellingen binnen één schooljaar

  Er is maar één knop om de overdracht uit te voeren. Als je hierop klikt, komt er nog een vraag om de overdracht te bevestigen. Indien nodig kan de overdracht nog afgebroken worden.

Facturatie

 • Facturatie - Afdruk - Artikeltotalen per rekening op basis van facturen

  De gratis gegeven artikelen worden nu ook geselecteerd en vermeld op het formulier.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Fiche

  Voor een personeelslid is het nu mogelijk om een tweede mailadres E-mail privé bij te houden. Het bestaande mailadres is nu E-mail werk.

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  Bij het verlengen van een dienstonderbreking voor een personeelslid met opdrachten in meerdere instellingen kunnen de RL's van de verlenging voor al deze instellingen aangemaakt worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  De berekening en de weergave van de anciënniteiten voor een vaste benoeming is aangepast. Er wordt rekening gehouden met de anciënniteit uit tijdelijke opdrachten binnen de scholengemeenschap en per inrichtende macht. Ook het formulier met de detailgegevens is aangepast.

 • Personeel - Steekkaarten - Per hoofdinstelling

  Het scherm TADD Evaluatie kan voor een geselecteerd personeelslid geopend worden.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Lijst niet volledig vervangen dienstonderbrekingen

  Er is een nieuw formulier Gedeeltelijke vervangingen toegevoegd.

 • Personeel - Lesverdelingen

  De import van het lessenrooster in de agenda kan gebeuren op elke dag van de week. De importdatum mag geen datum in het verleden zijn. Het nieuwe lessenrooster wordt toegepast in de agenda vanaf de importdatum.

Extra

 • Extra - Systeemgegevens - Query beheer

  De export-query EXPWISASOL (Export schoolonline) is performanter gemaakt.

  De queries EXPBIN en EXPBINZO voor de synchronisatie met Bingel zijn gewijzigd.

VWO

 • VWO - Cursisten - Goedkeuren inschrijvingen

  De gegevens over het arbeidsstatuut en het diploma secundair onderwijs zijn toegevoegd aan het overzicht.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Voor online-inschrijvingen zijn klaswissels op de inschrijfdatum ook mogelijk.

 • VWO - Hulpschermen - Controle Voorvereisten in Groep

  In de zoekbalk kan er nu gezocht worden op klas of module.


 

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Voor de personeelsleden die onder TADD-overgangsmaatregelen (CAT1 - CAT2 - CAT3) vallen, wordt er gekeken welke dienstanciënniteit er bereikt wordt op 30 juni. Als dat 720 dagen is, valt het personeelslid onder categorie 3. Bereikt het personeelslid die 720 dagen niet, valt (of blijft) hij/zij in categorie 2.
  Dit geldt niet voor de nieuwe TADD regeling.

VWO

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Zoals bij de inschrijvingen wordt bij TOEWIJZING nu de toelatingsvoorwaarde van de plaatsing doorgestuurd.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Leerlingen uitschrijven in groep

  Leerlingen die al een loopbaan hebben voor het nieuwe schooljaar kunnen zonder foutmelding in groep uitgeschreven worden.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Voor een duale opleiding kan een bewijs van beroeps- of deelkwalificatie (waarbij de kwalificatie is ingevuld) zonder problemen doorgestuurd worden.


 

Nieuwigheden

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Leerlingen uitschrijven in groep

  Er is een tabblad Geen loopbaan toegevoegd aan dit scherm. Hier kunnen de ingeschreven leerlingen die voor een gekozen schooljaar geen loopbaan hebben in groep uitgeschreven worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Inschrijfwizard

  Bij een nieuwe leerling wordt de ingevulde thuistaal en moedertaal correct verwerkt.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Voor de hoofdstructuur 315 (Syntra/Leertijd) kunnen de studiebewijzen ook naar Discimus gestuurd worden.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Groepsgewijs standaard interventies/begeleidingen aanmaken

  Dit scherm kan terug zonder foutmelding gebruikt worden.


 

Nieuwigheden

 • Personeel - Beheer toegewezen leerlingen

  Het beheer van de toegewezen leerlingen is onderverdeeld in 2 delen : Individueel en In groep.
  Individuele leerlingen (bijvoorbeeld enkele leerlingen uit verschillende klassen die door een leerlingbegeleider worden opgevolgd) moeten voortaan toegekend worden via Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Individueel - Mijn groepen per instelling. In dit scherm is een extra tabblad Individuele leerlingen toegevoegd.
  Zo blijven deze individuele leerlingen rechtstreeks gekoppeld aan het personeelslid als er gekozen wordt voor Lijst eerst leegmaken bij het toekennen van leerlingen via Personeel - Beheer toegewezen leeringen - In groep - Mijn leerlingen of via de scheduled job Mijn leerlingen aanpassen waarbij de leerlingen toegekend worden op basis van de koppelingen met de klas/klasgroep/leseenheid/leerlinggroep.

Algemeen

 • Buitenlandse GSM-nummers

  Buitenlandse GSM-nummers kunnen in Wisa ook ingevoerd worden met voorloopnullen (vb. 0031.....)

 • Export naar MS-Word

  Teksten met meer dan 255 tekens worden nu ook geëxporteerd naar Word.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Gezin

  De wijzigingen van het beroep, de nationaliteit en de burgerlijke staat van vader of moeder kunnen ook doorgevoerd worden bij de broers en/of zussen van de leerling.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Inschrijfwizard

  Het opzoeken van de leerling gebeurt nu vlotter.

  De geboortedatum en het geslacht wordt automatisch ingevuld als het rijksregisternummer van de leerling is ingevuld.

  De moedertaal en de thuistaal van de leerling kunnen ook in de inschrijfwizard ingevuld worden.

  Voor de voogd van de leerling kunnen ook de selectievakjes Email ontvanger en SMS ontvanger geselecteerd worden.

  Na de inschrijving van een leerling worden de vorige inschrijvingen, studiebewijzen en CLB-verslagen van de leerling bij Discimus opgehaald.

  Bij de controle of een leerling reeds een inschrijving heeft in een andere school wordt er rekening gehouden met het type van de inschrijving.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Verzamelen

  De afwezigheden kunnen terug zonder foutmelding verzameld worden.

 • Leerlingen - Edison - Secundair onderwijs - Telling stages

  Dit scherm kan terug geopend worden zonder foutmelding.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  Bij het aanmaken van een RL voor een dienstonderbreking voor alle instellingen kan de geldigheidsdatum ingevuld worden. Standaard wordt de eerste dag van de dienstonderbreking ingevuld. Bij een verlenging van een dienstonderbreking wordt standaard de eerste dag van de verlenging ingevuld.

 • Personeel - Steekkaarten - Edison RL berichten

  De RL berichten kunnen gefilterd worden op periode en/of school.

 • Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - In groep

  Het kantelmoment van het schooljaar om Mijn leerlingen op te vullen is nu 1 augustus.

 • Personeel - Edison - WebEdison Zendingen - per instelling

  De WebEdison zendingen kunnen enkel verwerkt worden voor de instelling waarvoor men rechten heeft gekregen.

 • Personeel - Lesverdelingen

  Er kan nu een selectie gemaakt worden om meerdere lijnen tegelijkertijd te verwijderen.

 • Personeel - Lesverdelingen - Uurverdeling

  Bij het importeren van de gegevens uit de vakken wordt een reeds bestaande lijn bijgewerkt en niet opnieuw toegevoegd.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  Voor de job Mijn leerlingen aanpassen is het kantelmoment van het schooljaar nu 1 augustus.


 

Nieuwigheden

 • Bijwerken formulieren
  De formulieren voor het afdrukken van de studiebewijzen en het proces verbaal zijn aangepast. Voor de personeelsleden zijn de formulieren met de TADD kandidaten aangepast. Je moet de formulieren bijwerken via Hulpmiddelen - Bijwerken formulieren.

 • De berekening van de TADD-anciënniteiten personeel werd aangepast aan de nieuwe TADD-regels.
  • Je berekent de anciënniteiten in groep via Personeel - Anciënniteiten - Uitrekenen in groep. Individueel per personeelslid kan dit via Personeel - Steekkaarten - In dienst in instelling/Per scholengemeenschap - Anciënniteiten.
  • Nadien kan je via het scherm Personeel - Steekkaarten - Per scholengemeenschap de formulieren TADD kandidaten en Tadd kandidaten met aanstelling afdrukken. Zo krijg je een overzicht van de personeelsleden die in aanmerking komen voor TADD. Op deze lijsten wordt ook vermeld tot welke categorie met betrekking tot de overgangsmaatregelen het personeelslid behoort.
  • Via Personeel - Steekkaarten - In dienst in instelling/Per scholengemeenschap - Anciënniteiten kan je de berekening in detail bekijken. De Overgangsmaatregel voor de berekening van TADD wordt getoond en de afdruk van de detailberekening werd overzichtelijker gemaakt.
  • De berekening TADD per vak VO werd ook aangepast, rekening houdend met de overgangsmaatregelen.
  • Er is ook een nieuw scherm Personeel - Steekkaarten - TADD Evaluatie gemaakt om de TADD beoordelingen van de personeelsleden in te voeren. Het invoeren van deze beoordelingen is dus losgekoppeld van de berekening van de anciënniteiten. Een personeelslid kan meerdere beoordelingen hebben.
  • Indien een personeelslid tot categorie 2 of NVT behoort met voldoende dagen anciënniteit én er bestaan evaluaties, dan wordt bijkomend rekening gehouden met deze evaluaties om aan te duiden of het personeelslid in aanmerking komt voor TADD.
  • Sommige ambten worden samengeteld voor TADD, bv. opdrachten in ambten 251 en 252 worden samengeteld tot anc. TADD voor ambt 251. Wanneer je een evaluatie TADD ingeeft voor ambt 252, wordt hier ook rekening mee gehouden in de TADD-berekening.
  • De dienstonderbrekingen 046 (Heirkracht) en 047 (Profylactische maatregelen) tellen tijdens de Corona-crisis (16/03/2020 tot 30/06/2020) uitzonderlijk wél mee als effectief gepresteerde dagen bij de berekening voor TADD.

 • Studiebewijzen leerlingen
  Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn er veranderingen aan de studiebewijzen voor het secundair onderwijs. De uitleg over deze wijziging staat in de handleiding Modernisering studiebewijzen. Je moet zeker de formulieren bijwerken via Hulpmiddelen - Bijwerken formulieren.

 • Nieuw scherm met een overzicht van alle toegekende studiebewijzen van een leerling
  Via het nieuw scherm Leerlingen - Steekkaarten - Studiebewijzen krijg je een overzicht van alle toegekende studiebewijzen van de gekozen leerling.

 • Nieuw scherm met een overzicht van de toegekende studiebewijzen per instelling en schoooljaar
  Via het nieuw scherm Leerlingen - Hulpschermen - Evaluatie - Overzicht toegekende studiebewijzen kunnen de studiebewijzen per instelling en/of per klas opgehaald en afgedrukt worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de B-attesten ook groepsgewijs afgedrukt worden.

 • Nieuwe overzichtschermen voor de leerlingen:
  • Overzicht per instellingsgroep
  • Overzicht per campus

 • Nieuwe scherm Extra - Beheer agenda
  In dit nieuwe scherm kunnen o.a. de agendarechten van de beheerder, de leerlingen en het personeel bekeken en ingesteld worden.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • LL Steekkaart Overzicht Instellingsgroepen
 • LL Overzicht Leerlingen per Instellingsgroep
 • LL Steekkaart Overzicht Campussen
 • LL Overzicht Leerlingen per campus
 • LL Steekkaart Studiebewijzen
 • LL Hulpschermen Overzicht studiebewijzen
 • PS Steekkaart TADD Evaluatie
 • Beheer agenda

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen

  Bij het invoegen van een nieuw studiebewijs heb je de mogelijkheid om een standaard studiebewijs in te voegen. De gegevens van het nieuw studiebewijs worden dan automatisch ingevuld.

  Er kan een nieuw studiebewijs A_UITSL (Oriënteringsattest A met uitsluiting) toegevoegd worden.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Afwezigheidscodes

  Bij het toevoegen van een nieuwe instelling worden ook de afwezigheidscodes M, W, F, K en V toegevoegd. Alleen de code M is actief, maar deze code is enkel toegestaan in DBSO.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Bij het voortijdig stopzetten van de schoolloopbaan kan er nu ook gekozen worden om de leerling een nieuw standaard Attest van uitschrijving toe te kennen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Wanneer een leerling van leseenheid verandert, krijgt de leerling rechten op de agenda van de nieuwe leseenheid.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen

  Alle knoppen om een getuigschrift te bewerken (clausulering, competentie, modules, specificaties) zijn actief als de gebruiker wijzig-rechten heeft.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Evaluatie - Deliberatie klassenraad

  Er is een nieuw tabblad Vorige studiebewijzen toegevoegd. Hier worden de studiebewijzen van de vorige schooljaren getoond. In dit scherm kunnen deze vorige studiebewijzen niet aangepast worden.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Voor duaal onderwijs kunnen ook oriënteringsattesten doorgestuurd worden naar Discimus voor de hoofdstructuren 312 (DBSO) en 315 (Syntra).

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  TADD Ambtanciënniteiten voor ambt 5 (hoofdstructuur 321, leraar beroepsgerichte vorming) werden niet goed bewaard in het geval dat een persoon enkel OV2-opdrachten had en de anciënniteiten niet worden samengeteld. Dit is opgelost.

  Voor het berekenen van de anc.TBS wordt er rekening gehouden met de minimumleeftijden voor de verschillende personeelscategorieën en ambten. Bijkomende uitleg hierover kan je vinden in de omzendbrief 3.7.3. Minimumleeftijd voor dienst- en ambtsanciënniteit. Enkel de opdrachten met bekwaamheidsbewijs VE, VO, OMVO of A worden meegeteld. Indien er geen bekwaamheidsbewijs ingevuld is, wordt de opdracht als een opdracht met een Vereist diploma beschouwd.

 • Personeel - Documenten - Nieuw document aanmaken

  De personeelsovereenkomsten werden aangepast aan de nieuwe layout die voorgeschreven werd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De bijkomende informatie die moet afgedrukt worden op deze overeenkomsten kan je invullen in de fiche van de Inrichtende macht (Schoolstructuur - Inrichtende macht). Het gaat om de velden Ondernemingsvorm en RPR op het tabblad Onderneming en de linken naar het arbeidsreglement en pedagogisch project op het tabblad Extra.

  Het document RVAC61SV werd uitgebreid met een onderdeel voor het Corona-ouderschapsverlof.

  Bij het aanmaken van een document van het type AL3 worden de opdrachten met OOM-code 25 (Lerarenplatform) en 26 (Niet ingevulde vervangingen) niet meer meegeteld.

 • Personeel - Lesverdelingen

  Bij het selecteren van In agenda gebruiken worden gegevens van de agenda's correct nagekeken en uitgevoerd.

 • Personeel - Lesverdelingen - Vervangingen

  Vervangers en vervangingen van co-opdrachten krijgen nu ook de juiste agendarechten.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  Er kan een nieuwe job Agenda: algemeen nazicht geselecteerd worden.

 • Extra - Systeemgegevens - Databankparameters

  De instellingen van de scheduled job Agenda 2 zijn naar hier verhuisd.
  Het is ook mogelijk om een custom naam voor de vakantieagenda samen te stellen.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Voor het zetten van de vinkjes bij het nagaan van de lesdagen worden nu alle lesmomenten opgehaald, behalve de lesmomenten die geen standaard les zijn.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  De formulieren Registratiefiche en Registratiefiche deeltijds zijn aangepast voor inschrijvingen vanaf 01/09/2019.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Inschrijfwizard

  Een bestaande leerling waarvan een ouder een ander adres heeft kan nu terug zonder foutmelding ingeschreven worden.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie

  De synchronisatie van de tuchtmeldingen naar Discimus kan ook gecontroleerd worden.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Ook als een leerling veel studiebewijzen/attesten heeft, worden ze allemaal zonder foutmelding opgehaald.

Facturatie

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Voorbereiding facturen vanuit leveringen

  Bij het openen van het scherm krijgt Elektronische facturen ook afdrukken automatisch dezelfde waarde zoals het was bij het afsluiten van het scherm.

Personeel

 • Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - In groep

  Het is nu ook mogelijk om de personeelsleden op te halen met een dienstverband in een in te vullen schooljaar. Zo kunnen de personeelsleden geselecteerd worden die in dat schooljaar uit dienst gingen.


 

Nieuwigheden

 • Nieuwe afwezigheidscodes Corona-crisis
  De nieuwe afwezigheidscodes N (Aanwezig in opvang) en X (Afwezig (Corona)) kunnen gebruikt worden voor de registratie van de aan- en afwezigheden van de leerlingen vanaf de gefaseerde leshervatting op 15/05/2020.
  Bijkomende uitleg over de tijdelijke registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs vanaf 15/05/2020 staat in de omzendbrief NO/2020/01. In de bijlage van deze omzendbrief staat ook uitgelegd welke afwezigheidscodes er moeten gebruikt worden.

 • Discimus
  Omdat Discimus voor de inschrijvingen van volgend schooljaar met een nieuwe versie werkt, worden bij deze update alle reeds aangemaakte inschrijvingen en loopbanen voor volgend schooljaar automatisch naar Discimus gestuurd.
  Voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2020 wordt ook het tijdstip van de aanmelding naar Discimus gestuurd.

 • Modernisering secundair onderwijs
  • Bijwerken officiële tabellen

   De bestaande administratieve groepen van het 2de leerjaar SO eindigen op 31/08/2020 en worden vervangen door nieuwe administratieve groepen.
   Deze secundaire scholen moeten de administratieve groepen bijwerken via het scherm Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie.
   Door de import van deze officiële tabellen wordt vermeden dat er verkeerde administratieve groepen geselecteerd worden in de inschrijfwizard.
   Ook de drie nieuwe tabellen Basisoptie, Pakketten bij basisoptie en Links tussen administratieve groepen en basisopties moeten geïmporteerd worden.
   Let op: Het kan wel een tijd duren vooraleer deze nieuwe gegevens ingelezen zijn.

  • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Vakkenpakketten

   Voor het schooljaar 2020 moet er gecontroleerd worden of in de vakkenpakketten van het tweede leerjaar voor de hoofdstructuur 311 de juiste administratieve groep toegekend is.

   Voor de vakkenpakketten vanaf het schooljaar 2020 kunnen in het tabblad Extra bijhorende pakketten ingevuld worden. Het aantal extra pakketten voor 2A is maximaal 1. Voor 2B is dit aantal maximaal 3.


 • Discimuscommunicatie voor virtuele instellingen
  Scholen die leerlingen inschrijven in een virtuele instelling moeten deze leerlingen ook met Discimus communiceren.
  De uitleg over deze wijziging staat in de handleiding Discimus voor virtuele instellingen.

 • Gebruikers
  Het beheersysteem voor de gebruikers is aangepast. Een ouder kan zijn/haar paswoord nu zelf aanpassen vanuit Schoolware.
  • Instellingen

   In het scherm Extra - Systeemgegevens - Databank parameters kunnen de instellingen voor de paswoorden en accounts vastgelegd worden.

  • Gebruikers

   Het menu Extra - Beveiliging is herschikt en heeft een aantal nieuwe functionaliteiten. Er is nu een duidelijker overzicht.

  • Gebruikers website ouders

   Dit scherm toont alle gebruikers die aangemaakt zijn via de website ouders of gebruikers waaraan een leerling gekoppeld is.

  • Leerlingenfiche

   Bij de fiche van een leerling bestaat er een nieuw scherm Gebruikers : Dit scherm geeft een overzicht van alle gebruikers die gekoppeld zijn aan de geselecteerde leerling.
   Dit nieuwe scherm vervangt het tabblad Website ouders bij de gezinsgegevens van de leerling.

  Een uitgebreide uitleg over deze wijzigingen staat in de handleiding Accounts op onze website.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • LL gebruikers

Algemeen

 • Berichten versturen

  Mailen of sms sturen naar grote groep gebruikers met het knopje Email of SMS in de menubalk werkt zonder foutmelding.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten

  Het GSM-nummer van de leerling, de ouders en de voogd wordt gecontroleerd. Het mag enkel geldige tekens bevatten.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  Bij het raadplegen van de gegevens uit Discimus worden de datum en het tijdstip van de aanmelding ook getoond.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Voor inschrijvingen vanaf 01/09/2020 worden ook de datum en het tijdstip van de aanmelding geregistreerd bij Discimus.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Inschrijfwizard

  De persoonsgegevens van de leerling moeten nu al in de eerste stap van de wizard ingevuld worden. Na het invullen van de geboortedatum en/of het rijksregisternummer moet op de knop Zoeken geklikt worden.

  Leerlingen kunnen enkel ingeschreven worden in een administratieve groep die geldig is in het schooljaar waarin hun inschrijvingsdatum valt.

  Het scherm met de voorkeurinstellingen is aangepast. Je kan instellen om :

  • Wenst elektronische factuur automatisch te selecteren bij het inschrijven van de leerling.
  • De vorige inschrijvingen, studiebewijzen en CLB-verslagen automatisch uit Discimus op te halen.
  • De gegevens in de stap met de vorige inschrijving en loopbanen nog zelf in te vullen.
 • Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders - Details

  Ook voor de niet-leerplichtige kleuters worden de afwezigheidscodes + en * automatisch gesynchroniseerd met Discimus.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstverband

  Voor de personeelsleden kan per dienstverband Toestemming publicatie beeldmateriaal geselecteerd worden.

 • Personeel - Anciënniteiten - Anciënniteit syntheselijst

  Het is mogelijk om een filter te definiëren op de scholengemeenschap (SG_ID).

 • Personeel - Beleidsinformatie - Lijst niet volledig vervangen dienstonderbrekingen

  De dienstonderbrekingen die slechts voor een deel van de uren vervangen zijn, worden ook getoond.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Scholengemeenschap - Opvolging VKA

  Na het ophalen van de gegevens worden de totalen voor de scholengemeenschap correct getoond.

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken

  Voor een RL2 die gegroepeerd is aangemaakt voor alle instellingen (omdat het personeelslid opdrachten heeft in verschillende scholen) kan nu ook een mail gestuurd worden.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  De omschrijving van de geschedulede agenda-jobs is aangepast. De volgorde van de uit te voeren taken is toegevoegd.

  De oude job Synchroniseren agendas is verwijderd.


 

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen

  Via de knop Naar Diddit sturen worden de leerlingen vanuit de klasfiche in de juiste studiegroep van Diddit gezet.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Het scherm is aangepast zodat de werkwijze om een leerling uit te schrijven duidelijker wordt.

 • Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen - Inschrijfwizard

  Er is een knop Nu voorzien om automatisch de datum en het tijdstip van de aanmelding in te vullen.

  Bij het invullen van het GSM-nummer van de leerling wordt automatisch ook SMS ontvanger geselecteerd.

  Bij de gezinsgegevens worden na het invullen van een emailadres en/of het GSM-nummer van de ouders automatisch ook Email ontvanger en/of SMS ontvanger geselecteerd.

  Bij het inschrijven van een leerling via EID-kaart en het opzoeken van de broer(s)/zus(sen) worden de namen van de ouders en hun mailadressen automatisch opgehaald.

Facturatie

 • Facturatie - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)

  Het is mogelijk om zelf de betalingslijnen te selecteren die moeten opgenomen worden in het betalingsdocument.

Personeel

 • Personeel - Edison - Overzicht RL berichten per instelling

  In dit overzicht kan er gefilterd worden op een periode naar keuze.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Bij Lestijden nagaan wordt nu altijd het aantal lestijden organisatie gebruikt.

 • Schoolstructuur - VWO - Studiebewijzen

  Het is niet meer verplicht om het veld Gerangschikt als in te vullen.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Er is een knop Vandaag voorzien om automatisch de inschrijfdatum in te vullen.

  Er is een nieuwe voorkeurinstelling Tariefsuggestie automatisch voorzien. Als dit geselecteerd is, zal bij het doorlopen van de inschrijfwizard de tariefsuggestie automatisch geopend worden.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Herinschrijven

  De diplomaSO status en het arbeidsstatuut worden mee overgenomen bij een herinschrijving.

 • VWO - Cursisten - Studiebewijzen

  Er wordt gecontroleerd dat Behaald met loopbaan of Behaald met opleidingsvariant ingevuld is.


 

Kasten

 • Documenten

  Documenten kunnen zonder foutmelding van/naar een kast overgebracht worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Afwezigheden - Problematische afwezigheden

  De problematische afwezigheden van de reeds uitgeschreven leerlingen kunnen terug opgehaald worden.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Registers

  Het aantal zittende leerlingen kan zonder problemen gewijzigd worden.

  Als de inschrijvingen later en in groep gebeuren, worden de ingeschreven leerlingen bij het hermaken van het register correct opgenomen in het inschrijvingsregister.
  Een leerling die na de update 5.26.0 niet correct in het register stond, is na het hermaken van het register ook opgenomen in het inschrijvingsregister.

VWO

 • VWO - Zoeken cursussen

  In het zoekresultaat worden ook het Lokaal en de Aantallen voor derden van de cursus getoond.

 • VWO - Davinci - Synchronisatie

  Via het lokaal menu kunnen voor de geselecteerde cursist de schermen met de LED studiebewijzen en de Bezochte scholen geopend worden.


 

Nieuwigheden

 • Instellingsgroepen

  Verschillende scholen kunnen behoren tot één pedagogische entiteit. Het is nu mogelijk om deze instellingen te groeperen in het scherm Schoolstructuur - Instellingsgroepen. Zo kunnen er later overzichten en formulieren per instellingsgroep gemaakt worden.

 • Nieuwe indeling van de schermen bij de Hulpschermen van de Leerlingen

  De hulpschermen van de leerlingen zijn vanaf nu ingedeeld in volgende categorieën:

  • Inschrijvingen en loopbanen
  • Evaluatie
  • Controle
  • Gegevens toekennen/wijzigen
  • Tellinggegevens

 • Leerlingoverdracht tussen instellingen binnnen één schooljaar

  Het is nu mogelijk om via Leerlingen - Hulpschermen - Inschrijvingen en loopbanen binnen één schooljaar leerlingen in groep over te zetten naar een klas van een andere instelling in de databank.

 • Import leerlingen uit CSV

  Omdat er steeds meer scholen gebruik maken van een toepassing voor het aanmelden van de nieuwe leerlingen is een scherm voorzien om deze leerlinggegevens te importeren in Wisa. Dit gebeurt in het scherm Leerlingen - Hulpschermen - Import leerlingen uit CSV.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • LL Hulpschermen leerlingoverdracht tussen instellingen binnen één schooljaar
 • LL Hulpschermen Import leerlingen uit CSV
 • Instellingsgroepen
  • Struc Instellingsgroepen
  • PS Overzicht Instellingsgroepen
  • PS Steekkaarten Personeel in dienst in instellingsgroep

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  Er is een optie Leerling uit Discimus verwijderen toegevoegd bij de Discimus-knop.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Bij het uitschrijven van een leerling worden alle latere studiebewijzen en loopbanen verwijderd.

  Bij het uitschrijven/verwijderen van een leerling worden de gegevens eerst geannuleerd bij Discimus. Daarna worden de gegevens verwijderd uit Wisa.
  De knop Verwijderen moet ook gebruikt worden als een leerling niet komt opdagen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  In het tabblad Andere kan nu altijd een juiste keuze gemaakt worden om het Regime in te vullen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Vervoer

  Voor elke dag in de week kan een afstapuur ingevuld worden.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Overzicht alle actieve leerlingen

  Vanuit dit overzicht kunnen via het lokaal menu de tuchtmeldingen voor de geselecteerde leerling geopend worden.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijfwizard

  Bij het invullen van de personaliagegevens kan aangeduid worden of de leerling een elektronische factuur wenst.

  Ook de adresgegevens worden altijd opgehaald wanneer de leerling wordt ingeschreven via de EID-kaart.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Verdeling uit virtuele instelling

  Bij de verdeling uit een virtuele instelling naar een klas met een andere administratieve groep wordt in de nieuwe school een loopbaan aangemaakt met de correcte administratieve groep.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie verwijderingen

  In het overzicht wordt ook de naam van de leerling getoond.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Voor de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar van het lager onderwijs kan nu ook naar Discimus gestuurd worden dat ze Geen getuigschrift basisonderwijs behaald hebben.

Rapporten

 • Rapporten - Ingave - Punten per klas

  Het is mogelijk om punten in te geven voor periodes van het type berekend totaal uit puntenboek.

 • Rapporten - Afdrukken - Puntenrapport per leerling

  De afronding van halve getallen (bv. 72.5) wordt steeds afgerond naar boven (bv. 73)

Facturatie

 • Facturatie - Afdruk - Aanmaningen

  Als men bij de definitie van het factuurdetailboek kiest om het OGM-nummer te vermelden op de factuur, wordt dit OGM-nummer ook vermeld bij het afdrukken/mailen van de aanmaning.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Gezin

  In het tabblad Gezinssamenstelling wordt de invaliditeit van elk gezinslid correct getoond.

 • Personeel - Steekkaarten - Edison RL berichten - Details

  Het is terug mogelijk om zonder foutmelding een annulatiemelding aan te maken van een RL2.

 • Personeel - Steekkaarten - Per scholengemeenschap

  Er is een nieuw formulier TADD Kandidaten categorie 2 beschikbaar.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  Het aanmaken van het Belcotax bestand voor de fiches 281.10 is aangepast naar de nieuwe wetgeving voor de inkomsten van 2019.

  Er is een nieuw formulier voorzien om een individuele loonfiche af te drukken.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Secundair onderwijs - Ambtsverdeling

  Het aantal Uren OKAN is toegevoegd in het tabblad Per ambt (ATO1), Per ambt (ATO2 & 4) en bij de Totalen per ambt.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  De lesgevers kunnen nog 3 maanden na de einddatum van hun dienstverband geselecteerd worden.

 • Schoolstructuur - VWO - Open klassen

  Het overzicht van de open klassen kan nu ook gefilterd worden.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Bij het berekenen van de maximumfactuur wordt rekening gehouden met de correcte begindatum.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Afwezigheden - Problematische afwezigheden

  De problematische afwezigheden worden correct opgehaald en getoond.

Personeel

 • Personeel - Edison - WebEdison Zendingen

  De WebEdison personeelszendingen kunnen zonder problemen verstuurd worden.

  De terugzendingen kunnen zonder problemen afgehaald en verwerkt worden.


 

Nieuwigheden

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister

  Per instelling en schooljaar wordt er nu gewerkt met een unieke fiche voor het inschrijvingsregister. De voorkeursopties voor het inschrijvingsregister kunnen nu per schooljaar ingesteld worden.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Voorbereidend werk - Registerfiche:
  • LL Inschrijvingsregister Overzicht registers
  • LL Inschrijvingsregister Fiche register

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Het is nu mogelijk om aan te duiden of een leerling een indicator leerling is.

  Voor de leerlingen die vervroegd de school verlaten en geen C-attest meer mogen krijgen, kan het Attest van uitschrijving tijdens het schooljaar hier afgedrukt worden.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht naar de leeftijd van 5 jaar. Voor alle reeds aangemaakte loopbanen in het kleuteronderwijs vanaf 01/09/2020 is herberekend of de kleuter leerplichtig is.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijfwizard

  Voor scholen die werken met een inschrijvingsregister in Wisa wordt er een bijkomende controle uitgevoerd op de datum van het inschrijfmoment. Het inschrijvingsmoment wordt vergeleken met de voorrangsperiodes van het inschrijfregister.

  Er wordt gecontroleerd of het inschrijvingsmoment binnen hetzelfde inschrijvingsregister uniek is.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Verdeling uit virtuele instelling

  De inschrijvingsdatum van de virtule school wordt overgenomen naar de inschrijving en de loopbaan van de reële school. Dit gebeurt ook voor leerlingen met een inschrijvingsdatum na 1 september.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Tellinggegevens - GOK indicatoren (per school)

  Er zijn 2 formulieren toegevoegd aan dit scherm.

  • Overzicht GOK parameters geordend op stamboeknr.
  • Overzicht GOK-leerlingen
 • Leerlingen - Afwezigheden

  De procedure voor het tellen van de afwezigheden is gewijzigd. De aantallen worden nu terug correct geteld in de verschillende schermen en formulieren.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Consultatie - Opvolging afwezigheidscodes

  Bij het tellen van de halve dagen van een afwezigheidscode kan er gekozen worden tussen de volgende types : Edison, Eigen en Discimus.

  Bij de officiële checks zijn enkel deze keuzes behouden :

  • Meer C-codes dan toegelaten volgens hun topsportstatuut
  • Meer dan 4 Z-periodes met ziektebriefje
  • 4 Z-periodes met ziektebriefje
 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Het is niet meer mogelijk om per ongeluk een leeg studiebewijs naar Discimus te sturen.
  De leerlingen met studiebewijzen zijn nu verdeeld over 3 tabbladen :

  • Nu registreren :
   Leerlingen met studiebewijzen die nu verstuurd kunnen worden of met verwijderde studiebewijzen.
  • (Later registreren) :
   Leerlingen zonder studiebewijzen die nu verstuurd kunnen worden, maar die wel beschikken over studiebewijzen die later verstuurd kunen worden.
  • [Niet registreren] :
   Leerlingen die enkel studiebewijzen hebben die niet te registreren zijn bij Discimus.
  De later te registreren studiebewijzen staan tussen ronde haakjes. De niet te registreren studiebewijzen staan tussen vierkante haakjes.

Facturatie

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export ProAcc - Facturen boekhoudkundig

  Het aanmaken van het exportbestand is aangepast omdat ProAcc hun importprocedure heeft aangepast.

  Het is nu mogelijk om een kenmerk vóór of achter de klantcode door te geven naar ProAcc.

Personeel

 • Zoeken - Personeelsleden

  In het algemene opzoekscherm kan een personeelslid ook gezocht worden via zijn/haar ID.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Opdrachten met OOM-code 23 (Langdurig VVP MED 24 maanden) kunnen voor elk vak aangemaakt worden.

  Het vak 00001746 (aanvangsbegeleiding) kan ook ingevuld worden in modulaire opdrachten.

 • Personeel - Steekkaarten - PERS documenten

  Bij de PERS16 kunnen zowel het afwezigheidsattest als het medisch attest via mail doorgestuurd worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Voor de vaste benoeming wordt er rekening gehouden dat een personeelslid op 31 augustus voorafgaand aan de vaste benoeming in het ambt van de benoeming 690 dagen dienstanciënniteit moet hebben.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  Bij het maken van een betaalopdracht moet het type (Europees of Belgisch) geselecteerd worden in het pop-up window.

 • Personeel - Edison - Nieuwe RL aanmaken

  Als de contactpersoon van de instelling gewijzigd of verwijderd wordt, zal vanaf nu toch de handtekening van de oorspronkelijke ondertekenaar afgedrukt worden.

  Er wordt een waarschuwing gegeven op een RL 1 indien het personeelslid in dezelfde instelling reeds verstuurde RL1's heeft met een strikt latere geldigheidsdatum in hetzelfde schooljaar.

 • Personeel - Edison - WebEdison Zendingen

  In de nieuwe kolom Aangemaakt door wordt de gebruiker getoond die het zendingsbestand heeft aangemaakt.

DKO

 • DKO - Punten en studiebewijzen registratie - Studiebewijzen toekennen in groep

  De foutmelding bij het voorbereiden van de studiebewijzen is opgelost.

Extra

 • Extra - Systeemgegevens - Query beheer

  De query EXPWIJZ (Export van de wijzigingen van loopbaan en klassen tussen twee datums) is bijgewerkt.

 • Extra - Leerling Volgsysteem - Rollen

  In Schoolware voor ouders krijgen de ouders onder Pedagogisch team alle leraren te zien die een rol hebben voor hun kinderen. Omdat niet elke school alle rollen wil tonen, kan bij elke rol nu ingevuld worden of ze moet getoond worden in Schoolware.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Lestijden werkplekleren is aangepast naar Lestijden individuele arbeidservaring.

  Als de datums van de ingerichte modulevarianten aangepast worden, worden de loopbaandatums van de toegewezen loopbanen ook aangepast.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Te betalen

  Officieel inschrijvingsgeld betaald in ander centrum kan ook toegevoegd worden.

 • VWO - Cursisten - Vrijstellingen

  Voor de keuzelijst van Type vrijstelling wordt rekening gehouden met de geldigheidsdatum van het type.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Klas herverdelen

  Er is een controle ingebouwd zodat een cursist niet tweemaal in dezelfde klas kan terechtkomen.

 • VWO - Hulpschermen - Export Count-e - Opvolging export Count-e

  Bij de optie Klaargezet om te exporteren worden de gegevens die reeds geëxporteerd zijn niet meer getoond.

 • VWO - Davinci - Notificaties

  Er zijn nieuwe types van VDAB signalen toegevoegd : niet bevoegd, niet werkzoekend en afgekeurd.

 • Fiche cursist - Davinci - Raadpleeg plaatsingen

  Via het DaVinci-icoontje op de fiche van de cursist is het nu mogelijk om via "persoon" - "Raadpleeg plaatsingen" alle, in DaVinci geregistreerde plaatsingen, van alle instellingen, te raadplegen.

Office 365

 • Office 365 - Teams - Teams aanmaken in groep

  Bij het aanmaken van teams op basis van lesverdeling wordt de leerkracht getoond.


 

Rapporten

 • Rapporten - Puntenboekje

  Klaswissels, inschrijvingen en uitschrijvingen worden terug automatisch overgezet naar het puntenboek.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  De job Synchroniseren leerlingen met puntenboek kan terug gebruikt worden.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Wachtlijst

  Als Open de Inschrijfwizard geselecteerd is, worden bij het inschrijven van de cursist de correcte gegevens opgehaald.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Een inschrijving kan terug manueel toegevoegd worden. De controle op de aanmeldingsgegevens is geoptimaliseerd.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden

  Bij het invoeren van de afwezigheden worden de afwezigheden terug zonder foutmelding naar Discimus gestuurd.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Voor modulaire opdrachten kan het vak 00001746 (aanvangsbegeleiding) ook ingevuld worden.

Office 365

 • Office 365 - Powershell

  & is een geldig teken (bv. in de naam van een distribution group) en kan nu ook verwerkt worden door het powershellscript.


 

Nieuwigheden

 • Inschrijvingen

  Voor voltijdse inschrijvingen die beginnen vanaf 01/09/2020 is het verplicht om ook het tijdstip van aanmelding in te geven.

 • Leerlingen - Discimus - Nieuwe raadpleging

  Er zijn 3 nieuwe bevragingen toegevoegd:

  • Eigen studiebewijzen ophalen

   Indien er studiebewijzen gevonden zijn die ontbreken in de databank, worden deze studiebewijzen toegevoegd aan de databank op voorwaarde dat:

   • de leerling een loopbaan heeft waaraan het geraadpleegde studiebewijs kan gekoppeld worden;
   • de school een attest heeft waaraan het geraadpleegde studiebewijs kan gekoppeld worden.
  • Vorige studiebewijzen uit vreemde instellingen ophalen

   Indien er nieuwe studiebewijzen gevonden zijn, worden deze weggeschreven naar een leerlingmemo. Deze zijn te raadplegen via de knop Studiebewijzen uit Discimus bij de studiebewijzen van de leerling. Het resultaat is dus hetzelfde als bij het aanvinken van Studiebewijzen in de inschrijfwizard.

  • CLB-Verslagen ophalen

   (Gemotiveerde) verslagen van het CLB vanaf het schooljaar 2019 kunnen bij Discimus opgevraagd worden. De opgehaalde CLB-verslagen worden toegevoegd of bijgewerkt indien nodig. Let op: Bij een verslag dat uit Discimus komt, is het vakje Uit Discimus aangevinkt en kan het verslag niet meer manueel aangepast worden. Verslagen die gebruikers zelf ingeven, zijn wel manueel bij te werken.


 • Personeel - Edison - WebEdison Zendingen - per scholengemeenschap

  De terugzendingen kunnen nu ook per scholengemeenschap verwerkt worden.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen :
  • LL Discimus Raadpleeg eigen studiebewijzen
  • LL Discimus Raadpleeg vorige studiebewijzen
  • LL Discimus Raadpleeg CLB
 • PS Edison Inlezen en verwerken terugzending (scholengemeenschap)

Voorkeuren

 • Voorkeuren - Algemeen - Foto's uit kast halen

  Hier kan ingesteld worden om de foto's van de leerling- en personeelsfiches automatisch op te halen uit de kast. De foto wordt enkel uit de kast gehaald bij het tonen van de foto in de fiche van de leerling of het personeelslid.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Lokalen

  Het is nu mogelijk om aan te duiden of een lokaal nog Actief is. In de schermen waar de lokalen kunnen gekozen worden, kunnen enkel de actieve lokalen geselecteerd worden. Alle bestaande lokalen zijn na deze update op Actief gezet.

 • Schoolstructuur - Hulpschermen - Export gegevens naar EDT

  De export van de gegevens voor EDT is aangepast. De eventuele fouten tijdens de export worden ook getoond.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Overzicht

  Als er geen standaard zoekveld ingesteld staat, wordt bij het openen van een overzichtscherm van de leerlingen de Naam als eerste zoekveld voorgesteld.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Na een manuele correctie van het stamboeknummer worden de gegevens van de leerlingfiche automatisch naar Discimus gestuurd.

  De datum van het inschrijvingsverslag en het type verslag kunnen terug ingevuld worden. (Deze worden enkel nog gebruikt om steekkaarten voor het buitengewoon onderwijs af te drukken.)

 • Leerlingen - Steekkaarten - Modules

  Het is ook mogelijk om een studiebewijs toe te kennen voor een module waarvoor men vrijgesteld (geslaagd) is.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijfwizard

  Voor de nieuwe loopbaan moet de administratieve groep ingevuld worden.

  Op het tabblad Huidige loopbaan is er een vinkje Verslag uit Discimus ophalen toegevoegd.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Registers

  Voor de scholen secundair onderwijs en centra deeltijds onderwijs wordt op het register een blanco code afgedrukt als de leerling die dag gewerkt heeft (afwezigheidscode #). Hiervoor moeten de formulieren eerst bijgewerkt worden.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie internaat

  Bij het ophalen van de internaatinschrijvingen worden enkel de inschrijvingen van het geselecteerde internaat getoond.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen

  Vanuit het overzicht van de leerlingen met ondersteuning kan via het lokaal menu de fiche van de leerling geopend worden.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Voor het voltijds secundair duaal kunnen de kwalificatiebewijzen of het ARL Duaal gecombineerd worden met een oriënteringsattest A, B of C.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Voorbereidend werk - Capaciteiten

  Voor een secundaire school kan een Volzet verklaring niet meer gebeuren voor het eerste leerjaar A en B of voor een combinatie/vestigingsplaats die 1A en/of 1B bevat.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Gezin

  De foutmelding bij het bewaren van een nieuw gezinslid is opgelost.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Als een personeelslid met ambt 00000312 (adjunct directeur fusie vwo) een dienstonderbreking heeft voor een volledig schooljaar kunnen de 130 punten aangewend worden om een vervanging in te richten.

 • Personeel - Steekkaarten - Andere documenten - Nieuw document

  Voor de documenten RVA C4 en Dienstattest worden de uren gepresteerd in het lerarenplatform niet geselecteerd.

 • Personeel - Steekkaarten - Bezoldigingen

  Voor Reiskosten onderwijs aan huis met de auto is de vergoeding standaard 0.3653 EUR/km voor een bezoldiging vanaf 01/07/2019.

 • Personeel - Sollicitanten - Nieuwe sollicitant ingeven/Fiche sollicitant zoeken

  In het tabblad Documenten kunnen de gekoppelde documenten terug zonder problemen ingevoerd en opgehaald worden.

DKO

 • DKO - Leerlingen - Inschrijvingen

  Het is niet meer mogelijk om een inschrijving in Wisa te verwijderen als deze inschrijving bestaat bij Discimus.

Extra

 • Extra - Beveiliging - Gebruiker koppelen aan PS Fiche

  De gebruikerscode van een leerling of een ouder wordt niet meer opgehaald en kan dus niet meer gekoppeld worden aan een personeelsfiche.

 • Extra - Officiële tabellen - Nationaliteiten

  Elke nationaliteit heeft een geldigheidsperiode. Bij het selecteren van de nationaliteit in de leerling- en cursistenfiche wordt deze geldigheidsperiode getoond. In de inschrijfwizard worden de nationaliteiten gefilterd op de inschrijfdatum.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Studiebewijzen - Modules

  Onderaan het scherm kan er terug gefilterd worden op de beschikbare modules.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  De leeftijd van de cursist wordt ook vermeld.


 

Nieuwigheden

 • WebEdison Zendingen vanuit Wisa

  Voor de WebEdison zendingen is het gebruik van de identiteitskaart en de kaartlezer niet meer nodig. Dit is aangepast in de volgende schermen :

  • Leerlingen - Edison - WebEdison zendingen
  • Personeel - Edison - WebEdison Zendingen - per instelling
  • Personeel - Edison - WebEdison Zendingen - per scholengemeenschap

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbanen

  Het advies van de delibererende klassenraad in verband met de arbeidsbereidheid en de arbeidsrijpheid van de leerling wordt nu bij de loopbaan van de leerling bewaard. De formulieren waarop deze gegevens afgedrukt worden zijn aangepast.

 • Aanmaken melding arbeidsongeval-preventie

  De arbeidsongevallen worden nu in een nieuwe tabel ARBEIDSONGEVALAANGIFTE in de databank bijgehouden. Dertig minuten na de databankupdate worden de bestaande gegevens geconverteerd naar deze nieuwe tabel. De formulieren zijn ook aangepast aan de nieuwe structuur.

 • Extra - Beveiliging - Gebruikers

  Een beheerder kan via Acties standaard gebruikers aanmaken voor het synchroniseren met andere softwarepakketten.

 • Extra - How to

  Het is nu mogelijk om aan schermen korte instructiefilmpjes of documenten te koppelen. Elke gebruiker met voldoende rechten kan een eigen How to-item toevoegen in een soort van bibliotheek. Je kan dan opgeven welk item in welke schermen beschikbaar moeten zijn. Hiervoor zal nog een bijkomende handleiding gemaakt worden.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Extra - How to - Beheer How To zoektags
 • Extra - How to - Beheer How to's
 • Extra - How to - Mijn How to's

Bibliotheek

 • Zoeken

  Bij het opzoeken van een formulier via de Zoeken-knop werden de formulieren niet altijd gevonden. Dit is opgelost.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Vakkenpakketten

  Onder de administratieve groep worden ook de bijhorende gegevens getoond voor het duaal leren en de finaliteit. Deze gegevens kunnen in het vakkenpakket niet aangepast worden.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen (vanaf schooljaar 2015)

  Bij het aanmaken of bewerken van een clausulering is het vanaf nu verplicht Niet toegelaten onderwijsvorm(en) en/of Niet toegelaten onderverdeling(en) aan te duiden.

 • Schoolstructuur - Edison - Ingave middelen

  Je kan de nieuwe codes gebruiken voor de zending van de middelen voor het schooljaar 2019.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  Als het type van de instelling bij de voorkeurinstellingen Internaat is, kunnen de geregistreerd persoon en de internaatinschrijvingen vanaf het schooljaar 2019 live geraadpleegd worden bij Discimus.

  Bij de Voorkeurinstellingen van het scherm staat Foto tonen standaard geselecteerd.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Als het type van de instelling bij de voorkeurinstellingen Internaat is, kan de Discimus-knop niet gebruikt worden. Deze dienst is niet beschikbaar voor internaten.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Een klaswijziging van een leerling wordt correct doorgestuurd naar Discimus. De bestaande loopbaan wordt bij Discimus gewijzigd en de nieuwe loopbaan wordt bij Discimus aangemaakt.

  Als het type van de instelling bij de voorkeurinstellingen Internaat is, kan de Discimus-knop niet gebruikt worden. Deze dienst is niet beschikbaar voor internaten.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijfwizard

  Bij de voorkeursinstellingen (Voorkeuren - Voorkeurinstellingen huidig scherm) kan er een keuze ingesteld worden voor Type inschrijving.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Gegevens wijzigen

  Een aantal selectievakjes (vlaggen) uit de leerlingenfiche en de inschrijving van de leerling kunnen nu ook klassikaal gewijzigd worden.

  • Leerling
   • Vrije vlaggen 1 t.e.m. 10
   • SMS ontvanger leerling
   • SMS ontvanger vader
   • SMS ontvanger moeder
   • E-mail ontvanger leerling
   • E-mail ontvanger vader
   • E-mail ontvanger moeder
   • E-mail ontvanger voogd
   • Wenst elektronisch factuur
  • Inschrijving
   • Vrije vlaggen 1 t.e.m. 10
   • Publicatie beeldmateriaal
 • Leerlingen - Afwezigheden - Niet leerplichtige kleuters melden per week

  Enkel de aanwezigheden tot en met schooljaar 2018 kunnen nog doorgestuurd worden. De school moet contact opnemen met Discimus want zij moeten deze periode eerst toegankelijk maken.

 • Leerlingen - Edison - Telling GON-leerlingen

  Dit scherm is weggehaald uit het menu omdat deze telling al enkele schooljaren niet meer wordt gedaan.

 • Leerlingen - Edison - Zending tuchtmaatregelen

  Dit scherm is weggehaald uit het menu omdat de tuchtmaatregelen gesynchroniseerd worden met de tuchtdienst van Discimus. Er moet geen Edisonzending met de tuchtmaatregelen meer gestuurd worden.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie internaat

  Het overzichtscherm van de Discimuscommunicatie (dubbelklik op een lijn) toont de internaatinschrijvingen. Het is ook mogelijk om deze calls opnieuw naar Discimus te versturen via de rechtermuisknop.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen

  Er is een nieuw formulier voorzien zodat het resultaat van de raadpleging van de leerlingen met ondersteuning kan afgedrukt worden.

Facturatie

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Schaubroeck facturen gedetailleerd

  Je kan nu de documenten selecteren die je wil exporteren.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Fiche

  Bij de Voorkeurinstellingen van het scherm staat Foto tonen standaard geselecteerd.

 • Personeel - Steekkaarten - Gezin

  De invaliditeit van de gezinsleden moet niet langer met een percentage ingevuld worden. Er moet enkel aangeduid worden of het gezinslid invalide is of niet.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Er kan nu ook een opdracht aangemaakt worden met OOM-code 31 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

  Er is een nieuwe controle toegevoegd. Een ATO 4 opdracht met OOM-code 27 (Vacant omwille van dienstonderbreking titularis) mag niet vervangen worden in een ATO 1 opdracht.

  Er gebeurt voorlopig geen specifieke controle bij het vervangen van een personeelslid met ambt 00000312 (adjunct directeur fusie vwo). Dit is een voorlopige oplossing.

  Een personeelslid met ambt 210 (adjunct-directeur svwo) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 272 (administratief medewerker 120 punten) of 273 (administratief medewerker 82 punten).

 • Personeel - Steekkaarten - Bezoldigingen

  Voor Reiskosten onderwijs aan huis wordt bij het toevoegen van de vergoeding voor de auto vanaf 1 juli 2018 automatisch 0,3573 euro voorgesteld.

 • Personeel - Documenten

  Indien men meer dan drie opdrachten op een C4-formulier moet vermelden, worden bij Afdrukken, Afdrukvoorbeeld en Opslaan als PDF de opdrachten automatisch over verschillende formulieren verdeeld.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Scholengemeenschap - Opvolging VKA

  Ook de scholen waarvoor nog geen VKA-opdrachten zijn ingegeven, worden opgenomen in het overzicht.

 • Personeel - Edison - WebEdison Zendingen - per scholengemeenschap

  Enkel de zendingen van de scholen van de geselecteerde scholengemeenschap worden opgehaald.

 • Personeel - Lesverdelingen - Uurverdeling

  In de Statistieken per school worden de aantallen in het rood getoond bij Totaal uren per soort en Totaal uren per instelling als het aantal uren groter is dan het aantal toegekende uren.

 • Personeel - Lesverdelingen - Leerkrachtverdeling

  In de Statistieken per school worden de aantallen in het rood getoond bij Totaal uren per soort en Totaal uren per instelling als het aantal uren groter is dan het aantal toegekende uren.

Extra

 • Extra - Beveiliging - Gebruiker koppelen aan PS fiche

  Bij het ophalen van de personeelsleden wordt er nu gecontroleerd op de werkdatum van Wisa. Vroeger werd er gecontroleerd op de systeemdatum.

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  Er bestaat een nieuwe te schedulen job die nagaat of er mails moeten verstuurd worden m.b.t. het reservatiesysteem. Je kan deze best om de 5 minuten laten lopen.

 • Extra - Officiële tabellen - Nationaliteiten

  De nationaliteiten zijn aangepast aan de gegevens van het departement.

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  De nationaliteiten (en bijhorende geldigheidsdatum) kunnen ingelezen worden.

 • Extra - Systeemgegevens - Query beheer

  Er zijn export query's voor noteble toegevoegd.

 • Extra - Systeemgegevens - Websites

  Voor websites van het type personeel is het nu mogelijk om een configuratie op te geven voor het mailen van herinneringen m.b.t. het reservatiesysteem. De mails worden verstuurd via de GRaph API van Microsoft. Kijk dus zeker het recht mails.send na in O365!

VWO

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Er wordt correct bijgehouden welke gebruiker het inschrijfgeld aanpast.

 • Extra - Officiële tabellen - VWO Import Taxonomie

  De einddatum van de tarieven worden ook geïmporteerd.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  De leeftijd van de cursist wordt correct berekend en vermeld.

  DaVinci laat niet toe om een nieuwe loopbaan in een IMV aan te maken als er al een loopbaan bestaat in die IMV voor dezelfde cursist. De inschrijfwizard laat dit ook niet meer toe.

  Bij een klaswissel wordt in de stopgezette loopbaan het inschrijvingsgeld correct uitgerekend.

Office 365

 • Office 365 - Configuratie - Azure active directories

  Je kan aangeven om een mail te krijgen als er een vermoeden is dat het powershell script niet automatisch uitgevoerd is.

  Op het tabblad Powershell credentials is er een knop toegevoegd om de mailinstellingen te testen.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Als bij de voorkeurinstellingen Basisschool is geselecteerd, is het tabblad Telling (basis) terug zichtbaar.

  Vanaf dit schooljaar kan Syntra voor de duale richtingen ook niet-defaultwaarden invoeren. Deze worden ook door Discimus aanvaard.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie

  Bij het openen van het scherm worden bij de eerste stap (Geregistreerd persoon) de eventuele foutmeldingen altijd getoond.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  TADD 08 (Overgangsmaatregel lector naar leraar SVWO) mag nu ook gebruikt worden met pool/herwaardering 00.

  De voorwaarden voor pool/herwaardering 05 (TBSOB - professionaliseringstraject) zijn versoepeld.

 • Personeel - Edison - Edison terugzending verwerken

  De keuzelijst van de scholen is terug correct. De gebruiker ziet enkel de scholen waarvoor men rechten heeft gekregen.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Buitenlandse gemeenten met het karakter ' in de naam kunnen zonder foutmelding aangemaakt worden via Raadpleeg uniek persoon.


 

Nieuwigheden

 • Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes in Discimus
  • Extra - Systeemgegevens - Parameters : type OAFW (Officiële afwezigheidscodes Discimus)

   Dit zijn nieuwe parameters met de officiële afwezigheidscodes van Discimus. Deze codes hebben allemaal een geldigheidsdatum.

  • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Afwezigheidscodes

   Voor elke afwezigheidscode kan er enkel een Discimuscode gekoppeld worden als deze Discimuscode geldig is op de werkdatum.

   Het is mogelijk om aan te duiden of een afwezigheidscode Actief is. Bij de ingave van de afwezigheden kan een gebruiker enkel uit de actieve codes kiezen.

   De afwezigheidscodes die verwijzen naar één van de verdwijnende Discimuscodes, zijn op non-actief gezet, behalve de codes D en L

   De afwezigheidscodes per instelling die verwijzen naar de Discimuscode H (Revalidatie), zijn gewijzigd naar Discimuscode P (Persoonlijke reden) voor het gewoon onderwijs, d.w.z. instellingen met hoofsdtructuur 111, 211, 311, 312 of 315.

   De afwezigheidscode A krijgt nu ook een Discimuscode A (Afwezigheid van niet-leerplichtige kleuter) omdat voor de niet-leerplichtige kleuters vanaf het schooljaar 2019 de afwezigheden i.p.v. de aanwezigheden moeten doorgestuurd worden naar Discimus.

  • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per klas

   Voor niet-leerplichtige kleuters worden de afwezigheden met Discimuscode A vanaf 01/09/2019 automatisch doorgestuurd naar Discimus. Wanneer een bestaande afwezigheid met Discimuscode A vervangen wordt door een afwezigheidscode met een andere Discimuscode, zal de afwezigheid bij Discimus geannuleerd worden. Dit gebeurt omdat A de enige toegestane afwezigheidscode is voor niet-leerplichtige kleuters.

  • Leerlingen - Afwezigheden - Registers

   Het verificatieregister wordt nu ingevuld aan de hand van de Discimuscodes die gekoppeld zijn aan de afwezigheidscodes.

  • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie

   Bij de optie Afwezigheden worden ook de afwezigheidscodes vanaf 01/09/2019 van de niet-leerplichtige kleuters getoond. Er wordt dus niet meer gecontroleerd of een leerling leerplichtig is.

   Bij de optie Aanwezigheden niet-leerplichtige kleuters worden enkel gegevens getoond vroeger dan 01/09/2019. Er wordt een foutmelding getoond bij het opvragen van gegevens voor een schooljaar vanaf 2019. Deze optie zal op termijn verdwijnen uit het synchronisatiescherm.


 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten : Sneller TADD

  Een tijdelijk personeelslid zal sneller een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) kunnen verwerven: na ten minste 2 schooljaren (in plaats van 3). (zie ook omzendbrief PERS/2018/03)
  Op het einde van die periode krijg je als tijdelijk personeelslid van je eerste evaluator een beoordeling. Zijn er nog twijfels, dan krijg je een beoordeling met werkpunten. Die leidt tot uitstel van het recht op TADD. Het gevolg is dat je nog een bijkomende periode van 200 dagen effectieve prestaties moet leveren met een verlengde en gerichte aanvangsbegeleiding. Daarna verwerf je het recht op TADD. Voor bepaalde groepen personeelsleden zijn er overgangsmaatregelen.
  Naar gelang de overgangscategorie moet men nooit een beoordeling krijgen en verwerft men automatisch het recht op TADD. Anders moet men wel een beoordeling krijgen.

  In het tabblad TADD zijn er nieuwe velden toegevoegd :

  • Beoordeling : Dit zijn de mogelijke waarden:
   • X : Nog te beoordelen
   • VOLD : Voldoende
   • WERK : Werkpunten
   • ONVOL : Onvoldoende
  • Berekend : Geeft aan of de berekening al gebeurd is
  • Op : Datum en tijdstip waarop de berekening uitgevoerd werd

  Bij de update zijn alle beoordelingen op X (Nog te beoordelen) gezet. Om na te gaan wie eventueel vrijgesteld kan worden van de beoordeling, moeten de anciënniteiten opnieuw berekend worden.
  Wanneer je manueel de Anc of Eff. wijzigt, worden het vinkje Berekend en de datum van de berekening leeg gemaakt.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Extra - Systeemgegevens - UnifiedPost - Payment services (betaalknop)
 • Extra - Systeemgegevens - UnifiedPost - delivery services (verzending)
 • Extra - Systeemgegevens - UnifiedPost - delivery services (verzending) - Verzendingen

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Contactpersonen

  Voor de internaten kan ook een Discimus contactpersoon (type CDISC) toegevoegd worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Na het aanpassen van de inschrijfdatum naar een latere datum zodat er loopbanen zullen verwijderd worden, is in het dialoogscherm de waarschuwingstekst aangepast.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Ondersteuning

  De gegevens voor de leerlingondersteuning worden automatisch naar Discimus gestuurd.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Gegevens wijzigen

  De namen van de velden uit de 3 tabellen zijn duidelijker voor de gebruiker.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht tussen instellingen

  Voor grote databanken met heel veel klasgroepen krijgen de leerlingen nu altijd een nieuwe loopbaan in de juiste klasgroep.

 • Leerlingen - Edison - Onderwijs aan huis

  Omdat er nu ook Onderwijs aan huis zendingen kunnen aangemaakt worden voor leerlingen in het basisonderwijs staat dit scherm niet meer onder Secundair maar onder Edison.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie internaat

  De internaatinschrijvingen kunnen ook gesynchroniseerd worden met Discimus.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Er moet een gelijkgesteld vak ingevuld worden voor de nieuwe vakcodes 00001744 (trajectbegeleiding duaal) en 00001746 (aanvangsbegeleiding).

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Bij de berekening van de anciënniteiten werden sommige opdrachten dubbel geteld. Dit is opgelost.

 • Personeel - Sollicitanten - Nieuwe sollicitant ingeven/Fiche sollicitant zoeken

  Na het selecteren van een sollicitant worden de reeds ingebrachte gegevens (persoon, contact, ...) opnieuw getoond.

  In het tabblad Documenten kunnen de gekoppelde documenten zonder problemen ingevoerd en opgehaald worden.

Extra

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  De link naar de officiële tabellen van het ministerie is aangepast zodat de import terug kan uitgevoerd worden.

  De scholen met hoofdstructuur 999 (Europese scholen) worden ook geïmporteerd.

 • Extra - Systeemgegevens - Query beheer

  Als de query gewijzigd wordt via de query builder (knop SQL) worden de wijzigingen bewaard na het klikken op de knop OK.

  Er kunnen enkel queries bewaard worden die gegevens selecteren. Queries die gegevens wijzigen in de databank kunnen niet meer uitgevoerd worden. Dit lukt ook niet meer vanuit de formuliergenerator.

VWO

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Voor vastbenoemde personeelsleden met een ambt van Leraar SVWO (208) kan vanaf 01/09/2019 voor specifieke opdrachten in Tijdelijke aanstelling doorlopend een code 08 (Overgangsmaatregel lector naar leraar SVWO) ingevoerd worden.

 • VWO - Cursisten - Fiche

  In de voorkeursinstellingen van dit scherm kan ingesteld worden om bij het tonen van de foto van de cursist de foto van de ingelezen identiteitskaart te gebruiken.

  De fiche van een cursist kan terug zonder foutmelding gebruikt worden na het aanpassen van bijvoorbeeld gegevens uit de inschrijfmomenten van de cursist.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  De correcte woonplaats wordt opgezocht en weergegeven na het inschrijven met het rijksregisternummer.

 • VWO - Hulpschermen - Controle Voorvereisten in Groep

  In het lokaal menu kan nu de Vrijstelling VWO geopend worden.

 • VWO - Hulpschermen - Financieel - Kasverslag bekijken en afdrukken

  De foutmelding bij het sorteren van de details van het kasverslag is opgelost.

Office 365

 • Office 365 - Configuratie - Communicatie entiteiten

  Het stamboeknummer van een personeelslid kan opgestuurd worden naar Office 365.


 

Nieuwe schermen in versie 5.21.0 waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Verslagen

  In dit scherm kunnen de CLB-leerlingverslagen ingevoerd worden.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Ondersteuning

  Hier kunnen de gegevens van de leerlingondersteuning ingevoerd worden.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen - Leerlingenondersteuning

  Dit toont het overzicht van alle leerlingen met leerlingondersteuning met de status en eventuele foutmeldingen.

 • Extra - Systeemgegevens - OCS Accounts

  In dit scherm kunnen de gegevens van de OCS Accounts ingevoerd worden.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Vakkenpakketten

  Vanaf het schooljaar 2019 wordt er voor het basisonderwijs in de loopbaan van de leerling geen Tweede taal naar Discimus doorgestuurd. Dit veld wordt niet meer getoond in de Discimuskleur. Deze gegevens worden niet doorgestuurd naar Discimus maar mogen wel nog ingevuld worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  Voor een leerling zonder voornaam kan nu Geen voornaam of voornaam onbekend geselecteerd worden. De voornaam wordt dan automatisch op Onbekend gezet en er wordt geen voornaam doorgestuurd naar Discimus.

  Bij het raadplegen van de loopbaangegevens bij Discimus wordt de aanmeldingsdatum goed omschreven.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Bij het uitschrijven van een leerling worden de leerlingondersteuninggegevens die niet binnen de inschrijvingsperiode vallen verwijderd. Deze wijzigingen worden doorgestuurd naar Discimus. Bij het selecteren van Melden wordt elke ondersteuning van de inschrijving gesynchroniseerd met Discimus.

  Bij het verwijderen van een inschrijving omdat de leerling niet komt opdagen of wegens een administratieve vergissing worden eerst ook de bestaande gegevens van de leerlingondersteuning getoond. Na bevestiging worden ook deze gegevens van de leerlingondersteuning verwijderd en geannulleerd bij Discimus.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Vanaf het schooljaar 2019 wordt er voor het basisonderwijs geen gegevens over Tweede taal, Taal initiatie Frans en Taal initiatie andere taal doorgestuurd naar Discimus.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Verslagen

  In dit nieuw scherm kunnen de CLB-verslagen ingevoerd worden.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Ondersteuning

  In dit nieuw scherm kan de leerlingondersteuning (samenwerking met een school voor buitengewoon onderwijs) ingevoerd worden. De leerling moet ingeschreven zijn in de gewone school waarbinnen de ondersteuning valt.

  Het is mogelijk om via Raadpleeg ondersteuning de bij Discimus gekende gegevens te bekijken.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Tuchtmeldingen

  Dit scherm is verplaatst naar de steekkaart van de leerlingen. Vroeger stond dit bij de afwezigheden.

  Het basisonderwijs kan ook tuchtmeldingen invullen.

  De nieuwe codes 101 (Preventieve schorsing) en 102 (Tijdelijke uitsluiting) kunnen vanaf het schooljaar 2019 ook gebruikt worden. Voor deze codes is een einddatum verplicht.

  Er kan meer dan 1 tuchtmelding per schooljaar doorgestuurd worden naar Discimus.

  Na het bewaren van een tuchtmelding wordt de school waarvoor deze melding is aangemaakt onmiddellijk getoond.

 • Leerlingen - Stamboekregister - Stamboekregisters internaat

  Er is een tabblad Instellingen toegevoegd. Zo kan de beheerder een filter aanmaken op de instellingen. De gebruiker heeft dan enkel toegang tot de toegewezen instellingen.

  De gegevens van het stamboekregister worden voor het geselecteerde schooljaar correct opgehaald en afgedrukt.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijfwizard

  Voor een leerling zonder voornaam kan nu Geen voornaam of voornaam onbekend geselecteerd worden. De voornaam wordt dan automatisch op Onbekend gezet en er wordt geen voornaam doorgestuurd naar Discimus.

  Meteen na het voltooien van de inschrijving van de leerling kunnen via het lokaal menu gegevens over Verslagen, Ondersteuning en Contracten ingevoerd worden.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie

  Er is een nieuwe optie Ondersteuning toegevoegd. Dit is een overzicht van alle leerlingen met leerlingondersteuning. Dit scherm geeft het resultaat van een raadpleging bij Discimus met status en eventuele foutmeldingen van de leerlingondersteuning per schooljaar en instelling.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen

  De scholen uit het gewoon als het buitengewoon onderwijs kunnen bij Discimus raadplegen welke leerlingen bij hen of door hen ondersteund worden.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Omdat de studiebewijscombinatie 40 (Voltijds Secundair Duaal) ingevuld is bij de juiste administratieve groepen zullen de duale studiebewijzen zonder problemen door Discimus verwerkt worden.

Facturatie

 • Facturatie - Afdruk - Mailen facturen

  In het voorbeeldscherm van de eerste mail kunnen de gegevens niet meer aangepast worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Fiche

  Het numeriek invoerveld Invaliditeit is vervangen door een vinkje. Er moet geen percentage meer ingevuld worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  De anciënniteit Reaffectatievrij is samen met TBS op één tabblad Dienstanciënniteit geplaatst. Alles wat scholengemeenschap-overschrijdend is, staat nu samen. De beide anciënniteiten zijn berekend tot 31/08. Het tijdstip van de berekening wordt ook getoond.

Extra

 • Extra - Officiële Tabellen - Adm.Groepen

  Bij het openen van het scherm worden alle administratieve groepen opgehaald en getoond.

  Het veld Studiegebied is verplaatst naar het tabblad Secundair want het studiegebied kan ook ingevuld zijn voor niet-modulaire administratieve groepen.

  De studiebewijscombinatie 40 (Voltijds Secundair Duaal) is nu ook toegevoegd.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Een cursist kan zonder problemen ingeschreven worden als een buitenlandse gemeente is toegevoegd via raadpleeg UP.

 • VWO - Davinci - Notificaties

  De VDAB signalen worden getoond in het scherm van de notificaties.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Stamboekregister - Toekennen stamboeknummers

  De aanmeldingsdatum van de inschrijving wordt ook ingevuld als deze aanmeldingsdatum nog niet ingevuld was. Het programma neemt hiervoor de vroegste datum van de volgende datums : datum waarop het stamboeknummer wordt toegekend en de inschrijvingsdatum.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijfwizard

  Leerlingen kunnen terug in overcapaciteit ingeschreven worden.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht tussen instellingen

  Bij het groepsgewijs inschrijven wordt de aanmeldingsdatum ook ingevuld. Het programma neemt hiervoor de vroegste datum van deze 2 datums : datum waarop de overdracht wordt uitgevoerd en de inschrijvingsdatum. Goed opletten wanneer de jaaroverdracht wordt uitgevoerd. Door de nieuwe wetgeving voor schoolverandering kan een leerling ten onrechte uitgeschreven worden in een andere school.

Extra

 • Extra - Officiële Tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  De nieuwe studiebewijscombinatie 40 (Voltijds Secundair Duaal) wordt nu ook ingevuld bij de import van de administratieve groepen.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen

  De studiebewijzen kunnen terug in groep verwijderd worden.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Delibererende klassenraad

  Basisondw. NL taal is verplaatst zodat alle gegevens in dit scherm goed te lezen zijn.

  De studiebewijzen kunnen zonder problemen voor alle leerlingen van de klas ingevoerd worden.

DKO

 • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Ingave punten per leerkracht

  Controle maximum wordt uitgevoerd zonder foutmelding.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen per opleiding

  Ook voor zelf toegevoegde evaluatieresultaten kunnen er studiebewijzen toegekend worden.


 

Nieuwe schermen in versie 5.20.0

 • LL Status Discimus raadplegingen

  Dit is een pop-up-scherm met het resultaat van de Discimus raadplegingen via de scheduler.

 • Discimus: Synchronisatie internaat

  Via Leerlingen - Discimus - Synchronisatie - Internaat kan je dit scherm openen. Dit wordt gebruikt voor de Discimus Synchronisatie van internaten.

 • Discimus raadplegingen aanmaken

  Via Extra - Onderhoud Server - Beheer scheduling kan je een nieuwe taak Discimus raadplegingen aanmaken toevoegen. In het nieuwe scherm kan je de details instellen van deze nieuwe taak.

Voorkeuren

 • Voorkeuren - Administratie instellingen

  Het raadplegen van dubbele inschrijvingen wordt bij de update naar versie 5.20.0 wekelijks gescheduled voor alle instellingen met HS 111, 121, 211, 221, 311, 321, 312, 313, 314 en 315 (alle hoofdstructuren die onder de leerplicht vallen). Bij de voorkeursinstellingen kan je de nieuwe optie Overzicht Discimus raadplegingen tonen bij aanmelden selecteren. Dan krijg je bij het aanmelden een pop-up met de resultaten van de laatste raadpleging van de dubbele inschrijvingen voor je voorkeursinstelling.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen

  Beroeps- en/of deelkwalificaties kunnen toegekend worden voor de studiebewijzen van het duaal leren.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Office 365

  Bij het toekennen van een licentie is het mogelijk om te werken met licentieprofielen.

 • Leerlingen - Stamboekregister - Stamboekregisters internaat

  Het schooljaar kan nu geselecteerd worden.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijfwizard

  Voor de inschrijvingen van het type voltijds/deeltijds moet nu ook de aanmelddatum ingevoerd worden. Dit is de datum waarop de leerling zich in de school komt aanmelden voor een inschrijving. Om een leerling te melden bij Discimus moet Melden bij discimus geselecteerd worden in plaats van datum Administratief OK voor Discimus in te vullen.

  Het historiekelement Financierbaarheid kan nu ingevoerd worden in de inschrijfwizard.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Leerlingen in klas plaatsen

  De laatste historiekelementen van de laatste loopbaan worden ook overgenomen naar de loopbaan van de nieuwe klas.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen

  De nodige beroeps- en/of deelkwalificaties kunnen toegekend worden voor studiebewijzen van het duaal leren.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht

  De laatste historiekelementen van de laatste loopbaan worden ook overgenomen naar de loopbaan van het nieuwe schooljaar. Bij een jaaroverdracht tussen verschillende instellingen gebeurt dit niet.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Afdruk proces verbaal

  Er kan een proces verbaal voor het duaal onderwijs aangemaakt worden. Dit kan zowel in het voltijds als in het deeltijds onderwijs. Enkel duale studiebewijzen komen op dit proces verbaal.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Delibererende klassenraad

  Beroeps- en/of deelkwalificaties kunnen toegekend worden voor de studiebewijzen van het duaal leren.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Beheer tucht/problematische afwezigheden - Tuchtmeldingen

  Via de discimusknop kan een tuchtmelding zonder problemen verwijderd worden. Bij Discimus wordt de tuchtmelding ook geannuleerd.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie - Internaat

  Omdat ook internaten vanaf schooljaar 2019 leerlingen moeten registreren bij Discimus is er een nieuw synchronisatiescherm voorzien voor de geregistreerde personen van de internaten.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen

  De leerlingen die door de nieuwe regels voor schoolverandering mogen uitgeschreven worden, staan bij de dubbele inschrijvingen geel gemarkeerd.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Voorbereidend werk - Capaciteiten

  De systeemdatum is nu het tijdstip van een volzet-verklaring.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Groepsgewijs standaard interventies/begeleidingen aanmaken

  Bij het aanmaken van interventies in groep gebeurt de koppeling met de begeleiding terug correct.

Facturatie

 • Facturatie - Organisatie - detailboeken - Fiche

  Het keuzeveld Facturen mailen toestaan verschijnt onmiddellijk bij het toevoegen of selecteren van een detailboek van het type Facturen. Dit keuzeveld wordt niet getoond bij een detailboek van een ander type. Het tabblad Mail verschijnt automatisch als je facturen mailen wil toestaan. Het tabblad Mail verdwijnt automatisch als je facturen mailen niet wil toestaan.

 • Facturatie - Betalingen - Spreiding betalingen - Leerlingen - Deelbetalingen

  Je kan bij het invoegen of aanpassen van een deelbetaling enkel leerlingadressen selecteren waarvoor Mailing adres aangevinkt is.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten

  De opdrachten met OOM 23 (Langdurig VVP MED 24 maanden), 25 (Lerarenplatform), 26 (Niet ingevulde vervangingen) en 27 (Vacant omwille van dienstonderbreking titularis) worden niet meer opgenomen in de formulieren TAC 1 en TAC 2.

 • Personeel - Steekkaarten - Betalingen

  De betalingsgegevens kunnen zonder foutmelding geëxporteerd worden naar MS-Excel.

 • Personeel - Edison - Nieuwe RL aanmaken

  Voor een RL2 van een bevallingsverlof die op eenzelfde dag aangemaakt, geannuleerd en opnieuw aangemaakt was, kan zonder problemen een RL2 met een aanvulling van het eerder gemelde bevallingsverlof aangemaakt worden.

 • Personeel - Edison - WebEdison zendingen - per instelling

  In het tabblad Fouten bij versturen kan de status van de zending ook gewijzigd worden naar Verstuurd.

 • Personeel - Edison - WebEdison zendingen - per scholengemeenschap

  In het tabblad Fouten bij versturen kan de status van de zending ook gewijzigd worden naar Verstuurd.

 • Personeel - Lesverdelingen - Uurverdeling

  De tabvolgorde is aangepast.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  Bij de update naar versie 5.20.0 is er een nieuwe taak toegevoegd voor alle instellingen met HS 111, 121, 211, 221, 311, 321, 312, 313, 314 en 315 (alle hoofdstructuren die onder de leerplicht vallen). Hierdoor worden wekelijks de dubbele inschrijvingen opgehaald bij Discimus. De details hiervoor kunnen aangepast worden.

 • Extra - Officiële tabellen - Adm.Groepen

  De structuur van de tabel en het scherm is gewijzigd.

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  Door een technisch probleem op het departement is de link om de laatste versie van de tabellen op te laden aangepast. De gegevens kunnen terug geïmporteerd worden.

  De administratieve groepen van het type BSAF worden zonder foutmelding ingelezen.

  Voor het duaal leren kunnen ook de officiële standaardtrajecten en kwalificaties geïmporteerd worden.

VWO

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  De info van het Diploma SO in LED Status wordt nu volledig getoond.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Een cursist kan zonder problemen ingeschreven worden als een buitenlandse gemeente is toegevoegd door de raadpleeg UP.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Afdrukken maken

  De gegevens kunnen terug afgedrukt worden.

Office 365

 • Office 365 - Configuratie - Azure active directories

  Nieuwe app registraties moeten van het type Web app zijn.

 • Office 365 - Configuratie - Communicatie entiteiten

  Het is mogelijk om de klastitularis op te nemen in de distributielijst ouders op klasniveau.

 • Office 365 - Configuratie - Communicatie entiteiten - Licentie profielen

  Dit is een nieuw scherm om licentieprofielen te definiëren. De bestaande standaard licenties worden tijdens de update omgezet naar een licentieprofiel.

 • Office 365 - Groepen - Beheer standaard groepsdefinities

  Bij het aanmaken of opvullen van de standaard groepsdefinities kan je nu eerst een selectie maken.

 • Office 365 - Gebruikers - Beheer leerling gebruikers per instelling

  Bij toekennen licenties in groep moet er een licentieprofiel geselecteerd worden.


 

DKO

 • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Ingave punten per leerkracht

  De foutmelding bij het uitvoeren van Controle maximum is opgelost.


 

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - School- en arbeidsongevallen - Overzicht van school- en arbeidsongevallen - Details

  De gegevens voor Verwacht aantal dagen verlet in het tabblad Ongevalsaangifte deel III worden correct getoond.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen

  Arbeidsgericht advies moet nooit ingevuld worden voor een administratieve groep met enkel doorstroomfinaliteit.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Bij het invullen van de adresgegevens wordt er altijd gecontroleerd of de naam ingevuld is. De straat, de gemeente, het postnummer en de aanspreking moeten altijd ingevuld zijn als één van de volgende gegevens ingevuld zijn : straat, huisnummer, bus, postnummer, gemeente, aanspreking.

  Na het ingeven van de geboortedatum en het selecteren van een leerling uit het overzicht, wordt automatisch Bestaande leerling geselecteerd.

Facturatie

 • Facturatie - Afdruk - Aanmaningen

  Bij de aanmaningen worden er geen 0-facturen meer afgedrukt.

Personeel

 • Personeel - Beleidsinformatie - Scholengemeenschap - Opvolging VKA

  Er worden wel vervangingseenheden aangerekend voor de opdrachten korte vervanging (VKA) via het lerarenplatform.

  De opdrachten worden enkel tot één VKA-opdracht opgeteld als het een vervanging is van een zelfde dienstonderbreking.

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken - per instelling

  Het voorgestelde pad in Edison map kan aangepast worden. Het zendingsbestand wordt dan in de aangepaste map weggeschreven.

Extra

 • Extra - Leerling Volgsysteem - Rollen

  Het veld Delibererende klassenraden in Schoolware was niet meer nodig en is verwijderd. Het gebruik van dit scherm in Schoolware wordt nu bepaald door de rechten in de profielen.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave open klas

  De foutmelding bij de ingave van de gegevens in weken zonder les is opgelost.


 

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Fiche

  Een nieuwe instelling kan terug zonder foutmelding toegevoegd worden.

DKO

 • DKO - Leerlingen - Studiebewijzen

  De studiebewijzen kunnen terug manueel toegevoegd worden.

 • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Ingave punten per vak

  Er kan ingevuld worden of de leerlingen geslaagd zijn. Hiervoor moet je de maximum punten leerkracht bij de cursus van de leerling niet invullen.

 • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Ingave punten per leerkracht

  Er kan ingevuld worden of de leerlingen geslaagd zijn. Hiervoor moet je de maximum punten leerkracht bij de cursus van de leerling niet invullen.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  De foutmelding bij het raadplegen van de unieke persoon is opgelost.


 

Algemeen

 • Voorkeuren - Administratie instellingen

  Als Toon land in gemeente selecties geselecteerd is, wordt in de keuzelijst van de gemeenten ook de fusiegemeente getoond.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Scholengemeenschappen - Fiche

  Er is een nieuw tabblad Edison toegevoegd. Hier kunnen de standaard Edisongegevens ingevuld worden. Zo kunnen de webedison zendingen van de personeelsgegevens ook per scholengemeenschap verstuurd worden.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Studiebewijzen

  Bij de duale studiebewijzen moeten beroepskwalificaties en deelkwalificaties kunnen afgedrukt worden. Dit kan ingesteld worden in de fiche van de studiebewijzen.

 • Schoolstructuur - Edison - Zending jaarlijkse inlichtingen

  De zendingsbestanden kunnen per instelling aangemaakt worden zonder het scherm eerst te sluiten.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten

  Het is mogelijk om gegevens van de broers en zussen op school aan te passen. Dit gebeurt na het aanpassen van Noodtelefoon/Noodtelefoon Bij uit de leerlingfiche, de GSM nummers en Email adressen van de ouders bij de gezinsgegevens en alle adresgegevens van het type O, AM of AP. Bij het bewaren van deze wijzigingen wordt er gecontroleerd of er broers en zussen zijn die op de systeemdatum een loopbaan hebben in dezelfde instelling. Indien dit het geval is, wordt er een scherm getoond waarbij je kan kiezen voor welke broer/zus je de aanpassing ook wil doen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Adres

  Elk nieuw adres (bijvoorbeeld een correspondentieadres) kan ook automatisch toegevoegd worden bij de broers/zussen van de leerling.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Bij het bewaren van de loopbaangegevens wordt er gecontroleerd of de periode van de loopbaan binnen de periode van de inschrijving ligt.

  Omdat de inhoud van het veld Ind aangepast curriculum naar Discimus wordt gestuurd, wordt dit veld ook op de gepaste manier getoond.

  Na het verwijderen van de laatste loopbaan, wordt automatisch een correcte laatste loopbaan berekend en aangeduid.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen

  Competenties kunnen nu ook aangevinkt worden door gebruikers met een profiel verschillend van beheerder.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Als de leerling op het einde van de inschrijfwizard ingeschreven is, is de tekst van de knop Leegmaken aangepast naar Nieuwe leerling inschrijven.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen

  De knoppen Toekennen en Verwerken zijn meer naar links opgeschoven. Er waren problemen bij sommige beeldscherminstellingen.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Delibererende klassenraad

  Voor het secundair onderwijs moet voor bepaalde studierichtingen de delibererende klassenraad systematisch een gunstig of ongunstig advies uitbrengen met betrekking tot de arbeidsbereidheid en de arbeidsrijpheid voor elke leerling waaraan een oriënteringsattest A of B wordt toegekend in het eerste of tweede leerjaar van de tweede graad of in het eerste leerjaar van de derde graad.
  Hiervoor zijn 2 nieuwe keuzevelden (leeg, gunstig of ongunstig) toegevoegd. Hier kan men invullen of de leerling arbeidsbereid en/of arbeidsriijp is.
  Dit advies moet in bepaalde gevallen afgedrukt worden op het A- en/of B-attest. De formulieren zijn hiervoor aangepast.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Tellinggegevens - GOK indicatoren (per school)

  Er is een nieuw formulier SES-parameters per structuur toegevoegd aan dit scherm.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Beheer tucht/problematische afwezigheden - Tuchtmeldingen

  Vanaf het schooljaar 2019 zullen er nieuwe tuchtmaatregelen kunnen gebruikt worden. Dit zijn de codes :

  • 101 : Preventieve schorsing
  • 102 : Tijdelijke uitsluiting
  Bij het gebruik van deze nieuwe codes zal ook een einddatum moeten ingevuld worden. Voor de bestaande code 100 (Definitieve uitsluiting) mag er geen einddatum ingevuld worden.
  Dit geldt ook voor het basisonderwijs.
 • Leerlingen - Afwezigheden - Consultatie - Afwezigheden per klas

  De eerste kolommen van het overzicht (Nr, Naam, Voornaam, Van en Tot) blijven altijd zichtbaar.

 • Leerlingen - Edison - WebEdison zendingen

  Het scherm met het overzicht van de instellingen is aangepast. Elke gebruiker krijgt de correcte instellingen te zien.

  Elke gebruiker kan enkel de instelling(en) (met WebEdison communicatie vanuit Wisa) selecteren waarvoor men toegang heeft gekregen van de beheerder.

  De zendingen van het internaat kunnen nu ook verstuurd worden.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie

  Bij de GOK - Leerlingkenmerken is het nu ook mogelijk om te dubbelklikken op een lijn. Dan krijg je het overzicht van de discimus communicatie voor de geselecteerde leerlingkenmerken.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  De tabbladen in dit scherm zijn aangepast.

  • Het tabblad Selectie is hernoemd naar Selectie te registreren studiebewijzen.
  • Er is een nieuw tabblad Leerlingen met een niet te registreren studiebewijs toegevoegd.
  • Het tabblad Leerlingen zonder off. studiebewijs is hernoemd naar Leerlingen zonder studiebewijs.
  • Op het tabblad Reeds gekende communicatie verschijnen leerlingen met statusomschrijving registratie niet nodig als ze nooit een studiebewijs gekregen hebben dat naar Discimus moet gestuurd worden.
 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Voorbereidend werk - Capaciteiten

  Er is een nieuw formulier Capaciteiten toegevoegd aan dit scherm.

  Voor een BUSO-school kan het niveau Pedagogische eenheid geselecteerd worden.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Begeleiding

  Bij het toevoegen van een begeleiding wordt het inzageniveau automatisch ingevuld.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Interventie

  Bij het toevoegen van een interventie wordt het inzageniveau automatisch ingevuld.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Interventies ingeven per klas

  Het inzageniveau kan ook ingesteld worden.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Groepsgewijs standaard interventies/begeleidingen aanmaken

  Het inzageniveau kan ook ingesteld worden.

 • Extra - Leerling Volgsysteem - Beheer interventies/begeleidingen

  Er zijn acties toegevoegd om de inzageniveaus in te stellen.

 • Extra - Leerling Volgsysteem - Beheer interventies/begeleidingen per leerling

  De lay-out van het scherm is aangepast. Het inzageniveaus kan ook ingesteld worden.

Rapporten

 • Rapporten - Toetsen - Leergebied resultaten ingeven

  De kolom Klasnummer is toegevoegd aan het overzicht. Er kan gesorteerd worden op dit klasnummer.

Facturatie

 • Facturatie - Basisgegevens - Mandaten Europese domiciliëring - Mandaten

  De naam van de schuldeiser wordt volledig getoond.

 • Facturatie - Afdruk - Aanmaningen

  0-facturen worden niet meer opgenomen in het Resultaten-tabblad van de aanmaningen.

 • Facturatie - Export - Import andere - Remmicom - Betalingen

  De betalingen worden per hoofdgroep en factuurdetailboek ingelezen. Enkel betalingen van facturen uit de geselecteerde combinatie van hoofdgroep en factuurdetailboek worden verwerkt. Na de import wordt het bestand hernoemd.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Fiche

  Het is nu mogelijk om een vooraf ingescande handtekening toe te voegen bij een personeelslid. Bij het toevoegen van een handtekening verschijnt een dialoogscherm. Hier kies je de afbeelding van de handtekening vanop je computer. Deze afbeelding mag niet groter zijn dan 10 kb. Als het personeelslid al een handtekening heeft, wordt de oude handtekening overschreven door de nieuwe. In het overzicht van de contactpersonen van de instelling (Schoolstructuur - Instellingen - Contactpersonen) en de klassen (Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen - Contactpersonen) is er een kolom Handtekening toegevoegd. Zo zie je welke contactpersonen een handtekening in Wisa hebben. De formulieren kunnen naargelang de vraag van de scholen aangepast worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Er zijn voor de opdrachten voor het lerarenplatform (OOM 25) 4 nieuwe combinaties mogelijk.

  • Interim, Lerarenplatform, Tadd, Werken na pensioen
  • Interim, Lerarenplatform, Leraar in opleiding, Werken na pensioen
  • Vacant, Lerarenplatform, Tadd, Werken na pensioen
  • Vacant, Lerarenplatform, Leraar in opleiding, Werken na pensioen
  Deze combinaties zijn mogelijk voor de opdrachten met hoofdstructuur 111, 121, 211, 221, 311, 312 en 321 met een begindatum vanaf 01/10/2018.

  De tijdelijke vervangingsopdrachten voor de ambten 000272 (administratief medewerker 120 punten), 000273 (administratief medewerker 82 punten) en 000274 (administratief medewerker 63 punten) kunnen ingevoerd worden met einddatum 31/08.

  Bij het toevoegen van een opdrachtgebonden dienstonderbreking is de controle op de ingevulde einddatum verbeterd.

 • Personeel - Steekkaarten - Login informatie

  De omschrijving en de positie van de geldigheidsdatum van de gebruiker en de geldigheidsdatum van het wachtwoord zijn aangepast.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Er wordt rekening gehouden met het lerarenplatform. De opdrachten met herwaarderingscode 06 (vervanging lerarenplatform) worden niet meegeteld voor de anciënniteiten.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Basisonderwijs - Basisonderwijs leerlingaantallen SES parameters

  Er is een nieuw formulier SES-parameters per structuur toegevoegd aan dit scherm.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Secundair onderwijs - Secundair onderwijs leerlingaantallen SES parameters

  Er is een nieuw formulier SES-parameters per structuur toegevoegd aan dit scherm.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Lijst niet volledig vervangen dienstonderbrekingen (basis en secundair)

  De volgende opdrachtgebonden dienstonderbrekingen worden niet meer geselecteerd :

  • 029 : Halftijdse loopbaanonderbreking 50+
  • 153 : Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de
  • 182 : Onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar halftijds
  • 183 : Onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar met 1/5de
  • 217 : Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar halftijds
  • 218 : Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar met 1/5de
  • 219 : Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar afwijking volume
  • 221 : Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden
 • Personeel - Beleidsinformatie - Scholengemeenschap - Opvolging VKA

  Bij het ophalen van de gegevens worden de punten correct geteld. Het formulier is ook aangepast.

  Er wordt rekening gehouden met het lerarenplatform. De opdrachten met OOM 08 (VKA) en herwaarderingscode 06 (Vervanging lerarenplatform) worden niet meegeteld.

 • Personeel - Edison - Nieuwe RL aanmaken

  Bij het aanmaken van een RL4 (Eindigen opdrachtenpakket) worden bij het afbreken van het dienstverband op de geldigheidsdatum ook de opdrachten afgebroken op deze geldigheidsdatum.

 • Personeel - Edison - WebEdison zendingen - per instelling

  Elke gebruiker kan enkel de instelling(en) (met WebEdison communicatie vanuit Wisa) selecteren waarvoor men toegang heeft gekregen van de beheerder.

 • Personeel - Edison - WebEdison zendingen - per scholengemeenschap

  Dit is een nieuw scherm. Hier is het mogelijk om de personeelszendingen per scholengemeenschap te versturen.
  De Edisonmap wordt opgebouwd uit de Edisonmap van de administratie voorkeurinstellingen van de gebruiker gecombineerd met de Edison verzendmap uit de fiche van de scholengemeenschap.

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Studiebewijzen

  Via de knop Standaard studiebewijzen worden er 5 nieuwe standaard studiebewijzen toegevoegd.

  • BEWBEROEP : BEWIJS VAN BEROEPSKWALIFICATIE
  • BEWCOMP : BEWIJS VAN COMPETENTIES
  • LEERBWBAS : LEERBEWIJS BASISCOMPETENTIES
  • LEERBWDKO : LEERBEWIJS DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
  • LEERBWMAAT : LEERBEWIJS LEERACTIVITEITEN OP MAAT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
 • Personeel - Documenten - DKO - Berekening omkadering

  De werking van dit scherm is aangepast aan het nieuw decreet.

 • DKO - Leerlingen - Inschrijvingen

  De werking van de wizard na het toevoegen/leegmaken van Betaald in andere academie is verbeterd.

 • DKO - Leerlingen - Cursussen

  In het overzicht van de Gevolgde vakken is de kolom Geslaagd toegevoegd.

 • DKO - Leerlingen - Studiebewijzen

  De Eindscore kan ook ingevuld worden.

  Het is mogelijk om het Domeinoverschrijdend domein te selecteren.

 • DKO - Leerlingen - Overzicht leerlingen per klas

  Het is mogelijk om de DKO graad (code of omschrijving) toe te voegen aan het overzicht.

 • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Ingave punten per vak

  Het is mogelijk om te filteren op Studierichting. Zo kunnen ook de specialisatie en kortlopende studierichtingen worden gekozen.

  Er kan ingevuld worden of de leerlingen geslaagd zijn.

 • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Ingave punten per leerkracht

  Het is mogelijk om te filteren op Studierichting. Zo kunnen ook de specialisatie en kortlopende studierichtingen worden gekozen.

  Er kan ingevuld worden of de leerlingen geslaagd zijn.

 • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Studiebewijzen toekennen in groep

  Het is mogelijk om de studiebewijzen toe te kennen op basis van punten of op basis van geslaagd.

  De gegevens kunnen ook gefilterd worden op Studierichting

Extra

 • Extra - Beveiliging - Profielen

  De knop om een profiel te kopiëren is duidelijker gemaakt. Dit is nu Profieldetails kopiëren vanuit een ander profiel. Ook de tekst in het pop-up scherm is duidelijker.

 • Extra - Beveiliging - Profielen - Scherm rechten

  De titels van de kolommen uit het overzicht zijn aangepast.

 • Extra - Officiële tabellen - Adm.Groepen

  Er is een nieuw veld met het duaal standaardtraject toegevoegd. Voor de administratieve groepen duaal komt er een koppeling met de nieuwe oficiële tabellen voor de duale standaardtrajecten en kwalificaties. Zo kan men aan de hand van de administratieve groep zien wat bijvoorbeeld de beroepskwalificatie en het niveau van de duale opleiding is.

 • Extra - Systeemgegevens - Parameters

  De link voor de import van de officiële tabellen is toegevoegd aan de parameter met code LINKOFFTAB van het type DBPAR. In de toekomst kan deze link via een script aangepast worden en moet men niet wachten op een update van het programma.

 • Extra - Systeemgegevens - Query beheer

  De export naar Schoolonline is verbeterd voor de ouders van leerlingen die ook een broer/zus hebben in de instelling.

 • Extra - Systeemgegevens - Websites

  Je kan voor een leerkrachten website nu smtp settings en 3 standaard mails configureren voor het leerlingvolgsysteem (begeleidingen en interventies). Als voor een bepaald type mail een bericht ingegeven is, wordt deze mail verwerkt. Anders is het de oorspronkelijke mail zoals vroeger. Als er geen onderwerp ingegevens is, wordt het ingegeven onderwerp van de leerkracht opgenomen.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Het is mogelijk om de schermsplitsing tussen het overzicht en de details van de modulevarianten te wijzigen.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten - Lessen

  Op het formulier Kalender klaseenheid wordt ook afgedrukt of de les vervalt of een afstands-lesmoment is.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Lessen

  Op het formulier Afdruk kalender klas wordt ook afgedrukt of de les vervalt of een afstands-lesmoment is.

 • Schoolstructuur - Davinci - Synchronisatie

  De lessen kunnen zonder foutmelding geselecteerd worden.

 • VWO - Cursisten - Fiche

  De toestemming voor de publicatie van het beeldmateriaal wordt nu bijgehouden bij de inschrijvingsgegevens.

 • VWO - Cursisten - Fiche - Identiteitskaart inlezen

  De juiste foto wordt getoond als er meerdere identiteitskaarten ingelezen zijn voor de cursist.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Betalingen

  Er is een nieuwe kolom In Coda Op toegevoegd aan het overzicht.

  Er kan zonder problemen een Nog te ontvangen betaling ingevoerd worden.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Voor Wersituatie 1 en Wersituatie 2 kan de code ? niet meer geselecteerd worden. Dit is geen geldige waarde voor DaVinci. Elke werksituatie met code ? is aangepast naar code ONBEKEND.

  De wijzigingen van de gegevens van arbeidsstatus en diploma SO status worden automatisch doorgestuurd naar Davinci.

 • VWO - Cursisten - Gevolgde opleidingen

  Het scherm is aangepast aan de nieuwe (zelf toegevoegde) evaluatieresultaten.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  In stap 1 (identificatie cursist)is de lay-out bij Andere verbeterd. De verplichte velden staan nu bij elkaar.

  De toestemming voor de publicatie van het beeldmateriaal wordt nu bijgehouden bij de inschrijvingsgegevens. Vroeger gebeurde dit bij de cursistgegevens.

  De toestemming voor de publicatie van het beeldmateriaal kan ook ingesteld worden bij de voorkeurinstellingen van de inschrijfwizard (Voorkeuren - Voorkeurinstellingen huidig scherm).

  Bij het herinschrijven van een bestaande cursist worden de gegevens van arbeidsstatus en diploma SO status overgenomen uit de vorige loopbaan.

  Er is een nieuw formulier Verklaring op eer toegevoegd aan dit scherm.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Gegevens wijzigen

  Het is mogelijk om klassikaal bij VWO loopbaan de velden Arbeidsstatuut en Diploma SO status te wijzigen.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten voor leerkracht

  De lesgevers van de modulevariant worden nu ook opgehaald.

 • VWO - Hulpschermen - Wachtlijst

  Na het inschrijven van een cursist krijgt de loopbaan de nieuwe status INGESCHREVEN.

 • VWO - Hulpschermen - Controle administratieve taken

  Het is mogelijk om de open klassen te negeren bij de controle van de lessen met minder participaties dan cursisten.

 • VWO - Hulpschermen - Financieel - Terugbetalingen

  De controle van de gegevens (zoals voor BIC-code) gebeurt enkel voor de geselecteerde cursisten.

  Het land van de opdrachtgever wordt ook opgenomen in het bestand.


 

Algemeen

 • SMS

  De SMS-berichten worden ook verstuurd als er speciale tekens worden gebruikt in het bericht.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Alle actieve leerlingen

  Er worden enkel leerlingen getoond met een actieve inschrijving in een school uit de databank. Inschrijvingen in een buitenlandse school worden niet getoond.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  In het tabblad Uitschrijving is de knop Verwijderen: Annuleren voor inschrijvingsdatum aangepast naar Verwijderen: Leerling komt niet opdagen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Je kan nu ook zien dat het veld Incl. aangepast curriculum zal doorgestuurd worden naar Discimus.

  Bij de historiekelementen wordt de omschrijving van de financierbaarheid correct getoond.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  De tekst bij de selectie van het rijksregisternummer is aangepast naar Leerling heeft geen RR of weigert RR mee te delen.

  Op het einde van de inschrijfwizard is de knop Leegmaken aangepast naar Nieuwe leerling inschrijven.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen

  De velden Datum, Reeks, Percent en Type aanvulling worden niet meer getoond bij een basisschool.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Foto's toekennen in groep

  In het menu is de naam van dit scherm aangepast naar Foto's toekennen in groep.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Fotos van/naar kast overbrengen

  De logging-gegevens worden nu correct getoond.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per klas (administratie)

  Het lettertype in het overzicht van de klassen is aangepast.

 • Rapporten - Modellen - Periodemodellen

  De tekorten worden ook aangeduid bij het type totaal Som volgens wegingsmodel. Dit gebeurt ook op de afdrukken.

Facturatie

 • Facturatie - Basisgegevens - Mandaten Europese domiciliëring - Mandaten

  De fiche van het geselecteerde mandaat wordt geopend na dubbelklikken op het mandaat in de overzichtslijst.

 • Facturatie - Basisgegevens - Mandaten Europese domiciliëring - Fiche

  De schuldeisernaam wordt nu volledig getoond.

  De BIC-gegevens worden automatisch in hoofdletters bewaard.

 • Facturatie - Leveringen - Per levering - Fiche

  Bij invoegen van een levering vanuit een fiche die niet mag bewerkt worden, kan in de nieuwe levering terug een identificatie/rekeningperiode geselecteerd worden.

 • Facturatie - Leveringen - Per levering - Fiche - Detail

  De omschrijving van een artikel met een lange omschrijving wordt volledig getoond

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Per factuur - Fiche

  Bij invoegen van een factuur vanuit een fiche die niet mag bewerkt worden, kan in de nieuwe factuur terug een identificatie/rekeningperiode geselecteerd worden.

 • Facturatie - Afdruk - Aanmaningen

  Bij het mailen van de aanmaningen worden er geen overbodige boodschappen op het scherm getoond.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de gegevens van de leerlingen en personeel. Voor de personeelsleden worden nu de correcte namen en mailadressen opgehaald.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Remmicom - Facturen gedetailleerd

  Na de export wordt in de mededeling naast het aantal documenten ook het totaal bedrag vermeld van de facturen die opgenomen zijn in het exportbestand.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Fiche

  Bij het bewaren van een personeelsfiche die een elektronische factuur wenst, wordt gecontroleerd of het mailadres is ingevuld.

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstverband

  Na het wijzigen van de einddatum van het dienstverband wordt er een foutmelding getoond als er nog opdrachten bestaan na deze gewijzigde einddatum.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Bij het berekenen van de Ponderatie worden alle opdrachten geselecteerd.

 • Personeel - Steekkaarten - Andere documenten - Details

  Voor een overeenkomst dienstonderbreking van het type ZOKR (zorgkrediet) kan in het veld Vanaf enkel een datum ingevuld worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  De berekening van de anciënniteit TBS gebeurt op 31/08. De berekening van de details gebeurt onafhankelijk van de gekozen scholengemeenschap.

  De berekening van de anciënniteit voor een leraar niet-confessionele zedenleer (0000004) wordt apart berekend voor (hoofdstructuur 311 of 321 OV4) en (hoofdstructuur 321 OV1, OV2 of OV3).

 • Personeel - Steekkaarten - Bezoldigingen

  Bij het toevoegen van een fietsvergoeding wordt de eenheidsprijs automatisch ingevuld met 0.15 EUR.

 • Personeel - Anciënniteiten - Anciënniteit syntheselijst

  De ponderatie wordt terug correct getoond.

 • Personeel - Lesverdelingen - Leerkrachtverdeling

  De tab-volgorde van de invoervelden is aangepast.

DKO

 • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Proces-verbaal van de overgangs- en eindproeven

  Het scherm is aangepast aan de nieuwe structuur.

 • DKO - Edison - Telling documenten (A F E D)

  In Document D wordt er ook rekening gehouden met de 2 nieuwe reductieattesten J (arbeidsongeschiktheid) en K (verhoogde tegemoetkoming).

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Het registratiemoment wordt ook correct berekend als het aantal lestijden werkplekleren > 0.

  Er wordt een foutmelding getoond als het berekend registratiemoment in het verleden ligt.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Afdrukken maken

  De inschrijvingsformulieren kunnen zonder problemen als pdf-document gemaild worden naar de cursisten.

Office 365

 • Leerlingen - Steekkaarten - Office 365

  Er is een knop voorzien waarmee je de usernaam, het paswoord of beide kan kopiëren.

 • Personeel - Steekkaarten - Office 365

  Er is een knop voorzien waarmee je de usernaam, het paswoord of beide kan kopiëren.

 • Office 365 - Teams

  In versie 5.18.1 worden de schermen voor de teams zichtbaar in het menu. Deze schermen zijn in eerste instantie enkel bruibaar voor de pilootomgevingen. Je wordt op de hoogte gebracht in een volgende update als ze geactiveerd worden voor alle scholen.

 • Office 365 - Teams - Teams aanmaken in groep

  Onderaan in het scherm kan je nu eenvoudig de gegevens filteren.

 • Office 365 - Gebruikers - Overzicht gebruikers per tenant

  Er is een knop voorzien waarmee je de usernaam, het paswoord of beide kan kopiëren.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Alle actieve leerlingen

  Er kunnen terug bijkomende velden aan het overzicht toegevoegd worden.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie

  Bij Stap 3: Loopbaan - Inschrijving adm worden de fouten in verband met de toelatingsvoorwaarden niet meer getoond.

Facturatie

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Per factuur - Fiche

  De fiche van een factuur uit een vergrendelde rekeningperiode kan niet meer gewijzigd worden.

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Per factuur - Fiche - Detail

  De detailgegevens van een factuur uit een vergrendelde rekeningperiode kunnen niet meer gewijzigd worden.

VWO

 • Davinci

  De raadpleging van Davinci signalen werkt terug.

 • VWO - Davinci - Synchronisatie

  Bij Stap 5: Studiebewijzen worden alle getuigschriften opgehaald die tijdens de geselecteerde periode werden uitgereikt. Ook de studiebewijzen zonder verwijzing naar een loopbaan en/of opleidingsvariant worden opgehaald.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Door de nieuwe privacy wetgeving moet men toestemming vragen aan de ouders voor publicatie van foto's of andere beeldmateriaal. Hiervoor kan nu bij de inschrijvingsgegevens van de leerling Toestemming publicatie beeldmateriaal geselecteerd worden.
  Er zijn ook 2 extra formulieren voorzien. Deze geven een overzicht van de leerlingen met/zonder Toestemming publicatie beeldmateriaal. Het ene formulier is een overzicht per klas. Het ander formulier is een overzicht per instelling.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Voor het secundair onderwijs is er een tabblad Toelatingsvoorwaarden (secundair) toegevoegd om de toelatingsvoorwaarden van de geselecteerde loopbaan bij Discimus op te halen.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Door de nieuwe privacy wetgeving moet men toestemming vragen aan de ouders voor publicatie van foto's of andere beeldmateriaal. Hiervoor kan nu in de inschrijfwizard Toestemming publicatie beeldmateriaal geselecteerd worden.

  Bij het invullen van de gegevens over de loopbaan van vorig schooljaar kunnen ook voor het basisonderwijs de vorige inschrijvingen uit Discimus gehaald worden.

  Er wordt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2019 rekening gehouden met de laatste instapdag (Hemelvaartsdag) om de leerlingen in het juiste inschrijvingsregister te zetten.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Leerlingen in klas plaatsen

  Bij het verwijderen van een loopbaan wordt de loopbaan ook geannuleerd bij Discimus.

 • Leerlingen - Edison - WebEdison zendingen

  Er is een voorkeurinstelling Zendingsbestand verwijderen na zending toegevoegd bij dit scherm. Dit is standaard geselecteerd. Na de zending wordt dan het zipbestand van de zending verwijderd.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen

  Bij de detailgegevens van de dubbele inschrijvingen is er voor het basisonderwijs een kolom met het ander inschrijfmoment toegevoegd.

 • Leerlingen - Discimus - Nieuwe raadpleging

  Bij het opvragen van de aanwezigheidsinformatie is er een nieuwe selectie huidige leerlingen (op werkdatum) toegevoegd. Als dit geselecteerd is, vraag je bij Discimus de afwezigheden van het geselecteerde schooljaar op van een leerling die ingeschreven is op de werkdatum. Als dit niet geselecteerd is kan je bij Discimus de afwezigheden van het geselecteerde schooljaar opvragen van een leerling die in dat schooljaar is/was ingeschreven.

 • Leerlingen - Discimus - Raadpleeg toelatingsvoorwaarden - Secundair onderwijs

  Dit is een nieuw scherm om in groep de toelatingsvoorwaarden voor het secundair onderwijs bij Discimus op te vragen.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Interventie

  De knoppen Invoegen, Verwijderen en Bewerken en de opmerkingegevens kunnen nu correct gebruikt/aangepast worden afhankelijk van het userniveau van de gebruiker.

  Bij het mailen van de interventiegegevens wordt de opmerking die ingevuld is bij de interventie ook correct doorgestuurd.

Facturatie

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Per factuur - Fiche

  De tekst op de factuur in verband met OGM is aangepast naar Wilt u bij het overschrijven volgende gestructureerde mededeling vermelden.

 • Facturatie - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)

  Een Codabestand waarin een speciaal teken (zoals é of ü) staat, wordt zonder foutmelding opgehaald en verwerkt.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export CIPAL facturen gedetailleerd

  Er is een bijkomende keuzemogelijkheid aangemaakt om de debiteur bij CIPAL in te vullen : Leerling of Ouder. Als je kiest voor Leerling als debiteur blijft alles zoals vroeger. Kies je voor Ouder als debiteur wordt het rijksregisternummer van de ouder doorgegeven. Dit rijksregisternummer moet ingevuild worden in het achtste vrije veld van de leerlingfiche. Ook de naam van de ouder wordt opgenomen in het exportbestand.

  Het exportbestand van de creditnota's wordt nu correct ingelezen bij CIPAL.

 • Facturatie - Extra - Import andere - Remmicom - Betalingen

  Dit is een nieuw scherm. Remmicom maakt een bestand aan met betalingen. Dit bestand kan in Wisa geïmporteerd worden. Bij elke import wordt een betalingsdocument aangemaakt met de naam van het importbestand als referentie. Na de import wordt het betalingsbestand van Remmicom hernoemd.

Personeel

 • Personeelsleden zoeken

  Het rijksregisternummer van de personeelsleden wordt niet meer getoond bij de zoekresultaten. Zo kunnen gebruikers met beperkte rechten in het zoekscherm geen rijksregisternummers zien. Als de gebruiker hiervoor rechten heeft, wordt het rijksregisternummer van het personeelslid getoond in de personeelsfiche.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Een personeelslid met een ambt van kleuteronderwijzer kan vervangen worden door een personeelslid met een ambt van kinderverzorger. De controle op het aantal uren houdt rekening met de noemer.

  Een personeelslid met een ambt 00000210 (adjunct-directeur svwo) kan vervangen worden door een personeelslid met een ambt 00000274 (administratief medewerker 63 punten).

  De controle op de ingevoerde combinatie bij een opdracht is aangepast naar de recentste versie van de combinatietabellen van het departement.

 • Personeel - Steekkaarten - Edison RL berichten

  Bij het aanmaken van een RL1 voor een opdrachtgebonden dienstonderbreking en bij die dienstonderbreking is een opmerking-RL3 ingevuld, wordt deze RL3 opgenomen in het RL1-bericht. Deze opmerking wordt opgenomen in de Edison-zending en wordt ook getoond op de afdruk van de RL1.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  Bij het ophalen van de gegevens wordt er gecontroleerd of de tot-datum van de bezoldiging binnen de geselecteerde periode valt.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Basisonderwijs - Ambtsverdeling

  De uren van de opdrachten met OOM 27 worden niet meer meegeteld.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Secundair onderwijs - Ambtsverdeling

  De uren van de opdrachten met OOM 27 worden niet meer meegeteld.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Scholengemeenschap - Overzicht ambten

  De uren van de opdrachten met OOM 27 worden niet meer meegeteld.

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken - per scholengemeenschap

  Alle zendingsbestanden per scholengemeenschap worden in 1 map bewaard.

 • Personeel - Edison - Webedison zendingen

  Er is een voorkeurinstelling Zendingsbestand verwijderen na zending toegevoegd aan dit scherm. Als je deze voorkeurinstelling selecteert, wordt het zipbestand van de zending automatisch verwijderd na de zending.

 • Personeel - Schoollisting - Import listing

  Het is niet meer nodig om een instelling te selecteren om een schoollisting te importeren. Dit importbestand kan gegevens bevatten van verschillende instellingen.

  Wanneer de controle niet uitgevoerd wordt, wordt de import niet gestopt bij een foutieve lijn (onbekende personeelsleden en/of onbekende scholen). De foute lijnen uit het importbestand worden dan niet opgenomen in Wisa. De correcte lijnen worden wel in Wisa opgenomen.

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018) - Ingericht opleidingsaanbod

  In de fiche van het ingericht opleidingsaanbod is een nieuw veld Begindatum voorzien. Dit is een verplicht veld.

  In het tabblad Administratieve groepen kan je nu bij de vakken aanduiden of het een verplicht keuzevak is.

 • Schoolstructuur - DKO - Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018) - Overzicht opleidingsaanbod

  In het overzicht van het opleidingsaanbod wordt ook de begindatum getoond.

 • Extra - Systeemgegevens - Parameters

  De gegevens zijn aangepast zodat ook de nieuwe DKO-opties een afkorting hebben.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  De achtergrondtaken om de aanwezigheden van de niet-leerplichtige kleuters door te sturen zijn aangepast. De aanwezigheden worden niet meer doorgestuurd met een vertraging van een week. Nu worden elke nacht de aanwezigheden van de vorige dag doorgestuurd. De afwezigheden moeten dus op het einde van de dag ingevuld zijn in Wisa.
  Na deze update moet je er wel zelf voor zorgen dat de aanwezigheden van de niet leerplichtige kleuters van de laatste 7 dagen worden doorgestuurd naar Discimus. Dit doe je in het scherm Leerlingen - Afwezigheden - Niet leerplichtige kleuters melden per week.

 • Extra - Officiële tabellen - Gemeenten

  Op 1 januari 2019 zijn in Vlaanderen 15 gemeenten gefuseerd tot 7 nieuwe fusiegemeenten. De nieuwe gemeentenaam is aangepast in de fusiegemeente. De deelgemeente en de postcode zijn niet gewijzigd.

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  De officiële tabellen kunnen zonder foutmelding geïmporteerd worden. De link naar deze gegevens was aangepast bij het ministerie.

 • Extra - Systeemgegevens - Query beheer

  De query EXPWISASOL (Export schoolonline) is aangepast. Het aantal afwezigheden met code R (Van rechtswege gewettigde afwezigheden) wordt ook gesynchroniseerd met SOL.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  Het is nu ook mogelijk om de klas op te zoeken met de ID van de klas.

  Bij het kopiëren van klassen met overname van de lesmomenten worden ook het lokaal en de vestigingsplaats ingevuld in de nieuwe lesmomenten. Het standaardlokaal van de klas wordt ingevuld in de lesmomenten. Als de klas geen standaardlokaal heeft, wordt de lokaalcode van de (bron)lesmomenten gekopieerd in de nieuwe lesmomenten.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten - Lessen

  Er is een veld toegevoegd om per les extra informatie bij te houden.

  Na de actie Lessen wijzigen worden ook de gegevens in het tabblad Lesdagen bij de ingerichte modulevariant opnieuw berekend en aangepast.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Lessen

  In het tabblad Vrije velden kan er per les meer informatie ingevuld worden. De omschrijving van deze 5 vrije velden kan aangepast worden bij de instellingsparameters (Schoolstructuur - Keuzelijsten - Parameters) van het type LMVVC.

  Bij de actie Lessen wijzigen is er een nieuwe mogelijkheid Enkel lestijden voorzien. Hierdoor is het mogelijk om enkel het aantal lestijden van 50 minuten te wijzigen. Dit kan enkel gebruikt worden indien Van uur en Tot uur niet worden aangepast.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Volwassenenonderwijs - Ambtsverdeling

  De velden in de databank zijn aangepast zodat de gegevens zonder foutmelding kunnen opgehaald worden.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  De tariefsuggestie kan zonder foutmelding gewijzigd worden.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Te betalen

  Het inschrijfgeld, het saldo te betalen en het saldo betaald worden nu steeds correct berekend.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Betalingen

  Het saldo betaald wordt nu steeds correct berekend.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Bij het Resultaat kunnen in de tekst van de score nu 250 karakters ingevuld worden.

  In het overzicht is een kolom toegevoegd met de code van het leslokaal.

  Het inschrijvingsgeld wordt vanaf nu steeds berekend als er iets wijzigt in de Te betalen lijnen. Het is niet standaard aan te passen. Het is wel nog mogelijk om het inschrijvingsgeld aan te passen via het knopje naast het bedrag.

  De status van de plaatsing bij Davinci wordt altijd in een Davinci-kleur getoond.

  Bij het vervroegd uitschrijven wordt het inschrijvingsgeld correct berekend en aangepast.

  In het tabblad Da Vinci zijn er 4 extra velden toegevoegd : Arbeidsstatuut, Diploma SO Status, Diploma SO in LED Status en Werkzoekende status. De eerste 2 velden kunnen aangepast worden. De andere velden worden enkel getoond. Deze komen uit Davinci.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen - Participaties

  In het overzicht is een kolom toegevoegd met de code van het leslokaal.

 • VWO - Cursisten - Participaties

  In het overzicht is een kolom toegevoegd met de code van het leslokaal.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Bij het aanmaken van een nieuwe databank wordt de tabel voor het plafondbedrag opgevuld met de nodige waarden. De inschrijvingen die hierin gedaan worden gebeuren zonder foutmelding.

  Bij het bewaren van de gegevens wordt de voornaam van de cursist afgekapt op 30 karakters. De lengte van de voornaam en de naam is 50 karakters.

  Als een cursist op basis van het rijksregisternummer niet gevonden wordt en dan wordt ingevoegd, worden zijn/haar actuele gegevens via dit rijksregisternummer opgevraagd bij de overheid (als de gegevens niet met EiD werden ingelezen).

  Er zijn 2 extra velden toegevoegd in de eerste stap van de inschrijfwizard : Arbeidsstatuut en Diploma secundair. Deze velden moeten ingevuld worden want ze worden ook doorgestuurd naar Davinci.

  Bij een wijziging van bijvoorbeeld korting door plafond of stopzetting worden de Te betalen-gegevens bij de loopbaan ook aangepast.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave

  Als bij de voorkeurinstellingen van dit scherm de periode vandaag - en + 15 dagen geselecteerd is, worden de datums altijd correct getoond.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen

  Het definitief toekennen van studiebewijzen gebeurt sneller.

 • VWO - Davinci - Notificaties

  Dit is een nieuw scherm. Dit scherm toont de signalen (studiebewijs of premie diploma secundair) van de notificatiedienst van Davinci. Het is mogelijk om te selecteren op de datum (periode) van de signalen en op de verwerkte signalen.

Office 365

 • Office 365 - Configuratie - Azure active directories

  Als er een logboek moet bijgehouden worden, zal dit gedurende 24 uur gebeuren. Nadien wordt het selectievakje automatisch uitgevinkt en worden terug enkel de fouten gelogd.

 • Office 365 - Configuratie - Communicatie entiteiten

  Voor de personeelsentiteit is het mogelijk om de gebruikersnaam samen te stellen aan de hand van de personeelscode.

 • Office 365 - Groepen - Overzicht groepen per instelling

  Het tabblad Wisa groep(en) is hernoemd naar Wisa leden omdat dit naast een groep ook een individu kan bevatten.

  In het tabblad Wisa leden wordt een individu meteen verwijderd bij het verwijderen van het geselecteerd lid. Bij het verwijderen van een groep (klas, klasgroep of leseenheid) wordt eerst een bevestiging gevraagd.

  Er is een nieuw tabblad toegevoegd waarin je de individuele leden kan zien. Hier kan je ook een lid verwijderen of toevoegen.

 • Office 365 - Gebruikers - Individu toevoegen aan - verwijderen uit groep

  Dit is een nieuw scherm. Je kan één of meerdere personeelsleden toevoegen of verwijderen bij één of meerdere groepen.


 

Rapporten

 • Rapporten - Puntenboekje - Puntenboekjes beheren

  Dit scherm is herwerkt zodat de puntenboekdatabank wordt opgehaald zoals ze gedefinieerd is bij de databankdefinities. Nu kunnen er meerdere puntenboekdatabanken gebruikt worden.

  Als de gebruiker niet meer in dienst is in de school op de werkdatum is de gebruikersnaam toch zichtbaar.

Facturatie

 • Facturatie - Afdruk - Aanmaningen

  Bij het mailen van de aanmaning is de standaardtekst aangepast en verbeterd.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Remmicom - Leerlingen

  Er is een bijkomende keuzemogelijkheid voorzien om een Remmicom-klantenbestand aan te maken. Er is een keuze om de volgende gegevens op te halen :

  • Leerlingen :
   Alle gegevens van de Remmicom-klanten (leerlingen) worden opgehaald zoals in de vorige versie.
  • Ouders :
   • Klantennaam wordt opgevuld met de naam uit het leerlingadres waar mailing adres geselecteerd staat met volgende voorkeur : O (Officieel adres), AM (Adres bij moeder), AP (Adres bij vader) en AV (Adres bij Voogd).
    De naam van de Remmicom-klant moet dus zeker bij de adresgegevens ingevuld zijn.
   • Contactpersoon en rijksregisternummer van de Remmicom-klant wordt niet ingevuld.
 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Remmicom - Facturen gedetailleerd

  In het aangemaakte exportbestand met de factuurgegevens wordt bij elke omschrijving van de factuur naast de rekeningperiode en de klas ook de leerlingnaam opgenomen.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De opdrachten met OOM 08 (Vervanging korte afwezigheid) kunnen nu gestuurd worden met de uren van de effectieve dienstonderbreking. De opdracht hoeft niet meer half- of voltijds te zijn. Deze vervanging korte afwezigheid kan ook gebruikt worden met Pool/herwaardering 06 (Vervanging lerarenplatform).

 • Personeel - Andere documenten - AL3

  De opdrachten met OOM 23 (Langdurig VVP MED 24 maanden) en OOM 27 (Vacant omwille van dienstonderbreking titularis) worden niet meegeteld. Deze opdrachten worden gepresteerd door andere personeelsleden in ATO 2.

 • Personeel - Schoollisting - Import listing

  Bij het mislukken van de import van een schoollisting worden er geen betalingslijnen ingelezen. Het importbestand wordt dan niet op verwerkt gezet en de lijn met het salarisoverzicht wordt ook niet aangemaakt.

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018) - Overzicht opleidingsaanbod

  Er zijn 2 formulieren toegevoegd aan dit scherm :

  • 1. Lessenrooster promonaam
  • 2. Lessenroosters overzicht : de filter op het domein, de graad en het leertraject is opgenomen in dit formulier.
 • Personeel - Documenten - DKO - Besteding urenpakket

  Voor het document Opgave van de uren voor het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel worden de gegevens van het ambt 00000098 (opsteller) niet geselecteerd. Er wordt wel rekening gehouden met het ambt 00000164 (administratief medewerker). De lay-out van de afdruk voor Opgave van de uren voor het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel is ook aangepast.

 • DKO - Leerlingen - Inschrijvingen

  Als een leerling voor de school correct geregistreerd is in Discimus kan het stamboeknummer niet meer gewijzigd worden.

 • DKO - Discimus - Discimus DKO Synchronisatie

  Als er binnen hetzelfde domein 2 gevolgde opties bestaan die allebei eerste optie zijn, wordt er maar voor 1 optie het inschrijfgeld meegestuurd. Voor de andere optie wordt geen inschrijfgeld doorgestuurd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor een combinatie met vierde graad en specialisatiegraad.

 • DKO - Edison - Controle financierbaarheid

  De controle op Leerlingen met meerdere opties, met verkeerde eerste optie (Stap 2) is verwijderd omdat er geen waterdichte methode bestaat om de eerste optie van een leerling te bepalen. Deze controle gaf te vaak foute resultaten.

  De volgende controles op de financierbaarheid (Stap 3) zijn verwijderd omdat ze niet meer relevant zijn binnen het nieuwe decreet (vanaf schooljaar 2018) :

  • Leerlingen die niet voldoen aan de criteria van de adm. groep.
  • Leerlingen die de telvakken niet volgen.
  • Leerlingen die LG volgen en alleen AMC volgen in MG, en een vak in een andere academie.
  • Leerlingen die LG volgen en alleen AMC volgen in MG.

  Er is ook een nieuwe controle op Leerlingen die niet voldoende vakken volgen toegevoegd : Met deze controle wordt gecontroleerd of de leerling evenveel vakken volgt als voorgeschreven wordt door het lessenrooster. De precieze vakken worden niet gecontroleerd. Indien het aantal gevolgde vakken te laag is, wordt een financierbaarheidscode 03 (Regelmatig/Niet financierbaar) voorgesteld.

Extra

 • Extra - Systeemgegevens - Websites

  Hier kunnen voor een leerkrachtenwebsite de settings van het printplatform geconfigureerd of leeg gemaakt worden.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Overdracht klassen

  Je kan kiezen om de lesgever bij de ingerichte modulevarianten van de over te dragen klassen niet mee te kopiëren. De nieuwe klassen hebben dan nog geen enkele link met een personeelslid.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Bij het inschrijven met de identiteitskaart van een bestaande cursist worden de gegevens in de databank vergeleken met de gegevens van de identiteitskaart. Als deze gegevens verschillend zijn, wordt er een scherm getoond waarin je kan kiezen welke gegevens je wil bewaren.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Herinschrijven

  De cursisten kunnen in groep ingeschreven worden in een andere/extra cursus op een startdatum waarop de vorige cursus nog niet afgelopen is.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave

  In de voorkeurinstellingen van dit scherm kan de optie Afstands-lesmomenten tonen geselecteerd worden. De gebruiker kan zelf beslissen om deze lessen te zien en dus ook om hiervoor participaties in te geven.

 • VWO - Hulpschermen - HVN - Aanmeldingen

  De export van de opgevraagde HVN aanmeldingen naar MS-Excel kan zonder foutmelding gebeuren.

Office 365

 • Leerlingen - Steekkaarten - Office 365

  Als beheerder kan je een ongekoppelde leerling koppelen met een bestaande gebruiker in Office 365.

 • Personeel - Steekkaarten - Office 365

  Als beheerder kan je een ongekoppeld personeelslid koppelen met een bestaande gebruiker in Office 365.

 • Office 365 - Configuratie - Azure active directories

  Bij Communicatielogboek bijhouden is er bijkomende uitleg voorzien.

 • Office 365 - Groepen - Overzicht groepen per instelling

  Er is een formulier Overzicht ouders in groep toegevoegd. Dit formulier geeft een overzicht van de mailadressen die verwacht worden om in de Office 365 groep te zitten. Ook de foute mailadressen worden getoond. Dit formulier kan enkel afgedrukt worden als een groep van het type Ouder geselecteerd is.

 • Office 365 - Groepen - Overzicht groepen per tenant

  Er is een formulier Overzicht ouders per oudergroep toegevoegd. Dit formulier geeft een overzicht van de mailadressen die verwacht worden om in de Office 365 groep te zitten voor alle oudergroepen in de geselecteerde tenant. Ook de foute mailadressen worden getoond.

 • Office 365 - Contactpersonen - Contactpersonen per tenant

  Nieuwe contacten (ouder emails) worden terug opgehaald en weggeschreven in Wisa na het aanmaken via Powershell.

Formuliergenerator

 • Functies

  Er is een nieuwe functie Checkmail toegevoegd. Hiermee kan je nagaan of een emailadres geldig is. De fout in het emailadres zie je in het resultaat van de functie. Bij een geldig emailadres is het resultaat van de functie een lege string.


 

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Het is mogelijk om een opdracht aan te maken met TADD voor leerkrachten die werken in de hoodstructuur IP0 (Internaten met permanente openstelling).

 • Personeel - Sollicitanten - Nieuwe sollicitant ingeven/Fiche sollicitant zoeken

  De sollicitant kan zonder foutmelding gezocht worden.

DKO

 • DKO - Leerlingen - Cursussen

  Bij het stoppen van een cursus waarvoor een Te betalen bedrag met decimalen bestaat, wordt ook een negatief Te betalen bedrag met decimalen aangemaakt.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Herinschrijven

  Enkel de verplicht aan te kopen materialen van de ingerichte modulevariant die het programma automatisch mag toekennen, worden standaard aangerekend.

Office 365

 • Office 365 - Configuratie - Azure active directories

  De foute requests worden toch gelogd als het communicatielogboek niet wordt bijgehouden.

 • Office 365 - Contactpersonen - Contactpersonen per tenant

  De synchronisatie van de ouders werkt zonder foutmelding.


 

VWO

 • VWO - Inschrijfwizard

  In het scherm met de betalingen werden alleen de materialen getoond die verplicht aan te kopen waren. Dit is nu opgelost.


 

Algemeen

 • Edison Webservices

  Nu kunnen de personeelszendingen en enkele leerlingenzendingen (Middelen en Stages) rechtstreeks vanuit het Wisa-pakket verstuurd worden. Hiervoor is een nieuwe handleiding op onze website voorzien.

 • Voorkeuren - Client instellingen

  In het tabblad Andere worden de afdrukopties PDF comprimeren bij export en Lettertypes mee in PDF bij export bewaard bij het afsluiten van het programma. Bij het opstarten moet je dit niet meer opnieuw selecteren.

 • Diddit

  Er bestaat ook een handleiding op onze website die uitlegt hoe je de Wisa schooladministratie kan synchroniseren met de Diddit omgeving.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Fiche

  In het tabblad Ministerie/Edison kan je per instelling aanduiden of de personeelszendingen vanuit Wisa zullen verstuurd worden. Je bent voorlopig niet verplicht om deze nieuwe werkwijze te gebruiken. Je mag nog via de oude manier doorsturen (WebEDISON-toepassing via internetbrowser). Beide manieren blijven nog even naast elkaar bestaan. Je moet wel 1 manier kiezen, en niet de beide door elkaar gebruiken. Het is de bedoeling dat je ofwel alles (opladen, afhalen, opvolgen) via het schoolpakket, ofwel alles via WebEDISON (= huidige manier van werken) doet.

  Het tabblad Extra is herschikt. De bij elkaar horende gegevens zijn nu gegroepeerd.

 • Schoolstructuur - Instellingen - Contactpersonen

  Het is mogelijk om een WebEdison contactpersoon (tpe = CWEDI) toe te voegen. Zo kan er met de Edison Webservices gewerkt worden voor personeel en leerlingen.

 • Schoolstructuur - Edison - Ingave middelen

  Je kan de nieuwe codes gebruiken voor de zending van de middelen voor het schooljaar 2018.

Leerlingen

 • Discimus

  Er is communicatie voorzien met Discimus voor de ziekenhuisscholen. Afwezigheden worden voor ziekenhuisscholen niet doorgestuurd.

  Discimus kan ook gebruikt worden voor Leertijd (HS 315).

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Bij het uitschrijven van een leerling is er voor de reden van de uitschrijving een nieuwe code G (Niet tijdig afsluiten overeenkomst werkplek duaal leren) toegevoegd.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Telling (secundair)

  De omschrijving voor de code M bij de spreiding van het lesprogramma is aangepast naar Medische redenen of specifieke onderwijsbehoeften.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Als een leerling geschrapt is uit het inschrijvingsregister, kan deze leerling opnieuw toegevoegd worden in het inschrijvingsregister via de inschrijvingen wizard. Dit werkt nu ook als de leerling in hetzelfde schooljaar al ingeschreven is in een andere school.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht tussen instellingen

  Soms was er een foutmelding bij het overzetten van de leerlingen naar de nieuwe klas. Dit is nu opgelost.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders

  Het is mogelijk om via Overnemen een kalender te kopiëren naar een nieuwe kalender voor een andere instelling.

 • Leerlingen - Edison - WebEdison Zendingen

  Dit is een nieuw scherm. Het doorsturen van de bestanden Telling stages en Zending jaarlijkse inlichtingen kan hier met de Webservices vanuit Wisa naar Edison gestuurd worden. Ook de terugzendingen kunnen hier bekeken worden.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  De combinatie van de studiebewijzen met discimuscode 483 (Attest verworven bekwaamheden IAC) en 734 (Getuigschrift bedrijfsbeheer) kunnen zonder problemen naar Discimus gestuurd worden.

  Voor de modules HBO waarvoor geen eindbewijs kan behaald worden, is het mogelijk om de deelcertificaten (Discimuscode 900) naar Discimus te versturen.

 • Leerlingen - Diddit - Beheer

  Bij het synchroniseren van een samengestelde studiegroep worden de leerlingen terug ingevuld.

 • Bibliotheek

  Het formulier AANWNLK (Aantal aanwezigheden kleuters op werkdatum) kan nu zonder problemen afgedrukt worden. Dit is een handig formulier voor het einde van het schooljaar.

Facturatie

 • Facturatie - Facturen/Creditnota's - Voorbereiding facturen vanuit leveringen

  Er is een bijkomende mogelijkheid voorzien om de facturen afzonderlijk te exporteren naar een PDF-document. Hiervoor zijn twee bijkomende opties voorzien bij Afdruk :

  • Export naar PDF
  • Afdrukken en Export naar PDF
 • Facturatie - Afdruk - Facturen

  Er is een bijkomende mogelijkheid voorzien om de facturen afzonderlijk te exporteren naar een PDF-document.

 • Facturatie - Afdruk - Mailen facturen

  Het ingesloten lettertype wordt meegenomen bij het aanmaken van het PDF-document. Zo wordt de factuur altijd goed doorgestuurd.

 • Facturatie - Afdruk - Aanmaningen

  Het is nu ook mogelijk om de aanmaningen te versturen via e-mail. Als in de leerlingfiche Wenst elektronische factuur geselecteerd is, kan je een aanmaningsmail sturen naar de e-mailontvangers van die leerling. De aanmaningsmail bevat een pdf-bijlage met de details van de geselecteerde openstaande factuur. Als je voor meerdere facturen van eenzelfde leerling een aanmaningsmail stuurt, bevat de pdf de details van al de geselecteerde facturen.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - In dienst in instelling

  Er zijn 4 nieuwe formulieren toegevoegd aan dit scherm :

  • Vacatures einde loopbaan per graad, onderwijsvorm
  • Vacatures einde loopbaan per graad, onderwijsvorm (detail)
  • Vacatures VVP, AVP, pol. en synd. verlof
  • Vacatures VVP, AVP, pol. en synd. verlof (detail)
 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  In het tabblad Opmerkingen - RL3 is er bij P-codes vervangingspool de optie Tweeklassige vestiging/school toegevoegd.

  Voor een opdracht met OOM code 25 (Lerarenplatform) wordt er niet meer gecontroleerd op de einddatum.

 • Personeel - Steekkaarten - Bezoldigingen

  Voor OAH (Reiskosten onderwijs aan huis) is het tarief van de kilometervergoeding voor de verplaatsing met de eigen wagen verhoogd naar 0.346 EUR/km.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Scholengemeenschap - Overzicht ambten

  Er zijn bijkomende kolommen voorzien om voor de modulaire opdrachten van het volwassenenonderwijs het studiegebied, de opleiding en de module te laten zien.

 • Personeel - Edison - WebEdison Zendingen

  Dit is een nieuw scherm. Dit scherm wordt gebruikt om de Edisonzendingen rechtstreeks vanuit het Wisa-pakket te versturen.

  Bij het openen van dit scherm wordt het tabblad Verzenden geselecteerd.

  Bij het openen van dit scherm wordt de ophaaldatum ingevuld met : 2 maand voor de systeemdatum.

  Eén dag na het versturen van de zending, kan je de terugzendingen afhalen.

  De beveiliging van dit scherm gebeurt met de ID-kaart.

 • Personeel - Schoollisting - Import listing

  Agodi heeft de structuur van het importbestand aangepast. Dit importbestand kan nu zonder problemen ingelezen worden.

 • Personeel - Lesverdeling

  Een lesverdeling kan niet op non-actief gezet worden als deze lesverdeling gebruikt wordt voor Diddit.

 • Personeel - Lesverdeling - Vervangingen

  De laatste stap is uit de vervangingswizard gehaald. In deze stap werd er toch niets uitgevoerd.

DKO

 • Discimus

  Er is communicatie voorzien met Discimus voor de DKO-scholen. Informeer u eerst over de te volgen stappen als u Discimus voor DKO wil activeren.

 • Schoolstructuur - DKO - Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018) - Klassen

  De omschrijving voor het blokkeren van het OIP is duidelijker gemaakt.

 • Personeel - Steekkaarten - In dienst in instelling - DKO Lesverplaatsingen

  De huidige mailknop is hernoemd naar Mail leerlingen. Er is een extra knop Mail personeelslid voorzien. Hiermee stuur je een mail naar het personeelslid waarin bevestigd wordt of de aangevraagde lesverplaatsing goedgekeurd of geweigerd is.

 • Personeel - Documenten - DKO - Besteding urenpakket

  Het scherm en de afdrukken zijn aangepast naar de structuur van de graden van het nieuw decreet.

  De uren van de opdrachten met OOM 27 worden niet meer meegeteld.

 • DKO - Leerlingen - Cursussen

  Er is een bijkomende controle toegevoegd in de stopwizard voor een leerling die cursussen volgt in meer dan 1 optie. Er wordt een bevestiging gevraagd als je geld wil teruggeven voor een optie (bv. woord) en de leerling stopt enkel in de andere optie (bv. muziek).

  Na het stoppen van alle cursussen worden ook de verificatiegegevens verwijderd. Deze gegevens worden enkel verwijderd als er nog geen verificatie is gebeurd.

  In het tabblad Gevolgde vakken kan met de verwijderknop geen geverifieerde cursus verwijderd worden.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Overzicht webinschrijvingen

  Voor de webinschrijvingen van de DKO leerlingen wordt pas het stamboeknummer toegekend na het klikken op de knop Goedkeuren.

 • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Studiebewijzen afdrukken in groep

  Na het klikken op de knop Afdrukken worden alle geselecteerde studiebewijzen direct naar de printer gestuurd.

 • DKO - Hulpschermen - Leerlingen zonder leerkracht

  De Leerling cursussen van een geselecteerde leerling kunnen zonder foutmelding geopend worden.

 • Extra - Systeemgegevens - Websites

  Een website van het type dko voor de webinschrijvingen kan hier geconfigureerd worden.

  In de DKO-webconfiguratie is er een nieuw tabblad Lesverplaatsing toegevoegd om de mail-settings voor lesverplaatsingen te configureren.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  Er is een nieuwe taak voorzien voor de synchronisatie van leerlingen met de puntenboek databank.

  Er is een nieuwe taak voorzien voor het raadplegen van de WebEdison zending. Het is mogelijk om deze scheduled job te laten werken voor voor één geselecteerde instelling of voor alle instellingen die met webedison webservices werken.

 • Extra - Onderhoud server - Onderhoud dubbele leerlingen

  Er komt geen foutmelding meer bij het verwijderen van een dubbele leerling.

 • Extra - Officiële tabellen - Schoolvakanties

  Voor het schooljaar 2018 is paasmaandag 22/04/2019 ook opgenomen in de paasvakantie.

 • Extra - Systeemgegevens - Databank parameters - Opties

  Het is mogelijk om in te stellen dat een gebruikerswachtwoord minstens één hoofdletter, één cijfer en één speciaal teken moet bevatten.

  Er is een nieuwe databankparameter Webedison calls versturen naar productie-URL toegevoegd. Deze parameter is standaard geselecteerd.

 • Extra - Leerling Volgsysteem - Rollen

  Er is een tweede gebruikersniveau (InzageNiveau) toegevoegd. De interventies en begeleidingen tot en met dit inzageniveau kunnen bekeken maar niet aangepast worden. De interventies en begeleidingen tot en met het Machtigingsniveau kunnen wel aangepast worden.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Ingerichte opleidingsvarianten per geografie

  Na het aanpassen van de periode van de ingerichte opleidingsvariant wordt er gecontroleerd op de volledige periode van de opleidingsbevoegdheid.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  Het tabblad Memo inschrijvingsbewijs wordt automatisch opgevuld met een samenvattende tekst van de lesmomenten na het selecteren van Lessenrooster - Memo lesuren (LM)

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  In de keuzelijst bij Lessenroosterzijn er 2 bijkomende opties voorzien om de lesgever te kopiëren :

  • naar alle lessen
  • naar toekomstige lessen (dit is vanaf en inclusief de werkdatum)
 • Schoolstructuur - VWO - Lesmaterialen

  Je kan nu aanduiden of een materiaal nog actief is. Enkel de actieve materialen zullen in VWO kunnen gebruikt worden.

 • VWO - Cursisten - SMS

  Na het toevoegen van extra velden in een overzicht kunnen er meerdere lijnen per cursist getoond worden. Bij het versturen van een SMS naar deze cursisten wordt er nu voor elke cursist slechts 1 SMS verstuurd.

 • VWO - Cursisten - KBI uitwisseling

  Je kan ook een testresultaat invoegen voor cursisten die enkel een bisnummer hebben.

  Op het tabblad Testresultaten kunnen de velden Eindresultaat instapniveau en Eindresultaat behaald Niveau niet meer gewijzigd worden door de gebruiker.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Bij het verwijderen van een inschrijfmoment wordt er eerst een waarschuwing getoond. Er wordt ook gecontroleerd of er nog participaties gekoppeld zijn aan het inschrijfmoment.

  Bij de ingerichte modulevariant(en) van een klas kan aangeduid worden of er voor die module Geen educatief verlof mogelijk is. Bij het afdrukken van het educatief verlof wordt er gecontroleerd of er voor die module een educatief verlof mogelijk is. Als er voor geen enkele modulevariant educatief verlof mogelijk is, wordt er een foutboodschap getoond.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Er is een nieuw veldje Goedkeuring evaluatiecommissie toegevoegd. De gebruikers kunnen dit zelf niet aanpassen. Het wordt door het programma aangepast. Dit is enkel van toepassing op deelcertificaten of attesten. Niet op andere studiebewijzen die met de loopbaan behaald worden.

 • VWO - Cursisten - Participaties

  Er zijn bijkomende filters Trimester en Maand toegevoegd.

 • VWO - Cursisten - LED studiebewijzen

  De omschrijvingen van de studiebewijzen worden nu correct getoond.

 • VWO - Cursisten - Goedkeuren inschrijvingen

  Er is een extra filter voorzien op Klas. Enkel de cursisten die ingeschreven zijn voor de gekozen klas worden dan opgehaald.

 • VWO - Cursisten - Begeleidingen

  Bij de selectie van het veld Type begeleiding wordt er nu rekening gehouden met de geldigheidsdatum van het type. Als het type niet meer geldig is, kan het niet geselecteerd worden.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Herinschrijven

  Enkel de verplicht aan te kopen materialen van de ingerichte modulevariant die het programma automatisch mag toekennen, worden standaard aangerekend.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave

  De afstands-lesmomenten worden getoond met een andere achtergrondkleur.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave open klas

  Dit is een nieuw scherm om de participaties voor de open klas in te geven. De lesmomenten worden opgehaald op weekbasis. De participaties zijn niet gebonden aan een tijdstip maar aan het aantal keer een cursist aanwezig moet zijn per week. De knop Resterende participaties zal alle resterende lege participaties opvullen met Afwezig. Hiervoor wordt wel eerst een bevestiging gevraagd.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Afdrukken resultaten

  Er is nu een bijkomende mogelijkheid om enkel de resultaten van de cursisten met tweede zit op te halen en af te drukken.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen

  Als je Enkel net toegekende studiebewijzen drukken na toekennen selecteert, worden de studiebewijzen die vroeger reeds toegekend werden niet meer afgedrukt.

  Als het deelcertificaat/attest DEFINITIEF (dus niet voorlopig) wordt toegekend, wordt in de bijhorende loopbaan het vakje Goedkeuring evaluatiecommissie geselecteerd.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen per opleiding

  Als het deelcertificaat/attest DEFINITIEF (dus niet voorlopig) wordt toegekend, wordt in de bijhorende loopbaan het vakje Goedkeuring evaluatiecommissie geselecteerd.

 • VWO - Hulpschermen - Wachtlijst

  Het is mogelijk om vanuit de wachtlijst de leerlingen in te schrijven via de inschrijfwizard. Als een cursist voor meerdere loopbanen op de wachtrij staat, worden deze samen door de inschrijfwizard behandeld. Het is niet mogelijk om nog nieuwe klassen en/of modules toe te voegen aan de inschrijving. Er kunnen wel modules verwijderd worden. Voor deze verwijderde modules blijft de cursist op de wachtrij staan. In de inschrijfwizard worden in het tabblad van de gevolgde cursussen de vroegtijdig stopgezette cursussen en de cursussen waarvoor de cursist nog in de wachtrij staat niet meer getoond.

 • VWO - Hulpschermen - Selectie en export

  De filter op de opleiding werkt terug.

 • VWO - Hulpschermen - HVN - KBI uitwisseling

  De knop Raadpleeg dossier kan altijd gebruikt worden. Je kan het dossier altijd eerst raadplegen en dan inschrijven.

Office 365

 • Office 365 - Configuratie - Azure active directories

  Het is nu mogelijk om aan te duiden dat de logging uitgeschakeld moet worden.

  Het is nu mogelijk om een ander type app te registreren.

 • Office 365 - Groepen - Overzicht groepen per tenant

  Als er een foutief mailadres in de distributielijsten voor ouders zit, wordt deze fout weggeschreven in de schedulerlog. Er wordt wel verdergewerkt voor de overige groepsleden.

 • Office 365 - Extra - Import gebruikers

  De Wisa-gebruikers met een beheerdersprofiel kunnen de gegevens ook importeren.


 

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De OOM-code 27 (Vacant omwille van dienstonderbreking titularis) kan nu gebruikt worden voor opdrachten vanaf 01/09/2018.


 

Discimus

  Omdat het oude certificaat voor Discimus vervallen is, is in deze versie van het programma het nieuwe certificaat voor Discimus beschikbaar gemaakt. Zo blijft de Discimuscommunicatie verder werken.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De OOM-code 20 (aanvullende leraarsuren NT2 OD XXIV) is slecht geldig tot en met 31/08/2018. In een opdracht na 31/08/2018 kan deze code niet meer gebruikt worden.

  Om de OOM-codes 25 (Lerarenplatform), 26 (Niet ingevulde vervangingen) en 27 (vacant omwille van dienstonderbreking titularis) te kunnen gebruiken, zijn nu de juiste controles voorzien.


 

Extra

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  Voor een databank met minstens één instelling met hoodstructuur 316 is het noodzakelijk dat de beheerder eerst de tabellen ambtcodes, vakcodes, ingerichte ambten en ingerichte vakken selecteert en importeert.

Leerlingen

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Het B-attest met clausuleringen voor 1ste Leerjaar A in BUSO OPLV4 kan zonder problemen naar Discimus gestuurd worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Er kunnen nu ook opdrachten aangemaakt worden met een begindatum vanaf 01/09/2018 voor een instelling met hoofdstructuur 316 en een graad van het nieuw decreet. Voor deze opdrachten kan ook een RL aangemaakt worden.

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken

  Er kan een Edisonzendingsbestand aangemaakt worden voor een instelling met hoofdstructuur 316 en RL-berichten voor opdrachten met een graad van het nieuw decreet.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen Inschrijvingen wizard

  Bij de voorkeurinstellingen van het scherm kan gekozen worden om de knoppen (Vorige, Volgende,...) bovenaan de inschrijfwizard te plaatsen.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Foto's toekennen

  De foto's worden nu zonder problemen toegekend.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Delibererende klassenraad

  Bij het toevoegen van loopbaaninfo-gegevens wordt de bijhorende datum standaard ingevuld met 30/06/jjjj.

Facturatie

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Schaubroeck facturen gedetailleerd

  Het aanmaken van een exportbestand naar Schaubroeck is aangepast voor creditnota's.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Er worden andere waarden voor de graden voorgesteld als volgens de Voorkeurinstellingen gewerkt wordt met een school van het type DKO.

 • Personeel - Schoollisting - Import listing

  Via het type listing Salarisoverzicht (vanaf 2018) is het mogelijk om het csv-bestand van de Vlaamse overheid in te lezen.

 • Personeel - Lesverdelingen

  Bij het importeren van een lesverdeling uit een andere lesverdeling kan er gekozen worden om ook de vervangers mee te kopiëren.

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018) - Klassen

  De gegevens van de klassen die aan een klassengroep gekoppeld zijn, kunnen zonder problemen aangepast worden.

  Indien een klas tot een klassengroep behoort, worden bij het bewaren van de gegevens, de Beperken tot Graad/Leerjaar-gegevens ook aangepast bij de andere klassen die tot die klassengroep behoren.

 • DKO - Leerlingen - Cursussen

  Vanaf het schooljaar 2018 wordt er bij het toevoegen van een loopbaan een scherm gebruikt dat vergelijkbaar is met het selectiescherm van de klas in de inschrijfwizard.

  Voor een klas zonder graad kan er toch een klaswissel gebeuren.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018)

  In stap 1 van de inschrijfwizard kan de knop om via mail in te schrijven opnieuw gebruikt worden.

  Als een leerling zich inschrijft voor een opleiding in de 4de graad en een opleiding in specialisatie, dan is de tweede optie ook financierbaar.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  Bij de taak Toekennen vakleerkrachten in Mijn Groepen vanuit lesverdeling wordt nu steeds de juiste instelling geselecteerd.

VWO

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Betalingen

  Bij het invoegen van een nieuwe betaling met opleidingcheques wordt het bedrag verdeeld over de loopbanen van het inschrijfmoment.
  Het wordt ingevuld in het veld Betaald 3de partij. Ook het veld Regelingen 3de betaler wordt ingevuld.
  Bij het verwijderen van een betaling met opleidingcheques worden deze gegevens ook aangepast.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  In het scherm van de klaswissel wordt nu ook het tarief van de gestopte loopbanen getoond.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave per leerkracht

  Bij het inschrijfmoment wordt automatisch bijgehouden of het formulier Betaald educatief verlof afgedrukt is.

 • VWO - Hulpschermen - Wachtlijst

  Via het lokaal menu kan nu ook de fiche van de cursist geopend worden.

 • VWO - Hulpschermen - Selectie en export

  In het selectiescherm zijn de lange drop-down velden voor Studiegebied, Opleiding, Klas, Leerkracht, Tarief en Nationaliteit aangepast naar look-up velden.


 

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018) - Ingericht opleidingsaanbod

  In de wekelijkse lestijden voor een vak kan nu voor elk domein een decimaal getal ingevuld worden.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018)

  De knop om de broer/zus op te zoeken is terug zichtbaar.

  In stap 3 wordt de selectie van de opleiding en het leerjaar waarvoor de leerling wordt ingeschreven nog eens getoond in de titel.

  Bij de betalingen wordt er terug automatisch een korting toegekend voor leerlingen van 18 tot en met 24 jaar.

  Na het inschrijven van een leerling kan je zonder problemen een Nieuwe Leerling inschrijven.

 • DKO - Hulpschermen - Selectie en export

  Bij het exporteren naar excel worden de velden terug in een logische volgorde geplaatst.


 

DKO

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018)

  Omdat de filter op graad/leerjaar terug werkt, worden niet alle klassen meer getoond.

  Bij vrijstelling code 5 kan ook de reden van de vrijstelling ingegeven worden.

  De financierbaarheid wordt berekend volgens onderstaande regels :

  • Standaard : Regelmatig Financierbaar
  • Indien inschrijving in een niet officiele administratieve groep : Regelmatig niet financierbaar
  • Anders: indien niet alle vakken gevolgd : Vrije leerling
  • Anders: indien Tweede Optie : Regelmatig niet financierbaar
  • Anders: indien vrijstelling gevolgd in een andere academie : Regelmatig 50 % financierbaar
 • DKO - Evaluatie - Afdrukken rapporten - Per leerkracht

  Als Alleen vakken geselecteerde leerkrachten afdrukken geselecteerd is, worden de rapporten terug per leerling afgedrukt.

Office 365

 • Office 365 - Contactpersonen - Contactpersonen per tenant

  Als in de eerste communicatie-entiteit het negeer mailvinkje niet geselecteerd is, wordt dit voor de andere communicatie-entiteiten niet meer genegeerd.

  Externe users worden ook opgenomen bij de contactpersonen.


 

DKO

  Het departement heeft de gegevens van de vakken doorgegeven.
  Nu kunnen de schermen deze ingerichte vakken gebruiken:
  • Bij DKO capaciteiten kan er terug een vak gekozen worden.
  • Bij het ingericht opleidingsaanbod kunnen terug vakken toegevoegd worden via selectie van de pijltjes of na dubbelklikken.
  • Bij de ingerichte vakkengroep details kunnen terug vakken toegevoegd worden via selectie van de pijltjes of na dubbelklikken.
  • Bij de klassen nieuw decreet kunnen de vakken terug toegevoegd worden.
  • Bij de overdracht van de klassen worden de geldige vakken overgezet.
 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard Nieuw decreet (vanaf schooljaar 2018)

  Voor het domein Beeldende en audiovisuele kunsten wordt het leerjaar berekend volgens leeftijd:

  • Instappers van 8 tot en met 11 jaar: Graad 2
   • Leeftijd: 8 = Leerjaar 1
   • Leeftijd: 9 = Leerjaar 2
   • Leeftijd: 10 = Leerjaar 3
   • Leeftijd: 11 = Leerjaar 4
  • Instappers van 12 tot en met 17 jaar: Graad 3
   • Leeftijd: 12 = Leerjaar 1
   • Leeftijd: 13 = Leerjaar 2
   • Leeftijd: 14 = Leerjaar 3
   • Leeftijd: 15 = Leerjaar 4
   • Leeftijd: 16 = Leerjaar 5
   • Leeftijd: 17 = Leerjaar 6
  • Volwassen instappers: Graad 3 Leerjaar 1
  Voor de andere domeinen is het leerjaar steeds 1.
 • DKO - Hulpschermen - Selectie en export

  Bij het openen van het scherm wordt er bij Financierbaar geen enkele mogelijkheid standaard geselecteerd. De gebruiker kan nu zelf kiezen.

 • DKO - Evaluatie - Afdrukken rapporten - Per leerkracht

  Het rapport kan zonder foutmelding afgedrukt worden.


 

DKO

  Door een nieuw decreet is de structuur van het deeltijds kunstonderwijs aangepast. Wisa is nu ook aangepast aan de nieuwe opleidingsstructuur.

  Behalve de Vakken zijn alle tabellen up to date. De gegevens van de vakken moeten nog doorgegeven worden door het departement.
  In deze versie van het programma is er voor DKO functionaliteit toegevoegd zodat er niet met ingerichte vakken kan gewerkt worden in de nieuwe structuur:
  • Bij DKO capaciteiten mag er geen vak gekozen worden.
  • Bij het ingericht opleidingsaanbod mogen geen vakken toegevoegd worden via selectie van de pijltjes of na dubbelklikken.
  • Bij de ingerichte vakkengroep details mogen geen vakken toegevoegd worden via selectie van de pijltjes of na dubbelklikken.
  • Bij de klassen nieuw decreet mogen geen vakken toegevoegd worden.
  • Bij de overdracht van de klassen worden geen vakken overgezet.
  Zo kunnen de scholen toch al starten met ingave van hun opleidingsaanbod. Deze tijdelijke controles zullen terug verwijderd worden in een module update zodra de vakkenlijst gepubliceerd wordt.

  Hieronder een aantal wijzigingen in DKO
  • De formulieren zijn aangepast naar de nieuwe structuur. Formulieren in de lokale formulierenmap moeten door de gebruiker zelf nog aangepast worden.
  • Het programma is aangepast zodat de nieuwe graad/leerjaar-combinatie wordt gebruikt.
  • Vanaf het schooljaar 2018 moet er in de schoolstructuur gewerkt worden met Nieuw decreet om de klassen, de ingerichte vakkengroepen, het ingericht opleidingsaanbod, het overzicht van het opleidingsaanbod en de capaciteiten aan te maken en/of aan te passen.
  • Vanaf het schooljaar 2018 kan je enkel de leerlingen inschrijven via DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard Nieuw decreet.
  • Bij de voorkeuren van de Inschrijfwizard nieuw decreet kan je nu kiezen om het extra keuzevak te verbergen.
  • De Inschrijfwizard nieuw decreet kan ook opgestart worden vanuit de fiche van de leerling.
  • In de Inschrijfwizard nieuw decreet gebeurt er nu een controle of de leerling reeds ingeschreven is in de administratieve groep.
  • Er bestaat een nieuwe betalingswijze Uitpas.
  • De kenmerken van de klassen die tot de klassengroep behoren worden gelijk gezet aan de kenmerken van de geselecteerde klas.
  • Volgende schermen hebben nu een zelfde lay-out en er is ook een filter op leeftijd en studierichting toegevoegd:
   • Selectie en export
   • Leerlingselectie
   • Leerling verificatie
   • Evaluatiefiches toekennen
  • Er wordt gewerkt met capaciteiten:
   • In het nieuw scherm Schoolstructuur - DKO - Capaciteiten kan je capaciteiten instellen per niveau.
   • Er bestaat een nieuw scherm DKO - Leerlingen - Overzicht aantal leerlingen per capaciteit.
   • In de inschrijfwizard wordt in stap 2 en 3 een controle uitgevoerd op overschreden capaciteit. In deze stappen kan je ook de capaciteiten raadplegen van de desbetreffende administratieve groep of ingericht vak.
    De controle op de capaciteit geeft nu enkel een waarschuwing. In een latere fase zal je de keuze krijgen om de leerling in te schrijven op een wachtlijst.

Algemeen

 • Berichten versturen

  De SMS-berichten van het type SMS4less worden nu verstuurd via HTTPS.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Fiche

  In het tabblad DKO kan je aanduiden voor welk schooljaar en welke periode de webinschrijvingen geopend zijn.

 • Schoolstructuur - Instellingen - Vestigingsplaatsen

  In het Huisnummer kunnen nu 7 karakters ingevuld worden.

 • Schoolstructuur - DKO Hulpschermen - Overzetten DKO klassen

  Bij het openen van het scherm zijn de selectievakjes Leerkrachten overnemen en Lesmomenten overnemen automatisch geselecteerd.

Personeel

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken

  Bij de voorkeurinstellingen van het scherm is het mogelijk om de opmaak aan te passen van het mailbericht waarmee de RL wordt verstuurd.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - HVN - Aanmeldingen

  Bij het ontbreken van een plaatsing en dus ook van een tarief wordt nu het standaard tarief 23 (Studiegebied Nederlands tweede taal) voorgesteld.


 

Algemeen

 • Volgorde filters

  De toegevoegde selectiefilters worden gesorteerd op naam.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Fiche

  In het tabblad Extra kan er aangeduid worden of de geselecteerde instelling een CLIL school is. De update heeft de bestaande CLIL scholen automatisch geselecteerd.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  De spaties die voor- of achteraan het emailadres van de leerling zijn ingevuld, worden niet meer bewaard.

  Bij het aanpassen van de geboortedatum van een leerling wordt elke loopbaan extra gecontroleerd. Er wordt getest of de leerling in die loopbaan leerplichtig is of niet. De gegevens in de loopbaan worden eventueel aangepast.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Gezin

  De spaties die voor- of achteraan het emailadres van de vader en/of het emailadres van de moeder zijn ingevuld, worden niet meer bewaard.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Adres

  De spaties die voor- of achteraan het emailadres zijn ingevuld, worden niet meer bewaard.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Leerlingkenmerken

  Als een leerlingkenmerkenformulier niet correct door Discimus was ingelezen, zal er geen Discimusfoutmelding getoond worden bij het verwijderen van dit leerlingkenmerkenformulier.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Bij het invullen van de gegevens over de loopbaan van vorig schooljaar zijn er 2 nieuwe opties toegevoegd :

  • Automatisch ophalen vorige inschrijvingen uit Discimus
  • Automatisch ophalen vorige studiebewijzen uit Discimus
  Als deze opties geselecteerd zijn, zal bij het inschrijven van de leerling de vorige inschrijvingen en studiebewijzen automatisch bij Discimus opgehaald worden. Deze worden dan ook in Wisa toegevoegd.
 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Foto's toekennen
  Dit is een nieuw scherm om de foto's toe te kennen aan de leerlingen. Na het selecteren van een instelling kunnen de leerlingen gefilterd worden op een vestigingsplaats of een klas. Er wordt ook gekeken naar (het schooljaar van) de werkdatum.
  Voor deze leerlingen kan de foto samengesteld worden uit een voorvoegsel en de naam van de foto.
  Deze naam kan gekozen worden uit :
  • leerling-ID
  • stamboeknummer
  • rijksregisternummer
  Om de extensie van de foto te bepalen, kan er gekozen worden uit :
  • jpg
  • jpeg
  • bmp
  Na het klikken op de Verwerken-knop worden voor de geselecteerde leerlingen de samengestelde foto's toegekend.
 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Tellinggegevens - Kleuters aantal halve dagen aanwezig ingeven

  Vanaf het schooljaar 2018-2019 moeten de kleuters 250 halve dagen aanwezig zijn geweest in het voorgaand schooljaar. Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt het aantal halve dagen dat zesjarigen in kleuteronderwijs aanwezig moeten geweest zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs verhoogd. Zij moeten het voorgaande schooljaar ingeschreven en ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest in een Nederlandstalige erkende kleuterschool om recht te hebben op toelating tot het gewoon lager onderwijs.
  Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden de leerlingen met minder dan 250 aanwezigheden in het rood getoond. Ook de afdruk is aangepast.

 • Leerlingen - Toetsen - Rapport afdrukken

  De toets wordt ook afgedrukt voor leerlingen die niet meer gekoppeld zijn aan de leerlinggroep van de toets.

 • Leerlingen - Toetsen - Afgedrukte rapporten in kast plaatsen

  Er wordt nu getest of het rapport al in de kast staat. Als dit zo is, krijgt de gebruiker de keuze om de vorige toets te verwijderen en te vervangen of om de huidige toets niet in de kast te plaatsen.

Facturatie

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Schaubroeck facturen gedetailleerd

  De procedure voor het aanmaken van een exportbestand is aangepast. Ook de creditnota's kunnen nu door Schaubroeck ingelezen worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Fiche

  De spaties die voor- of achteraan het emailadres van het personeelslid zijn ingevuld, worden niet meer bewaard.

  Het is niet meer nodig om de invaliditeit van een personeelslid op te nemen in een RL7. Daarom is de achtergrondkleur van de invaliditeit terug standaard. Ook wordt het gele lampje naast het invoerveld niet meer getoond.

 • Personeel - Steekkaarten - Adressen

  De spaties die voor- of achteraan het emailadres zijn ingevuld, worden niet meer bewaard.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Bij het invoeren van de opdrachten wordt in de fiche van de instelling (Schoolstructuur - Instellingen - Fiche) gecontroleerd of de school een CLIL school is.

  Een personeelslid met ambt 00000013 (directeur) en vak 00000806 (coördinatie scholengemeenschap) kan nu vervangen worden door een personeelslid met ambt 00000237 (administratief medewerker ten minste hokt) en vak 00000789 (administratieve omkadering). In de vervangsopdracht moet de OOM-code op 07 (Stimulus/samenleggen binnen de scholengemeenschap) staan.

 • Personeel - Steekkaarten - Edison RL berichten - Nieuwe RL

  Het is mogelijk om een RL9 aan te maken voor een personeelslid waarvoor de geboortedatum ongekend is en een rijksregisternummer heeft als ..0000......

 • Personeel - Steekkaarten - Andere documenten

  Voor de documenten van het type Overeenkomst dienstonderbreking kunnen overeenkomsten aangemaakt worden van de volgende types :

  • AVP (Afwezigheid voor verminderde prestaties)
  • VVP (Verlof voor verminderde prestaties)
  • VVP55 (Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar)
  • ZOKR (Zorgkrediet)
 • Personeel - Steekkaarten - PERS documenten

  Bij het mailen van een PERS 16-document kunnen enkel het onderwerp en het bericht van de mail nog aangepast worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Het is mogelijk om de anciënniteiten van een personeelslid te bekijken. Na het selecteren van een ander personeelslid kunnen zijn/haar anciënniteiten zonder problemen opgevraagd worden.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  het Belcotaxbestand met de onkostenvergoedingen wordt correct aangemaakt als de bezoldiging van het type Kosten eigen aan de werkgever ook geselecteerd wordt.

  Omdat de naam van de partner niet meer nodig is, wordt deze naam niet meer opgenomen in het Belcotaxbestand met de onkostenvergoedingen.

 • Personeel - Lesverdelingen - Leerkrachtverdeling

  Na het klikken op de knop Filters wordt automatisch het tabblad Indeling getoond. Dit gebeurt omdat de filters uit Indeling meer gebruikt worden, .

DKO

 • Schoolstructuur - Instellingen - Fiche

  In het tabblad DKO zijn de ingerichte studiegebieden hernoemd naar volgende Ingerichte domeinen :

  • Beeldende en audiovisuele kunsten
  • Muziek
  • Woordkunst en drama
  • Dans
  • Domeinoverschrijdend
 • Personeel - Steekkaarten - DKO Lesverplaatsingen

  Na het selecteren van een ander personeelslid wordt de correcte bijhorende vakkenlijst getoond.

 • Personeel - Documenten - DKO - Besteding urenpakket

  De uren van de personeelsleden met opdrachten met het het vak 00000971 (Beleidsondersteuning DKO) worden geselecteerd voor het document Opgave uren administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel.

 • DKO - Leerlingen - Fiche

  De spaties die voor- of achteraan het emailadres van de leerling zijn ingevuld, worden niet meer bewaard.

 • DKO - Leerlingen - Steekkaarten - Gezin

  De spaties die voor- of achteraan het emailadres van de vader en/of het emailadres van de moeder zijn ingevuld, worden niet meer bewaard.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  Er kunnen geen leerlingen meer ingeschreven worden vanaf het schooljaar 2018.

 • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Studiebewijzen afdrukken in groep

  Voor het afdrukken van een studiebewijs worden alle leerlingen correct opgehaald.

 • DKO - Hulpschermen - Selectie en export

  Het is mogelijk om een selectie te maken op de financierbaarheid van de cursus. Er kan een combinatie van verschillende financierbaarheden opgevraagd worden. De financierbaarheid wordt ook getoond in het overzicht.

Extra

 • Extra - Beveiliging - Gebruikers - Externe gebruikersaccounts

  Het is mogelijk om aan een gebruiker een Lokale Active Directory gebruiker te koppelen.

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  In de job Toekennen vakleerkrachten in Mijn Groepen vanuit lesverdeling wordt nagekeken of de leerkracht reeds de betrokken klassen/klasgroepen/leseenheden als Mijn groepen heeft met de rol VAKL.

 • Extra - Officiële tabellen - Nationaliteiten

  Er zijn nieuwe nationaliteiten toegevoegd :

  • 00231 : Chinese (Macau Sar)
  • 00403 : Antigua en Barbuda
  • 00893 : van Zuid-Soedanese herkomst
 • Extra - Officiële tabellen - Gemeenten

  Het is niet meer mogelijk om de officiële gemeenten (type O) aan te passen. Bij het aanpassen van een gemeente die ingevoerd is door een gebruiker (type U) wordt er gewaarschuwd dat een bestaande gemeente zal aangepast worden. Er wordt ook een extra bevestiging gevraagd.

 • Extra - Systeemgegevens - Externe systemen

  Het is mogelijk om een useraccount toe te voegen van een extern Lokale Active Directory-systeem.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  In het selectiescherm van de ingerichte opleiding wordt ook het aantal lestijden van de opleiding getoond.

  Bij het kopiëren van een afgelaste klas naar een nieuwe klas is de nieuwe klas niet meer afgelast.

  Het is nu mogelijk om ook lesmomenten over te nemen bij het kopiëren van een klas naar een later moment binnen hetzelfde schooljuaar.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  De breedte van de vrije parameters is aangepast. De parameters met een lange code zijn nu volledig zichtbaar.

 • VWO - Cursisten - Fiche

  De spaties die voor- of achteraan het emailadres van de cursist zijn ingevuld, worden niet meer bewaard.

 • VWO - Cursisten - KBI uitwisseling

  Bij de Testresultaten kunnen de gebruikers nu ook velden in het overzicht toevoegen. Het veld Eindresultaat instapniveau wordt automatisch in het overzicht getoond.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Op het tabblad Davinci extra kan de inschrijvingsdatum enkel gewijzigd worden als de plaatsing niet gekend is bij Davinci.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Bij de afdruk van het Betaald educatief verlof worden nu enkel de ingerichte modulevarianten afgedrukt waarbij Geen educatief verlof mogelijk voor deze module NIET geselecteerd is. Als er geen enkele modulevariant voor de afdruk in aanmerking komt, wordt er een melding gegeven. Er wordt dan ook niets afgedrukt.

  De loopbaan in een inschrijfmoment met plafondkorting kan nu ook zonder problemen beëindigd worden als er extra inschrijvingsgeld of materiaal teruggegeven wordt.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Betalingen

  De betalingswijze wordt met bijhorende geldigheidsperiode gedefinieerd in de parametertabel. Deze periode bepaalt of de betalingswijze kan gebruikt worden.

 • VWO - Cursisten - Studiebewijzen

  Het deelcertificaat Samenwerkingsverband HBO wordt zonder problemen doorgestuurd naar Davinci.

 • VWO - Cursisten - In een opleidingsvariant

  De lay-out van het formulier 9. PV vrijstellingen is aangepast naar de lay-out van de proces verbalen.

 • VWO - Cursisten - In een opleidingsgebied

  Het overzicht van de curisten in een opleidingsgebied houdt ook rekening met de instelling die gekozen is.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Voor een nieuwe cursist wordt in de Noodtelefoon niets automatisch ingevuld. Dit noodnummer kan nu correct ingevuld worden.

  Bij het inschrijven van een cursist krijg je pas de boodschap Cursist is te oud als de cursist 105 jaar is. De leeftijd waarvoor er bij het inschrijven deze boodschap wordt getoond, is opgetrokken van 85 jaar naar 105 jaar.

  Ook de omschrijving van de ingerichte modulevariant wordt getoond in het overzicht van de geselecteerde cursussen van de inschrijving.

  Bij een nieuwe inschrijving worden de materialen van de cursus opnieuw aangerekend als de vroegere betalingen van de materialen bij een uitschrijving of klaswissel reeds terugbetaald werden.

  Bij een nieuwe inschrijving worden de materialen van de cursus NIET opnieuw aangerekend als de vroegere betalingen van de materialen bij een uitschrijving of klaswissel niet terugbetaald werden.

  Na elke ingave van een betalingslijn met opleidingscheques in stap 3 wordt het ingevoerde betalingsbedrag correct verdeeld over de loopbanen.

  De sortering voor de berekening van de maximumfactuur is aangepast.

  Naast de optie Extra formulieren afdrukken bestaat er nu een knop waardoor de extra gedefinieerde formulieren voor de inschrijfwizard geselecteerd en afgedrukt kunnen worden.

  Bij het inschrijven via een elektronische kaart wordt het verblijfsdocument bij de loopbaan (tabblad Da Vinci) automatisch ingevoerd.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen per opleiding

  Het is nu ook mogelijk om naast deelcertificaten ook de certificaten per opleiding toe te kennen.

 • VWO - Statistieken - Ingeschreven cursisten

  Het tellen van het aantal cursisten voor lege klassen en lege ingerichte modulevarianten gebeurt nu correct.


 

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Beheer afwezigheidscodes

  Voor de scholen van het basisonderwijs is ook de afwezigheidscode T toegevoegd.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Fiche

  Bij de optie Raadpleeg eigen registraties - Raadpleeg studiebewijzen van de discimusknop is de omschrijving van de administratieve groep bij B-attest clausuleringen terug zichtbaar.

  Er is een nieuwe optie Raadpleeg over scholen heen - Raadpleeg studiebewijzen toegevoegd aan de discimusknop. Voor de betrokken leerling worden de studiebewijzen opgehaald bij Discimus van de scholen die niet in de Wisa-databank beheerd worden. Hier kan je enkel deze gegevens raadplegen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Gezin - Andere

  Het GSM-nummer van de voogd wordt ook met het invoermasker getoond als de databankparameter FTEL is ingesteld.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Er is een nieuwe optie Ophalen schoolloopbanen toegevoegd aan de discimusknop. Voor de betrokken leerling uit het secundair onderwijs worden de inschrijvingen en de loopbanen opgehaald bij Discimus van de scholen die niet in de Wisa-databank beheerd worden. Na het klikken op de knop Toevoegen worden alle niet overlappende inschrijvingen en loopbanen uit andere scholen toegevoegd.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen

  Bij het toekennen van een studiebewijs waarvoor competenties moeten afgedrukt worden, kunnen deze competenties nu uit een lijst gekozen worden.
  De competenties worden ingevuld via Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Competenties (modulair).

  Het is nu mogelijk om meer dan 1 competentie toe te kennen.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Bij een inschrijving in een ziekenhuisschool kleuteronderwijs kan voor de huidige loopbaan ook het type buitengewoon onderwijs ingevuld worden.

  Als het geslacht en de geboortedatum van een leerling automatisch wordt ingevuld aan de hand van het rijksregisternummer (voorkeurinstelling), dan kan bij het inschrijven van een leerling zonder rijksregisternummer het geslacht wel ingevuld worden.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Leerlingen in klas plaatsen

  Voor scholen van het buitengewoon lager onderwijs is het mogelijk om voor de leerlingen op 1 september nieuwe loopbanen aan te maken in een nieuwe klas met behoud van het vakkenpakket van het vorige schooljaar.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Delibererende klassenraad

  Het selectievakje Basisondw NL Taal wordt correct getoond.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders

  De knop Overnemen kan enkel gebruikt worden bij een bestaande kalender. Na het klikken op deze knop worden de gegevens van de over te nemen kalender nog eens getoond.

  Voor alle vormen van kleuter-, lager- of basisonderwijs is het niet meer mogelijk om in het tabblad Periodisch kalendergegevens in te vullen. Bij het definiëren van de kalender wordt de woensdagnamiddag automatisch ingevuld voor het volledige schooljaar.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per leerling

  De registratiefiche voor het voltijds secundair onderwijs kan terug afgedrukt worden.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Registratie Telaat

  De afwezigheidscodes die worden ingevoerd door de identiteitskaart van de leerling in te lezen, worden automatisch naar Discimus gestuurd.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie verwijderingen

  De volgorde van stap 1 en stap 2 is omgedraaid. Het is logischer om eerst de annulatie van de loopbanen en dan pas de annulatie van de inschrijvingen te synchroniseren.

 • Leerlingen - Discimus - Nieuwe raadpleging

  Na de laatste update lukte het niet meer om de afwezigheden te verwerken voor een leerling die kwam uit een school van buiten de Scholengemeeschap. Dit is nu opgelost.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen

  Het formulier van het overzicht van de dubbele leerlingen bij Discimus is aangepast. Nu worden de klascodes in plaats van de klasgroepen afgedrukt.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Voor DBSO Lineair is er een aanpassing aan de combinatie van toegekende certificaten en getuigschriften.

  Voor het BUSO Lineair OV3, 6de jaar kan de uitreikingsdatum elke dag van het schooljaar zijn.

  Verpleegkunde is een modulaire opleiding bestaande uit 5 modules. Toegepaste verpleegkunde is de laatste module. De studiebewijzen worden nu zonder problemen doorgestuurd voor de administratieve groep van deze module.

  Na het wijzigen van een studiebewijs voor een leerling, wordt het gewijzigde studiebewijs altijd geselecteerd om naar Discimus te sturen. Dit gebeurt ook als het studiebewijs geen discimuscode heeft.

 • Bibliotheek

  Bij AFWEZIGHEDEN - Leerlingen wordt voor het formulier ollafw na het invullen van de afdrukparameters geen IU_ID meer opgevraagd.

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  Het is nu mogelijk om een scheduled job Toekennen vakleerkrachten in Mijn Groepen vanuit lesverdeling te definiëren. Deze job gaat de vaktitularissen instellen in groep vanuit de actieve lesverdeling. De vervangingen worden alleen op werkdatum bekeken.

 • Leerlingen - Toetsen - Mijn toetsen

  Bij het ophalen van de gegevens is de foutmelding Periodemodel niet gevonden voor geselecteerd schooljaar opgelost.

Facturatie

 • Facturatie - Leveringen - Voorbereiding facturen vanuit leveringen

  Als er facturen aangemaakt worden in een vergrendeld detailboek krijg je een foutmelding. Het is nu mogelijk om direct facturen aan te maken in een tweede factuurdetailboek dat niet vergrendeld is.

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Aanmaak documenten

  De nieuwe leveringen kunnen enkel aangemaakt worden in de niet-vergrendelde periodes van de detailboeken.

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Verwijdering detaillijnen

  De detaillijnen van de leveringen kunnen enkel verwijderd worden uit de documenten van niet-vergrendelde periodes van de detailboeken.

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Wijziging detaillijnen

  De detaillijnen van de leveringen kunnen enkel groepsgewijs gewijzigd worden in de documenten van niet-vergrendelde periodes van de detailboeken.

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Groepsgewijs - Aanmaak documenten

  De nieuwe facturen/creditnota's kunnen enkel aangemaakt worden in de niet-vergrendelde periodes van de detailboeken.

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Groepsgewijs - Verwijdering detaillijnen

  De detaillijnen van de facturen/creditnota's kunnen enkel verwijderd worden uit de documenten van niet-vergrendelde periodes van de detailboeken.

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Groepsgewijs - Wijziging detaillijnen

  De detaillijnen van de facturen/creditnota's kunnen enkel groepsgewijs gewijzigd worden in de documenten van niet-vergrendelde periodes van de detailboeken.

 • Facturatie - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)

  Het aanpassen van de bankrekening van de leerlingen uit betalingen met Bancontact of Maestro gebeurt nu zonder problemen.

 • Facturatie - Opvraging - Facturen en betalingen per leerling - Leerlingen - Schooljaren - Enkel facturen

  Er is een nieuw formulier gekoppeld aan dit scherm om voor een leerling per schooljaar een overzicht van de facturen en de betalingen af te drukken.

 • Facturatie - Afdruk - Mailen facturen

  In het overzicht van de te mailen facturen wordt nu ook de naam van de leerling/personeelslid getoond.

 • Facturatie - Afdruk - Openstaande per klas

  Als in het selectiescherm het schooljaar is ingevuld en de rekeningperiode blijft leeg, worden nu alle gegevens van alle rekeningperiodes binnen het ingevulde schooljaar opgehaald.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Het is mogelijk om een opdracht aan te maken voor het vak 00001365 (ondersteuningsnetwerken) in combinatie met OOM-code 05 (Overdracht / herverdeling gewone lestijden / -uren / omzetting lestijden kleurteronderwijzer naar uren kinderverzorging).

  Het is mogelijk om in het consultatiescherm van de lesverdeling ook de vervangingen te bekijken. Tussen de gepresteerde uren en de niet gepresteerde uren staat er een overzicht met de opdrachten waarin het personeelslid vervanger is. Ook de titularis wordt vermeld.

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  De opdrachtgebonden diensonderbreking 196 kan enkel aangemaakt worden in de hoodstructuur 618 (Centrum voor Basiseducatie).

 • Personeel - Steekkaarten - PERS documenten - PERS 16

  Een PERS 16 document kan nu ook doorgemaild worden naar het personeelslid.

 • Personeel - Steekkaarten - Andere documenten - Nieuw document

  Bij het klikken op het veld Type document valt het overzicht van alle types automatisch open.

 • Personeel - Steekkaarten - Bezoldigingen

  Bij het invoegen van een nieuwe bezoldiging worden de verplichte velden automatisch opgevuld met de waarde 0.

 • Personeel - Steekkaarten - Overzicht per inrichtende macht

  Er hangt een nieuw formulier Overzicht personeelsleden aan dit scherm.

 • Personeel - Steekkaarten - Overzicht per scholengemeenschap

  Er hangt een nieuw formulier Overzicht personeel scholengemeenschap aan dit scherm.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Secundair onderwijs - Secundair onderwijs leerlingaantallen SES parameters

  Er is een formulier aangemaakt om de gegevens voor het secundair onderwijs af te drukken.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  De scholen van het secundair onderwijs kunnen hier nu ook het formulier Terugvordering onderwijs aan huis afdrukken.

  De knop Betaalopdracht is nu ook beschikbaar voor de bezoldigingen van het type Dienstverplaatsing openbaar vervoer.

 • Personeel - Lesverdelingen - Uurverdeling

  De voorkeurinstellingen zijn verwijderd uit dit scherm omdat in een vorige versie van het programma de manier om leerlinggroepen te selecteren veranderd is.

 • Personeel - Lesverdelingen - Leerkrachtverdeling

  Als bij een les plagegegevens zijn ingevuld, wordt in de statistiek het correcte plagevolume afgetrokken van de ponderatie.

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  De import is aangepast voor de studiegebieden VWO, de opleidingen VWO en de koppeling opleiding-studiegebied VWO. Deze import werkt nu ook correct voor homogene opleidingen. Voor deze opleidingen wordt er nu een begin- en een einddatum bijgehouden.

 • Extra - CVO gegevens - Studiegebieden

  De geldigheidsdatums worden terug getoond.

 • Extra - CVO gegevens - Opleidingen - Studiegebieden

  De geldigheidsdatums worden terug getoond en kunnen aangepast worden.

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Instrumenten

  Het is mogelijk om zelf uitleenstatussen van een instrument toe te voegen. Als je in het uitleenstatusveld op F7 drukt, open je het scherm van de beschikbare waarden. De officiële parameters kunnen niet gewijzigd of verwijderd worden.

 • DKO - Leerlingen - Overzicht selectie leerlingen

  Dit is een nieuw scherm om DKO-leerlingen te selecteren. Je kan zelf de selectievelden invullen om een leerlingenoverzicht op te halen.

 • DKO - Hulpschermen - Modellen aanwezigheidslijsten

  In de lijst met de velden waarvan de korte omschrijving kan toegevoegd worden, kan nu ook de Sectie geselecteerd worden.

 • DKO - Evaluatie - Numerieke punten klas raadplegen

  Er kan zelf gekozen worden om de uitgeschreven leerlingen wel of niet te tonen.

Extra

 • Extra - Beveiliging - Schermen - Categorieën

  Bij de standaard catrgorieën is in de categorie SCHOOLWARE - webPersoneel het scherm Website Kaart opladen toegevoegd. Aan dit scherm kunnen nu ook rechten toegekend worden.

VWO

 • Zoeken - VWO Cursisten

  Het is nu ook mogelijk om de cursist op te zoeken aan de hand van zijn/haar nummerplaat. Er wordt gezocht naar een gedeeltelijke match van de ingevulde nummerplaatgegevens.

  Er wordt gezocht naar een gedeeltelijke match van de ingevulde telefoongegevens. Vroeger werd er gezocht naar een exacte match.

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  Het is nu mogelijk om een job te schedulen zodat de mislukte participaties automatisch opnieuw verstuurd worden. Hier wordt gedefinieerd hoeveel dagen terug vanaf de systeemdatum de mislukte participaties opgehaald en opnieuw verstuurd worden.

 • Extra - Officiële tabellen - VWO Import Taxonomie

  De gegevens van de VWO-opleidingsbevoegdheden worden ook geïmporteerd.

 • Extra - CVO gegevens - VWO Opleidingsbevoegdheden

  Dit is een nieuw scherm waarin de opleidingsbevoegdheden per instelling worden bijgehouden.

 • Schoolstructuur - VWO - Ingerichte opleidingsvarianten per geografie

  Bij het toevoegen van een ingerichte opleidingsvariant voor volgend schooljaar worden de aanvangs- en einddatum van de opleidingsbevoegdheden overgenomen.

  De keuze van de inrichtbare opleidingsvarianten is beperkt tot de varianten waarvoor ooit bevoegdheid geweest is of nog bevoegdheid is. Bij de selectie van een vestigingsplaats, wordt er bijkomend gefilterd op de bevoegdheden van de gekozen vestiging. Bij het bewaren van een ingerichte opleidingsvariant wordt er nog eens gecontroleerd of er een bevoegdheid is in die periode.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten - Lessen

  Enkel bij het aanpassen van een les met buitenschoolse activiteit, wordt er gecontroleerd of de lesplaats en het lokaal leeg is.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Lessen

  Bij de actie Lessen wijzigen is de selectie van de periode uitgebreid :

  • Enkel de lessen wijzigen op één of meerdere weekdagen
  • Enkel de lessen tweewekelijks aanpassen
 • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Verwerken lesmomenten

  Het is nu ook mogelijk om voor verschillende klassen tegelijkertijd de lesdagen te berekenen.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Fouten bij de berekening van de maximumfactuur zijn aangepast :

  • Bij uitschrijven worden nu de volledige bedragen (dus zonder de plafondkorting) in rekening gebracht
  • Het klaswisselprobleem is opgelost
  • Bij wijzigen van een tarief worden de loopbanen met een stopzettingsdatum niet meer aangepast
 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Bij het aanpassen van het evaluatieresultaat, de datum van het evaluatieresultaat of de ingerichte modulevariant van de VWO-loopbaan, wordt er gecontroleerd of er ongeannuleerde studiebewijzen aan de loopbaan gekoppeld zijn. Indien dit het geval is, worden volgende stappen nu uitgevoerd :

  • Aanmaken annulatie-acties(s) zodat de studiebewijzen gekoppeld aan de VWO-loopbaan bij Davinci geannuleerd worden
  • Aanmaken van de actie om de wijziging van de VWO-loopbaan naar Davinci te sturen
  • Terug aanmaken van de creatie-actie(s) van de studiebewijzen waarvoor in de eerste stap annulatie-acties gemaakt werden. Deze geannuleerde studiebewijzen gekoppeld aan de VWO-loopbaan worden bij Davinci opnieuw aangemaakt.
 • VWO - Cursisten - In een klas

  Na het invoeren van een extra veld in het overzicht, kan dit extra veld gebruikt worden bij de opzoekvelden.

 • VWO - Cursisten - In een opleidingsvariant

  Er is een nieuw formulier PV per opleidingsvariant aangemaakt. Van de beslissing van de evaluatiecommissie wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit vermeldt :

  • naam, instellingsnummer en adres van het centrum
  • de datum van de evaluatie
  • de eenheid/submodule/module/leerjaar waarop de evaluatie betrekking heeft
  • de naam, voornaam en geboortedatum van de cursisten die aan de evaluatie deelgenomen hebben
  • het behaalde resultaat
  • de uitgereikte studiebewijzen (certificaten, getuigschriften of diploma's)
  • de namen en handtekeningen van de voorzitter en ten minste één lid van de evaluatiecommissie
 • VWO - Cursisten - Begeleidingen

  Nieuw formulier met een overzicht van de geselecteerde begeleidingen van de cursisten.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Na het ingeven van het bankrekeningnummer van de cursist wordt de BIC-code automatisch ingevuld.

  Als er een bedrag staat bij de derde betaler wordt er een betalingslijn gemaakt met betaalwijze DERDHVN (Betaling door derde betaler - plaatsing HVN).

  In de parametertabel wordt de geldigheidsperiode van de betalingswijze bijgehouden. Enkel de geldige betalingswijzen worden getoond.

  In de voorkeurinstellingen van dit scherm kan je aanduiden dat de betaalwijze ? niet mag gebruikt worden.

  Factuur aanmaken is standaard geselecteerd als er in de fiche van de instelling (Schoolstructuur - Instellingen - Fiche - CVO) het veld Factuur bij inschrijving geselecteerd is.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Herinschrijven

  Het is niet meer mogelijk om de cursist meermaals in dezelfde klas in te schrijven. Er worden zo geen dubbele plaatsingen aangemaakt.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten

  Bij het verwerken van de gegevens wordt nu gevraagd of de evaluatieresultaten met een onbekende waarde automatisch mogen ingevuld worden met Niet deelgenomen.

 • VWO - Hulpschermen - Verificatie - Verificatiescherm

  Bij de KBI-uitwisseling van een cursist kan zonder problemen het tabblad Testresultaten geselecteerd worden.

 • VWO - Hulpschermen - Selectie en export

  Bij het ophalen van de cursisten worden de gegevens van het studiegebied correct ingevuld.

 • VWO - Hulpschermen - Status loopbanen naar ingeschreven

  De knop Uitvoeren is enkel actief als de inschrijfdatum voor de einddatum van de ingerichte modulevariant ligt.

 • VWO - Hulpschermen - HVN - Inschrijvingen

  De fout bij het verwijderen van een HVN-inschrijving is opgelost.

Office 365

 • Leerlingen - Steekkaarten - Office 365

  Wanneer een gebruiker vanuit Wisa verwijderd wordt in de Office 365 omgeving worden alle bijhorende gebruikergegevens correct verwijderd.

 • Office 365 - Configuratie - Azure active directories

  Het is nu ook mogelijk om het geëncrypteerd powershell paswoord in de databank te bewaren. Je kan nu zowel een verwijzing naar het bestand als het geëncrypteerd paswoord bewaren. Indien het geëncrypteerd paswoord ingegeven is, wordt dit gebruikt in het powershell bestand. Anders wordt het bestand gebruikt.

 • Office 365 - Configuratie - Communicatie entiteiten

  Bij de samenstelling van de groep is er een nieuw veld Code toegevoegd.

 • Office 365 - Groepen - Beheer standaard groepsdefinities

  Het is nu mogelijk om in de entiteit aan te duiden dat de groepscode kan aangemaakt worden zonder de instellingscode toe te voegen.

  De code van de instelling wordt opgenomen bij de details.

 • Office 365 - Groepen - Overzicht groepen per instelling

  In het tabblad Wisa groep(en) is de code van de instelling opgenomen in het overzicht.

 • Office 365 - Groepen - Overzicht groepen per tenant

  Dit is een nieuw scherm. Dit is hetzelfde als het overzicht van de groepen per instelling maar nu gegroepeerd per tenant.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen

  Een leerling heeft een vorige inschrijving in een instelling van de eigen databank en deze vorige instelling gebruikt het Wisa-programma niet om afwezigheden bij Discimus te melden.
  Bij het bekijken van de aanwezigheidsinformatie worden na het klikken op de knop Verwerken ook de B-codes zonder fouten in Wisa overgenomen.

Facturatie

 • Facturatie - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)

  De gestructureerde mededeling (OGM-code) wordt nu correct ingelezen voor betalingen die gebeurd zijn via Doccle, Bancontact en Maestro.


 

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Contactpersonen

  Een personeelslid uit de inrichtende macht kan zonder foutmelding opgezocht en gekoppeld worden aan een contactpersoon van de instelling.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Gezin

  Er worden geen spaties bewaard die vooraan of achteraan de mailadressen (Email vader, Email moeder en Email voogd) zijn ingevuld.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen

  Na het klikken op de knop Verwerken worden ook de afwezigheden die via een ander pakket ingegeven zijn in een vorige school uit dezelfde Wisa-databank ingelezen in Wisa.

 • Leerlingen - Discimus - Leerling uit Discimus verwijderen

  Het versturen van de gegevens naar Discimus gebeurt nu sneller.

 • Rapporten - Toetsen - Overzicht resultaten per leergebied

  Er wordt geen foutboodschap getoond als het overzicht uit meer dan 40 kolommen bestaat.

Personeel

 • Personeel - Steekkaart - Dienstonderbrekingen

  Bij het bewaren van een dienstonderbreking wordt er enkel gecontroleerd of de begindatum van de dienstonderbreking binnen de geldigheidsperiode van de dienstonderbreking valt. Er wordt niet meer gecontroleerd op de einddatum van de dienstonderbreking. Zo kan een bestaande dienstonderbreking toch verlengd worden.

DKO

 • DKO - Leerlingen - Cursussen

  De klassen kunnen nu zonder problemen geselecteerd worden.

 • DKO - Inspectie - Inspectie overzicht individueel

  In het overzicht wordt ook de kolom van het huidige schooljaar getoond en opgevuld.

VWO

 • Op de server is de KBI scheduler aangepast. Bij het opvragen van KBI-gegevens gaat het CPU-verbruik van de KBI scheduler niet meer naar 100%.

Office 365

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  In de stap van de huidige loopbaan wordt het selectievakje Office 365 ID aanmaken niet meer getoond.

 • Office 365 - Configuratie - Communicatie entiteiten

  Bij Groepen - Distributielijsten ouders is er een nieuw selectievakje Vinkje mailontvanger negeren aangemaakt.
  Standaard worden enkel ouders opgenomen in de officegroep als in de gezinsgegevens van de leerlingfiche Email ontvanger geselecteerd is.
  Wanneer je nu Vinkje mailontvanger negeren selecteert, wordt een ouder altijd in de officegroep opgenomen.

 • Office 365 - Gebruikers - Beheer leerling gebruikers per instelling

  De afdruk van de aanmeldfiches is aangepast. Nu wordt ook de naam van de leerling en de klas afgedrukt.
  Om de aangepaste formulieren binnen te halen, ga je naar Hulpmiddelen - Bijwerken formulieren. Hier klik je op de knop Uitvoeren.


 

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Contactpersonen

  Bij het aanmaken of wijzigen van een Discimus contactpersoon worden volgende controles uitgevoerd :

  • Er is per instelling slechts 1 Discimus contactpersoon toegestaan
  • De Discimus contactpersoon moet gekoppeld zijn aan een personeelslid
  • Het gekoppelde personeelslid moet een rijksregisternummer hebben
  • Aan dit personeelslid moet een gebruikersnaam gekoppeld zijn
  Voor elk van deze controles is een foutmelding voorzien.
 • Schoolstructuur - EDISON - Ingave middelen

  Je kan de nieuwe codes gebruiken voor de zending van de middelen voor het schooljaar 2017.

Leerlingen

 • Leerlingen - Afwezigheden - Beheer tucht/problematische afwezigheden

  Hier kan nu een tuchtmelding aangemaakt worden voor een definitieve uitsluiting. Deze gegevens worden ook naar Discimus gestuurd.

Facturatie

 • Facturatie - Basisgegevens - Rubrieken

  Er kan terug een nieuwe rubriek toegevoegd worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De nieuwe studiegebieden 0340 (Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2) en 0341 (Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4) worden nu ook toegelaten bij het ambt 208 (leraar secundair volwassenonderwijs) en OOM 22 (NT2 asielcrisis).

 • Personeel - Lesverdelingen - Vervangingen

  Het is nu mogelijk om correcte data te kiezen voor de vervanging.

Extra

 • Extra - Beveiliging - Webgebruikers

  Een webgebruiker kan zonder foutmelding verwijderd worden.

 • Extra - Onderhoud server - Onderhoud dubbele leerlingen

  Bij het samenvoegen van een dubbele cursist worden de verwijzingen naar de Davinci-gegevens ook overgenomen.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - HVN - Aanmeldingen

  Bij het inschrijven van een cursist worden de klassen in de inschrijfwizard opgehaald via de werkdatum in plaats van de aanmeldingsdatum.


 
 • Het nu mogelijk om voor de personeelsleden een RL-16 (inkomensgarantie-uitkering) aan te maken.
 • Bij het aanmaken van een seriebrief in Word wordt het samenvoegdocument terug aangemaakt.
 • De nieuwe lijst van de CLIL-instellingen zijn voorzien in Wisa.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Leseenheden

  Het is niet mogelijk om leseenheden te verwijderen als de leseenheid gebruikt wordt in een lesverdeling.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen

  De Discimus code 509 (Attest OV1 - arbeidsdeelname) is toegevoegd.

 • Schoolstructuur - School- en arbeidsongevallen - Nieuw school- of arbeidsongeval

  Op het tabblad Ongevalsaangifte deel II wordt Aangesloten bij het ziekenfonds niet automatisch ingevuld. De gebruiker moet zelf de selecie maken.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Fiche

  De Andere voornaam van een leerling wordt niet doorgestuurd naar Discimus. De achtergrondkleur van dit veld is daarom aangepast.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Gezin

  De GSM-nummer van de voogd kan ook ingevuld worden. Er kan ook aangeduid worden dat de voogd een automatisch verstuurde SMS mag ontvangen.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per leerling

  Bij het ingeven van de afwezigheden per leerling wordt ook getoond hoeveel keer deze leerling al te laat was (Aantal L codes).

  In het menu is het tweede formulier aangepast naar 2. Registratiefiche voltijds secundair onderwijs omdat dit formulier enkel door scholen van het voltijds secundair onderwijs moet gebruikt worden.

 • Leerlingen - Discimus - Nieuwe raadpleging

  De wachttijd voor een antwoord van Discimus is verlengd naar 10 minuten omdat er voor scholen met veel leerlingen soms lang moet gewacht worden op een antwoord.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Op het tabblad Leerlingen zonder off. studiebewijs staan de kolomtitels correct.

Facturatie

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Wijziging detaillijnen

  Er wordt een duidelijke foutmelding getoond als je leveringen wil wijzigen in een periode waarin het leverdetailboek vergrendeld is.

 • Facturatie - Betalingen - Per betaling

  Ook als er in de omschrijving van het detailboek een '-teken staat, wordt het formulier Openstaande betalingen zonder foutmelding afgedrukt.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Schaubroeck facturen gedetailleerd

  • Als er analytisch gewerkt wordt, moeten de analytische codes niet meer ingevuld worden in dit exportscherm. Ze moeten ingevuld worden bij de rubrieken. Dit zijn de te volgen stappen:
   • Via Extra - Systeemgegevens - Parameters moet je een databankparameter (type DBPAR) toevoegen met code ANCORUB (Analytische codes bij de rubrieken).
   • In het scherm Facturatie - Basisgegevens - Rubrieken - Fiche moet je per rubriek de verschillende analytische codes invullen. Hiervoor zijn er 6 nieuwe velden voorzien.
   • Bij de export van de facturen worden de analytische codes opgehaald uit de rubriek waar het artikel van elke factuurdetaillijn toe behoort.
  • Als er niet analytisch gewerkt wordt:
   • Via Extra - Systeemgegevens - Parameters mag er GEEN databankparameter (type DBPAR) bestaan met code ANCORUB (Analytische codes bij de rubrieken).
   • In het scherm Facturatie - Basisgegevens - Rubrieken - Fiche kunnen er geen analytische codes ingevuld worden.
   • Bij de export van de facturen worden er geen analytische codes weggeschreven in het exportbestand.

  Personeel

  • Personeel - Edison RL-berichten - Nieuwe RL

   Het is mogelijk om een RL 16 (Inkomensgarantie uitkering) aan te maken.
   Hierdoor vervallen de documenten RVA C131A (Werkloosheidsbewijs voor de inactiviteitsuren) en RVA C131B (Verklaring van arbeid als leerkracht).

  • Personeel - Andere documenten

   Bij het toevoegen van externe documenten vanop de harde schijf in de kast kan dit document van de harde schijf verwijderd worden.

  • Personeel - Andere documenten - Nieuw document

   Bij het aanmaken van een document RVA C131A of RVA C131B krijg je een boodschap dat deze documenten vervangen zijn door een RL 16.

  DKO

  • Schoolstructuur - DKO hulpschermen - Overzetten DKO klassen

   Als bij de oorspronkelijke klas geen klassengroep bestaat, wordt er ook geen klassengroep aangemaakt bij de klas in het nieuwe schooljaar.

  • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

   In de inschrijfwizard kan de pop-up met de DKO loopbanen uit het verleden open blijven tot de leerling ingeschreven is.

  • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Studiebewijzen toekennen in groep

   Bij het ophalen van de gegevens wordt de Sectie correct ingevuld.

  • DKO - Punten en studiebewijzen administratie - Studiebewijzen afdrukken in groep

   Als een leerling bij een leerkracht 2 loopbanen in 2 verschillende klassen heeft, wordt bij het ophalen van de gegevens van 1 klas enkel de gegevens van de geselecteerde klas getoond.

  • DKO - Hulpschermen - Selectie en export

   De fiscale attesten van broers en/of zussen met een zelfde mailadres kunnen zonder problemen verstuurd worden.

   Vanuit dit overzicht kunnen dezelfde schermen geopend worden als bij het overzicht van de ingeschreven DKO-leerlingen.

  • DKO - Inspectie - Inspectie overzicht individueel

   De vrije leerlingen worden niet getoond in dit overzicht.

  • DKO - Evaluatie - Numerieke punten klas raadplegen

   Op het formulier wordt nu ook de naam van de leerkracht afgedrukt.

  VWO

  • Schoolstructuur - VWO - Klassen

   Het standaard zoekveld kan je zelf instellen en wordt bewaard.

  • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Acties voor klassen

   Bij het voorbereiden van de gegevens worden alle gevraagde klassen opgehaald.

  • Extra - Officiële tabellen - VWO Import Taxonomie

   In de taxonomie wordt de wachtlijstopvolging historisch bijgehouden. De import van de taxonomie houdt hier nu ook rekening mee. Omdat deze gegevens nu ook in Wisa historisch worden bijgehouden, is de werking van een aantal schermen en formulieren aangepast.

  • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

   Er wordt een melding getoond als er uitgeschreven wordt uit een ingerichte modulevariant waar er cursisten op de wachtlijst staan. Dit gebeurt ook bij een klaswissel.

  • VWO - Cursisten - Loopbanen

   Wanneer een cursist wordt uitgeschreven, wordt de evaluatieresultaatdatum automatisch ingevuld. Deze datum ligt niet vroeger dan de begindatum van de klas.

  • VWO - Cursisten - Begeleidingen

   Dit is een nieuw scherm met begeleidingen ingeschreven cursisten. Het opleidingsgebied wordt ook getoond in het overzicht. Er kan gefilterd worden op Type begeleiding en/of Opleidingsgebied.

  • VWO - Cursisten - In een opleidingsvariant

   Het is nu mogelijk om een nieuw formulier Overzicht getuigschriften alle cursisten af te drukken.

  • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

   Bij de voorkeurinstellingen van dit scherm kan een bijkomende controle ingesteld worden. Je kan kiezen om in stap 3 een waarschuwing te geven als het te betalen bedrag verschillend is van het betaalde bedrag.
   Deze waarschuwing zal de inschrijving niet blokkeren.

  • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten voor leerkracht

   De stopzettingsdatum van de loopbaan wordt ook getoond in het overzicht.

  • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen

   Het systeem om klassikaal studiebewijzen toe te kennen is verfijnd. Dit zal voor de secretariaten een grote tijdsbesparing zijn.

   • Voor modules die de cursist nog volgt of gaat volgen op of na de datum van toekenning, blijft alles bij het oude. Er wordt alleen gekeken of de cursist de nodige modules gevolgd heeft. Er wordt niet gekeken naar de resultaten.
   • Voor modules die in het verleden gevolgd zijn, wordt er nu gecontroleerd of de cursist geslaagd is.

   Het is nu ook mogelijk om vanuit dit scherm het formulier PV per klas af te drukken.

  • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen afdrukken

   Het is nu ook mogelijk om vanuit dit scherm het formulier PV per klas af te drukken.

  • VWO - Hulpschermen - Wachtlijst

   Er is een kolom toegevoegd met het aantal vrije plaatsen per cursus. Er kan op deze kolom gesorteerd worden.

  • VWO - Hulpschermen - Verificatie - Geverifieerde loopbanen

   Het is mogelijk om de kolom Gelijkstellen gegroepeerd te selecteren.

  • VWO - Hulpschermen - Selectie en export

   Vanuit dit overzicht kunnen dezelfde schermen geopend worden als bij het overzicht van de ingeschreven cursisten.

  • VWO - Hulpschermen - Financieel - Kasverslag bekijken en afdrukken

   De gegevens in het tabblad Geregistreerd als te betalen bij inschrijvingen worden correct opgehaald.

  • VWO - Statistieken - Ingeschreven cursisten

   De aantallen worden correct opgehaald.


   

Voor de Wisa-beheerders : Import officiële tabellen dienstonderbrekingen

  Het departement geeft soms nieuwe codes voor dienstonderbrekingen vrij. Voor je deze nieuwe codes kan gebruiken bij de personeelsleden moet je deze codes importeren.

  Je gaat als volgt te werk:

  • Ga naar Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie.
   Indien je geen toegang hebt tot dit scherm, contacteer dan je Wisa-beheerder.
  • Klik op Nakijken.
  • Alle tabellen met een nieuwere versie zijn automatisch geselecteerd om te importeren.
  • Controleer dat zeker de tabel van de dienstonderbrekingen geselecteerd is.
  • Klik op Importeren
  • LET OP: Als je alle tabellen importeert, kan het eventjes duren.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Studiebewijzen

  Voor studiebewijzen met Discimuscode 483 kan nu ook de optie Competenties geselecteerd worden.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen (vanaf schooljaar 2015)

  Omdat voor BUSO opleidingsvorm 4 dezelfde structuur geldt als voor het gewone onderwijs zijn er ook standaard clausuleringen voorzien.

 • Schoolstructuur - EDISON - Ingave Middelen

  De opdrachten met vak 00000424 (interne pedagogische begeleiding) en vak gelijkstelling 00000593 (PV Verzorging) worden ook afgedrukt op het Overzicht ingerichte uren PV.
  De opdrachten met vak 00000898 (taak- en functiedifferentiatie) en vak gelijkstelling 00000593 (PV Verzorging) worden ook afgedrukt op het Overzicht ingerichte uren PV.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Fiche

  Er is een nieuw veld toegevoegd: Begindatum verblijf in België. Dit is in te vullen voor de anderstalige nieuwkomers.

  Als je alle gekende discimusinformatie opvraagt, wordt het veld IAC (Individueel aangepast curriculum) ook opgehaald.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In- uitschrijvingen

  Bij het uitschrijven van een leerling tijdens het schooljaar kan het C_UIT-attest zonder problemen afgedrukt worden.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Het tabblad Telling (Getuigschrift) wordt niet meer getoond. De studiebewijzen worden nu naar Discimus verstuurd en dit tabblad was belangrijk voor de Edisonzending uit het verleden. Het veld GBAO in NL taal (getuigschrift basisonderwijs behaald in de Nederlandse taal) is verplaatst naar het tabblad Andere.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen

  Als een leerling tijdens het schooljaar is uitgeschreven, kan het C_UIT-attest zonder problemen afgedrukt worden.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Modules

  De toegekende studiebewijzen voor de geselecteerde instelling kunnen hier afgedrukt worden.

 • Leerlingen - Stamboekregister - Stamboekregisters

  Bij het afdrukken van het stamboekregister wordt de datum van weerspiegeling ook vermeld.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  In de laatste stap kan het formulier Mededeling schoolverandering afgedrukt worden.

  In de laatste stap kan het formulier Verklaring anderstalige nieuwkomer afgedrukt worden.

  Bij het officieel adres kan ook de naam ingevuld worden. Standaard wordt de naam van de leerling ingevuld.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen

  Het is terug mogelijk om via het lokaal menu de fiche en de loopbaan van de geselecteerde leerling te openen.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht

  Er kan terug een jaaroverdracht uitgevoerd worden voor een internaat.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Nazicht anderstalige nieuwkomers(Basis)

  Vanuit dit scherm kan je ook de fiche en de inschrijvinggegevens van een geselecteerde leerling openen.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht tussen instellingen

  Het is mogelijk om leerlingen niet uit te schrijven uit de oorspronkelijke school.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Niet leerplichtige kleuters melden per week

  De aanwezigheden kunnen ook zonder problemen doorgestuurd worden als een leerling is ingeschreven in 2 verschillende scholen.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Beheer tucht/problematische afwezigheden

  Er zijn nu 3 mogelijkheden om de gegevens op te halen

  • B: Problematische afwezigheid
  • T en U: Tuchtmaatregel (hier krijg je ook 2 kolommen met het aantal halve dagen T en U)
  • Y: Tucht - preventieve schorsing
 • Leerlingen - Edison - Secundair onderwijs - Zending studiebewijzen

  Dit scherm wordt niet meer getoond. De studiebewijzen worden nu naar Discimus verstuurd.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen - Details dubbele inschrijvingen nagaan

  Het probleem voor scholen met een lange naam is opgelost.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen - Aanwezigheidsinformatie bekijken

  De knop Verwerken is zichtbaar voor een nieuwe leerling waarbij afwezigheden van de vorige school (ook als de school in dezelfde databank zit) via een ander pakket zijn ingegeven.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Interventie

  Ook als je een opmerking wijzigt, wordt de interventie bewaard.

  Als de omschrijving meer dan 1024 karakters bevat, wordt de opmerking enkel gewijzigd nadat je op Meer hebt geklikt. Anders wordt de oorspronkelijke opmerking overschreven.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Afwezig

  De afwezigheden met code K kunnen ook in groep tot het einde van het schooljaar ingevuld worden. In dit scherm worden enkel de codes geteld tot de systeemdatum. Deze datum wordt ook getoond op het scherm.

 • Rapporten - Hulpschermen - Vaktitularis instellen in groep

  Nu worden de vervangers wel aangevuld als de bestaande gegevens niet leeggemaakt worden.

Facturatie

 • Facturatie - Betalingen - Betalingsopdrachten

  Bij het aanmaken van een betalingsbestand wordt de vrije mededeling ook opgenomen.

 • Facturatie - Extra - Import Isos

  Het is niet mogelijk om leveringen aan te maken in een vergrendelde rekeningperiode.

 • Facturatie - Extra - Import leveringen uit CSV bestand

  Het is niet mogelijk om leveringen aan te maken in een vergrendelde rekeningperiode.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De module mag niet meer ingevuld worden bij een homogene opleiding.

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  Voor de dienstonderbreking TBS persoonlijke aangelegenheden moet de code 098 gebruikt worden. De code 061 is niet geldig.

  In het selectiescherm van de dienstonderbrekingen staat nu ook de periode waarbinnen de dienstonderbreking geldig is. Enkel de dienstonderbrekingen die geldig zijn in de ingegeven periode worden getoond.

  Bij het bewaren van een ingevulde dienstonderbreking wordt er gecontroleerd of de periode van de dienstonderbreking volledig binnen de geldigheidsperiode van de gekozen dienstonderbreking valt.

  OOM-code 05 kan ook gebruikt worden in hoofdstructuur 317 en 417.

  Als het departement nieuwe dienstonderbrekingen definieert, moet je deze inlezen via het scherm Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie. Elke code heeft ook een geldigheidsperiode.

 • Personeel - Steekkaarten - Andere documenten

  Bij het aanmaken van een RVA C4-document kan er per opdracht een einddatum ingevuld en afgedrukt worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Bezoldigingen

  Na het ingeven van een bezoldiging kunnen de gegevens direct aangepast worden. Het is niet meer nodig om het scherm eerst af te sluiten.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per inrichtende macht

  De gegevens in de kolom Soort worden correct getoond als de vervoerskosten en de fietsvergoeding opgesplitst getoond worden.

 • Personeel - Beleidsinformatie

  In alle schermen van beleidsinformatie worden nu ook de decimalen getoond. Deze getallen worden niet afgerond. Ook op de formulieren worden decimalen afgedrukt.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Basisonderwijs - Ambtsverdeling

  Zoals op het scherm wordt ook het totaal aantal uren afgedrukt op het formulier Beleidsinformatie.

  De TBSOB-uren worden ook in de totalen per ambtcombinatie opgeteld en afgetrokken voor de berekening van de netto uren.

  Er is een nieuw tabblad toegevoegd om uren TAO en uren DO 19 te vergelijken.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Scholengemeenschap - Overzicht ambten

  Zoals op het scherm wordt ook het totaal aantal uren afgedrukt op het formulier Beleidsinformatie.

  De TBSOB-uren worden ook in de totalen per ambtcombinatie opgeteld en afgetrokken voor de berekening van de netto uren.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Scholengemeenschap - Opvolging VKA

  De totalen worden ook berekend en getoond.

 • Personeel - Hulpschermen - Hoofdfuncties toekennen in groep

  Dit is een nieuw scherm. Hier kan de hoofdfunctie voor een aantal geselecteerde personeelsleden toegekend worden. De hoofdfuncties moet je definiëren in de parametertabel van het type DVHF.

 • Personeel - PERS - Nieuwe PERS aanmaken

  Er is een nieuwe optie voorzien om na het aanmaken de PERS16-documenten door te mailen.

 • Personeel - Lesverdelingen - Lesverdelingen - Uurverdeling

  Bij het kopiëren van een lesverdeling worden de lijnen niet aangemaakt voor de klassen die in het volgend jaar niet bestaan.

 • Personeel - Lesverdelingen - Lesverdelingen - Leerkrachtverdeling

  Vanuit Statistieken per Personeel is het mogelijk om een mail te versturen naar de personeelsleden die zichtbaar zijn in het overzicht. De opdrachten van het personeelslid worden als pdf doorgestuurd.
  Er is keuze tussen 3 formulieren:

  • opdrachten
  • opdrachten per soort uur
  • opdrachten per soort uur alle actieve lesverdelingen

DKO

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  Bij het invoeren van de details van de cursussen is het mogelijk om Toestemming publicatie beeldmateriaal te selecteren.

 • DKO - Hulpschermen - Selectie en export

  Via Voorkeuren - Voorkeurinstellingen huidig scherm kunnen lay-out(s) gedefinieerd worden. In de lay-out kan zelf de tekst van de mail van de fiscale attesten samengesteld worden. In het onderwerp en het bericht kunnen ook een aantal velden toegevoegd worden.
  Alvorens een fiscaal attest te mailen, dient de gebruiker eerst een lay-out te selecteren via Mail fiscale attesten. Hier worden de omschrijvingen getoond die in het voorkeurscherm zijn aangemaakt.

 • DKO - Hulpschermen - Lesverplaatsingen

  De naam en de voornaam van het personeelslid worden ook getoond.

 • DKO - Evaluatie - Invullen evaluatiefiche

  Als een leerling binnen het schooljaar verschillende evaluatiefiches heeft, kunnen ze zonder problemen ingevuld worden.

 • DKO - Evaluatie - Afdrukken rapporten - Per leerkracht

  Bij het mailen van de evaluatierapporten werd 2 keer dezelfde zin doorgestuurd. Dit is opgelost.

 • DKO - Evaluatie - Examenlijsten

  Per examenlijst kan nu ook een puntenlijst afgedrukt worden. Het maximum van deze punten is 100.

Extra

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  Het is nu ook mogelijk om de dienstonderbrekingen te importeren. De nieuwe of gewijzigde dienstonderbrekingen worden hier ingelezen.

 • Extra - Systeemgegevens - Databank parameters

  In het nieuwe tabblad Opties kan de optie Leegmaken login informatie op steekkaart personeel enkel door beheerders geselecteerd worden. Als dit geselecteerd is, kan enkel een beheerder de logininformatie van een personeelslid (Personeel - Steekkaarten - Login informatie) leegmaken.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten - Lessen

  De volgorde om de gegevens in te vullen bij het aanmaken van de lesmomenten via een kalender is nu correct.

  Bij het toevoegen van de lessen via een kalender buiten de periode van de klas/IMV, wordt de periode na een waarschuwing ruimer gemaakt.

  Bij het selecteren van een Buitenschoolse activiteit wordt de vraag gesteld om de lesplaats en het lokaal leeg te maken.

 • VWO - Cursisten - Fiche

  De datum van overlijden kan ook ingevuld worden bij de cursist.

 • VWO - Cursisten - Fiche - Identiteitskaart inlezen

  Bij het inlezen van een nieuwe identiteitskaart wordt de oude niet overschreven maar wordt er een nieuwe toegevoegd. Het overzicht van de kaarten kan je ophalen door op de knop Reeds ingelezen eID kaarten te klikken.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Het is mogelijk om de status van de plaatsing te wijzigen van Toegewezen naar Ingeschreven. Dit kan je doen op het tabblad Da Vinci. Naast het logo is er een nieuwe actie Status van toegewezen naar ingeschreven toegevoegd. Deze actie is enkel actief als de huidige status op Toegewezen staat. Bij het kiezen van de actie wordt de inschrijvingsdatum opgevraagd. De inschrijvingsdatum mag niet in de toekomst liggen. De inschrijvingsdatum mag ook niet voor de toewijzingsdatum liggen.

  Bij het stoppen van een loopbaan door een uitschrijving of een klaswissel wordt het evaluatieresultaat nu automatisch opgevuld met NIET DEELGENOMEN.

  Bij het uitvoeren van de manuele call Raadpleeg plaatsing en schrijf data wordt de verificatiebeslissing en de verificatiemotivatie ook opgehaald uit Davinci. Deze gegevens van de loopbaan worden dan ook overschreven.

 • VWO - Cursisten - In een opleidingsgebied

  Dit is een nieuw scherm met een overzicht van de cursisten per opleidingsgebied. Dit overzicht kan ook afgedrukt worden.

 • VWO - Cursisten - KBI uitwisseling

  Bij de testresultaten kunnen er velden toegevoegd worden aan het overzicht.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Afdrukken resultaten

  Bij het openen van het scherm zijn de datums ingevuld met de begin- en einddatum van het semester.

  Bij vrijstellingen wordt ook de datum van de vrijstelling opgehaald en afgedrukt.

  Voor sommige opleidingen duurde het ophalen van de afdrukgegevens langer dan normaal. Dit is opgelost.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Soms geeft de inschrijfwizard een foutmelding i.v.m. het chipID-nummer. Na deze foutmelding kan de cursist toch nog verder ingeschreven worden. Enkel het chipID-nummer zal niet weggeschreven zijn.

  Het programma kan controleren of de vestigingsplaats van de betaling ingevoerd is. Hiervoor moet je bij de databankparameters (Extra - Systeemgegevens - Parameters - type DBPAR) een parameter VBVPVP toevoegen. Je moet dan eerst Wisa herstarten. In het scherm van de betalingen zal er na het klikken op de OK-knop een boodschap getoond worden als de vestigingsplaats nog leeg is.

  Het is mogelijk om een individuele cursist in te schrijven met status Toegewezen.

  In de voorkeurinstellingen kan de standaardvestiging van de betaling ingevuld worden. Alle betalingslijnen krijgen dan deze vestigingsplaats.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen afdrukken tussen 2 data

  Dit is een nieuw scherm. Je selecteert een studiebewijs. Voor dit studiebewijs, een ingegeven periode en eventueel de vestigingsplaats kunnen alle getuigschriften afgedrukt of geëxporteerd worden.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen annuleren - verwijderen

  De studiebewijzen kunnen ook per opleiding verwijderd worden.

 • VWO - Hulpschermen - Verificatie - Geverifieerde loopbanen

  Er is een knop Gelijkstellen toegevoegd. De geselecteerde loopbanen worden gelijkgesteld aan de verificatiebeslissing van de verificateur.

 • VWO - Hulpschermen - Controle administratieve taken

  Bij de controle van de ingerichte modulevarianten waarvan het aantal cursisten lager is dan een bepaalde waarde worden nu ook de klassen met 0 cursisten getoond.

 • VWO - Hulpschermen - Selectie en export

  Het aantal opgehaalde cursisten is terug correct.

 • VWO - Hulpschermen - Financieel - Verzamelstaat opleidingscheques

  Het ophalen van de detailgegevens is terug correct.

 • Extra - Officiële tabellen - VWO Import Taxonomie

  In de taxonomie wordt het opleidingsgebied per geldigheidsperiode bijgehouden. In Wisa wordt bij de import en het gebruik van het opleidingsgebied nu ook rekening gehouden met deze geldigheidsperiode.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Na deze aanpassing worden de studiebewijzen correct naar Discimus gestuurd.
  Je moet wel alle studiebewijzen opnieuw ophalen, selecteren en versturen!


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Bij het inschrijven van een kleuter krijgt de levensbeschouwing automatisch de correcte waarde 0000.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Consultatie - Afwezigheden op datum

  Je kan nu ook het scherm met de contactgegevens van de geselecteerde leerling openen.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Interventie

  Het is terug mogelijk om mails te versturen naar het pedagogisch team.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Mijn leerlingen - Interventie

  Een interventie die is ingevoerd via Mijn leerlingen is nu ook zichtbaar via Mijn leerlingen per instelling.

Facturatie

 • Facturatie - Opvraging - Facturen en betalingen per leerling - Schooljaren

  Er is een nieuw formulier gekoppeld aan dit scherm. Het geeft een overzicht van de facturen per leerling en per schooljaar. Ook de bijhorende betalingen en het saldo worden getoond.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export CIPAL facturen gedetailleerd

  Facturen kunnen ook negatieve detaillijnen hebben. Deze negatieve detaillijnen worden nu correct opgenomen in het exportbestand.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten/Dienstonderbrekingen

  Bij vastbenoemde opdrachten is het mogelijk om een OOM-code 23 (Langdurig VVP MED 24 maanden) te kiezen.
  Er bestaat ook een opdrachtgebonden dienstonderbreking 221 (Langdurig VVP medische redenen na 24 maanden).
  Het aantal uren van de dienstonderbreking 221 moet gelijk zijn aan het aantal uren van gekoppelde vastbenoemde opdracht met OOM-code 23. Je kan hiervoor een RL-1 sturen vanaf 01/01/2017.

  De dienstonderbreking met code 189 (Langdurig VVP wegen medische redenen) kan in geval van tijdelijk opschorting op elk moment stopgezet worden. De einddatum kan vrij ingevuld worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Bij het starten van de berekening wordt er nu extra vermeld dat de scholengemeenschap NIET gebruikt wordt voor raffectatievrij en TBS, enkel voor TADD en Vaste benoeming.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  De gegevens van de Fiches 281.10 (voor een persoon die in het buitenland woont) worden nu wel correct weggeschreven in het onkostenvergoedingen-bestand.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Scholengemeenschap - Aanvangsbegeleiding

  Er is een nieuw formulier gekoppeld aan dit scherm. Het is een lijst met de vermelding van de scholengemeenschap en het aantal jaren in dienst (ingevuld in het selectiescherm). De lijst geeft een overzicht van de personeelsleden met vermelding van alle instellingen van de scholengemeenschap waar op de werkdatum een dienstverband overlappend is.

DKO

 • DKO - Leerlingen - Evaluaties - Detail evaluatiefiche

  De fout die soms getoond werd bij het openen van het scherm is nu opgelost.

Extra

 • Extra - Beveiliging - Gebruikers - API services toegang

  De API service en de omschrijving worden nu correct getoond in het overzicht.

VWO

 • VWO - Cursisten - KBI uitwisseling

  De gegevens voor het tabblad Andere lesmomenten worden nu opgehaald en getoond.

  De Raadpleeg-knop is altijd beschikbaar.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Er kunnen zonder problemen filters aangemaakt worden. Deze filters blijven zichtbaar en actief bij het selecteren van een andere cursist.

 • VWO - Cursisten - Vrijstellingen

  In het scherm om vrijstellingen voor meerdere modulevarianten tegelijk in te voeren, kan je ook het type van de vrijstelling al bepalen.
  Er worden nu ook ook een aantal bijkomende gegevens getoond. Je ziet of een modulevariant verkort, verlengd of standaard is. Je ziet ook of de modulevariant geannuleerd is.

 • VWO - Hulpschermen - Wachtlijst

  De cursist krijgt nu een correcte plaatsingsstatus als de klas met toewijzingen werkt.


 

Algemeen

 • Versturen SMS

  De SMS-berichten worden nu zonder foutmelding verstuurd.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  Je kan terug zonder foutmelding de Discimus-afwezigheidsgegevens raadplegen over de scholen heen.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen

  Het is niet mogelijk om klassikaal een B-attest toe te kennen. Je kan hier dus ook geen clausulering meer invoeren.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Delibererende klassenraad

  De gegevens in het tabblad Info vorig jaar kunnen niet aangepast worden. Je kan enkel de deliberatiegegevens van het vorig jaar consulteren.

Personeel

 • Personeel - Edison - Nieuwe zendingen aanmaken per scholengemeenschap

  Het zendingsbestand kan zonder foutmelding aangemaakt worden.

DKO

 • DKO - Leerlingen - Inschrijvingen

  Bij een nieuwe inschrijving wordt Toestemming publicatie beeldmateriaal standaard geselecteerd.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  In stap 5 kan je een reden van vrijstelling invullen. De lengte van deze gegevens is beperkt tot 50 karakters. Deze 50 karakters worden bijgehouden in de loopbaan.

 • DKO - Verificatie - Verificatie leerlingen

  De verificatie kan terug zonder foutmelding gebeuren.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Als een cursist inschrijft voor een klas waarvan de modules elkaar opvolgen in de tijd, worden deze modules ook zo gesorteerd voor de berekening van het plafond. De modules die gratis worden, zijn de modules die het laatst gevolgd worden.


 

Algemeen

 • Versturen mails

  Als je een zelfde mail verstuurt naar verschillende adressen en je hebt een CC- of BCC-adres ingesteld, wordt de mail slechts 1 keer verzonden naar het CC- of BCC-adres.

  In het dialoogscherm voor het versturen van de mails kan je de CC- en BCC-adressen niet meer uitvinken.

Personeel

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken

  Er wordt toch een zendingsbestand aangemaakt als er personeelsleden een e-mailadres hebben dat langer is dan 80 karakters.

VWO

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  De foutmelding is opgelost bij een uitschrijving waarbij geen terugbetaling moet aangemaakt worden en bij de voorkeurinstellingen van het scherm de gegevens wel ingevuld zijn.


 

Mailen berichten

  In deze versie is de procedure om berichten gegroepeerd te versturen aangepast:

  De gegroepeerde berichten kan je via verschillende kanalen (profielen) versturen. Aan elk profiel kan je een mailadres koppelen (directie, administratie, boekhouding,...).

  Als je meerdere profielen hebt aangemaakt, krijg je voor het gegroepeerd versturen van de berichten eerst een keuzescherm om het juiste profiel te kiezen.

  Deze profielen definieer je via Voorkeuren - Berichten versturen.

   Er zijn 2 types berichten : Mail en SMS

  • Type Mail:
   Je kan verschillende mail-profielen aanmaken. Dit zijn de mogelijke profielen:
   • Standaard mail programma
   • Microsoft outlook
   • Directe SMTP mailing
   • SMTP mailing met authenticatie
   • SMTP mailing met Office 365.
    Voor grotere mailings wordt dit profiel aangeraden. (Sommige mail servers aanvaarden maar een maximaal aantal mails binnen een bepaalde periode)

   Bij elk profiel kan je de volgende gegevens invoeren :

   • Instellingen
    Om de mail te kunnen versturen, moet je voor het geselecteerde mail-type de correcte instellingen invullen.
   • Handtekening
    Hier vul je de tekst in die in het handtekening-gedeelte van elke mail verstuurd zal worden.
   • CC naar
    Wanneer een e-mailadres ingevuld is in CC naar, wordt er een kopie van de e-mail gestuurd naar dit e-mailadres.
    Het is mogelijk om hier verschillende e-mailadressen en hun bijhorende naam in te voeren.
    Alle personen die de mail krijgen, zien in hun mail ook het adres dat in CC naar ingevuld is. Ze zien dus ook naar wie er een kopie van de mail is gestuurd. Het is niet verplicht om dit e-mailadres in te vullen.
   • BCC naar
    Wanneer een e-mailadres ingevuld is in BCC naar , wordt er een blinde kopie van de e-mail gestuurd naar dit e-mailadres.
    Het is mogelijk om verschillende e-mailadressen en hun bijhorende naam in te voeren.
    De andere personen die de mail ook krijgen, zien deze e-mailadressen niet. De e-mailadressen (ingevuld in BCC naar ) krijgen een kopie van de mail zonder dat de andere ontvangers dit weten. Het is niet verplicht om dit e-mailadres in te vullen.

  • Type SMS:
   Je kan verschillende SMS-profielen aanmaken. Dit zijn de mogelijke profielen:
   • SMS-Tools SMS gateway via HTTP
   • SMS4less SMS gateway via HTTP

   Als je een SMS wil versturen via Wisa, kan je best eerst contact opnemen met de website van SMS-tools of de website van SMS4less. Hier koop je credits (sms-berichten) aan. Deze credits worden toegekend aan een gebruikersnaam die je terugkrijgt bij de registratie. Bij elk profiel kan je de volgende gegevens invoeren :

   • Instellingen
    Om de SMS te kunnen versturen moet je voor het geselecteerde SMS-type de correcte instellingen invullen.
   • Handtekening
    Hier vul je de tekst in die in het handtekening-gedeelte van elke SMS verstuurd zal worden.
   • CC naar
    Wanneer een GSM-nummer ingevuld is in CC naar, wordt er een kopie van de SMS gestuurd naar dit ingevoerd nummer.

  Je verstuurt gegroepeerd 1 individueel bericht naar elke leerling/personeelslid.

  De instellingen die ingevoerd zijn om berichten tegelijkertijd te versturen, worden gebruikt in de volgende schermen:

  • Facturatie - facturen/creditnota's - Voorbereiding facturen vanuit leveringen:
   Bij het aanmaken van de facturen vanuit de leveringen is het mogelijk om deze facturen af te drukken
   • op de printer en te mailen.
   • op het scherm en te mailen.

  • Facturatie - Afdruk - Mailen facturen
   Hier kan je facturen selecteren en mailen.

  • Facturatie - Afdruk - Mailen leveringen
   Hier kan je leveringen selecteren en mailen.

  • Personeel - Steekkaarten - In dienst - DKO Lesverplaatsingen
   Hier kan je de DKO Lesverplaatsingen mailen.

  • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken
   Hier kan je de RL berichten naar de personeelsleden mailen.

  • DKO - Hulpschermen - Selectie en export
   Hier kan je de fiscale attesten mailen.

  • DKO - Evaluatie - Afdrukken rapporten
   Hier kan je de evaluatierapporten mailen
   • Per klas
   • Per leerkracht
   • Per administratieve groep

  Voor elk aangemaakt profiel kan je aanduiden of je een Logboek wil bijhouden. De gegevens van de berichten die per keer verstuurd zijn, worden dan in 1 logbestand bewaard.

  Voor het versturen van 1 bericht vanuit een scherm (bv. de fiche van een leerling) wordt het standaard mail programma van de PC gebruikt.

Voorkeuren

 • Voorkeuren - Administratie instellingen

  Er is een nieuwe optie Steeds systeemdatum gebruiken bij opnieuw aanmelden voorzien. Als de werkdatum was aangepast, zal bij het opnieuw aanmelden in Wisa terug de systeemdatum gebruikt worden.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Vakkenpakketten - Modules

  Bij het bewaren van de gegevens wordt er gecontroleerd dat de einddatum van de module niet voor de begindatum van de module ligt.

 • Schoolstructuur - School- en arbeidsongevallen

  Bij een arbeidsongeval - preventie voor een cursist/leerling kan bij de informatie voor de verzekeraar het vinkje Opnemen (in aangifte) ook in het overzicht aangepast worden. Het is niet nodig om eerst op Wijzig te klikken.

  Bij het toevoegen van een factuur bij de informatie voor de verzekeraar wordt de aanmaakdatum nu automatisch opgevuld met de systeemdatum.

  Als je een verkeerd bankrekeningnummer invoert bij een ongevalsaangifte is de foutmelding nu duidelijker.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  Het is mogelijk om via Raadpleeg eigen registraties - Raadpleeg studiebewijzen de studiebewijzen, die bij Discimus geregistreerd staan te bekijken.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Inschrijvingen

  In de Registratiefiche (deeltijds) worden de kolommen Y (Preventieve schorsing), U (Tijdelijke uitsluiting), T (Definitieve uitsluiting) en J (Moederschapsverlof) ook afgedrukt

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Bij het aanmaken van een nieuwe loopbaan NA 01/09 worden de gegevens van de Anderstalige nieuwkomer en de Gewezen anderstalige nieuwkomer opgevuld met de gegevens van de vorige loopbaan in hetzelfde schooljaar van dezelfde instelling.
  LET OP : Als de leerling tijdelijk in een andere instelling was ingeschreven in hetzelfde schooljaar, worden de gegevens niet overgenomen. De gegevens van de Anderstalige nieuwkomer en de Gewezen anderstalige nieuwkomer moeten dan eventueel manueel ingevoerd worden.

  Bij het aanmaken van een nieuwe loopbaan OP 01/09 worden de gegevens van de Anderstalige nieuwkomer en de Gewezen anderstalige nieuwkomer niet overgenomen uit de vorige loopbaan van het vorige schooljaar.

  Bij het toevoegen van een nieuwe loopbaan in HS 111 wordt er gecontroleerd of er op de nieuwe begindatum al een loopbaan bestaat in HS 211. In dit geval worden, als de leerling op die begindatum niet leerplichtig is op basis van leeftijd, de afwezigheden vanaf de begindatum van de nieuwe loopbaan bij Discimus geannuleerd. Zo worden de onterechte afwezigheden automatisch verwijderd bij Discimus.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Voor een GON-inschrijving, een inschrijving in een ziekenhuisschool of een internaat is een extra stap voorzien in de wizard. In deze extra stap kan de inschrijving voor het gewoon onderwijs ingevoerd worden.

  Na het ingeven van een nieuwe geboortegemeente kan de leerling zonder fouten ingeschreven worden.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Leerlingen in klas plaatsen

  Bij het aanmaken van een nieuwe loopbaan NA 01/09 worden de gegevens van de Anderstalige nieuwkomer en de Gewezen anderstalige nieuwkomer opgevuld met de gegevens van de vorige loopbaan in hetzelfde schooljaar van de dezelfde instelling.
  LET OP : Als de leerling tijdelijk in een andere instelling was ingeschreven in hetzelfde schooljaar, worden de gegevens niet overgenomen. De gegevens van de Anderstalige nieuwkomer en de Gewezen anderstalige nieuwkomer moeten dan eventueel manueel ingevoerd worden.

  Bij het aanmaken van een nieuwe loopbaan OP 01/09 worden de gegevens van de Anderstalige nieuwkomer en de Gewezen anderstalige nieuwkomer niet overgenomen uit de vorige loopbaan van het vorige schooljaar.

  De leerlingen kunnen terug in een klas geplaatst worden met behoud van het vorig vakkenpakket.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Steekkaarten secundair afdrukken

  Nu worden de correcte leerlingen opgehaald als de datum Leerlingen uitgeschreven na is ingevuld.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht

  Bij de jaaroverdracht worden in de nieuwe loopbaan de gegevens van de Anderstalige nieuwkomer en de Gewezen anderstalige nieuwkomer niet overgenomen uit de vorige loopbaan van het vorige schooljaar. Er wordt wel getoond of de leerling vorig schooljaar een Anderstalige nieuwkomer of een Gewezen anderstalige nieuwkomer was.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Nazicht anderstalige nieuwkomers (Basis)

  In dit nieuw hulpprogramma krijg je een overzicht van alle leerlingen in de geselecteerde instelling die VORIG schooljaar op 30 juni AN of GAN waren en die DIT schooljaar een nieuwe loopbaan hebben in de geselecteerde school. Deze controle moet in principe gebeuren in het begin van het schooljaar. Voor het huidige schooljaar kunnen de vinkjes aangepast worden. Deze aanpassingen worden ook doorgestuurd naar Discimus. Bij het selecteren van Gewezen anderstalige nieuwkomer wordt er gecontroleerd dat de leerling 6 jaar is op 31 december van het schooljaar waarin de leerling als GAN wordt aangeduid.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Delibererende klassenraad

  Vanaf nu wordt er enkel bij afdruk 4. Getuigschrift gevraagd naar de ondertekenaar.

 • Leerlingen - Edison - Zending tuchtmaatregelen

  De types 09 (Autismespectrumstoornis) en BA (Basisaanbod) van het BUSO worden ook toegelaten in het zendingbestand.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie

  Nadat de creatie van een leerlingkenmerk bij Discimus mislukt was, kan deze nu wel zonder foutmelding opnieuw naar Discimus gestuurd worden.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  In het lokaal menu kan je nu de toegekende studiebewijzen ophalen via de loopbaan van een geselecteerde leerling. Bovenaan het scherm zie je ook welke leerling je geselecteerd hebt.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Leerlingen in registers - Leerling details

  De Motivering van niet gerealiseerd kan nu door de gebruiker zelf aangepast worden. Het programma gaat wel een antal controles uitvoeren bij het aanpassen van deze gegevens.

 • Rapporten - Afdrukken - Attituderapport per klas

  Het is nu mogelijk om de gegevens te filteren zodat de gebruiker enkel zijn/haar klassen ziet. Het individueel attituderapport wordt correct opgehaald en afgedrukt.

 • Rapporten - Toetsen - Ingerichte leerdomeinen

  Voor een ingericht leerdomein kan vanaf het kenmerk Actief uitgezet worden. Dan kunnen er geen nieuwe toetsen voor dit ingerichte leerdomein aangemaakt worden.

 • Bibliotheek

  De selectie van de werkdatum en de hieraan gekoppelde klassen en leerlingen verloopt terug correct.

 • Bibliotheek - LEERLINGEN - individuele doc

  Er is een nieuw formulier verkl_AN_B (Verklaring anderstalige nieuwkomer basisonderwijs) toegevoegd in de bibliotheek.

 • Bibliotheek - LEERLINGEN - per klas(groep) - alle klassen

  De sortering van de leerlingen in het formulier LLMIDDAG_A (MIDDAGTOEZICHT alle klassen) is nu correct.

Facturatie

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Cevi facturen gedetailleerd

  De naam en de voornaam van de leerling worden nu ook apart opgenomen in het exportbestand.

  Bij het doorgeven van de namen wordt er rekening gehouden met de spaties die eventueel verkeerd zijn ingevuld door de gebruiker.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Bij de Opdracht wordt rechts onderaan ook de waarde van het veld Voldoende/Vereist diploma getoond.

  Het overzicht van de opdrachten is aangepast. De kolommen Adm.groep (CVO) en Eenheid (CVO) worden niet meer getoond. Er zijn 2 nieuwe kolommen toegevoegd: Vak gelijkstelling en Oorsprong omkadering.

  In de vervangingswizard kan de begindatum van de vervanging nu ook aangepast worden door deze in te voeren via het toetsenbord.

  Er kan nu een opdracht aangemaakt worden met Oorsprong omkadering (Tivoli) 20 (aanvullende leraarsuren NT2 OD XXIV) en Pool/herwaardering 04 (Werken na pensioen). Voor deze opdracht kan zonder problemen een RL aangemaakt worden.

  Er is een nieuwe Oorsprong omkadering (Tivoli)-code toegevoegd : 23 (Langdurig VVP MED 24 maanden).

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  De dienstonderbreking met code 046 is gewijzigd van naam. De omschrijving van de dienstonderbreking is uitgebreid naar Staking bij de openbare vervoerdiensten - heirkracht.

 • Personeel - Steekkaarten - VTO Beleid

  Er is een nieuw formulier voorzien om alle informatie van 1 vorming af te drukken.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Voor TADD wordt het ambt 00000004 (leraar niet-confessionele zedenleer) samengeteld met de combinatie van ambt 00000007 (leraar) en vak 00000187 (niet-confessionele zedenleer). Deze combinatie is wel belangrijk. Als het ambt 00000007 (leraar) ook nog voorkomt met een ander vak, wordt dit er niet bijgeteld.

  Zodra er één opdracht bestaat met voldoende/vereist diploma OMVO (Voldoende geacht door overgangsmaatregel) of VO (Voldoende geacht diploma), moeten voor TADD de lijnen met dezelfde ambt/vak-combinatie en voldoende/vereist diploma A (Andere) ook meegeteld worden.

  Als men een voldoende/vereist diploma VO heeft voor meerdere vakken en de berekening voor recht op TADD gebeurt per vak, worden de vakken die enkel verschillen in rubricering samengeteld.

  Voor de anciënniteiten TBS zijn 2 nieuwe velden voorzien: Startgetal en Geldig op. Zo kan men bij oudere personeelsleden op een bepaalde datum een aantal kalenderdagen als startgetal invoeren. De berekening van deze anciënniteit (TBS) neemt dit ingevoerde getal en telt daar de opdrachten bij vanaf de dag na de ingevoerde startdatum. Als één van deze nieuwe velden is ingevuld, moet het andere veld ook ingevuld worden.

  Ter beschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden is een vorm van onbetaald verlof waarvoor de dienstanciënniteit afhankelijk is van de periode van het verlof. Ook tijdelijk aangestelde personeelsleden kunnen deze dienstonderbreking nemen. De berekening van de anciënniteiten houdt nu rekening met het volume van de dienstonderbrekingen 061 en 098 die door het personeelslid opgenomen zijn.

  In het DKO worden het ambt 00000018 (studiemeester-opvoeder) en 00000098 (opsteller) samengeteld.

  Voor TADD wordt er in de opdrachten met een ambt waarvoor in de controletabel het vak niet verplicht is niet naar de ingevulde vakken gekeken. Zo wordt er dus als het ware anciënniteit opgebouwd in het ambt.

 • Personeel - Steekkaarten - Bezoldigingen

  De tab-volgorde in het scherm is aangepast. Het invoeren van de gegevens gebeurt nu vlotter.

  De dienstverplaatsingen met de fiets worden niet meer opgeteld bij de gewone fietsvergoedingen. Dit wordt correct verwerkt in het fiscaal attest 281.10.

  Er is een nieuw type bezoldiging toegevoegd : DVOV (Dienstverplaatsing openbaar vervoer). Deze nieuwe dienstverplaatsing is ook verwerkt in het fiscaal attest 281.10.

  Voor de bezoldiging van het type OAH (Reiskosten onderwijs aan huis) wordt voor een verplaatsing met de eigen wagen vanaf 01/07/2016 de eenheidsprijs op 0.3363 EUR/km gezet.

 • Personeel - Steekkaarten - Overzicht per scholengemeenschap

  Aan dit scherm is een nieuw formulier TADD Kandidaten gekoppeld. Hier wordt een overzicht getoond van personeelsleden die voor bepaalde ambten tot op de werkdatum nog geen opdracht TADD of vaste benoeming hebben. Volgens de berekening hebben deze personeelsleden voldoende anciënniteit voor TADD.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding

  In het formulier Terugvordering onderwijs aan huis wordt in de kolom afstand school-leerling in km een decimaal getal afgedrukt. Zo klopt ook de berekening van de afgedrukte gegevens.

 • Personeel - Edison - Nieuwe zendingen aanmaken per scholengemeenschap

  Het is mogelijk om zendingbestanden aan te maken voor een scholengemeenschap. Voor de geselecteerde RL-berichten van de scholengemeenschap wordt er per instelling een zendingsbestand aangemaakt en weggeschreven in een aparte map. De geselecteerde RL-berichten kunnen voor of na het aanmaken van het zendingsbestand (Voorkeurinstellingen huidig scherm) afgedrukt worden. Het is ook mogelijk om de RL-berichten te mailen. De mails worden per instelling verstuurd.

 • Personeel - Lesverdelingen - Leerkrachtverdeling

  Bij het invoegen van een leerkracht in de lesverdeling kan meteen een klas geselecteerd worden.

  Als er een nieuwe leslijn wordt toegevoegd, kan terug een personeelslid geselecteerd worden.

  In het overzicht van de Lijsten kunnen de kolommen breder gemaakt worden.

 • Personeel - Evaluatie gesubsidieerd personeel - Instellen evaluatoren
  De evaluator kan zichzelf niet meer instellen als evaluator voor zijn/haar eigen personeelsfiche.

DKO

 • DKO - Leerlingen - Inschrijvingen

  In de inschrijvingslijn kan nu ook Toestemming publicatie beeldmateriaal aangeduid worden.

 • DKO - Leerlingen - Cursussen

  In het scherm van de klaswissel wordt er na de selectie van de doelklas het huidig aantal leerlingen in die klas getoond. Ook wordt het maximum aantal leerlingen voor die klas getoond. Zo kan men voorkomen dat de klassen overvol geraken.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  De inschrijving in een Niet-Officiële administratieve groep voor de hogere graad wordt nu automatisch op 03 (Regelmatig/Niet-financierbaar) gezet.

  Bij de inschrijving is het nu mogelijk om in stap 5 (Details cursussen) ook Toestemming publicatie beeldmateriaal te selecteren.

  Het is mogelijk om een leerling in meerdere opties van dezelfde studierichting in te schrijven.

  Soms verscheen er een onterechte fout over de financierbaarheid bij overgang naar stap 5. Dit is nu opgelost.

 • DKO - Edison - Controle financierbaarheid

  In Stap3 (Financierbaarheid nakijken) is er een nieuwe controle Leerlingen die vorig schooljaar niet zijn geslaagd toegevoegd. Deze controle toont de leerlingen die vorig schooljaar niet geslaagd zijn en dit schooljaar in dezelfde studierichting een jaar hoger zitten.

 • DKO - Verificatie - Verificatie leerlingen

  In het overzicht is er een kolom toegevoegd die toont hoeveel documenten er in de verificatiekast zitten.

 • DKO - Verificatie - Lesverplaatsingen

  De naam en de voornaam van de personeelsleden worden getoond in het overzicht.

 • DKO - Evaluatie - Modellen - Vakonderdelen

  Er is een nieuwe actie Kopieer criteria periode van naar toegevoegd. Zo kan voor het geselecteerde vakonderdeel de criteria van één periode gekopieerd worden naar een andere periode.

 • DKO - Evaluatie - Personeel met evaluatiefiches - Invullen evaluatiefiche

  Hier kan een een gebruiker die enkel leesrechten heeft geen gegevens meer aanpassen.

 • Personeel - Steekkaarten - DKO Lesverplaatsingen

  Er is een standaardkast met code DKOLV (veld=DLV_ID) aangemaakt. Deze kast hangt aan een nieuw tabblad Documenten bij de geselecteerde DKO-lesverplaatsing. Hier kunnen dan verschillende documenten over de DKO-lesverplaatsing bewaard worden.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  Er is een nieuwe taak toegevoegd om punten te verzamelen. Als je in de website voor ouders de rapporten wil tonen, moet het verzamelen van de punten extra gegevens wegschrijven in de databank. Dit duurt heel lang en kan nu in de achtergrond lopen.

 • Extra - Onderhoud server - Onderhoud gemeentes

  Het is nu mogelijk om beide gemeentes via een filter op te zoeken.

 • Extra - CVO Gegevens - VWO opleidingen

  Er is een extra veld Organisatievorm BEV toegevoegd. Naar dit veld wordt gekeken om het educatief verlof af te drukken met trimesters in plaats van met periodes van 3 maanden. Dit veld wordt niet aangepast als je via VWO Import Taxonomie de officiële tabellen terug inleest.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Na het opvullen van de lessen via Lessen uit recept voor een ingerichte modulevariant van een klas (met meerdere ingerichte modulevarianten), blijft de gekozen ingerichte modulevariant geselecteerd.

  Als Toon alle lesplaatsen en lokalen bij Voorkeuren - Administratie instellingen - VWO geselecteerd is, kan je ook lesplaatsen kiezen van andere vestigingen.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten - Lessen

  Wanneer er een lesmoment buiten de periode van de klas en modulevariant wordt toegevoegd, wordt de vraag gesteld om de periode van de klas en modulevariant ook aan te passen. Ook de begin- en/of einddatum van de loopbanen van de cursisten worden aangepast.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Lessen

  Wanneer er een lesmoment buiten de periode van de klas en modulevariant wordt toegevoegd, wordt de vraag gesteld om de periode van de klas en modulevariant ook aan te passen. Ook de begin- en/of einddatum van de loopbanen van de cursisten worden aangepast.

  Als Toon alle lesplaatsen en lokalen bij Voorkeuren - Administratie instellingen - VWO geselecteerd is, kan je ook lesplaatsen kiezen van andere vestigingen.

 • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Overdracht klassen

  Bij de overdracht van de klassen worden alle vrije velden van de klas overgezet.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Een cursist is ingeschreven voor verschillende modules waarvan enkele aangepast door het plafondbedrag. Deze cursist stopt voor een module die niet aangepast werd. De herberekening en herverdeling van het plafondbedrag zorgt er dan voor dat deze cursist geen geld terug krijgt door te stoppen met deze module.

  Het berekenen van de bedragen voor de maximumfactuur na het klikken op de knop Maximumfactuur gebeurt nu zonder foutmelding.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Bij het stopzetten van de loopbaan of bij een klaswissel kan nu ook het vinkje Terugbetalingslijnen aanmaken geselecteerd worden.

  Je kan de filters zonder problemen gebruiken.

  In het tabblad Davinci extra kan je de gewenste lesmomenten altijd invullen of aanpassen.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Het is nu mogelijk om vanuit de inschrijfwizard het kinderbijslagformulier af te drukken.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Klas herverdelen

  In dit scherm wordt altijd getoond dat indien een cursist reeds participaties had in de oude klas deze participaties gekoppeld blijven aan de lesmomenten van de oude klas. Je kan deze nog steeds raadplegen via Participaties per cursist.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave

  In het scherm waar de participaties worden ingegeven, staat de nummering van de cursisten terug correct.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave per leerkracht

  Als een ingerichte modulevariant afgelast is, wordt deze niet meer getoond in de lijst van de klassen.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten

  De lijst met de keuzes van de ingerichte modulevarianten is aangevuld met de begindatum, de einddatum en het aantal uren. Zo zie je het verschil tussen de ingerichte modulevarianten met dezelfde omschrijving.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten voor leerkracht

  De lijst met de keuzes van de ingerichte modulevarianten is aangevuld met de begindatum, de einddatum en het aantal uren. Zo zie je het verschil tussen de ingerichte modulevarianten met dezelfde omschrijving.

 • VWO - Hulpschermen - Wachtlijst

  Als een cursist wordt ingeschreven vanuit de wachtlijst wordt het huidig aantal leerlingen van de corresponderende modulevariant ook aangepast.

 • VWO - Hulpschermen - Verificatiescherm - Verificatie

  De lessen waarvoor de cursist nog niet ingeschreven is, worden getoond in een grijs vak.

 • VWO - Hulpschermen - Controle adminisratieve taken

  Bij de controle Lessen met minder participaties dan cursisten wordt het aantal cursisten correct weergegeven.

 • VWO - Statistieken - Ingeschreven cursisten

  Het aantal Personen wordt nu correct berekend en getoond.

  Er is een extra statistiek Per Ingerichte Modulevariant toegevoegd.


 

Beheer server - Scheduling

  Taken die je plant via de scheduler worden enkel uitgevoerd op de productie databank, niet op test databanken.
  Als je zelf je Wisa server beheert en je laat taken automatisch uitvoeren via de scheduler (Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling), moet je éénmalig op de server aanduiden welke databank de scheduler mag gebruiken. Dat doe je als volgt:
  • Ga op de server naar het server beheerprogramma.
  • Kies Scheduled jobs uitvoeren op de databank voor je productie databank(en).
  Voor testdatabanken mag je dit niet selecteren.
  Als je Wisa serverinfrastructuur gebruikt, hebben wij de aanpassing voor jou gedaan.

Diddit

  Het is nu mogelijk om de gegevens van Wisa in het online leerplatform Diddit van de uitgeverij VAN IN op te laden.

Algemeen

  Bij het exporteren van de gegevens naar MS-Excel houdt het programma terug rekening met een eventuele filter op het overzichtscherm. Niet alle records worden automatisch geëxporteerd.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Beheer afwezigheidscodes

  De afwezigheidscode T is toegevoegd voor de scholen buitengewoon onderwijs.

 • Schoolstructuur - EDISON - Ingave middelen

  In het overzicht worden de gegevens van de kolom Middel terug getoond.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  De discimuscommunicatie kan direct geopend worden na het inschrijven van de leerling.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Gezin

  De laatste wijzigingsdatum/gebruiker van de leerlingfiche worden niet aangepast als je het tabblad Gezin enkel selecteert zonder iets te wijzigen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Als de school niet werkt met het inschrijvingsregister wordt er bij het uitschrijven van een leerling geen waarschuwing over het inschrijvingsregister meer getoond.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Bij de inschrijving in een ziekenhuisschool voor basisonderwijs kan in het tabblad Huidig schooljaar ook het Type buitengewoon onderwijs ingevuld worden.

  Als de leerling is ingeschreven, krijg je op het einde van de inschrijfwizard de knop Leegmaken te zien.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per leerling

  Bij het ingeven van de afwezigheden wordt er gecontroleerd met de gegevens van de kalender. Nu wordt de kalender genomen die gekoppeld is aan de klas waarin de leerling les volgt.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Niet leerplichtige kleuters melden per dag

  Er wordt nu een juiste foutboodschap getoond als een niet leerplichtige kleuter voor die dag reeds aanwezigheden had in een overlappende inschrijving.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Beheer tucht/problematische afwezigheden

  De aantallen worden nu correct berekend voor leerlingen die binnen een schooljaar meer dan 1 inschrijving hebben.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Consultatie - Opvolging afwezigheidscodes

  De officiële check is aangepast naar Meer dan 4 B-codes (Melden CLB en dossier aanleggen). De inschakeling van het CLB en het opmaken van een begeleidingsdossier voor leerplichtige leerlingen die problematisch afwezig zijn, wordt vanaf het schooljaar 2016-2017 verplicht vanaf 5 al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematisch afwezig zijn geregistreerd.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie verwijderingen

  Nu worden naast de discimusgegevens waarvoor de annulatie mislukt is ook de discimusgegevens die gepland zijn voor annulatie opgehaald.

 • Leerlingen - Discimus - Rijksregisternummers ophalen

  Na het raadplegen van de rijksregisternummers worden deze rijksregisternummers ingevuld. Daarna worden deze gewijzigde leerlinggegevens automatisch naar Discimus gestuurd.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Studiebewijzen van HBO hebben nu een flexibele uitreikingsdatum. Vroeger was dit enkel per semester.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Registers

  De inschrijvingsstatus van de inschrijving blijft correct staan als de capaciteit verhoogd is tussen 2 voorrangsperiodes.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Bijwerken registers

  De functionaliteit is verbeterd voor het bijwerken van de gegevens voor de jongste kleuters van het jongste geboortejaar die niet gerealiseerd zijn in het register van hun leeftijdsgenoten.

 • Rapporten - Hulpschermen - Vaktitularis instellen in groep

  Bij het toekennen van de vaktitularissen worden op de werkdatum ook de vervangers opgehaald en toegekend als vaktitularis. Er wordt dus ook rekening gehouden met de vervangers.

 • Rapporten - Toetsen - Overzicht resultaten per leergebied

  Dit is een nieuw scherm. Na de selectie van een klas en een periode kan je de resultaten per leerling en per leergebied zien. Er wordt ook een klasgemiddelde, een mediaan en een totaal over het ganse schooljaar getoond. Dit overzicht kan ook afgedrukt worden.

Facturatie

 • Facturatie - Organisatie - Detailboeken

  Het is niet mogelijk om in een detailboek een reeds bestaand kengetal te gebruiken.

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Verwijdering detaillijnen

  Het groepsgewijs verwijderen van detaillijnen uit de leveringen werkt terug zonder fouten.

 • Facturatie - Afdruk - Mailen facturen

  Het versturen van de mails wordt niet meer onderbroken als het programma een fout vindt tijdens het mailen. Deze fouten worden nu getoond in een nieuw dialoogvenster van waaruit ze gekopieerd kunnen worden naar een tekstbestand. Na het sluiten van dit dialoogvenster worden de documenten met een fout in het rood aangeduid met de foutboodschap in de laatste kolom. In de logbestanden wordt ook het documentnummer bijgehouden. Zo kan men sneller zien welk document verstuurd is of een foutmelding had.

 • Facturatie - Extra - Export andere

  Als er voor leerlingen facturen worden afgedrukt voor verschillende adressen, worden ze 1 keer in het exportbestand voor de boekhouding weggeschreven.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export CIPAL facturen gedetailleerd

  De inhoud van het exportbestand is aangepast zodat het zonder problemen in CIPAL kan ingelezen worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De controle voor het invullen van de code Oorsprong omkadering (Tivoli) is verbeterd.

  Een personeelslid met een opdracht met ambt 00000009 (technisch adviseur) kan vervangen worden door een personeelslid met een opdracht met ambt 00000272 (administratief medewerker 120 punten), 00000273 (administratief medewerker 82 punten) of 00000274 (administratief medewerker 63 punten).

  Onderaan het tabblad Ponderatie wordt nu ook vermeld hoeveel er effectief gepresteerd is. Er wordt rekening gehouden met alle dienstonderbrekingen.

  Bij het aanmaken van een nieuwe RL voor een basisschool doet het programma een voorstel. De hoofdstructuur van de recentste opdracht wordt voorgesteld.

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  Aan de dienstonderbreking met code 189 (Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen) kan nu ook een opdracht gekoppeld worden met einddatum 30/06/jjjj.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Als er voor een personeelslid meerdere lijnen bestaan bij de anciënniteiten worden na het selecteren van een andere lijn de gekoppelde detailgegevens vernieuwd.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Basisonderwijs - Ambtsverdeling

  Als er bij de ambtsverdeling Per ambt(ATO2 & 4) het vak is ingevuld, wordt deze opsplitsing correct overgenomen naar Totalen per ambt.

 • Personeel - Edison - Nieuwe zending aanmaken

  Bij de Voorkeurinstellingen huidig scherm kan je aanduiden of de officiële afdruk van de RL in PDF automatisch naar het personeelslid moet gemaild worden.

 • Personeel - Lesverdelingen - Lesgroepen

  Er gebeuren nu enkele controles bij het samenstellen van een lesgroep:

  • De delen van de klas mogen niet in de groep zitten als de klas al in de groep zit.
  • Als alle klasgroepen van een klas in de groep zitten, worden ze vervangen door de klas.
  • Als alle leseenheden van een partitie van de klas in de groep zitten, worden ze vervangen door de klas.
 • Personeel - Sollicitanten - Nieuwe sollicitant ingeven/Fiche sollicitant zoeken

  Je kan nu onmiddellijk een identiteitskaart inlezen na het toevoegen van een sollictantenfiche.

DKO

 • Bibliotheek

  In de bibliotheek is er een formulier toegevoegd met het overzicht van de leerlingen die vorig schooljaar ingeschreven waren en dit schooljaar nog niet. Dit gebeurt op een geselecteerde werkdatum. Dit formulier kan je vinden in de categorie DKO - leerlinglijsten. De code van het formulier is DKOLLVJ.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  Na stap 2 wordt er gecontroleerd of de leerlingen (jongeren) op basis van de leeftijd in het juiste leerjaar worden geplaatst. Er wordt een waarschuwing getoond met de keuze om een ander leerjaar te selecteren of toch door te gaan. Alle leeftijdsgrenzen worden gecontroleerd op 31 december van het inschrijfjaar.

  Na stap 5 wordt er nu gecontroleerd of er voor hetzelfde schooljaar en dezelfde studierichting van de inschrijving de leerling al eens gestopt was en zijn inschrijvingsgeld had teruggekregen. In dit geval wordt de lijn met de negatieve te-betalen-lijn verwijderd. De aantallen op Document D zijn dan ook correct.

  In stap 7 kan nu ook na het kiezen van de betaalmogelijkheid de referentie ingevuld worden. Deze referentie kan niet ingevoerd worden bij opleidingscheques en bij sport- en cultuurchecques.

  In stap 7 zijn de knoppen voor het selecteren van de betaalwijze naar links opgeschoven. Deze knoppen zijn nu beter zichtbaar.

 • DKO - Inspectie - Inspectie overzicht collectief

  De schooljaren worden correct opgehaald en getoond.

 • Personeel - Steekkaarten - DKO Lesverplaatsingen

  Het is mogelijk om een lijn uit de DKO Lesverplaatsing te verwijderen.

  De tabbladen worden correct opgevuld bij het navigeren tussen de personeelsleden en de DKO lesverplaatsingen.

  Bij de detailgegevens van de DKO lesverplaatsing moet de Datum aanvraag ingevuld worden. Dit is een verplicht veld.

Extra

 • Extra - Beveiliging - Gebruikers

  Je selecteert een gebruiker via een filter. Om bij de Acties een gebruiker te selecteren waarvan je een gebruikersprofiel wil kopiëren, wordt deze filter niet meer toegepast.

VWO

 • Extra - Officiële tabellen - Schoolvakanties

  In het VWO is het mogelijk om een schoolvakantie van 1 dag toch aan te duiden als Lesdag. Zo kunnen er lessen gepland worden op een feestdag.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  Bij het aanmaken van de Lessen uit recept wordt er op de vakantiedagen waar Lesdag geselecteerd staat toch lessen gegenereerd als Schoolvakanties niet nakijken niet geselecteerd is.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Klasmemo

  Bij een memo van het type IWM (Inschrijfwizard memo) vul je een opmerking in die zal verschijnen wanneer er in de inschrijfwizard een cursist in deze klas wordt ingeschreven.

 • Schoolstructuur - VWO - Studiebewijzen

  Er wordt gecontroleerd dat het veld Gerangschikt als enkel kan ingevuld worden bij studiebewijzen verschillend van het type ATTEST of DEELCERT.

 • VWO - Cursisten - Fiche

  Het is nu ook mogelijk om Trajectbegeleiding contacteren te selecteren.

 • VWO - Cursisten - Fiche - Identiteitskaart inlezen

  Er wordt een waarschuwing getoond als je een identiteitskaart inleest die niet meer geldig is.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Een gebruiker die enkel leesrechten heeft in dit scherm kan ook de knoppen Stop en Klaswissel niet gebruiken.

  Na het afdrukken van het formulier Betaald educatief/vormings verlof vanuit de loopbaan wordt ook bij het inschrijfmoment BEV afgedrukt opgezet.

 • VWO - Cursisten - Studiebewijzen andere scholen

  Dit is een nieuw scherm waarin alle studiebewijzen getoond worden die de cursist heeft behaald in andere scholen.

 • VWO - Cursisten - Vrijstellingen

  Het is eenvoudiger om vrijstellingen toe te voegen. Er kunnen verschillende modules tegelijkertijd geselecteerd worden.

  Er is een nieuw formulier Brief verklaring vrijstelling met een verklaring van de directeur aan het scherm toegevoegd.

 • VWO - Cursisten - In een opleidingsvariant

  Het is nu mogelijk om de PV's af te drukken voor alle klassen binnen de opleidingsvariant.

  Er bestaan nu ook formulieren PV Toelatingsvoorwaarden en PV Vrijstellingen.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Na stap 1 wordt er een waarschuwing getoond als bij de cursist Trajectbegeleiding contacteren geselecteerd is.

  Voor bestaande cursisten is het mogelijk om vanaf stap 2 de trajectbegeleidingen te openen.

  Als er ingeschreven wordt voor meerdere opleidingsvarianten, dan wordt er nu bij de verdeling van het betalingsbedrag rekening gehouden met plafond korting.

  Bij een laattijdige inschrijving wordt in de loopbaan automatisch Uren gemist door laattijdige inschrijving ingevuld.

  Er wordt een waarschuwing getoond als je een identiteitskaart inleest die niet meer geldig is.

  Er wordt een waarschuwing getoond als voor een cursist de verblijfsstatus moet aangetoond worden en het verblijfsdocument niet ingevuld is.

  Het is mogelijk om KBI te raadplegen voor de inschrijfwizard volledig doorlopen is.

  Modules waarvoor het educatief verlof reeds afgedrukt werd, kunnen niet meer geselecteerd worden.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave

  Na het drukken op de knop Lege participaties opvullen met: Iedereen aanwezig worden nu enkel de lege participaties correct ingevuld. Reeds ingevulde codes worden niet overschreven.

  Bij een open klas wordt nu de correcte les opgehaald om de ingevoerde participatie aan te koppelen.

  De participaties worden correct weggeschreven als een cursist deels is uitgeschreven uit een open klas.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave per leerkracht

  Cursisten met educatief verlof worden gemarkeerd.

  Bij het knopje Toon aantal cursisten per code worden ook de niet ingevulde participaties gemeld.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten

  De afdruk van het proces verbaal haalt nu de gegevens op met een evaluatieresultaat (alleen geslaagd en niet geslaagd) en niet met een score. Bij het afdrukken moet voor cursisten zonder punt het evaluatieresultaat afgedrukt worden.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten voor leerkracht

  Heeft 2de zit? kan nu ook aan- en uitgezet worden.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Afdrukken resultaten

  Soms werden er dubbele gegevens afgedrukt. Dit is nu opgelost.

 • VWO - Hulpschermen - Wachtlijst

  Bij het inschrijven vanuit de wachtlijst kan je de datum invullen waarop de cursist wordt ingeschreven. Als de cursus al een aantal dagen gestart is, kan de cursist nog inschrijven en kan je goed zien wannneer de cursist ingeschreven is.

 • VWO - Hulpschermen - Verificatie

  Het is nu mogelijk om enkel de financierbare cursisten te tonen.

  Voor een geselecteerde cursist kan je in het lokaal menu het scherm van de participaties openen.

 • VWO - Hulpschermen - Controle Voorvereisten in Groep

  Bij deze controle van de voorvereisten worden enkel de Ingeschreven modules gecontroleerd. Tijdens deze controle worden alle Toegewezen modules genegeerd.

 • VWO - Hulpschermen - Controle administratieve taken

  Bij Controle lessen met minder participaties dan cursisten verschijnen de lessen afstandsonderwijs niet meer in het overzicht omdat hier geen participaties voor vereist zijn.

  Bij Controle lessen met minder participaties dan cursisten wordt ook de datum en het uur van de inschrijving meegenomen. Zo worden cursisten die zich inschreven nadat de les gegeven is niet als een ontbrekende participatie beschouwd.

  Er is een controle Lessen met dubbel geboekte lokalen toegevoegd. Je krijgt een overzicht van de klassen waarvan de lokalen dubbel geboekt zijn. Open klassen worden niet geselecteerd.

 • VWO - Hulpschermen - Status loopbanen naar ingeschreven

  Dit is een nieuw scherm om de omzetting te doen van status Toegewezen naar Ingeschreven. Na de selectie van een instelling en een schooljaar wordt elke cursist met plaatsingsstatus Toegewezen getoond. Onder het schooljaar krijg je een keuze uit de unieke klassen waarvoor er cursisten bestaan. Onder de klas komt een selectieveld met de ingerichte modulevariant(en) van de klas. Bij het selecteren van de klas/ingerichte modulevariant wordt de lijst met cursisten gefilterd. Er moet ook een inschrijvingsdatum ingevuld worden. Pas als de klas, de ingerichte modulevariant en de inschrijfdatum ingevuld zijn, mag er op Verwerken gedrukt worden. Voor de geselecteerde leerlingen wordt de loopbaan in die ingerichte modulevariant op status Ingeschreven gezet.

 • VWO - Hulpschermen - Financieel - Terugbetalingen

  Dit is een nieuw scherm om een Coda-bestand aan te maken en dus negatieve bedragen terug te betalen. Je selecteert de instelling, de periode waarbinnen de bedragen ontvangen zjn en de betalingswijze om de cursisten op te halen. Na het aanduiden van de datum waarop de gegevens moeten opgenomen worden in het coda-bestand en het selecteren van de cursisten kan het betalingbestand aangemaakt worden.


 

Personeel

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  Het Belcotaxbestand voor het versturen van de 281.10-fiches wordt terug opgevuld met de correcte gegevens.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per inrichtende macht

  Het Belcotaxbestand voor het versturen van de 281.10-fiches wordt terug opgevuld met de correcte gegevens.


 

  De problemen met de schermresolutie zijn aangepast. In sommige schermen werd de tekst te groot weergegeven of waren bepaalde knoppen of andere schermonderdelen niet meer zichtbaar.

  In de schermen waar je documenten in een kast kan bewaren is het nu ook mogelijk om een bestand naar de kast te slepen (drag en drop) vanuit uw mailprogramma of de windows verkenner. Dit kan in beide richtingen en bespaart een hele omweg. Dit werkt wel anders in schoolware.

Facturatie

 • Facturatie - Extra - Export Count-e - Facturen boekhoudkundig

  Er kan terug een exportbestand aangemaakt worden.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export ProAcc

  Er kan terug een exportbestand aangemaakt worden.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Venice - Facturen boekhoudkundig

  Er kan terug een exportbestand aangemaakt worden.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Verificatie - Verificatiescherm

  De Datum van en Datum tot bovenaan het scherm dienen enkel om de cursussen op te halen met een registratiemoment binnen die periode. De lesmomenten die daarna opgehaald worden, zijn alle lesmomenten van de cursus, ongeacht de gekozen periode.

  De afwezigheden met code V worden maar als 0,3 afwezig geteld.

  De berekening voor de financierbaarheid is aangepast voor cursisten die tussen de start van de cursus en het registratiemoment tussen 40% en 60% aanwezig zijn.

  • De cursist is tussen het registratiemoment en het fotomoment méér dan 50% aanwezig : Financierbaar
  • De cursist is tussen het registratiemoment en het fotomoment minder dan 50% aanwezig : Niet financierbaar

  Er zijn 2 kolommen toegevoegd met het aantal aanwezigheden en het aantal afwezigheden tussen het registratiemoment en het fotomoment.

 • VWO - Hulpschermen - HVN - Inschrijvingen

  Het scherm kan terug geopend worden zonder foutmelding.


 

  In alle overzichtschermen is het terug mogelijk om de codes of de omschrijving van de parametervelden te exporteren naar excel.

  De schaal van de schermen in het programma is aangepast. Gebruikers met een hoge schermresolutie kunnen ook werken met Wisa.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Hulpschermen - Export gegevens uit API

  De omschrijving van de gekozen query is volledig zichtbaar.

  Het is opnieuw mogelijk om de gegevens te exporteren naar het formaat MS Access database.

 • Schoolstructuur - School- en arbeidsongevallen

  De benaming van de verschillende schermen binnen de groep School- en arbeidsongevallen zijn aangepast.

  • Nieuw school- of arbeidsongeval
  • Overzicht van school- en arbeidsongevallen
  • Overzicht van school- en arbeidsongevallen per instelling

  Er wordt een ander scherm geopend naargelang het type van het ongeval (leerling/cursist of personeel).

  De formulieren van de ongevalsaangifte zijn opgesplitst in een aangifteformulier en een doktersattest.

  Er is een nieuw formulier Aangifte voor verzekeraar.

  Het is nu ook mogelijk om het dossiernummer in te vullen bij het ongeval.

  Er kunnen ook factuurgegevens toegevoegd worden.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Lessen

  Het vinkje Geen standaard les werkt terug voor het genereren van de memo van de lesmomenten in de fiche van de VWO-klas.

 • Schoolstructuur - Davinci - Synchronisatie

  Nu is het mogelijk om de gegevens voor een heel jaar op te vragen.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd - Beheer ID kaarten

  Het is mogelijk een lijn toe te voegen zonder eerst op de knop Invoegen te klikken.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Gezin

  Er komt geen foutmelding meer bij het hernieuwen van de gegevens. Hernieuwen van de gegevens doe je door te drukken op de F5-knop van uw toetsenbord of door te klikken op Vernieuwen.

  Het Emailadres van een leerling kan ingevuld worden als er nog niets ingevuld stond.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  De velden Anderstalige nieuwkomer en Gewezen anderstalige nieuwkomer kunnen niet tegelijkertijd geselecteerd zijn.

  Bij het bewaren van een loopbaan wordt voor bepaalde administratieve groepen de levensbeschouwing op 9999 gezet.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Leerlingkenmerken

  De leerlingkenmerken worden pas doorgestuurd naar Discimus op de geldigheidsdatum van het formulier en niet op de datum waarop het formulier wordt ingevoerd.

 • Leerlingen - Stamboekregister - Stamboekregisters

  Een leerling krijgt nu wel een stamboeknummer als die eerst was ingeschreven als GON leerling en het volgende schooljaar als voltijdse leerling in een instelling van het Buitengewoon Onderwijs.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  De datum Administratief OK voor Discimus wordt ingevuld na vergelijking van de inschrijfdatum en de werkdatum. Als de werkdatum later valt dan de inschrijfdatum wordt de datum Administratief OK voor Discimus ingevuld met de inschrijfdatum. Anders wordt deze ingevuld met de werkdatum.

  Voor bepaalde administratieve groepen wordt de levensbeschouwing op 9999 gezet.

 • Rapporten - Toetsen - Overzicht resultaten per periodes

  De leerlingen met meerdere inschrijvingslijnen in uw school (even in een andere school ingeschreven) zijn terug zichtbaar.

Facturatie

 • Facturatie - Organisatie - Personeelsgroepen - Toewijzing personeel

  Om een een personeelslid toe te wijzen aan een personeelsgroep wordt er nu gecontroleerd op het dienstverband van een personeelslid. Zo kunnen personeelsleden zonder opdracht ook toegewezen worden aan een personeelsgroep.

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Horizontale ingave en wijziging

  Als je gekozen hebt om de weekenddagen niet te tonen, worden na het kiezen van een andere periode de kolommen om de aantallen in te vullen correct getoond.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Schaubroeck facturen gedetailleerd.

  De export van creditnota's neemt nu ook de opbrengstrekening mee waarop gedebiteerd moet worden.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export CIPAL facturen gedetailleerd.

  In het exportbestand wordt per document de omschrijving van de schoolfactuur ingevuld met de omschrijving van de rekeningperiode, de naam en de voornaam van de leerling en het factuurnummer.

  In het exportbestand wordt per detaillijn ook de 7-rekening (ingevuld bij de rubriek van het gefactureerd artikel) opgenomen.

  In het exportbestand voor de facturen of creditnota's van de leerlingen wordt ook het rijksregisternummer van de ouders of de voogd opgenomen. Dit rijksregisternummer moet in het Vrij veld 8 van de leerling ingevuld worden.
  Om in te stellen dat in dit vrije veld het rijksregisternummer van de ouders of de voogd moet ingevuld worden, moet je via Extra - Systeemgegevens - Parameters de parameter van het type LLVVC bij Veld8 de omschrijving aanpassen naar RRnummer ouder of voogd. Het veld Extra moet je op RR zetten.

  In het exportbestand voor de facturen en de creditnota's van de leerlingen worden ook de adresgegevens van het Mailing adres opgenomen. Als er bij meerdere adressen Mailing adres geselecteerd staat, wordt er voorrang gegeven aan het Mailing adres dat het Officieel adres is.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Fiche - Beheer ID kaarten

  Het is mogelijk een lijn toe te voegen zonder eerst op de knop Invoegen te klikken.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Het ambt en het vak kunnen opgezocht worden via het filter-icoontje.

  Er wordt nu een waarschuwing getoond als je een vervangingsopdracht invoert met een einddatum die later valt dan de einddatum van de dienstonderbreking van de titularis.

  Bij het oproepen van de lesverdeling worden nu ook de opdrachten getoond van de leerkrachten die in de lesverdeling zitten als ATO1 met een ingevulde titularis.

  Het is mogelijk om een opdracht in te geven met Oorsprong omkadering (Tivoli) met code 22 (NT2 asielcrisis) en Pool/herwaardering met code 04 (Werken na pensioen).

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  Een dienstonderbreking 189 (VVP wegens medische redenen) moet genomen worden tot het einde van het schooljaar. Gekoppelde opdrachten met TBSOB of reaffectatie mogen wel eindigen voor 31/08.

 • Personeel - Steekkaarten - Bezoldigingen

  Per type bezoldiging is er een maximumbedrag op de eenheidsprijs en het volledige bedrag ingesteld. Deze maximumbedragen kunnen aangepast worden bij de databankparameters van het type DBPAR met code PBZM.

  Het is mogelijk om de gebruiker te verplichten een decimaal getal in te vullen bij de eenheidsprijs en het volledige bedrag. Hiervoor moet je een databankparameter invoeren van het type DBPAR met code PBZK. Dit gebeurt niet automatisch.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  Om de gegevens correct af te drukken, moeten de formulieren bijgewerkt worden. Dit doe je via Hulpmiddelen - Bijwerken formulieren.

 • Personeel - Sollicitanten - Zoek kandidaat in sollicitantenlijst

  Er is een nieuw formulier Overzicht gefilterd sollicitatiebestand aangemaakt. Hier wordt een overzicht afgedrukt van de sollicitanten die je in het scherm hebt opgehaald.

  In het overzicht van de sollicitanten wordt de gemeente van het officieel adres i.p.v. de geboortegemeente getoond.

DKO

 • DKO leerling zoeken

  In het tabblad Extra is het nu mogelijk om leerlingen op te zoeken waarvan de ingebrachte zoekwaarde (gedeeltelijk) overeenstemt met de inhoud van het emailadres van de leerling, de vader, de moeder of de voogd.

 • DKO - Leerlingen - Cursussen

  In het tabblad Gevolgde opties is er een nieuwe knop voorzien om een leerling tijdens het schooljaar te wisselen van administratieve groep.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  Bij het inschrijven van een leerling kan men stappen terugkeren om de leerling correct in een andere instelling in te schrijven.

  In stap 2 wordt er bij de keuze van een graad-leerjaar-combinatie een waarschuwing getoond als de leerling in het verleden geen jaar heeft gevolgd voorafgaand aan dit jaar.

  In stap 5 kan er zonder foutmelding op de knop Naar betalingen geklikt worden.

 • DKO - Hulpschermen - Lesmomenten per leerkracht

  In dit nieuwe scherm kunnen de leerkrachten hun eigen lesmomenten opstellen en aanpassen zonder gegevens aan te passen van andere personeelsleden.

 • DKO - Hulpschermen - Selectie en export

  Bij een eventuele fout bij het mailen van fiscale attesten was de melding niet correct. Nu wordt er een correcte foutmelding getoond.

 • DKO - Hulpschermen - Uurrooster afdrukken

  Een leerkracht kan leerlingen hebben met vrijstelling 4 (gevolgd in individueel curriculum of alternatieve leercontext). Als hun financierbaarheid 15 is, worden ze wel meegeteld in het uurrooster.

 • DKO - Evaluatie - Numerieke punten klas raadplegen

  In sommige gevallen kwam er een foutmelding bij het ophalen van de gegevens. Dit is nu opgelost.

 • Personeel - Steekkaarten - Lesverplaatsingen

  Nieuwe functionaliteit om DKO lesverplaatsingen van personeelsleden te beheren en door te mailen.

Extra

 • Extra - Beveiliging - Gebruikers - Externe gebruikersaccounts

  Hier kunnen voor de gebruiker de externe accounts (Office365, Gmail,...) beheerd worden.

 • Extra - Officiële tabellen - VWO Import Taxonomie

  Ook de begin- en einddata van de ingerichte opleidingsvariant worden overgenomen uit de taxonomie.

 • Extra - Systeemgegevens - Databank parameters

  In dit nieuwe scherm kunnen databank parameters aangepast worden.

VWO

 • VWO - Cursisten - Fiche

  Nu kunnen ook de gegevens over de Noodtelefoon en de Noodtelefoon bij ingevuld worden.

 • VWO - Cursisten - KBI uitwisseling

  Na het raadplegen van de gegevens in een pdf-document komt er geen foutmelding meer.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Loopbanen kunnen stopgezet worden op dezelfde dag van de inschrijving.

  De Davinci-cursuscode wordt ook getoond in de loopbaan. Deze code staat naast de module.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Het is mogelijk om bij de voorkeursinstellingen van dit scherm het standaard aantal af te drukken exemplaren van de inschrijvingsbewijzen en het educatief verlof in te stellen. Zo moeten deze aantallen niet telkens aangepast worden in stap 4 van de inschrijfwizard.

  Als er in stap 1 een rijksregisternummer wordt ingevuld en er wordt geen bestaande leerling gevonden, dan worden automatisch deze gegevens bij Davinci opgevraagd. Als er gegevens gevonden worden, worden ze ingevuld. Als Davinci niet bereikbaar is, moeten de gegevens manueel ingevoerd worden.
  De gegevens worden enkel bij Davinci opgevraagd als :

  • Het rijksregisternummer ingegeven is
  • Het gaat om een nieuwe cursist
  • Er niet vertrokken wordt van de eID

  Bij het inschrijven van een cursist kunnen ook de gegevens over de Noodtelefoon en de Noodtelefoon bij ingevuld worden.

  Bij het inlezen van de identiteitskaart wordt ook de uiterste verblijfsdatum overgenomen.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave per leerkracht

  Voor open klassen wordt er een extra kolom met de klascode getoond. Deze code wordt naast de naam en de voornaam van de cursist gezet.

  De ingegeven participaties voor open klassen worden in de juiste kolom bewaard.

  Bij de open klassen bestaat er nu een zoekbalk om de lijst van de cursisten te filteren. Het zoeken van een cursist zal vlotter verlopen omdat er veel meer cursisten in een open klas zitten dan in een gewone klas.

 • VWO - Hulpschermen - Verzamelstaat opleidingscheques

  Uit de vorige versie zijn de schermen Verzamelstaat opleidingscheques en Overzicht ontvangen opleidingscheques samengevoegd in 1 scherm.

 • VWO - Davinci - Synchronisatie

  De participaties worden wel correct opgehaald.


 

Voor de Wisa-beheerders : Zending middelen

  Het departement heeft nieuwe codes vrijgegeven die je moet gebruiken voor de zending van de middelen.
  Beheer je zelf de server dan moet je met een script de nieuwe middelen toevoegen aan je databank.

  Dit script hoef je maar één keer uit te voeren. Dus als de systeembeheerder dit doet is het onmiddellijk voor alle scholen bruikbaar.
  Indien je de Wisa serverinfrastructuur gebruikt, hebben wij het script al voor jou uitgevoerd.

  Je gaat als volgt te werk:

  • Download het bestand Middelen2016.wsf...
  • Bewaar het bestand op de harde schijf. Zorg ervoor dat het pad geen spaties bevat.
  • Ga nu in Wis@d naar Extra - Onderhoud server - SQL Script uitvoeren.
   Indien je geen toegang hebt tot dit scherm, contacteer dan je Wisa-beheerder.
  • Selecteer het net gedownloade bestand en klik op Uitvoeren.

Schoolstructuur - Edison - Ingave middelen

 • Schoolstructuur - Edison - Ingave middelen

  De codes en de controle op de te gebruiken combinaties voor de zending van de middelen voor het schooljaar 2016 zijn toegevoegd.

Leerlingen

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per klas (leerkracht)

  De serverdatum wordt nu correct opgehaald zodat de knoppen Ingave OK en Ingave gebruikt kunnen worden.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Ook de niet volledige tariefsuggesties (foutmelding van de KSZ) worden voorlopig doorgegeven.


 
 • SMS

  Een SMS wordt niet meer afgebroken bij het gebruik van het karakter &.
  In de voorkeurinstellingen is het nu mogelijk om mailen met authenticatie (gmail, hotmail,...) in te stellen. In elk scherm waar je kan mailen via de SMTP-mailer (bv. DKO:mailen fiscale attesten, mailen van de rapporten, Facturatie:mailen leveringen en facturen) is het nu ook mogelijk te mailen met de SMTP-mailer met authenticatie.

 • CLIL

  De scholen die CLIL (bvb aardrijkskunde in het Frans) mogen doorsturen in het schooljaar 2016-2017 zijn opgenomen in het programma.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Bedrijven (leerlingcontract)

  Het vinkje Alleen actieve bedrijven staat nu links van het scherm. Zo is het beter zichtbaar.

 • Schoolstructuur - Hulpschermen - Statistieken

  De gegevens kunnen terug geëxporteerd worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Op het tabblad Telling GONis er een nieuw selectieveld Financierbaarheidtoegevoegd. Dit is nodig voor de aanpassing van de GON-zending. Dit veld is verplicht in te vullen voor een loopbaan van een GON-inschrijving vanaf 01/09/2016.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Vrije velden

  In het tabblad van de vrije parameters wordt ook de omschrijving van de ingevulde codes getoond.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Contracten

  Er is een knop voorzien om via de keuzelijst van de bedrijven naar de fiche van het bedrijf te gaan.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Leerlingen in klas plaatsen

  De gegevens van de (gewezen) anderstalige nieuwkomer worden correct overgenomen uit de vorige loopbaan.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Delibererende klassenraad

  In het tabblad Loopbaaninfo selecteer je enkel een personeelslid uit de huidige personeelsleden van de instelling. In het tabblad Info vorig jaar selecteer je een personeelslid uit alle personeelsleden van de instelling.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders

  Bij het overnemen van een kalender wordt een nieuwe kalender aangemaakt en worden ook alle detailgegevens van de kalender gekopieerd.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders - Details - Periodisch

  Alle lijnen kunnen aangepast of verwijderd worden.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per klas (leerkracht)

  De kalender opent in de maand van de werkdatum.

 • Leerlingen - Edison - Telling GON-leerlingen

  Het opvullen van het zendingsbestand is aangepast om te voldoen aan de wijziging opgelegd door het departement.

 • Leerlingen - Discimus - Nieuwe raadpleging

  Het zoekveld van de leerling staat nu standaard op Naam bij het opvragen van de aanwezigheidsinformatie van een leerling. Het is wel mogelijk om een ander standaardzoekveld te kiezen.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Voorbereidend werk - Voorrangsperiodes

  De einddatum van de voorrangsqperiode mag niet voor de begindatum van de voorrangsperiode vallen.

Facturatie

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Horizontale ingave en wijziging

  Je kan leveringen inbrengen voor leerlingen die door revalidatie afwezig zijn. Deze afwezigheden worden in het lichtrood gemarkeerd.

 • Facturatie - Extra - Import migratiebestand Dom'80

  Dit scherm wordt niet meer getoond. De banken werken al met Europese domiciliëringen sinds 01/02/2014.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Alle velden zijn nu altijd zichtbaar en kunnen geselecteerd worden.

 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  De nieuwe dienstonderbrekingen 196en 197 tot en met 211 (zorgkrediet) kunnen nu ook gebruikt worden.

  De dienstonderbrekingen met code 027, 028, 029, 088, 094, 151, 152, 153, 182, 183, 185, 186, 187, 188 mogen niet meer beginnen na 01/09/2016.

 • Personeel - Steekkaarten - VTO Beleid

  Nu is het mogelijk om een overzicht van de gevolgde vormingen van het geselecteerde personeelslid af te drukken.

  Het bovenste deel van het scherm met het overzicht van de ingevoerde vormingen kan uitgerokken worden.

 • Personeel - Documenten - Nieuw document aanmaken

  Bij het aanmaken van een WRP4-overeenkomst kan je de gegevens van een bekwaamheidsbewijs invullen.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  Er is een nieuw formulier Onkostenvergoeding school opgesplitst toegevoegd aan dit scherm. Je krijgt per personeelslid een gedetailleerd overzicht van de ingevoerde gegevens. Per personeelslid wordt ook het totaal getoond.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per inrichtende macht

  De getoonde bedragen zijn correct.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Basisonderwijs - Ambtsverdeling

  De ambt/vak-combinaties zijn verder uitgesplitst op basis van de omkadering.

 • Personeel - Lesverdelingen - Lesverdelingen - Leerkrachtverdeling

  Alle lesgroepen van alle deelnemende scholen worden opgehaald bij het ophalen van de lesgroepen.

 • Personeel - Lesverdelingen - Lesverdelingen - Weekroosters

  Het scherm werkt alleen nog in weekmodus. De jaarmodus is weggelaten.

  De A-B weken worden op een andere manier op het scherm getoond.

 • Personeel - Sollicitanten

  Bij het gebruik van de knop In dienst nemen verschijnen de instellingen in een keuzelijst. Deze keuzelijst is breder gemaakt. De gegevens zijn beter leesbaar.

DKO

 • Schoolstructuur - DKO Hulpschermen - Overzetten DKO klassen

  De knop Verwerken is enkel actief als er minstens één klas geselecteerd is.

  Ook de klasgroepen en alle betrokken klassen worden overgezet.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  Als je van stap 2 terugkeerd was naar stap 1 om de leerling in een andere academie in te schrijven, worden daarna in stap 2 de correcte adminisrtatieve groepen getoond.

  In de stap met de te betalen gegevens is het mogelijk om meerdere lijnen van het type Andere met bijhorende reden toe te voegen.

 • DKO - Hulpschermen - Selectie en export

  Met een nieuwe knop op het scherm mail je alle fiscale attesten in 1 beweging naar de geselecteerde leerlingen.

 • DKO - Edison - Terugzending rijksregisternummers verwerken

  De melding bij de knop Gegevens aanpassen is aangepast. Zo is het duidelijker waarom deze knop gebruikt moet worden.

 • DKO - Verificatie - Verificatie leerlingen

  In het overzicht zie je nu ook een kolom met het aantal documenten die in de verificatiekast zitten.

 • DKO - Evaluatie - Examenlijsten

  De leerlingenlijst laat enkel leerlingen zien die niet uitgeschreven zijn tijdens het schooljaar.

Extra

 • Extra - Systeemgegevens - Beheer statistiek definities

  De velden van de geselecteerde query worden correct opgehaald bij het klikken op de knop Definitie....

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Ingerichte opleidingsvarianten per geografie

  Ook het aantal lestijden van de te selecteren opleidingen worden getoond.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  De optie Doc 3B info uit lesmomenten kan niet meer gebruikt worden. Dit is niet meer nodig sinds het versturen van de gegevens via Davinci.

 • Schoolstructuur - VWO - Afwezigheidscodes

  De status van de participatie is opgesplitst in 2 delen :
  - status participatie Davinci : Dit is de vroegere participatiestatus. De werking blijft exact hetzelfde.
  - status participatie BEV : Er wordt met deze nieuwe status rekening gehouden bij de berekening van de gevolgde lesuren voor BEV van de cursisten. Initieel wordt deze status opgevuld met de participatiestatus voor Davinci.

 • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Overdracht klassen

  Er wordt nu eerst een bevestigingsscherm getoond. In dit scherm zie je hoeveel klassen er gekopieerd zullen worden. Na uw bevestiging worden de klassen overgedragen.

  Bij het kopiëren van de klassen over de schooljaren heen worden de contactlestijden en de werkelijk gegeven lestijden niet overgedragen.

 • Schoolstructuur - Davinci - Synchronisatie

  Stap 3: De lessen van afgelaste klassen worden niet meer getoond.

 • VWO - Cursisten - Fiche

  Het is mogelijk om de noodtelefoon van de cursist in te vullen.

 • VWO - Cursisten - In een klas

  Er is een nieuw formulier Klasfoto toegevoegd aan dit scherm. Je krijgt een afdruk van alle cursisten van de geselecteerde klas samen met hun foto.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Er is een nieuw formulier voor Kinderbijslag toegevoegd aan dit scherm.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Boven het overzichtscherm wordt er getoond welke filter geselecteerd is. Zo zie je welke gegevens er zichtbaar zijn in het overzicht.

  De loopbanen die actief zijn op de werkdatum worden in het vet weergegeven.

  Je mag de loopbaan niet meer stoppen of de stopzettingsdatum niet meer wijzigen na de einddatum van de ingerichte modulevariant.

 • VWO - Cursisten - Studiebewijzen

  Er is een nieuw formulier Attest ter vervanging van origineel toegevoegd aan dit scherm.

 • VWO - Cursisten - Vrijstellingen

  Er is geen foutmelding meer bij het openen van het scherm.

  Er is een nieuw formulier Lijst VWO Vrijstellingen toegevoegd aan dit scherm. Je krijgt een afdruk van alle vrijstellingen van de cursist voor een in te geven periode.

 • VWO - Cursisten - Begeleidingen

  Er is een scrollbar voorzien in het veld Opmerkingen.

 • VWO - Cursisten - In een opleidingsvariant

  Er is een nieuw formulier PV Vrijstelling toegevoegd aan dit scherm.

  Er is een nieuw formulier Cursisten met toelatingsproef toegevoegd aan dit scherm.

  Het is nu mogelijk om via het lokaal menu het scherm met de begeleidingen voor de geselecteerde cursist te openen.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Het bankrekeningnummer van de cursist kan ingevoerd worden in de inschrijfwizard.

  Als er bij de inschrijving facturen worden aangemaakt binnen de Wisa-facturatie worden de facturen ook aangemaakt voor maximumfacturen
  Wanneer een cursist inschrijft voor meerdere opleidingen worden de bedragen van de verschillende inschrijfmomenten op de factuur gezet.

  Als een bestaande cursist een nieuwe identiteitskaart gekregen heeft, wordt bij de inschrijving de gegevens van de nieuwe identiteitskaart toegevoegd. De gegevens van de oude identiteitskaart worden niet overschreven.

  Een bestaande cursist die geboren is in het jaar 2000 en opgezocht wordt via het rijksregisternummer wordt door het programma teruggevonden.

  Het invoeren van het rijksregisternummer voor cursisten met een ongekende geboortedatum wordt aanvaard.

  De klassen worden gemarkeerd als voor elke module op de inschrijfdatum het registratiemoment verstreken is.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Klas herverdelen

  Je kan geen cursisten meer plaatsen in een klas waar Inschrijven mag niet geselecteerd is.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten

  Het is terug mogelijk om aan te duiden of de cursist 2de zit heeft.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten voor leerkracht

  De omschrijving van de module wordt ook in het overzicht getoond. Er kan gesorteerd worden op deze omschrijving. Zo ben je zeker voor welke module je de punten ingeeft.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Afdrukken resultaten

  De modules wordt nu chronologisch in plaats van alfabetisch afgedrukt.

  De loopbanen die nog niet afgerond zijn, worden niet weergegeven.

 • VWO - Hulpschermen - Controle administratieve taken - Lessen met minder participaties dan cursisten

  De tekst van de controle is aangepast naar Lessen met minder participaties dan cursisten. Er worden gegevens getoond als het aantal participaties van de les verschillend is van het aantal ingeschreven cursisten op de lesdatum.

  Het aantal cursisten en het aantal ingegeven participaties staan in het overzicht.

  Er wordt getest op Lessen tot in plaats van Lessen tot en met.

  Er worden geen gegevens opgehaald voor de afgelaste klassen.

 • VWO - Hulpschermen - HVN

  Een cursist kan nu ingeschreven worden als die voor meer dan 2 modulevarianten is ingeschreven bij het HVN.

 • VWO - Davinci - Synchronisatie

  Het overzicht toont naast de fouten ook de gegevens die nog naar Davinci moeten verstuurd worden.

  De synchronisatie van de participaties kan gebeuren over een in te geven periode. Deze periode kan langer zijn dan een maand.


 
In deze versie is het mogelijk om ook de studiebewijzen naar Discimus te versturen.
 

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen (vanaf schooljaar 2015)

  Het is nu ook mogelijk om voor de administratieve groep 016500 de standaard clausuleringen toe te voegen.

Leerlingen

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht tussen instellingen

  Als een leerling bij de start van een nieuw schooljaar wordt overgeplaatst naar een andere instelling wordt de levensbeschouwing uit de vorige loopbaan overgenomen.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  De foutmelding om een standaard clausulering te gebruiken bij een B-attest voor een leerling van het eerste leerjaar A wordt niet meer getoond.

Facturatie

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export ProAcc - Facturen boekhoudkundig

  Er kan terug een exportbestand aangemaakt woerden.

DKO

 • DKO - Leerlingen - Betalingen

  Na het wijzigen of toevoegen van een betalingslijn worden de gegevens zonder foutmelding bewaard.


 
Vergeet niet via Hulpmiddelen - Bijwerken formulieren de aangepaste formulieren in te lezen.

Tot en met schooljaar 2015 dient de uitwisseling van de studiebewijzen zeker nog met een Edison zending te gebeuren.
Vanaf schooljaar 2016 kan deze uitwisseling enkel nog via Discimus. Het is echter toegestaan en aangeraden om eind schooljaar 2015, naast de traditionele Edison-zending, ook al via Discimus de studiebewijzen te versturen. Deze zending via Discimus wordt dan als een test beschouwd. Belangrijke wijzigingen hiervoor zijn de koppeling van de studiebewijzen aan een Discimuscode, de werkwijze om clausuleringen toe te voegen bij een B-attest en het feit dat je niet meer klassikaal een B-attest kan toekennen.

Je kan een korte beschrijving van de werkwijze om de studiebewijzen met Discimus te versturenJe downloaden via volgende link:

DiscimusStudiebewijzen.pdf (19p; 870 Kb)

DIT IS ENKEL EEN TEST. Het departement bewaart dit schooljaaar enkel de studiebewijzen die met WEBEDISON verstuurd worden.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Fiche

  In het tabblad Ministerie/Edison zijn er 2 nieuwe datumvelden toegevoegd. Naar deze periode zal gekeken worden of een studiebewijs voor die instelling zal doorgestuurd worden naar Discimus.

  In het tabblad Extra kan je aanduiden of er voor de geselecteerde instelling zal gewerkt worden met het systeem van uitgestelde deliberatie per leerling wegens tekorten.

 • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Vakkenpakketten

  Als het voor de instelling toegelaten is, kan je voor het eerste, derde en vijfde leerjaar Uitstel deliberatie tot einde van de graad selecteren.

 • Schoolstructuur - Organisatie - Klassen

  In de fiche van de klassen is er een nieuw veld Uurschema voorzien. Dit is geen verplicht veld.

Leerlingen

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen

  Het is nu mogelijk om bij elk studiebewijs het officieel studiebewijs (Code Discimus) te selecteren.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen (tot en met schooljaar 2014)

  Hier worden enkel de standaard clausuleringen getoond tot en met schooljaar 2014. Dit zijn de clausuleringen die nog niet overgezet zijn naar een Discimus clausulering.

  Er zijn ook knoppen voorzien om deze clausuleringen om te zetten naar een Discimus clausulering.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen (vanaf schooljaar 2015)

  Dit is een nieuw scherm waarin de Discimus clausuleringen kunnen ingevoerd worden. Deze standaard clausuleringen worden gebruikt vanaf het schooljaar 2015.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard teksten clausuleringen (vanaf schooljaar 2015)

  Dit is een nieuw scherm om de standaard teksten van de klassenraad te definiëren. Je kan enkel teksten van het type Klassenraad advies en Klassenraad motivering aanmaken. Deze standaard yeksten worden gebruikt vanaf het schooljaar 2015.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Competenties (modulair)

  Dit is een nieuw scherm waarin je de modulaire competenties kan toevoegen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Als een leerling later wordt ingeschreven en reeds B-codes heeft in de vorige instelling, worden deze afwezigheden van de andere instelling ingelezen via Discimus raadpleging. Deze afwezigheden worden terug op de registratiefiche afgedrukt.

  Een lege datum Administratief OK voor Discimus kan terug zonder problemen ingevuld worden.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen

  Bij het afdrukken van de studiebewijzen krijg je, wanneer er meer dan 1 contactpersoon van het type ONDA bestaat, een selectiescherm om de contactpersoon aan te duiden. Er wordt geen keuzelijst getoond als er maar 1 contactpersoon van het type ONDA bestaat.

  Nu is het mogelijk om bij een B-attest de nieuwe standaard clausuleringen samen te stellen. Je krijgt de mogelijkheid om een standaard clausulering te selecteren. Je kan ook de onderwijsvormen selecteren (met eventuele uitzonderingen) waar de leerling niet zal toegelaten worden. Je kan ook de onderverdelingen selecteren waar de leerling niet zal toegelaten worden.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Als je na het inschrijven van een nieuwe leerling een bestaande leerling inschrijft, kan je Bestaande leerling terug selecteren.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen

  Bij het afdrukken van de studiebewijzen krijg je, wanneer er meer dan 1 contactpersoon van het type ONDA bestaat, een selectiescherm om de contactpersoon aan te duiden. Er wordt geen keuzelijst getoond als er maar 1 contactpersoon van het type ONDA bestaat.

  Het B-attest kan niet meer per klas toegekend worden. Dit attest waarbij ook clausuleringen kunnen toegevoegd worden, kan enkel individueel toegekend worden.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Delibererende klassenraad

  Bij het afdrukken van de studiebewijzen krijg je wanneer er meer dan 1 contactpersoon van het type ONDA bestaat een selectiescherm om de contactpersoon aan te duiden. Er wordt geen keuzelijst getoond als er maar 1 contactpersoon van het type ONDA bestaat. In dit geval wordt deze contactpersoon automatisch geselecteerd.

  Nu is het mogelijk om bij een B-attest de nieuwe standaard clausuleringen samen te stellen. Je krijgt de mogelijkheid om een standaard clausulering te selecteren. Je kan ook de onderwijsvormen selecteren (met eventuele uitzonderingen) waar de leerling niet zal toegelaten worden. Je kan ook de onderverdelingen selecteren waar de leerling niet zal toegelaten worden.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Deliberatie modulair

  Bij het afdrukken van de studiebewijzen krijg je wanneer er meer dan 1 contactpersoon van het type ONDA bestaat een selectiescherm om de contactpersoon aan te duiden. Er wordt geen keuzelijst getoond als er maar 1 contactpersoon van het type ONDA bestaat. In dit geval wordt deze contactpersoon automatisch geselecteerd.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders

  Voor een instelling met hoofdstructuur kleiner dan 300 worden automatisch de woensdagnamiddagen als vakantie opgevuld tussen 1 september tot en met 30 juni.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Consultatie - Afwezigheden per leerling

  In de kalenderweergave van de afwezigheden worden nu ook het aantal B codes, - codes en het aantal Z periodes getoond. Deze aantallen worden geteld per schooljaar en over alle scholen heen.

 • Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen

  Dit is een nieuw scherm. Hier worden voor elke leerling, waarvoor een studiebewijs aangemaakt of gewijzigd is, alle studiebewijzen opgehaald met een uitreikingsdatum binnen het geselecteerde schooljaar. Deze studiebewijzen kunnen dan naar Discimus verstuurd worden.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie verwijderingen

  Dit is een nieuw scherm waarin je voor Discimus de mislukte verwijder-calls opnieuw kan versturen.

 • Rapporten - Modellen - Periodemodellen

  Bij de wegingen en de periodes van een periodemodel worden de periodes opnieuw getoond.

 • Rapporten - Modellen - Afdrukmodellen

  Bij het bewerken van een afdrukmodel worden de cellen terug getoond.

Leerlingvolgsysteem

 • Rapporten - Toetsen - Ingerichte leerdomeinen

  Bij de ingerichte leerdomeinen kan je nu ook de volgorde invoeren. Hier kan je een natuurlijk getal invullen waarmee je de volgorde bepaalt van de ingerichte leerdomeinen binnen een leergebied. Bij de afdruk van het toetsenrapport wordt ook rekening gehouden met deze volgorde. Deze volgorde wordt ook gebruikt in de keuzelijstjes van de ingerichte leerdomeinen bij het aanmaken van een toets.

Facturatie

 • Facturatie - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda128)

  Na het verwerken van het Coda-bestand wordt het Resultaten-scherm leeg gemaakt en kan er niet meer op de knop Verwerken geklikt worden.

  Bij het openen van het scherm stelt het programma het eerstvolgende documentnummer voor. Dit gebeurt nu ook over de maanden heen met uitzondering van het eerste document in een nieuw KALENDERJAAR.

 • Facturatie - Afdruk - Mailen leveringen

  Nu kan je enkel de leverdetailboeken selecteren waarvoor Mailen van tussenstand leveringen is toegestaan.

  Dit scherm werkt nu op dezelfde wijze zoals voor het mailen van facturen. Er worden enkel adresgegevens opgehaald van leerlingen waarvoor in de leerlingfiche Wenst elektronisch factuur geselecteerd is. De mailadressen van de vader en/of moeder en/of voogd worden opgehaald waarvoor Email ontvanger is geselecteerd en die in het adres gekoppeld zijn aan een Mailing adres.

  Het is nu mogelijk om enkel de huidige leerlingen te selecteren. Deze selectie gebeurt op basis van de werkdatum.

 • Facturatie - Extra

  Alle titels in de schermen met verwijzing naar Wisacc zijn aangepast naar Count-e.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export CIPAL facturen gedetailleerd

  Dit is een nieuw scherm waarin een xml-bestand kan aangemaakt worden met de detailgegevens van de facturen van een in te geven detailboek en rekeningperiode. Dit xml-bestand kan dan in CIPAL ingelezen worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De kolom School wordt terug ingevuld in het overzicht van de opdrachten.

  Bij het aanmaken van een nieuwe opdracht wordt automatisch 31/06/jjjj als einddatum voorgesteld in plaats van 31/08/jjjj.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Bij de berekening van de anciënniteiten wordt er nu rekening gehouden dat de anciënniteit TBS maximum 360 dagen per jaar mag zijn.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Basisonderwijs - Lijst niet volledig vervangen dienstonderbrekingen

  De dienstonderbrekingen met code 62 (TBS-PA voorafgaand aan het rustpensioen(volledig)), 63 (Deeltijdse TBS-PA voorafgaand aan het rustpensioen), 67 (TBS Pensioencommissie), 107 (Bonus TBS 58+ (56+)) en 108 (Voltijdse TBS 58+ (56+)) worden niet meer getoond omdat er in deze dienstonderbrekingen nooit vervangingen worden aangesteld.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Secundair onderwijs - Lijst niet volledig vervangen dienstonderbrekingen

  De dienstonderbrekingen met code 62 (TBS-PA voorafgaand aan het rustpensioen(volledig)), 63 (Deeltijdse TBS-PA voorafgaand aan het rustpensioen), 67 (TBS Pensioencommissie), 107 (Bonus TBS 58+ (56+)) en 108 (Voltijdse TBS 58+ (56+)) worden niet meer getoond omdat er in deze dienstonderbrekingen nooit vervangingen worden aangesteld.

 • Personeel - Hulpschermen - Overzicht Vormingen en opleidingen

  Dit is een nieuw scherm met een overzicht van de VTO-gegevens (vormingen en opleidingen) van de personeelsleden. Er worden VTO-gegevens getoond die gekoppeld zijn aan een dienstverband dat valt binnen een in te geven instelling en schooljaar. In het lokaal menu is er een link naar de fiche van de opleiding. In dit scherm kan je ook een afdruk maken met een overzicht van de vormingen en opleidingen. De som van de bedragen die de school betaald heeft, wordt ook afgedrukt.

 • Personeel - Hulpschermen - Foto's toekennen

  Dit is een nieuw scherm om manueel foto's van personeelsleden te koppelen aan een personeelsfiche. Je kan ook een lijst van de personeelsleden met hun foto afdrukken.

 • Personeel - Hulpschermen - Foto's van/naar kast overbrengen

  Dit is een nieuw scherm om foto's van personeelsleden in groep uit de kast met foto's te kunnen halen of in groep naar de kast met foto's te kunnen versturen.

 • Personeel - PERS - Nieuwe PERS aanmaken

  Voor het aanmaken van Pers 16tris-documenten zijn de benamingen Document Encare aangepast naar Document Certimed.

 • Personeel - Edison - Aanmaken melding Plage-uren (RL-10) in groep

  Je kan maar een andere instelling selecteren om een RL-10 aan te maken als er voor de geselecteerde instelling een RL-10 is aangemaakt.

 • Personeel - Lesverdelingen - Uurverdeling

  Het is terug mogelijk om zonder fouten een nieuwe lijn toe te voegen.

  De functie Uitsplitsen volgens groepen werkt terug correct.

  Bij het importeren Uit vakken in het tabblad Extra wordt nu voor de klassen met 1 klasgroep enkel de klas en niet meer de klasgroep overgenomen.

 • Personeel - Lesverdelingen - Leerkrachtverdeling

  De titularis kan nu correct ingevuld worden.

  Bij het overnemen van gegevens van een lesverdeling van een ander schooljaar worden nu ook de lessen met lesgroepen overgenomen.

  Bij de lesverdeling kan er nu gewerkt worden met groepen leerlingen. Er bestaat een hulpschermpje om de groep van de leerlingen voor de lesverdelingslijn samen te stellen. Deze groep wordt ook afgedrukt.

 • Personeel - Lesverdelingen - Weekroosters

  Hier worden alle lesopdrachten van een personeelslid getoond. (lessen waar het personeelslid les geeft of vervangen wordt). In principe is dan de hele week ingevuld..

 • Personeel - Sollicitanten - Fiche

  De fiche van de sollicitanten kan opgevuld worden met de gegevens van hun identiteitskaart.

  In het tabblad Sollicitatie is het terug mogelijk om het Gewenst aantal uren in te vullen.

  De omschrijving van de 8 vlaggen wordt terug opgehaald uit de parametertabel en correct getoond.

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Klassen

  Het is nu mogelijk om het veld Titularis leeg te maken.

 • DKO - Leerlingen - Betalingen

  Er is een extra parameterveld voorzien waarin bij de keuze van het type Andere een reden van aanrekening kan ingevoerd worden. Zo kan je op basis van deze reden de ontvangen Andere bedragen uitsplitsen en optellen.

 • DKO - Leerlingen - Huur instrumenten

  Bij het verlengen van de huur blijft de uitleenstatus van het instrument nu op UIT (Instrument is uitgeleend) staan. Het is ook niet meer mogelijk om de huur van het instrument te verlengen als het instrument reeds ingeleverd is.

  Bij het aanpassen van het huurgeld worden de bijhorende te betalen gegevens nu correct aangepast.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  Als enkel de geboortedatum ingevuld wordt, blijft het rijksregisternummer nu leeg. Dit zorgt voor een vlottere ingave van de gegevens.

  In de eerste stap van de inschrijfwizard kunnen extra gegevens ingevoerd worden : naam, voornaam, GSM en Email van de vader en van de moeder.

  In de eerste stap van de inschrijfwizard worden de selectievakjes SMS sturen naar Leerling, Vader en Moeder automatisch aangevinkt als hun respetievelijk GSM-nummer wordt ingevuld.

  In de eerste stap van de inschrijfwizard worden de selectievakjes Email sturen naar Leerling, Vader en Moeder automatisch aangevinkt als hun respetievelijk Email-adres wordt ingevuld.

  In stap 4 van de inschrijfwizard wordt nu in de lijst van de klassen ook de klassengroepcode getoond. Zo kan je zien welke klassen tot dezelfde groep behoren. Je kan ook sorteren op deze klassengroep.

 • DKO - Verificatie - Verificatie leerlingen

  Er is een bijkomende filter voorzien zodat de verificateur alle leerlingen van een studierichting met een specifieke kortingscode kan uitfilteren. Dit wordt gecontroleerd op het officieel inschrijvingsgeld.

 • DKO - Evaluatie - Examenlijsten

  De tabvolgorde binnen dit scherm is gecorrigeerd.

Extra

 • Extra - Beveiliging - Schermen - Fiches

  Het scherm Extra beheer Websites is ook opgenomen in het overzicht van de schermen.

 • Extra - Officiële tabellen - Adm.Groepen

  Bij de administratieve groepen is er nu een veld voorzien om een studiebewijscombinatie te selecteren. Dit dient om uit te maken welke studiebewijzen (en in welke combinatie) per administratieve groep mogen uitgereikt worden.

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  Het importeren van de administratieve groepen, de ingerichte ambten en de ingerichte vakken is verbeterd.

  Bij het importeren van de administratieve groepen wordt ook het nieuwe veld Studiebewijscombinatie correct ingevuld.

  De nieuwe EPD-modules kunnen zonder foutmelding geïmporteerd worden.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  Bij het vergrootglas om Davinci cursusnummers op te zoeken verschijnt nu de hint Davinci cursuscode zoeken.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Als de periode van de ingerichte modulevariant wordt aangepast, wordt ook de periode van alle inschrijvingen en loopbanen van de cursisten die ingeschreven zijn in die ingerichte modulevariant aangepast.

 • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Acties voor klassen

  Hier kan nu bijkomend gefilterd worden op VWO Opleiding.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Op het inschrijvingsbewijs wordt er vermeld dat de cursist een aanpassing heeft voor de maximumfactuur.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  In het overzicht van de loopbanen van de cursisten wordt ook het lokaal van de klas getoond.

  Bij de resultaatgegevens kan je nu ook aanduiden of het een gedelibereerd resultaat is.

  Als de status van de loopbaan NIET uitgeschreven is, is het niet mogelijk om de datum en de motivatie van de stopzetting in te vullen. De cursisten moeten uitgeschreven worden via de Uitschrijven-knop.

  Het evaluatieresultaat wordt niet doorgestuurd naar Davinci als de cursist uitgeschreven is.

 • VWO - Cursisten - Participaties

  Er is een nieuwe afdruk voorzien om de participaties van een cursist af te drukken.

 • VWO - Cursisten - Vrijstellingen

  Je kan nu ook het type van de vrijstelling ingeven.

  Je kan nu ook de datum ingeven wanneer de vrijstelling is toegekend.

 • VWO - Cursisten - Gevolgde opleidingen

  Er is nu een selectieveld voorzien om te filteren op een moduletype.

 • VWO - Cursisten - Begeleidingen

  Bij het toevoegen van een nieuwe begeleiding voor een cursist wordt het datumveld automatisch ingevuld met de systeemdatum.

 • VWO - Cursisten - Begeleidingen - Interventies

  Bij het toevoegen van een nieuwe interventie voor een cursist wordt het datumveld automatisch ingevuld met de systeemdatum.

 • VWO - Cursisten - In een klas - Overzicht klassen

  Aan dit scherm is een nieuw formulier Overzicht resultaten toegevoegd.

 • VWO - Cursisten - In een opleidingsvariant

  Er is een formulier toegevoegd met een overzicht van de stopzettingen en klaswissels van de cursisten.

 • VWO - Cursisten - Met openstaand saldo

  Het is nu mogelijk om de gegevens te filteren op een zelf in te geven periode en op een vestigingsplaats.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Als een leerling die reeds in de databank bestaat zich als cursist komt inschrijven, wordt het hoogstbehaald diploma opgehaald en ingevuld in de fiche van de cursist.

  Wanneer een cursist in verschillende modules tegelijkertijd ingeschreven wordt, worden de verschillende toelatingsvoorwaarden nu in elke VWO loopbaan correct weggeschreven.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Afdrukken maken - Getuigschriften afdrukken

  Als je het afdrukvoorbeeld icoontje gebruikt, wordt er nu ook een dialoogscherm geopend om de ondertekenaars te selecteren.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Foto's toekennen

  Dit is een nieuw scherm om klassikaal foto's van cursisten te koppelen aan een cursist. Je kan ook een lijst van de cursisten met hun foto afdrukken.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave - Participaties

  De lay-out (breedte van de kolommen) van dit scherm is verbeterd.

  Er is een nieuw formulier Klaslijst met foto aan het scherm gekoppeld.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave per leerkracht

  Bij de voorkeurinstellingen van dit scherm is het nu ook mogelijk om voor het overzicht van de participaties een periode te kiezen tussen vandaag - en + 15 dagen.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Verwerken participaties

  Als voor een lesmoment het vinkje Vervalt geselecteerd is en het vinkje Vervalt voor Educatief Verlof NIET geselecteerd is, dan moeten voor alle cursisten de participaties voor dat lesmoment gerekend worden als GEWETTIGD AFWEZIG.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten

  Bij het openen van dit scherm wordt het veldje Voortijdig uitgeschreven cursisten standaard geselecteerd.

  Het is nu mogelijk om aan te duiden of het ingegeven punt een gedelibereerd resultaat is.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten voor leerkracht

  Het is nu mogelijk om aan te duiden of het ingegeven punt een gedelibereerd resultaat is.

 • VWO - Hulpschermen - Kasverslag bekijken en afdrukken

  In het kasverslag (en bij de afdruk) wordt Korting door plafond correct weergegeven.

 • VWO - Hulpschermen - Verificatie - Verificatiescherm

  Het is nu mogelijk om vanuit het verificatiescherm het scherm van de Vrijstellingen CVO te openen.

  Het is nu mogelijk om vanuit het verificatiescherm het scherm van de LED studiebewijzen te openen.

  Het is nu mogelijk om vanuit het verificatiescherm het scherm van de Gevolgde opleidingen te openen.

  Bij het scrollen naar rechts blijft de kolom Financierbaar steeds zichtbaar.

  Bij de voorkeurinstellingen van dit verificatiescherm kunnen voor de financierbaarheid een aantal bijkomende voorkeurkleuren geselecteerd worden

 • VWO - Hulpschermen - Foto's van/naar kast overbrengen

  Dit is een nieuw scherm om foto's van cursisten in groep uit de kast met foto's te kunnen halen of in groep naar de kast met foto's te kunnen versturen.

 • VWO - Davinci - Synchronisatie

  Nu worden bij Stap 4: Participaties de gegevens opgehaald zoals ze opgevraagd zijn (dus tussen de begin- en einddatum van de opgevraagde periode).


 

Algemeen

  De foutmelding bij het openen van een arf-document met een dialoogschermpje (zoals leerlingetiket.arf) in de formuliergenerator is opgelost.

VWO

 • VWO - Cursisten - Studiebewijzen

  De foutmelding bij het openen van het scherm is opgelost.

 • VWO - Hulpschermen - Verificatie - Geverifieerde loopbanen

  De foutmelding bij het ophalen van de Niet-inschrijfbare geverifieerde loopbanen is opgelost.

  De gegevens worden correct opgehaald na het wijzigen van de filtergegevens.


 

Algemeen

  De WisaAPIService kan terug gebruikt worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per leerling

  Als er meer dan 1 lijn periodische afwezigheden ingegeven zijn voor een leerling, kunnen terug alle lijnen bewerkt worden.

Facturatie

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export ProAcc - Facturen boekhoudkundig

  Bij het exporteren van de gegevens staat het decimaal scheidingsteken in de bedragen terug correct. De import in de boekhouding zal correct verlopen.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Venice - Facturen boekhoudkundig

  Bij het exporteren van de gegevens staat het decimaal scheidingsteken in de bedragen terug correct. De import in de boekhouding zal correct verlopen.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  In het tabblad TADD - VO Vakken wordt de knop Toon Details niet meer overschreven door een omschrijving.

 • Personeel - Lesverdelingen - Lesverdelingen - Uurkrachtverdeling

  De filter op het Personeelslid kan terug zonder problemen gebruikt worden.

 • Personeel - Sollicitanten - Nieuwe sollicitant ingeven/Fiche sollicitant zoeken

  Er kan terug zonder fouten een filter gedefinieerd worden om de personeelsleden te filteren die beschikbaar zijn op de werkdatum.

 • Personeel - Sollicitanten - Zoek kandidaat in sollicitantenlijst

  Het is terug mogelijk om extra velden van de tabellen PERSONEEL, WACHTLIJST en WERFEXAMEN toe te voegen aan het overzicht.

Extra

 • Extra - Systeemgegevens - Websites

  Er is een nieuw scherm voorzien om de websites te beheren. De verschillende types waaruit je kan kiezen zijn : leerkracht, vclb, vwo, dko, ouders, leerling en counte.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Opvullen uit ingave per lesuur
  Als er via Schoolware voor een leerling 2 afwezigheden (1 in de voormiddag en 1 in de namiddag) per lesuur ingevuld zijn, wordt de afwezigheid van het lesuur in de namiddag nu terug geregistreerd.

Facturatie

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Per factuur - Detail

  De detailgegevens van de factuur kunnen opnieuw bewerkt en bewaard worden. Na het bewaren van de gegevens blijft de gewijzigde factuur geselecteerd.

Personeel

 • Personeel - Lesverdelingen - Lesverdelingen - Overzicht details - Vervangingen

  Je kan nu een personeelslid selecteren zonder foutmelding.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  De berekening van de Korting door plafond bij te betalen bedragen gebeurt terug correct.


 

Algemeen

  Het lettertype is aangepast. De gegevens zijn beter leesbaar.

  Als bij Voorkeuren - Algemeen de instelling Bevestiging vragen bij: Toevoegen van een record geselecteerd is, kwam er in sommige schermen een foutmelding. Dit is opgelost.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Edison - Ingave middelen

  De ingerichte uren praktische vakken op 1 februari kunnen terug zonder problemen toegevoegd en gewijzigd worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd

  Als in de leerlingfiche nog geen rijksregisternummer ingevuld was, kan je het rijksregisternummer nu zonder foutmelding invullen en bewaren.

Facturatie

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Voorbereiding facturen vanuit leveringen

  Bij het aanmaken van de deelfacturen vanuit leveringen worden alle deeldocumenten correct aangemaakt en afgedrukt.

 • Facturatie - Betalingen - Europese domiciliëringsopdrachten

  Het domiciliëringsbestand kan terug zonder problemen aangemaakt worden.

 • Facturatie - Binnenkomende betalingen (Coda 128)

  Na het verwerken van het coda-bestand wordt het coda-bestand zonder problemen hernoemd.

 • Facturatie - Afdruk - Facturen

  In het adres wordt terug de naam uit het leerlingadres afgedrukt. Voor een correcte afdruk moet u de formulieren bijwerken.
  Als je met een aangepast formulier werkt voor de facturatie (RekIban.arf of de naam die gedefinieerd staat in het detailboek onder Formulier document) moet er na versie 5.0.0 een wijziging gebeuren aan je formulier. (zie actuele info op onze website)

VWO

  De nieuwe bedrijfsregels en bijhorende foutmeldingen zijn toegevoegd.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Wanneer je een cursist selecteert in het midden van een overzicht (bijvoorbeeld VWO - Cursisten - Ingeschreven in school (op werkdatum)) en je gaat naar het scherm inschrijfmomenten, dan worden de inschrijfmomenten getoond van de geselecteerde cursist.


 

Algemeen

  Het lint (bovenaan het scherm) kan weggeklikt en opgehaald worden.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - In dienst in instelling

  Het is terug mogelijk om zonder foutmelding een dienstonderbreking aan te maken.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  De velden voor de anderstalige nieuwkomers staan nu in de loopbaan van de leerling.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - inschrijvingen wizard

  In het scherm waar de huidige loopbaan wordt ingevuld, kan je naast de datum van het verslag nu ook het inschrijvingsverslag selecteren.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie

  Het lukte niet altijd om de gegevens op te halen. Dit probleem is nu opgelost.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Leerlingen in registers

  Een leerling kan nu uitgeschreven worden omdat hij niet voldoet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden. In het inschrijvingsregister wordt bijgehouden dat hij hieraan niet voldoet en de status van de inschrijving staat op Niet gerealiseerd.

  Een leerling kan nu uitgeschreven worden omdat de leerling een verslag heeft voor het buitengewoon onderwijs en de inschrijving onder ontbindende voorwaarde kan niet worden gerealiseerd. Bij het uitschrijven kan deze reden en de datum van het verslag ingevoerd worden. Dit wordt bijgehouden in het inschrijvingsregister en de status van de inschrijving staat op Niet gerealiseerd.

  In de inschrijvingsfiche van de leerling kan je naast de datum van het verslag nu ook het inschrijvingsverslag selecteren.

Facturatie

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Horizontale ingave en wijziging

  Soms kreeg je een foutmelding bij het verlaten van het scherm. Dit is opgelost.

 • Facturatie - Organisatie - Detailboeken

  Het is nu mogelijk om het onderwerp en de inhoud van de mail voor facturen en leveringen aan te passen. Indien voor een factuur- of leverdetailboek mailen is toegestaan, kan in een extra tabblad Mail het onderwerp (128 karakters) en de inhoud van de mail gedefinieerd worden.
  Er staat lijstje met de mogelijke te vervangen velden in de tekst:
  Voor Personeel bestaat deze uit de items [:Naam Iden:] en [: Voornaam Iden:]. Voor de anderen (leerlingen, DKO-leerelingen, VWO-cursisten) komen er nog twee items bij nl. [:Aanspreking Adres:] en [:Naam Adres:].

 • Facturatie - Afdruk - Mailen facturen

  Bij het versturen van de mail wordt er nu gekeken hoe de mail (onderwerp en inhoud) is gedefinieerd bij het factuurdetailboek. Indien de mail niet geconfigureerd werd op niveau van detailboek, dan wordt de mail opgebouwd op de standaard manier. Indien er wel een configuratie voor de mail bestaat, dan wordt deze gebruikt en worden alle vervangbare velden per factuur ingevuld.

 • Facturatie - Afdruk - Facturen

  Het is nu ook mogelijk om Bijkomende criteria te gebruiken bij het afdrukken van de facturen.

 • Facturatie - Afdruk - Facturen in lijstvorm

  Het is nu ook mogelijk om Bijkomende criteria te gebruiken bij het afdrukken van de facturen in lijstvorm.

Personeel

 • Personeel - Documenten - DKO - Besteding urenpakket

  De gegevens die in dit scherm opgehaald worden zijn terug correct.

 • Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Mijn groepen individueel per instelling

  Het is nu mogelijk om via de Control- en de Shift- knop van uw toetsenbord verschillende klassen, klasgroepen, leseenheden of leerlinggroepen te selecteren om ze tegelijkertijd toe te wijzen.

  De knoppen in het scherm hebben nu een correcte tooltip.

  Bij het openen van het scherm staat nu steeds het tabblad Rollen bij toewijzing groep actief.

  Elke kolom heeft een duidelijke titel gekregen.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Secundair onderwijs - Ambtsverdeling

  Ook voor het secundair onderwijs is er een tabblad voorzien waar de gegevens van de Voltijdse equivalenten getoond worden.

 • Personeel - Hulpschermen - Staking in groep aanmaken

  Dit is een nieuw scherm om de dienstonderbreking Staking in groep (voor verschillende personeelsleden tegelijkertijd) aan te maken. Na de selectie van de instelling geef je de stakingsperiode in. Voor deze periode moet je dan de duur van de staking in dagen of de duur van de staking in uren invoeren. Je kan dan een selectie maken van alle personeelsleden die deze dienstonderbreking moeten krijgen. Er kan ook gekozen worden om meteen de gerelateerde RL2 documenten aan te maken voor de geselecteerde instelling en personeelsleden.

 • Personeel - Sollicitanten - Nieuwe sollicitant ingeven/Fiche sollicitant zoeken

  De naam van de knop is aangepast naar Maak een nieuwe sollicitant. Als men hierop klikt, wil men een nieuwe sollicitant(persoon) toevoegen. De sollicitantenfiche gaat dan open en er wordt een nieuw record voorgesteld met als naam, voornaam en geboortedatum de inhoud van de zoekvelden uit het zoekscherm.

 • Personeel - Sollicitanten - Zoek kandidaat in sollicitantenlijst

  Bij het opzoeken van een sollicitant wordt er nu aangeduid of deze al Ooit in dienst is geweest in de inrichtende macht waarvoor de bevraging gebeurt. Er wordt dus gecontroleerd of de sollicitant al een dienstverband heeft (gehad) in één van de scholen van de inrichtende macht.

  Er wordt nu ook getooond vanaf welke datum een sollicitant beschikbaar is.

  Een persoon kan meerdere sollicitaties hebben voor dezelfde inrichtende macht. Deze persoon heeft dus verschillende lijnen in een wachtlijst. Bij het zoeken op basis van ingevoerde criteria wordt deze wachtlijst volledig doorzocht. In het tabblad Sollicitatie wordt nu een overzicht getoond met alle fiches uit de wachtlijst. De focus ligt automatisch op de sollicitatie op basis waarvan de sollicitant is weerhouden.

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Klassen

  BELANGRIJK : In het tabblad graad/leerjaren is de graad/leerjaren-combinatie voor de hogere graad uitgesplitst in drie rijen :

  • hogere graad : zoals het nu is
  • hogere graad 4 : met vier vinkjes (leerjaar 1 tot en met 4)
  • hogere graad 5 : met vijf vinkjes (leerjaar 1 tot en met 5)
  Deze uitsplitsing is nodig omdat in sommige scholen een gemengde situatie aangeboden wordt en iemand die voor een vierjarige opleiding kiest niet mag terechtkomen in een klas die vijfjarig is georganiseerd. Deze structuur komt ook overeen met de lijst van graden in de parametertabel (Extra - Systeemgegevens - Parameters) met code DKGR.
  Zo kan er ook via het OIP (Online Inschrijfplatform) een nauwkeuriger lijst van klassen aangeboden worden.

  Alle academies beeldende kunst moeten alle klassen voor hogere graad nakijken en de vinkjes van de leerjaren correct zetten bij Hogere graad4 of Hogere graad5 en afzetten bij Hogere graad. (Let op bij de graad/leerjaren-combinatie voor Experimenten)
  DIT GEBEURT NIET AUTOMATISCH bij de update !!
  Dit doe je best nog dit schooljaar zodat je na de overdracht van de klassen ook al correcte gegevens hebt voor volgend schooljaar.


  Als dit niet gebeurt, kunnen er geen leerlingen meer van klas veranderen of ingeschreven worden in die klassen. Ook de inschrijfwizard houdt reeds rekening met de nieuwe structuur.
 • Schoolstructuur - DKO - Klassen

  Aan elke klas is het mogelijk een klassengroep te koppelen. Deze koppeling is niet verplicht. Elke klas kan maar in één klassengroep zitten.

 • Schoolstructuur - DKO - Klassengroep

  Dit is een nieuw scherm om voor een instelling en een schooljaar een klassengroep te definiëren. Hier worden ook de gekoppelde klassen aan deze klassengroep getoond. Het doel van zo een klassengroep is het koppelen van klassen zodat de leerling deze klassen gebundeld kan kiezen en deze klassen ook gelijkaardig in de inschrijvingswizard terecht komen.

 • Schoolstructuur - DKO - Ingerichte adm.groepen

  Omdat dit scherm enkel wordt gebruikt door DKO-instellingen, is dit scherm naar hier verplaatst in het menu. Vroeger kon je dit scherm vinden onder Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod.

  Er zijn 2 velden toegevoegd om een inschrijvingsbedrag in te vullen zonder of met korting. Dit zijn geen verplichte velden en zijn enkel invulbaar voor officieuze adm groepen (die dus beginnen met 99). Deze velden worden gebruikt in de inschrijfwizard en in het Online Inschrijfplatform(OIP).

 • DKO - Leerlingen - Betalingen

  ENKEL VOOR SCHOLEN DIE WERKEN MET OIP(Online Inschrijfplatform): Er bestaat nu een vinkje Aangemaakt via webinschrijving dat toont of de Te betalen-lijn aangemaakt is door een inschrijving via OIP. Hiervoor is de vestigingsplaats ook leeg.
  Er bestaat ook een vinkje Ontvangen via webinschrijving om te tonen dat de betalingslijn aangemaakt is door een inschrijving via OIP. Deze ontvangsten komen ook in een aparte rubriek op het kasverslag.

 • DKO - Leerlingen - Cursussen

  Er wordt nu gecontroleerd dat je de toelatingsperiode enkel mag selecteren als de leerling niet vrijgesteld is voor de cursus en omgekeerd. De reden bij de toelatingsperiode kan enkel maar ingevuld worden als de toelatingsperiode geselecteerd is.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  In stap 4 van de inschrijfwizard kies je een klas uit een aangeboden klassenlijst. Deze klassenlijst is gefilterd op het officieel vak en de aangeduide graad/leerjaar-combinatie bij de klassen.
  Opgepast :
  Bij de klassen (Schoolstructuur - DKO - Klassen) in het tabblad graad/leerjaren is de graad/leerjaren-combinatie voor de hogere graad uitgesplitst in drie rijen! Alle academies beeldende kunst moeten alle klassen voor hogere graad nakijken en de vinkjes van de leerjaren correct zetten bij Hogere graad 4 of Hogere graad 5 en afzetten bij Hogere graad.

  In stap 4 is er een bijkomende controle : indien voor een vak een klas wordt gekozen met een klassengroep, wordt aan het vak automatisch ook alle klassen met dezelfde klassengroep toegewezen. Een leerling zit dus in alle klassen van de klassengroep of in geen enkele.

  In stap 4 van de inschrijfwizard is het nu ook mogelijk om bijkomend te filteren op Klasoptie. Dan kan je enkel een klas selecteren die een zelfde optie heeft als de optie van de administratieve groep die je in stap 3 van de inschrijfwizard geselecteerd hebt. Dit vinkje staat naast de filter op de vestigingsplaats en is standaard niet geselecteerd.

 • DKO - Edison - Controle financierbaarheid

  De controle financierbaarheid is uitgebreid zodat nu ook de leerlingen getoond worden waarbij de studierichting niet ingevuld is bij de Te betalen gegevens.

 • DKO - Inspectie - Inspectie overzicht collectief

  De opgehaalde gegevens worden nu correct opgeteld en op de juiste plaats in het overzicht gezet.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  Een wijziging van de klascode wordt nu ook op een correcte manier naar Davinci gestuurd.

 • Schoolstructuur - VWO - Studiebewijzen

  Vor HBO5 is er steeds een samenwerkingsverband met een hogeschool of universiteit. Bij een studiebewijs kan je in het veld samenwerkingsverband een school selecteren met hoofdstructuur 411.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Als een cursist van klas wisselt na het registratiemoment, blijft de loopbaan waar het registratiemoment in valt op financierbaar staan. Ook het inschrijvingsgeld van deze loopbaan wordt niet meer op 0 gezet.

 • VWO - Cursisten - Gevolgde opleidingen

  Wanneer een cursist meerdere malen dezelfde module heeft gevolgd, wordt nu enkel de module met de hoogste punten getoond. Ook het formulier laat enkel deze gegevens zien.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Afdrukken resultaten

  Er is nu een keuzemogelijkheid om de niet-geslaagde cursussen niet te vermelden (= verbergen) op de afdruk van het rapport.

 • VWO - Hulpschermen - Verificatie - Geverifieerde loopbanen

  Dit is een nieuw scherm om geverifieerde loopbanen op te volgen. Hier is het mogelijk om enkel de gegevens te laten zien met een afwijking tussen financierbaar volgens centrum en financierbaar volgens verificatie.

 • VWO - Davinci - Synchronisatie

  Bij de Davinci synchronisatie voor een in te geven periode worden enkel de cursussen geselecteerd met registratiemoment tussen de begin- en de einddatum van de ingegeven periode. Er wordt dus gefilterd op het registratiemoment van de cursus.

  Het is nu ook mogelijk om enkel de Davinci-meldingen met status Creatie mislukt op te vragen.

  Bij de Davinci synchronisatie worden in het overzicht nu ook het registratiemoment van de ingerichte modulevariant en de financierbaarheid van de cursist getoond.


 

Algemeen

 • Controle rijksregisternummer

  In alle schermen waar het rijksregisternummer ingevuld wordt, is de controle aangepast. Er wordt gecontroleerd dat het bisnummer niet in het rijksregisternummerveld bewaard wordt. Omgekeerd wordt er ook gecontroleerd dat het rijksregisternummer niet in het bisnummerveld bewaard wordt.

Extra

 • Extra - Onderhoud server - Conversie Tel, GSM en Fax-nummer

  De bijkomende uitleg over de conversie van de GSM-nummers is verbeterd.

 • Extra - Officiële tabellen - VWO Import Taxonomie

  De fouten bij het importeren van de taxonomiebestanden voor VWO zijn opgelost.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Instellingen - Fiche

  In het tabblad Extra kan je nu aanduiden dat de gegevens van de geselecteerde school niet mogen overschreven worden bij het importeren van de officiële tabel School. Deze import gebeurt via Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie.

  Bij de creatie van een nieuwe databank worden de studiebewijzen terug standaard aangemaakt. Voor elke nieuwe toegevoegde instelling worden dan ook standaard de studiebewijzen aangemaakt.

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Lesuren

  Je kan nu een standaard lesurenrooster aanmaken via een dialoogscherm.

  Het lesurenrooster is anders opgebouwd. De dagen van de week staan naast elkaar met daaronder de lesuren.

  Bij het wijzigen van het startuur wordt het einduur evenveel aangepast als de wijziging van het startuur.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Vrije velden

  Er kan een test ingesteld worden voor het invoeren/wijzigen van een rijksregisternummer in de laatste drie vrije velden bij de leerling. Deze test kan je definiëren via Extra - Systeemgegevens - Parameters. Je moet dan voor de parameters VELD8, VELD9 of VELD10 van het type LLVVC in het veld Extra de waarde RR invoeren.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Bij het invoeren van de adresgegevens is het nu ook mogelijk om de aanspreking en de naam in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt bij het afdrukken van de facturen.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/loopbanen - Leerlingen in klas plaatsen

  Als een leerling binnen een zelfde instelling in een klas geplaatst wordt waarbij het vakkenpakket dezelfde administratieve groep heeft dan de oorspronkelijke klas dan blijft in de vorige loopbaan het behaald attest bij Telling (Getuigschrift) op 4 (Geen attest) staan. Voor de vorige loopbaan krijgt deze leerling geen studiebewijs C_UIT meer.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Per klas

  Om de afwezigheden per klas te kunnen invoeren, wordt er nu gecontroleerd of de klas gekoppeld is aan een kalender.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Beheer tucht/problematische afwezigheden

  In het overzicht wordt ook de code van de klasgroep getoond.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Consultatie - Opvolging afwezigheidscodes

  De officiële check op 4 Z-periodes verloopt nu correct.

 • Leerlingen - Discimus - Synchronisatie - Stap 4: Afwezigheden

  De afwezigheden die in de kalender zijn gedefinieerd en niet door Discimus zijn aanvaard, worden opnieuw getoond. Deze gegevens kunnen opnieuw gesynchroniseerd worden.

Rapporten

 • Rapporten - Toetsen - Mijn leerlinggroepen

  Het is nu mogelijk om met de CTRL- of SHIFT-knop van het toetsenbord een multiselectie te doen om leerlingen samen in een groep te plaatsen.

  Er is een knop voorzien om Standaardgroepen aan te maken en op te vullen. Bij het begin van het schooljaar wordt dan per klas een groep aangemaakt. De leerlingen worden daarna automatisch in de groep geplaatst waar ze les volgen.

Facturatie

 • Facturatie - Basisgegevens - Rekeningperiodes

  In de fiche van de rekeningperiode is het mogelijk om de rekeningperiode te vergrendelen.

 • Facturatie - Leveringen - Per levering

  Je kan geen levering aanmaken in een vergrendelde rekeningperiode.

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Aanmaak documenten

  Je kan groepsgewijs geen leveringen aanmaken in een vergrendelde rekeningperiode.

  Bij de selectie van de leerlingen (basis- en secundair onderwijs) is het mogelijk om voor de leerlingen in het overzicht de afwezigheden op de datum van de levering op te halen. Er worden dan 2 extra kolommen toegevoegd met de afwezigheidscodes van de voor- en namiddag op de leveringsdatum. De leerlingen die geen enkele afwezigheidscode hebben in de voormiddag en in de namiddag worden automatisch door het programma geselecteerd. Je kan deze selectie zelf nog manueel aanpassen.

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Horizontale ingave en wijziging

  Je kan geen leveringen aanmaken via horizontale ingave in een vergrendelde rekeningperiode.

  In de laatste stap zijn de kolommen Groep en Naam breder gemaakt. Deze gegevens zijn nu beter leesbaar.

  In de laatste stap is het mogelijk om de aanwezigheden van de leerlingen op te vragen. Er wordt per leveringsdatum gecontroleerd of de leerlingen in de voor- of namiddag een officiële afwezigheidscode (anders dan te laat) hebben. In dit geval kunnen er voor die leerlingen geen aantallen ingevuld worden en krijgt het invoervakje een rode achtergrondkleur.

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Per factuur

  Je kan geen facturen/creditnota's aanmaken in een vergrendelde rekeningperiode.

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Per creditnota

  Het is terug mogelijk om een nieuwe creditnota aan te maken in een nieuw (leeg) detailboek voor een niet-vergrendelde periode.

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Voorbereiding facturen vanuit leveringen

  Je kan geen facturen/creditnota's aanmaken vanuit de leveringen in een vergrendelde rekeningperiode.

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Groepsgewijs - Aanmaak documenten

  Je kan groepsgewijs geen facturen/creditnota's aanmaken in een vergrendelde rekeningperiode.

 • Facturatie - Afdruk - Mailen facturen

  Om de facturen naar de personeelsleden te mailen, wordt nu het Emailadres uit de personeelsfiche genomen. Vroeger werd het Emailadres uit het adres van het personeelslid gehaald.

 • Facturatie - Afdruk - Aanmaningen

  Het is mogelijk om de aanmaningen af te drukken voor de facturen met een vervaldatum die binnen een in te geven periode valt.

Personeel

 • Zoeken personeelsleden

  Na het opzoeken van een personeelslid is het mogelijk om zonder foutmelding de dienstverbanden van het personeelslid te selecteren.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  In de voorkeurinstellingen van dit scherm is het nu mogelijk om één of meerdere hoofdstructuren te selecteren. Bij de opdracht kan je dan enkel vakken en ambten selecteren die geldig zijn in de gekozen hoofdstructuren.

  Het is nu mogelijk om in het tabblad Edison de OOM-code 22 (NT2 asielcrisis) te selecteren.

 • Personeel - Steekkaarten - Andere documenten

  Voor het document RVA C131A worden de ambten van de verschillende opdrachten opgehaald. Het veld Funtie wordt hiermee opgevuld.

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Soms werd het ziekteverlof van een personeelslid na een bepaalde dag niet meer meegeteld bij de berekening. Dit is nu opgelost.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school

  Aanmaken van het Belcotax bestand voor de fiches 281.10 is aangepast naar de nieuwe wetgeving voor de inkomsten van 2015.

 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per inrichtende macht

  Aanmaken van het Belcotax bestand voor de fiches 281.10 is aangepast naar de nieuwe wetgeving voor de inkomsten van 2015.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Basisonderwijs - Ambtsverdeling

  Wanneer een personeelslid meerdere vervangingsopdrachten heeft in hetzelfde ambt, worden de gegevens per titularis en in meerdere lijnen getoond.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Secundair onderwijs - Ambtsverdeling

  Wanneer een personeelslid meerdere vervangingsopdrachten heeft in hetzelfde ambt, worden de gegevens per titularis en in meerdere lijnen getoond.

  De gegevens van personeelsleden met opdrachten met ambten zonder gekoppeld vak (bv. directeur, administratief medewerker,...) worden opnieuw getoond.

  Om het overzicht duidelijker te maken, is er een bijkomende kolom OOM omschrijving toegevoegd.

  Er wordt ook rekening gehouden met de nieuwe ambten voor administratieve omkadering (code 00000305 tot en met 00000310)

 • Personeel - Beleidsinformatie - Secundair onderwijs - Secundair onderwijs leerlingaantallen SES parameters

  Er is een nieuw scherm beschikbaar om de SES parameters van de leerlinggegevens op te halen voor het secundair onderwijs.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Scholengemeenschap - Overzicht ambten

  Wanneer een personeelslid meerdere vervangingsopdrachten heeft in hetzelfde ambt, worden de gegevens per titularis en in meerdere lijnen getoond.

 • Personeel - Lesverdelingen - Lesverdelingen

  Bovenaan het scherm wordt er getoond in welke lesverdeling er gewerkt wordt.

  Bij het toevoegen van een nieuwe lesverdeling blijft de bestaande actieve lesverdeling op actief staan.

 • Personeel - Lesverdelingen - Lesverdelingen - Uurverdeling

  Om verschillende groepen te selecteren worden deze getoond in een boom-structuur. De klassen staan op het eerste niveau. De aangemaakte leseenheden staan een niveau lager. Enkel als er méér dan 1 klasgroep gedefinieerd is voor de klas, worden de klasgroepen ook onder de klas in de boom-structuur getoond.

  In het selectiescherm van de groepen van de leerlingen (klassen, klasgroepen of leseenheden) kan je dubbelklikken om gegevens toe te voegen of te verwijderen. Er wordt ook gecontroleerd dat eenzelfde klas, klasgroep of leseenheid niet dubbel toegevoegd kan worden.

  De Statistieken per school zijn gecorrigeerd. Als 2 deelnemende scholen met een andere code een zelfde gebruikersnaam hebben in de schoolstructuur worden ze niet meer samengeteld alsof het over één instelling gaat.

  In het tabblad Statistieken per school worden bij Totaal uren per soort en Totaal uren per instelling de lijnen, waar het aantal uren groter is dan het toegekend aantal uren, terug in het rood getoond.

  Het dialoogscherm om lesuren samen te voegen is aangepast. Enkel de velden Aantal uren en Soort uur worden nog gebruikt in de uurverdeling en kunnen nog geselecteerd worden in het dialoogscherm.

 • Personeel - Lesverdelingen - Lesverdelingen - Leerkrachtverdeling

  Om verschillende groepen te selecteren worden deze getoond in een boom-structuur. De klassen staan op het eerste niveau. De aangemaakte leseenheden staan een niveau lager. Enkel als er méér dan 1 klasgroep gedefinieerd is voor de klas, worden de klasgroepen ook onder de klas in de boom-structuur getoond.

  In het selectiescherm van de groepen van de leerlingen (klassen, klasgroepen of leseenheden) kan je dubbelklikken om gegevens toe te voegen of te verwijderen. Er wordt ook gecontroleerd dat eenzelfde klas, klasgroep of leseenheid niet dubbel toegevoegd kan worden.

  Bij een versleutelde lesverdeling kunnen er geen gegevens aangepast worden.

  Bij een versleutelde lesverdeling kan je ook met de rechtermuisknop geen co-leerkrachtlijn meer toevoegen.

  De Statistieken per school zijn gecorrigeerd. Als 2 deelnemende scholen met een andere code een zelfde gebruikersnaam hebben in de schoolstructuur worden ze niet meer samengeteld alsof het over één instelling gaat.

  In het tabblad Statistieken per school worden bij Totaal uren per soort en Totaal uren per instelling de lijnen, waar het aantal uren groter is dan het toegekend aantal uren, terug in het rood getoond.

  Het importeren van de lesverdelinggegevens uit een andere lesverdeling vanuit een ander schooljaar werkt nu correct.

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Klassen

  Bij Overname gegevens van klas naar cursussen kan je de aangepaste gegevens van de klas overbrengen naar alle cursussen van alle leerlingen van die klas. Als je de gegevens van de Leerkracht wil overnemen is het nu ook mogelijk om de evaluatiefiches te verhangen voor het vak van de klas. De bestaande evaluatiefiches die gekoppeld zijn aan een andere leraar en het vak van de klas worden dan verhangen naar de getoonde leraar.

 • Personeel - Documenten - DKO - Besteding urenpakket

  De opdrachten met OOM-code 16 (personeel werkingsbudget) worden niet meer geselecteerd om opgenomen te worden in de documenten.

 • DKO - Leerlingen - Cursussen

  De Reden vrijstelling wordt leeggemaakt als de Code vrijstelling terug op 1 (Niet vrijgesteld) wordt gezet.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  De afhandeling van het officieel te betalen bedrag bij het herinschrijven van een leerling is herbekeken zodat het overzichterlijker wordt. Bij de Betalingen van een DKO-leerling krijg je een mooi overzicht van de betalingen en de eventueel teruggegeven bedragen.

 • DKO - Hulpschermen - Niet-klassikale lessen van leerkracht veranderen

  Dit is een nieuw scherm om voor DKO-leerlingen nieuwe loopbanen te kunnen aanmaken die niet klassikaal georganiseerd zijn. In dit scherm kan je een leraar selecteren met alle leerlingen die van de geselecteerde leraar les hebben. Je kan dan een ander personeelslid (die een dienstverband heeft in de geselecteerde school) selecteren. Na het invullen van een datum en de selectie van de gewenste leerlingen worden voor deze leerlingen (na bevestiging) de huidige loopbanen afgebroken op de kalenderdag voorafgaand aan de gekozen datum. Daarna worden nieuwe loopbanen aangemaakt op de gekozen datum tot het einde van het schooljaar met dezelfde referenties als de originele loopbaan. Het is ook mogelijk om evaluatiefiches te verhangen aan de nieuwe leraar.

 • DKO - Edison - Edison Telling aanmaken

  In het overzicht Opgenomen leerlingen worden de leerlingen die in de loop van het schooljaar van administratieve groep veranderden nu één keer getoond. Ze worden ook maar één keer in de zending opgenomen. Het aantal kan nu beter gecontroleerd worden met het totaal aantal leerlingen van Document A.

 • DKO - Inspectie - Inspectie overzicht collectief

  Er wordt na het ophalen van de gegevens geen manuele sortering toegelaten in het overzichtscherm.

  Na het kiezen van een bepaalde sectie worden alle leerlingen opgehaald die behoren tot de geselecteerde sectie. Ook de leerlingen zonder sectie of met sectie NVT worden opgehaald.

  De leerlingen van de hogere graad worden enkel in het referentie-schooljaar opgehaald als Hogere graad ook op vak controleren geselecteerd is.

 • DKO - Evaluatie - Toekennen evaluatiefiches

  Het is ook mogelijk om evaluatiefiches toe te kennen aan de leerlingen die een cursus volgen met vrijstelling 4(Gevolgd in individueel curriculum of alternatieve leercontext).

VWO

 • Zoeken - VWO Cursussen

  Het is mogelijk om de VWO cursussen op te zoeken via het invullen van een personeelslid.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten - Lessen

  De velden waarvoor er communicatie is naar Davinci staan in een kleur genoteerd.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Lessen

  Wanneer je lessen wil toevoegen via de actie Toevoegen via kalender opent de kalender op de begindatum van de klas.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Het is mogelijk om via de Davinci communicatie een Raadpleeg Tariefsuggestie van de inschrijving op te halen. Je kan dan de tariefsuggestie(s) selecteren en verwerken.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  Bij een klaswissel blijft de startdatum van het nieuw inschrijfmoment hetzelfde als de startdatum van het oorspronkelijk inschrijfmoment.

  Het is mogelijk om Financierbaar te selecteren bij de loopbaan van een cursist die (online) ingeschreven is op de dag van het registratiemoment.

 • VWO - Cursisten - Vrijstellingen

  Je kan nu Extra info voor het diplomasupplement invullen. De Onderwijstaal en de Instelling kunnen nu ingevoerd worden.

 • VWO - Cursisten - Goedkeuren inschrijvingen

  Bij het goedkeuren van de inschrijvingen wordt er in de VWO-loopbanen bijgehouden wanneer en door welke gebruiker de loopbaangegevens zijn aangemaakt.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave

  In de voorkeurinstellingen voor dit scherm kan er een standaardbreedte ingevoerd worden voor de breedte van de kolommen met de lesmomenten.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen per opleiding

  Het is nu mogelijk om de klassen op te halen waarvoor de einddatum valt binnen een in te geven periode.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Als de map waar de eID-foto wordt weggeschreven niet bestaat, krijg je nu een foutboodschap. De inschrijving loopt niet meer vast.

  Wanneer je een geboortegemeente zoekt in het buitenland, kan het land nu ook op naam opgehaald worden en niet alleen op de ISO-code.

  Bij het inlezen van de identiteitskaart met een gemeente die niet gekend is, is het nu mogelijk om de gemeente te kiezen uit een lijstje waarvan de naam op de identiteitskaart een deel is. Bv. Voor de gemeente Beveren op de identiteitskaart kan je de gemeente Beveren-Waas selecteren.

 • VWO - Hulpschermen - Controle administratieve taken

  Er zijn bijkomende controles toegevoegd :

  • Lijst met ingerichte modulevarianten waarvan het aantal cursisten lager is dan een in te geven aantal.
  • Lijst met ingerichte modulevarianten waarvan het aantal vrije plaatsen lager is dan een in te geven aantal.
 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen per opleiding

  Je kan deze gegevens opvragen door een periode in te vullen waarin de startdatum van de ingerichte modulevariant moet vallen.

 • VWO - Hulpschermen - Verzamelstaat opleidingscheques

  De gegevens in het tabblad Totalen worden aangepast als je een andere keuze maakt voor Toon alleen niet verwerkte opleidingscheques.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Fiche

  Het bisnummer wordt, indien ingevuld, nu ook mee naar Discimus verstuurd.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten - RL Wizard

  Aanmaken RL1 van een opdrachtgebonden dienstonderbreking met aantal uren met decimalen (bv. 3,22u) is nu mogelijk.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  Bij het openen van het dropdown menu van Open klas kreeg je een melding. Dit is opgelost.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Lessen

  Bij versturen van een buitenschoolse activiteit naar Davinci kreeg je een melding dat de lesplaats niet leeg is. Dit is opgelost.

 • VWO - Cursisten - Ingeschreven in een school

  Bij het toevoegen van een nieuwe buitenlandse geboortegemeente kreeg je een foutmelding. Dit is opgelost.

 • VWO - Hulpschermen - Klassikaal - Herinschrijven

  Bij herinschrijving kreeg de cursist geen nieuwe loopbaan. Dit is opgelost.


 

Extra

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  Als de databank instellingen met hoofdstructuur 317 en/of 417 bevat is het nu ook mogelijk om de volgende tabellen te importeren :

  • studiegebied VWO
  • opleiding VWO
  • opleiding_studiegebied VWO
  • moduleEPD_opleiding VWO
  • zwevende moduleEPD VWO

Leerlingen

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  In dit scherm werd een extra mogelijkheid voorzien om er voor te zorgen dat de aanwezigheden van de niet-leerplichtige kleuters op regelmatige tijdstippen automatisch verstuurd worden naar Discimus.
  Deze taak verwacht dat je de instelling selecteert en het aantal dagen in het verleden. (Onder details van de taak).
  Het aantal dagen kan je bijvoorbeeld op -7 zetten, dan zullen op bv. woensdagnacht de aanwezigheden van voorbije woensdag worden doorgestuurd.
  Zo hebben de medewerkers dus een week tijd om eventuele afwezigheden in te geven.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Fiche

  De knop van de Discimus communicatie is veranderd naar een leeuw.
  Hier kan je alles opvragen van een leerling bij Discimus:

  • Overzicht Discimus communicatie
  • Raadpleeg eigen Discimusregistraties
  • Raadpleeg alle gekende info
  • Inschrijvingen en loopbanen
  • Leerlingkenmerken
  • Afwezigheden
  • Raadpleeg Discimus over scholen heen
  • Leerlingkenmerken
  • Afwezigheden
 • Leerlingen - Steekkaarten - Overzicht per instelling

  Veld lb_regime toevoegen aan het overzicht in combinatie met leerlingadres en gemeente was niet mogelijk. Dit is opgelost.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen
  • Als een leerling in hetzelfde schooljaar ingeschreven is in een school en een internaat, worden bij de afdruk van de registratiefiche van de school nu enkel de afwezigheden van de school opgehaald.
  • Hier kan je nu de Discimusgegevens van de inschrijvingen raadplegen.
  • Nadat een leerling is verwijderd via de knop Verwijderen: Administratieve vergissing kan deze opnieuw zonder problemen ingeschreven worden. Ook de communicatie met Discimus verloopt nu correct.
 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan

  Hier kan je nu de Discimusgegevens van de loopbanen raadplegen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Leerlingkenmerken

  Hier kan je nu de leerlingkenmerken raadplegen (live). Je kan nog altijd de leerlingkenmerken zoeken. Deze procedure verloopt niet live maar via een wachtrij.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per leerling
  • Als je bij de ingave van de afwezigheden een andere leerling selecteert uit een klas die gekoppeld is aan een andere kalender, worden nu automatisch de gegevens van de juiste kalender opgehaald en getoond.
  • In het tabblad Kalender wordt nu ook het aantal halve dagen met code B, het aantal halve dagen met code - en het aantal periodes met code Z getoond. Dit zijn de aantallen die ingevuld zijn voor het lopende schooljaar.
 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Per klas (leerkracht)

  Een nieuw scherm voor de leerkracht werd voorzien, naar analogie met Schoolware. Een aanstipkalender is beschikbaar om aan te geven dat voor de klas een bepaalde halve lesdag is ingevuld.

 • Leerlingen - Afwezigheden - Registers

  Een leerling gaat naar een andere school en komt daarna terug. Deze leerling zit dan in dezelfde klas maar volgt een andere godsdienstkeuze. Bij het aanmaken van het register wordt nu de nieuwe godsdienstkeuze opgehaald.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Registers

  Bij het ophalen van een register worden de aantallen van de zittende indicatorleerlingen en de niet-indicatorleerlingen correct getoond.

Rapporten

 • Rapporten - Modellen - Wegingmodellen

  Er werd een nieuw tabblad Gebruikt in voorzien waarin alle vakblokken, vakken en vakonderdelen getoond worden die het wegingmodel gebruiken.

 • Rapporten - Modellen - Periodemodellen

  Er werd een nieuw type totaal voorzien: Gewicht volgens wegingsmodel.
  Deze kolom zal in het puntenmodel het gewicht volgens wegingsmodel tonen van de gekozen periode.

 • Rapporten - Modellen - Puntenmodellen

  Er werden 2 nieuwe vinkjes voorzien op de eerste tab bij bewerken van het model:

  • Wegingsmodel gebruiken bij vertikale totalen
   Bij het genereren van het puntenmodel wordt voor de vertikale totalen, de weging uit het model in de cel geplaatst.
  • Vakweging en weging model gebruiken bij vertikale totalen
   Bij genereren van het puntenmodel wordt voor de vertikale totalen, de weging uit het model vermenigvuldigd met de weging van het vak.

  Als het vak geen wegingsmodel heeft, wordt er 1 gebruikt. (of de vakweging bij keuze b).

 • Rapporten - Ingave - Punten per klas/leerling/vaktitularis.

  Een periode/vakonderdeel is enkel zichtbaar of aanpasbaar
  - als de periode of de combinatie vakonderdeel/periode geen beperkte evaluatie heeft,
  - als het vak geen wegingsmodel heeft of het wegingsmodel voor dat vak een weging heeft voor de periode.

 • Rapporten - Hulpschermen - Rekenbladen aanmaken in groep

  Dit scherm bestaat niet meer.

 • Rapporten - toetsen - Mijn leerlinggroepen

  Het is niet meer mogelijk om leerlingen van een school toe te voegen aan een leerlinggroep van een andere school.

 • Bibliotheek
  • In de bibliotheek kan je zonder foutmeldingen de parameters invullen voor het formulier met code VERBR (Maandelijkse verbruikslijsten ter voorbereiding van de facturatie).
  • De voorkeursinstelling wordt automatisch ingevuld als er een instelling geselecteerd moet worden voor de afdruk.

Facturatie

 • Facturatie - Basisgegevens - Rekeningperiodes - Fiche

  Het is terug mogelijk om zonder problemen verschillende rekeningperiodes na elkaar toe te voegen.

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Horizontale ingave en wijziging
  • Bij de voorkeurinstellingen van dit scherm kan je instellen om de weekend-dagen niet te laten zien.
  • Er is een knop toegevoegd om in het ingavescherm alle aantallen met waarde 0 te wijzigen naar waarde 1.
  • Het is duidelijker op welke rij en welke kolom je gegevens invoert.
 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Per factuur

  Je kan geen facturen meer wijzigen of toevoegen in een periode die reeds vergrendeld is.

 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Voorbereiding facturen vanuit leveringen
  • Er wordt enkel gecontroleerd of de leerling een actief mandaat heeft om een factuur met domiciliëring aan te maken.
  • Je kan geen facturen meer aanmaken in een periode die reeds vergrendeld is.
 • Facturatie - Facturen/creditnota's - Groepsgewijs - Aanmaak documenten

  Je kan geen facturen meer aanmaken in een periode die reeds vergrendeld is.

Personeel

 • Extra - Officiële tabellen - Ambten

  Nieuwe datum Einde registratie werd toegevoegd. Dit om de controle bij ingave van de opdrachten te verfijnen.

  Deze datum opvullen aan de hand van de controletabel van het departement, doe je via Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen.

 • Personeel - Steekkaarten - In dienst in instelling

  Er is een nieuw formulier 15. Samengestelde lijst PS in dienst gemaakt om zelf een samengestelde lijst af te drukken voor de personeelsleden in dienst.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten
  • In het overzicht van de opdrachten wordt nu ook de opleidingsvorm getoond.
  • Bij de vervanging van een opdrachtgebonden dienstonderbreking krijg je in het tabblad Vervanging enkel een keuze uit de opdrachten die gekoppeld zijn aan de geselecteerde dienstonderbreking van de titularis.
 • Personeel - Steekkaarten - Dienstonderbrekingen

  De benamingen van de dienstonderbrekingen met de codes 028, 029, 089, 094, 105 en 122 zijn aangepast.

 • Personeel - Steekkaarten - Andere documenten
  • Decimale getallen kunnen nu ook via het numeriek klavier ingevoerd worden.
  • Het is mogelijk om de overeenkomsten voor de dienstonderbrekingen 109 (bedreigd door een beroepsziekte) en 113 (moederschapsbescherming) aan te maken.
 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten
  • Bij de totalen per vak worden de eerste 210 dagen zwangerschap als effectief aangerekend.
  • Voor het berekenen van de anciënniteiten worden de ambten 00000025, 00000305, 00000306 en 00000307 als hetzelfde ambt opvoeder beschouwd. Deze berekening is gesplitst voor hoodstructuur 321 en 311-312.
  • Voor het berekenen van de anciënniteiten worden de ambten 00000164, 00000308, 00000309 en 00000310 als hetzelfde ambt administratief medewerker beschouwd. Deze berekening is gesplitst voor hoodstructuur 321 en 311-312.
  • Voor het berekenen van terbeschikkingstelling wordt nu rekening gehouden met leeftijd 21 of 24. De periodes worden gesplitst op deze datum.
 • Personeel - Documenten - Onkostenvergoeding per school/inrichtende macht

  Alle onkostenvergoedingen met een einddatum van de bezoldiging binnen de opgevraagde periode worden opgehaald.

  Ook de onkostenvergoedingen voor personeelsleden die geen dienstverband hebben binnen die periode worden opgehaald.

 • Personeel - Beleidsinformatie - Basisonderwijs - Basisonderwijs leerlingaantallen SES parameters

  In het overzicht is de kolom met de Totalen weggelaten omdat deze kolom geen bruikbare gegevens bevatte. De leerlingen werden daarin dubbel geteld.

 • Personeel - Edison - Edison terugzending verwerken

  In een databank waarin 2 scholen zitten met hetzelfde instellingsnummer maar met een andere hoofdstructuur kan de Edison terugzending nu voor beide scholen correct verwerkt worden.

 • Personeel - Lesverdelingen
  • In alle schermen van de lesverdeling kan je nu zonder fouten de kolommen naar een andere plaats verslepen.
  • Bij kopiëren uit een lesverdeling met 2 deelnemende instellingen, zijn instelling, vestiging, vak en klas bij sommige lijnen leeg na het kopiëren.
   Het volstaat om de andere instelling toe te voegen om deze terug zichtbaar te zetten.
 • Personeel - Lesverdelingen - Uurverdeling

  Het is niet meer mogelijk om bij meerdere deelnemende scholen een vestiging te selecteren die niet behoort tot de gekozen instelling.

 • Personeel - Lesverdelingen - Leerkrachtverdeling
  • De knop Dubbele lokalen bestaat niet meer want er worden geen lokalen meer ingevuld. Ook het tabblad Dubbele lokalen bestaat niet meer.
  • Bij een lesverdeling met meerdere deelnemende instellingen worden personeelsleden die in meerdere instellingen een dienstverband hebben slechts éénmaal getoond. Zo is de lijst veel overzichtelijker.
  • In een lesverdeling met meerdere deelnemende instellingen kan je een leraar die uitsluitend een dienstverband heeft in één instelling niet meer koppelen aan een leslijn met klassen van een andere instelling.
  • Het formulier Uurrooster van personeelslid bestaat niet meer. Dit formulier had geen zin meer aangezien er geen lokalen en uren meer bijgehouden worden in de lesverdeling.
  • Het formulier Opdrachten van personeelslid is aangepast zodat ook een klas/groep/eenheid wordt vermeld bij opdrachtlijnen als co-leraar.
  • Het formulier Lesverdeling alle klassen is aangepast zodat ook de opdrachtlijnen als co-leraar vermeld worden.
  • Noemer 32 werd toegevoegd bij statistiek per personeelslid. Voor buitengewoon onderwijs is dit de noemer van het paramedisch personeel.

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Klassen

  De waarden van de benaming van de vrije velden die bij de parameters van de instelling zijn gedefinieerd, worden nu correct opgehaald en getoond.

 • Zoeken - DKO leerlingen

  De gevolgde cursussen en inschrijfwizard van een gekozen leerling kunnen alleen getoond worden als er een instelling geselecteerd is. Deze instelling selecteer je in het tabblad Extra. Deze uitleg staat ook bovenaan het scherm.

 • DKO - Leerlingen - Per klas

  Er is een een nieuw formulier Overzicht van leerlingen in klas gesorteerd per graad en leerjaar aangemaakt.

 • DKO - Evaluatie - Numerieke punten individuele vakken leerkracht raadplegen

  Dit is een nieuw scherm. Hier zie je een overzicht van de punten van de individuele vakken van de leerlingen. Dit gaat dus enkel over de leerlingen die NIET in een klas zitten.
  Bij de punten die meetellen voor het totaal van de leerkracht staat een *. Er is ook een mogelijkheid om de getoonde cijfers te beperken tot de cijfers die meetellen tot het totaal van de leerkracht en/of één periode.
  Deze numerieke punten van de individuele vakken kan je ook afdrukken.

VWO

 • Extra - Onderhoud server - Beheer scheduling

  In dit scherm werd een extra mogelijkheid voorzien om er voor te zorgen dat Taxonomie VWO en KBI automatisch geïmporteerd worden vanop de wisa-website.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  Het registratiemoment wordt nu herberekend wanneer je een klas naar volgend schooljaar kopieert.

 • Schoolstructuur - VWO - Lesmaterialen

  Als het lesmateriaal (Slechts 1 maal aanrekenen bij inschrijving) aan meerdere modulevarianten van een klas is toegekend, wordt het bij de inschrijvingswizard nu slechts 1 keer aangerekend.

 • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Acties voor klassen

  Er bestaat een nieuw hulpscherm Acties voor klassen om voor geselecteerde klassen Inschrijven mag gegroepeerd aan of uit te zetten.
  Het is hier ook mogelijk om voor geselecteerde klassen gegroepeerd Klaar voor Davinci aan te zetten.

 • Schoolstructuur - Davinci - Synchronisatie verwijderingen

  Er werd een nieuw scherm voorzien om mislukte verwijdercalls opnieuw te versturen.

 • VWO - Cursisten - Fiche

  De moedertaal van de cursist kan nu ook aangepast worden.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Als de ingerichte modulevariant niet afgelast en geen contractuele financieringsbron is en de inschrijfdatum ligt niet na het registratiemoment, dan worden bij het teniet doen van een inschrijving de loopbanen terug als financierbaar gezet.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  In het tabblad Educatief verlof is er een knop toegevoegd om de gevolgde lestijden en afwezigheden te herberekenen.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard
  • De moedertaal van de cursist kan nu ook ingevoerd worden.
  • Je kan niet inschrijven voor een ingerichte modulevariant die afgelast is voor de inschrijfdatum.
  • Bij het inschrijven in de ingerichte modulevarianten is het nu mogelijk om het aantal cursisten te zien die reeds ingeschreven zijn per ingerichte modulevariant.
  • Bij het aanmaken van een nieuwe buitenlandse gemeente vanuit de inschrijfwizard wordt er getest of deze gemeente al bestaat in de databank. Indien dit zo is, krijg je een foutmelding.
  • Een cursist is reeds ingeschreven (bijvoorbeeld vorig schooljaar) en de geboortegemeente is correct. Deze cursist wordt opnieuw ingeschreven via de ID-kaart. Als Wisa de geboortegemeente van de ID-kaart niet terugvindt in de databank, wordt de bestaande geboortegemeente niet meer overschreven met 'ONBEKEND'.
  • Wanneer een cursist werd ingeschreven in een klas (SLO of HBO) met 2 modulevarianten, dan werd bij slechts 1 loopbaan het veld Toelatingsvoorwaarden ingevuld. Dit is opgelost.
 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave

  Hier wordt nu weergegeven hoeveel cursisten er aan- en afwezig zijn.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten
  • Bij het afdrukken van een Proces Verbaal wordt bij de vermelding van de module ook de naam van de lesgever vermeld.
  • Bij het sluiten van het scherm onthoudt Wisa of het vakje Voortijdig uitgeschreven cursisten ook tonen geselecteerd is of niet.
   Bij het heropenen van het scherm wordt dan de laatste situatie van Voortijdig uitgeschreven cursisten ook tonen ingevuld.
 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Afdrukken resultaten

  Bij het selecteren van een opleidingsvariant wordt ook de vestigingsplaats van de opleidingsvariant getoond. Zo kan de correcte opleiding gekozen worden.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen per opleiding
  • Je kan de klassen waarvan alle modules afgelast zijn niet meer selecteren om studiebewijzen toe te kennen.
  • Om te bepalen of een cursist geslaagd is op een OSP-module (module van de vorige structuur), wordt nu gekeken naar evaluatieresultaat = geslaagd ipv naar deelcertificaat behaald.
 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Controle voorvereisten in groep

  Bij de controle van de voorvereisten in groep worden de loopbanen die stopgezet zijn niet meer gecontroleerd.

 • Extra - Systeemgegevens - Formulieren - Fiche

  Bij het toevoegen van een VWO-formulier voor de bibliotheek kan je nu ook een parameter selecteren uit de VWO klaslijst.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - In/uitschrijvingen
  • Wanneer het vinkje Afwijking Toelating Anderstalige Nieuwkomer aan- of uitgevinkt wordt, wordt er nu automatisch een call gemaakt voor Discimus.
 • Leerlingen - Steekkaarten - Loopbanen
  • Na het toevoegen van een nieuw historiekelement kreeg je een foutmelding vanuit Discimus. Dit is opgelost.
 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen/Loopbanen - Leerlingen in klas plaatsen
  • Als je een nieuwe leerling in een klas wou plaatsen, werd er geen nieuwe loopbaan aangemaakt. Dit is opgelost.
 • Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden - Registratie Telaat
  • De telaat-registraties van de leerlingen kunnen nu zonder foutmelding gebeuren.
 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Begeleiding - Interventie
 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Interventie
  • Als je via dit scherm een interventie toevoegde, was deze nadien niet meer zichtbaar. Dit is opgelost.
  • Soms kreeg je een melding Geen data voor personen pedagogisch team bij gebruik van de mail-knop. Dit is opgelost.
  • Klasnaam werd niet altijd getoond. Dit is opgelost.
 • Rapporten - Ingave - Punten per vakleraar
  • De maximum punten kunnen opnieuw gewijzigd worden door de gebruiker.

VWO

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Lessen
  • De duurtijd van de les wordt ook meegestuurd naar Davinci.
 • Afdrukken van een getuigschrift of een supplement
  • Bij het afdrukken van een getuigschrift of een supplement krijg je een keuzelijst (naam, voornaam, commentaar) met de instellingscontactpersonen van het type ONDA (ondertekenaar attesten).
   Als er geen contactpersoon van dit type bestaat, wordt (zoals het was) de directeur afgedrukt.
 • VWO - Cursisten - Loopbanen
  • Bij het vervroegd uitschrijven van een cursist kon er een fout optreden indien er meer teruggegeven werd dan er betaald werd. Dit is opgelost.
 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard
  • Bij inlezen van een identiteitskaart van iemand die geboren is in de maand maart, kreeg je de melding ...is not a valid date. Dit is opgelost.
  • Bij inschrijven via identiteitskaart in combinatie met Zoeken met deze gegevens werd steeds met geboortejaren > 2000 gezocht. vb. 02/05/1964 werd in de zoekfunctie veranderd naar 02/05/2064. Dit is opgelost.
 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave
  • Indien er reeds een code V stond, werd deze overschreven bij keuze Lege participaties opvullen met iedereen aanwezig. Dit is opgelost. Code V blijft nu ook staan net als X en A.
 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen per opleiding
  • De afdruk van de studiebewijzen gebeurt nu in één keer. Je hoeft niet telkens op OK te klikken.

 

Zending middelen

 • Het departement heeft nieuwe codes vrijgegeven die je moet gebruiken voor de zending van de middelen.
  Beheer je zelf de server dan moet je met een script de nieuwe middelen toevoegen aan je databank.

  Dit script hoef je maar één keer uit te voeren. Dus als de systeembeheerder dit doet is het onmiddellijk voor alle scholen bruikbaar.
  Indien je de Wisa serverinfrastructuur gebruikt, hebben wij het script al voor jou uitgevoerd.

  Je gaat als volgt te werk:

  • Download het bestand Middelen2015.wsf...
  • Bewaar het bestand op de harde schijf. Zorg ervoor dat het pad geen spaties bevat.
  • Ga nu in Wis@d naar Extra - Onderhoud server - SQL Script uitvoeren.
   Indien je geen toegang hebt tot dit scherm, contacteer dan je Wisa-beheerder.
  • Selecteer het net gedownloade bestand en klik op Uitvoeren.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard
  • De fout bij het inschrijven van verschillende cursisten op hetzelfde moment door meerdere gebruikers is opgelost.
  • Bij een klaswissel binnen een zelfde instelling krijg je nu de correcte lijst van de cursussen te zien.
  • Wanneer je op Volgende klikt na de selectie van de cursussen (stap 2) krijg je geen lege foutboodschap meer.

 

Algemeen

 • Export naar MS-Excel

  Bij Export naar MS-Excel worden de email adressen correct naar excel weggeschreven.

 • Inschrijvingswizard

  Bij de voorkeursinstellingen van de inschrijvingswizard kan je aanduiden om bij het inschrijven van de leerling de geboortedatum en het geslacht van de leerling automatisch uit het rijksregisternummer te halen.

Extra

 • Extra - Officiële tabellen - Schoolvakanties

  Officiële feestdagen werden toegevoegd.

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur - Keuzelijsten - Projecten(Leerlingcontract)

  Dit scherm kan zonder foutmelding geopend worden.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Hoofd - Discimus communicatie

  Bij de samenvatting van de Discimusgegevens wordt alleen het leerlingkenmerkenformulier getoond dat actief is op de werkdatum.

 • Leerlingen - Steekkaarten - In-uitschrijvingen

  Als je de inschrijvingsdatum wijzigt naar een latere datum worden de loopbanen niet automatisch mee verwijderd. Je krijgt een waarschuwing waarbij je de wijziging nog kan annuleren.

  De Afwijking toelating anderstalige nieuwkomer wordt ook opgestuurd naar Discimus.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht

  Bij de jaaroverdracht van de leerlingen binnen één instelling wordt ook het regime van de oude naar de nieuwe loopbaan overgenomen.

 • Leerlingen - Edison - Telling GON-leerlingen

  Het Edison-zendingsbestand voor de GON-leerlingen is aangepast om te voldoen aan de nieuwe eisen van het departement.

 • Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen - Dubbele inschrijvingen nagaan

  Soms kreeg je na lang wachten een foutmelding bij het openen van dit scherm. Dit is opgelost.

 • Leerlingen - Opvolgsysteem - Interventies

  Enkel de eigenaar (school) van de interventie mag nog een interventie aanpassen of verwijderen.

Facturatie

 • Facturatie - Leveringen - Groepsgewijs - Aanmaak documenten

  De omschrijving van het artikel wordt getoond na de selectie van het artikel. Het totaal bedrag van de leveringslijn staat nu mooi uitgelijnd onderaan het scherm.

 • Facturatie - Extra - Export andere - Export Schaubroeck facturen gedetailleerd

  Schaubroeck kan geen bestand importeren met facturen zonder detaillijnen. Bij het aanmaken van het exportbestand controleert Wisa nu of er 0-facturen bestaan zonder detaillijnen. Als dit het geval is krijg je een foutmelding waarin de bewustre factuurnummers vermeld staan. Er wordt dan ook geen exportbestand aangemaakt.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Je kan nu ook de nieuwe OOM-code 21 (Overdracht HBO5) gebruiken. Deze code kan je enkel gebruiken voor ATO-1 of ATO-2 opdrachten in hoofdstructuur 417 voor het ambt 290 (lektor). Deze OOM-code kan je niet gebruiken voor het studiegebied 4011 (onderwijs).

 • Personeel - Steekkaarten - Anciënniteiten

  Als een personeelslid verlof Bedreigd door beroepsziekte en/of moederschapsbescherming en daarna bevallingsverlof neemt, wordt niet meer de volledige duur als effectief gepresteerde dagen meegerekend. Er wordt een maximum van 210 dagen meegerekend als effectief gepresteerde dagen voor zover die dagen binnen de aanstellingsperiode vallen.

 • Personeel - Steekkaarten - Bezoldigingen

  Voor de reiskosten onderwijs aan huis wordt de eenheidsprijs voor de verplaatsing met de auto nu correct opgehaald en voorgesteld.

 • Personeel - Lesverdelingen - Uurverdeling

  De foutmelding die je kreeg bij het importeren uit andere lesverdeling is opgelost.

 • Personeel - Lesverdelingen - Overzicht details

  Er is een knop Vervangers opvullen op en een in te vullen datumveld (standaard de werkdatum) toegevoegd. Na het drukken op de knop wordt de kolom Vervanger opgevuld met de personeelsleden die op de ingevoerde datum de vervanging uitvoeren.

 • Personeel - Lesverdelingen - Uurrooster

  Onderliggend aan de lesverdeling kan een uurrooster ingevuld worden om de digitale agenda op te vullen (pilootscholen).

DKO

 • Schoolstructuur - DKO - Instrumenten

  Per instelling kan een Nummer instrument maar één keer bestaan.

 • DKO - Inschrijfadministratie - Inschrijfwizard

  Tekst van de waarschuwende melding bij korting student werd aangepast.

 • DKO - Evaluatie - Invullen evaluatiefiche

  Veld Opmerking werd groter gemaakt.

VWO

 • De nieuwe mogelijke combinaties voor het VWO personeel zijn toegevoegd in deze update.

 • Extra - Onderhoud server - Onderhoud dubbele leerlingen

  Voor VWO cursisten worden ook de participaties van de dubbele leerling overgenomen.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  Als je in het scherm waar je de ingerichte opleiding kan selecteren, F6 gebruikte, werd het scherm leeggemaakt. Dit is aangepast.

  In de filter om klassen te filteren in schooljaar, 2e semester, ... werd einddatum 30/06/xxxx gebruikt. Dit is aangepast naar einddatum 31/08/xxxx zodat ook de zomercursussen getoond worden.

  Bij aanmaken memo (uit de lesmomenten), worden nu ook lokaal en lesplaats vermeld.

  Nieuw veld werd voorzien om een verwijzing te maken naar een open klas.

 • Schoolstructuur - VWO - Open Klassen

  Nieuw scherm werd voorzien om open klassen te definiëren.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen

  Je kan nu zonder foutmelding een opleiding toevoegen aan een klas waarvoor reeds een modulevariant bestaat.

 • Schoolstructuur - VWO - Klassen - Modulevarianten

  Het wijzigen van de lesgever wordt ook doorgestuurd naar Davinci.

  Er kunnen geen geannuleerde modulevarianten toegevoegd worden.

  Het is mogelijk om een ingerichte modulevariant te annuleren bij Davinci. Deze moet niet noodzakelijk verwijderd worden uit Wisa.

 • Schoolstructuur - VWO - Studiebewijzen

  Voor HBO5 studiebewijzen wordt nu het samenwerkingsverband meegestuurd naar Davinci. Bij de definitie van het studiebewijs kan je voor een HBO5-studiebewijs een hogeschool aanduiden bij het samenwerkingsverband.

 • Schoolstructuur - VWO Hulpschermen - Overdracht instellingen

  In dit nieuwe scherm is het mogelijk om de voorvereisten van de modules te kopiëren tussen 2 verschillende instellingen. Je krijgt de mogelijkheid om in de doelinstelling de bestaande voorvereisten eerst leeg te maken. Als deze niet zijn leeg gemaakt, worden reeds bestaande voorvereisten niet overschreven.

  In dit nieuwe scherm is het ook mogelijk om VWO studiebewijzen te kopiëren tussen 2 verschillende instellingen

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  Als voor een cursist die reeds aan de maximumfactuur zit een tarief gewijzigd wordt naar een lager tarief, worden de bedragen die de cursist moet betalen correct uitgerekend.

  Bij het berekenen van de maximumfactuur, wordt het saldo bij alle inschrijfmomenten herberekend.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Te betalen

  De cursist kan meerdere materialen in 1 keer aankopen. Deze krijgen allemaal dezelfde gestructureerde mededeling.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  tabblad Davinci: de knop om Davinci communicatie te raadplegen, werd uitgesplitst zodat je participaties en loopbaancommunicatie apart kan raadplegen.

  Bij vervroegd uitschrijven wordt een melding gegeven indien er participaties zijn na de uitschrijfdatum.

  Het wijzigen van het tarief op de systeemdatum 31/08/2015 gaf een foutmelding. Dit is opgelost.

  Bij het teniet doen van een uitschrijving worden de te-betalen lijnen correct opgehaald.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen - Participaties

  Extra kolom werd voorzien met aanduiding of het om een afstandslesmoment gaat of niet.

  De layout van het dialoogvenster na het klikken op de knop Wijzig participatie is aangepast.

  Bij Wijzig participaties om de aanwezigheidscode voor een periode aan te passen mag de Tot datum wel in de toekomst liggen. Er is wel een bijkomende controle dat de Van datum en de Tot datum in hetzelfde schooljaar moeten liggen.

  Voor een vervallen les kunnen geen participaties meer ingevoerd of gewijzigd worden.

  Voor een les die buiten de loopbaan valt, kunnen geen participaties meer ingevoerd of gewijzigd worden.

 • VWO - Cursisten - Participaties

  Dit is een nieuw scherm met een overzicht van alle participaties van een cursist binnen een school. Je kan enkel filteren op relevante filterwaarden. Standaard staat de filter op het schooljaar van de werkdatum. Hier kan je dus participaties beheren over de loopbanen heen (bijvoorbeeld een doktersattest). Participaties toevoegen kan enkel voor lessen die gekoppeld zijn aan de loopbaan.

 • VWO - Cursisten - Stages/contracten

  Bij invoegen van een stagerecord kreeg je een foutmelding. Dit is opgelost.

 • VWO - Cursisten - Gevolgde opleidingen

  Indien een bepaalde module behaald werd onder een andere opleiding, wordt deze nu ook als geslaagd aangeduid.

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  In de wizard wordt er niet meer gecontroleerd dat de inschrijvingen tot dezelfde instelling moeten behoren. Indien de inschrijfwizard wordt opgeroepen vanuit HVN of via een klaswissel mag de instelling niet worden gewijzigd.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave

  Voor een open klas kan men niet gebruik maken van de knoppen Iedereen aanwezig en Iedereen afwezig

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen afdrukken

  Zomercursussen werden niet getoond. Dit is opgelost.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave

  De knop Iedereen aanwezig behalve reeds ingevulde werkte niet. Dit is opgelost.

 • VWO - Hulpschermen - Participaties - Ingave per leerkracht

  In het overzicht werd een kolom voorzien met de openklas code.

 • VWO - Hulpschermen - VWO Cursisten met aanpassing te betalen door maximumfactuur

  Er is een datumveld toegevoegd zodat je de inschrijfmomenten kan filteren vanaf de ingevoerde datum.

 • VWO - Hulpschermen - Export Count-e - Opvolging export Count-e

  Type Korting door plafond wordt ingevuld.

 • VWO - Davinci - Synchronisatie

  De participaties die geannuleerd zijn via annulatie IMV worden nu ook automatisch getoond als Nieuw record wanneer Toon enkel fouten geselecteerd is.

 • VWO - KBI - Synchronisatie

  Nieuw scherm om de communicatie met KBI te synchroniseren.


 

Leerlingen

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Foto's toekennen

  Bij het toekennen van de foto's wordt er nu eerst gecontroleerd of de Map met beeldjes in de voorkeurinstellingen overeenkomt met de map van de geselecteerde foto's.

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  Een opdracht met combinatie ambt 208 (leraar secundair volwassenonderwijs), vak 972 (project financiering combi art 72) is nu mogelijk in een modulaire opdracht.

  Een opdracht met combinatie ambt 208 (leraar secundair volwassenonderwijs), vak 785 (ict) is nu mogelijk in een modulaire opdracht.

  Een opdracht met combinatie ambt 208 (leraar secundair volwassenonderwijs), vak 886 (coördinatie-uren) is nu mogelijk in een modulaire opdracht.

  Een opdracht met combinatie ambt 208 (leraar secundair volwassenonderwijs), vak 978 (open module) is nu mogelijk in een modulaire opdracht. Het vak kan gelijkgesteld worden met een module/opleiding + studiegebied.

  De ambten 25 (opvoeder) en 164 (administratief medewerker) zijn niet meer geldig vanaf 01/09/2015 in HS 311, 312 en 321.
  Het ambt 25 is nu vervangen door de ambten 305 (opvoeder 120 punten), 306 (opvoeder 82 punten) en 307 (opvoeder 63 punten).
  Het ambt 164 is nu vervangen door de ambtenen 308 (administratief medewerker 120 punten), 309 (administratief medewerker 82 punten) en 310 (administratief medewerker 63 punten).
  Als u deze ambten niet vindt in de lijst van de ambten, moeten deze gegevens opgehaald worden vanaf het ministerie via de module: Extra - Officiële Tabellen - Import officiële tabellen ministerie.
  Het is mogelijk om een titularis met ambtcode 25 te vervangen door een ambtscode 305, 306 of 307.
  Het is mogelijk om een titularis met ambtcode 164 te vervangen door een ambtscode 308, 309 of 310.
  Het is mogelijk om een titularis met ambtcode 291 (opvoeder ssc 106) te vervangen door een ambtscode 305, 306 of 307.
  Het is mogelijk om een titularis met ambtcode 292 (administratief medewerker ssc 106) te vervangen door een ambtscode 308, 309 of 310.
  Alleen via TAO kan de vervanger in ATO1 worden doorgestuurd met dezelfde ambtscode als de titularis met ambt 291 of 292. Hier verandert niets t.o.v. vorige schooljaren.

  Bij de opdracht van een personeelslid mag de code 10 (NT2 (Nederlands tweede taal)) niet meer gebruikt worden voor de Oorsprong omkadering.

VWO

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten

  De werking van de knoppen Maximumfactuur en Wijzig tarief was niet altijd correct. Dit is nu opgelost.

 • VWO - Cursisten - Inschrijfmomenten - Te betalen

  Er is een nieuw tabblad toegevoegd met totalen.

 • VWO - Cursisten - Loopbanen

  In het tabblad Totalen worden nu totalen getoond i.p.v. een opsomming van alle te betalen lijnen. Zo zie je meteen wat er moet betaald worden voor de loopbaan.

  De controle op de terugbetaling is aangepast. Wanneer er voor stopzetting of klaswissel niets moet terugbetaald worden, wordt er geen foutmelding meer getoond.


 

Personeel

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  De nieuwe ambtcodes voor Administratief medewerker en Opvoeder kunnen nu ook door elkaar vervangen worden. bv. iemand met ambt 000308 (administratief medewerker 120 punten (so)) kan vervangen worden door iemand in het ambt 000309 (administratief medewerker 82 punten (so)).

  In het volwassenenonderwijs is een opdracht met de combinatie van OOM-code 20 (bijkomende uren NT2) en melding van reaffectatie/wedertewerkstelling vanaf nu mogelijk.

  Opdrachten met hoofdstructuur IP0 (internaten met permanente openstelling) kunnen ingegeven worden.

 • Personeel - Lesverdeling

  Soms werd de klas leeggemaakt na opsplitsing van een lijn en wijziging van het personeelslid in één van de lijnen. Dit is opgelost.

VWO

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Bij een klaswissel wordt de Korting door plafond nu correct berekend.


 

Algemeen

 • Extra - Officiële tabellen - Import officiële tabellen ministerie

  Vanaf 01/09/2015 zijn nieuwe ambtcodes van toepassing voor o.a. opvoeder en administratief medewerker. Je kan deze nieuwe codes ophalen via Import officiële tabellen ministerie.

  Deze import moet slechts 1x per databank gebeuren.

Leerlingen

 • Leerlingen - Steekkaarten - Ingeschreven leerlingen - Hoofd

  Inhoud van het emailadres wordt gecontroleerd op foute samenstelling.

  Bij het toekennen van een foto moet het path naar de fotomap in de voorkeurinstellingen overeenkomen met het path van de geselecteerde foto.
  Dit om te voorkomen dat het volledige path in de leerlingfiche (veld LL_FOTO) wordt opgeslagen omdat dit problemen kan geven als andere gebruikers ook foto's willen gebruiken.
  Vanaf versie 4.22 is een controle voorzien waardoor de gebruiker een melding krijgt als deze paden niet overeenkomen.

 • Leerlingen - Steekkaarten - Ingeschreven leerlingen - Contracten

  Soms werd het verkeerde bedrijf bewaard als je een bedrijf selecteerde dat niet meer actief is. Dit is opgelost.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Inschrijvingen en loopbanen - Inschrijvingen wizard

  Indien je een leerling inschrijft met de ID-kaart, en je schrijft daarna meteen een nieuwe leerling in, dan bleven de adresgegevens van de vorige leerling nog zichtbaar in de wizard. Dit is opgelost.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Klassikaal - Foto's toekennen

  Bij het toekennen van foto's moet het path naar de fotomap in de voorkeurinstellingen overeenkomen met het path van de geselecteerde foto's. Dit om te voorkomen dat het volledig path in de leerlingfiche (veld LL_FOTO) wordt opgeslagen. Dit kan problemen geven indien andere gebruikers ook foto's willen gebruiken. Vanaf versie 4.22 is een controle voorzien waardoor de gebruiker een melding krijgt als deze paden niet overeenkomen.

 • Leerlingen - Hulpprogramma's - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht

  Bij overdracht van kleuters van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar, heb je de mogelijkheid om een levensbeschouwelijk vak te kiezen. Dit is een verplicht gegeven voor leerlingen in de lagere school. Voorwaarde opdat het programma een onderscheid kan maken in de kleuterklassen, is dat in het vakkenpakket van de 3e kleuterklas, leerjaar = 3 is.

 • Leerlingen - Edison - Zending tuchtmaatregelen

  Sinds de invoering van Discimus, moeten er geen problematische afwezigheden meer gestuurd worden met Webedison. Wel nog tuchtmaatregelen. Schermen werden hieraan aangepast.

 • Leerlingen - Afwezigheden - registers

  Indien een leerling tijdens de loop van het schooljaar van klasgroep veranderde, maar in hetzelfde vakkenpakket bleef, was dit niet zichtbaar in het register. Dit is aangepast.

 • Leerlingen - Edison - Secundair onderwijs -Zending studiebewijzen

  Bij het selecteren van de leerlingen voor de zending, wordt nu gekeken naar de datum van het studiebewijs. Aan de hand van deze datum wordt de bijhorende loopbaan van de leerling opgehaald. Een OKAN- leerling kan op elk moment gedurende het schooljaar zijn attest RLBO (Attest Regelmatige Lesbijwoning) bekomen en overstappen naar een gewoon leerjaar. Voor deze leerling moet op deze dag van toekenning een zending van studiebewijs gemaakt worden. Het programma werd aangepast zodat je tijdens het schooljaar deze zending kan aanmaken en versturen.

 • Leerlingen - Inschrijvingsregister - Fiche Leerlingen

  Als een school een leerling weigert (uitschrijft) nadat deze is ingeschreven onder ontbindende voorwaarden (met verslag) komt de status van de leerling nu op Niet gerealiseerd in plaats van op Uitgeschreven. De status uitgeschreven gaf een verkeerd beeld en het was dan niet mogelijk om de mededeling niet-gerealiseerd af te drukken.

 • Leerlingen - Discimus - Rijksregisternummers ophalen

  Leerlingen die enkel een bisnummer hebben, werden niet opgehaald. Dit is aangepast.

Personeel

 • Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen

  Indien een klas verwijderd wordt die al toegewezen was aan een personeelslid, wordt deze klas nu ook weggehaald bij Mijn groepen individueel per instelling.

 • Personeel - Steekkaarten - in dienst in instelling

  Extra veld werd toegevoegd aan de grid: ps_id. Dit is het interne, unieke volgnummer van een personeelslid in de databank.

 • Personeel - Steekkaarten - Opdrachten

  CLIL - scholen werden toegevoegd. (Content and Language Integrated learning)

 • Personeel - Beleidsinformatie - Secundair onderwijs

  Extra kolom met rubricering van het vak werd toegevoegd.

  Extra kolom met uren van lijnen met vakken 898 en 899 (taak-en functiedifferentiatie).

  Extra formulier toegevoegd: Lijst opdrachten met gelijkgestelde vakken.

  Vak 685 (extra omkadering scholengemeenschap) wordt niet meer meegenomen in het gewone tabblad ATO1 of ATO2 en 4, maar op een apart tabblad vermeld. Dit zijn opdrachtlijnen die eigenlijk gemeld worden voor de scholengemeenschap en dus niet als dusdanig meetellen in de school (omdat de scholengemeenschap geen RL's kan sturen).

 • Personeel - Hulpschermen - Lijst niet volledige vervangen dienstonderbrekingen.

  Nieuw scherm werd voorzien dat een overzicht geeft van alle dienstonderbrekingen die niet gedurende de volledige periode vervangen werden. Enkel dienstonderbrekingen van minstens 12 kalenderdagen worden in aanmerking genomen en enkel de data worden nagekeken, niet de volumes.

 • Personeel - Lesverdeling - Lesverdeling Simulatie

  Bij opzoeken van een personeelslid die verschillende vakken geeft met dezelfde omschrijving, maar met verschillende code, werden deze uren samengeteld in de Statistieken per personeelslid. Dit is aangepast.

 • Personeel - Lesverdeling - Lesverdelingen - Overzicht details

  Nieuw scherm voor raadplegen lesverdeling.

  Mogelijkheid tot filteren op leerkracht en/of klas.

  Mogelijkheid tot aanmaken van een co-leerkracht-lijn door rechtermuisklik op de desbetreffende lijn. Hierdoor wordt een kopij gemaakt van de huidige lijn met verwijzing naar de co-opdracht.

  De Co-leraar functionaliteit is bedoeld om aan te geven dat deze leerkrachten samen voor de groep van leerlingen staan. Er is dan ook voor gezorgd dat je bepaalde kenmerken van de beide lijnen niet kan manipuleren in de co-lijn en dat ze automatisch aangepast zijn in de co-lijn als je de basislijn aanpast.

  Voor de lesgroep mag je deze uren maar eenmaal aanrekenen, maar ze komen wel degelijk uit het urenpakket, beide leerkrachten worden hier immers voor betaald.

  Dit heeft ook belang voor het uurrooster, deze lessen gaan in het lessenrooster (dit komt in een volgende update) sowieso moeten samenvallen omdat het over een les gaat die door meerdere leerkrachten tezamen wordt gegeven. Zo worden deze lessen ook herkend.

 • Personeel - Lesverdeling - Lesverdelingen - Overzicht details - Vervangingen

  Nieuw scherm om vervangingen in de lesverdeling op te nemen.

  Met deze vervangingen zal (in een volgende update) rekening gehouden worden in andere modules zoals het leerlingvolgsysteem, lessenrooster, agenda, rapporten en puntenboek, afwezigheden. Zo zal de vervanger automatisch de juiste leerlingen zien.

Rapporten

 • Rapporten - Toetsen - Beheren rapportperiodes

  Extra vinkje om aan te duiden of een periode mag gepubliceerd worden via de website van de ouders.

Facturatie

 • Facturatie - Extra - Import leveringen uit CSV bestand

  Nieuw scherm werd voorzien om toe te laten leveringen te importeren die uit een extern systeem komen via een CSV bestand:
  Je kan een detailboek selecteren van het type leveringen, zowel personeel als leerlingen.

  Het importbestand moet van het type .txt zijn met scheidingsteken puntkomma , = CSV formaat.
  Het bevat volgende kolommen:
  - ID-nummer; verplicht, van leerlingen of personeel, telkens hetzelfde type in een volledig bestand
  - Aantal : verplicht, positief of negatief, geen kommagetallen
  - Eenheidsprijs: verplicht veld (in eurocent zonder komma)
  - Bijkomende omschrijving: optioneel, indien ingevuld, wordt een levering met lijntype 7 aangemaakt, anders lijntype 6.
  - Het bestand moet ook een lijn bevatten met kolomtitels.
  Een importbestand kan er dus als volgt uitzien :

  ID-nummer;Aantal;Eenheidsprijs;Omschrijving
  100;5;300;Avondopvang
  101;3;300;Avondopvang
  102;7;300;Avondopvang
  Bij de verwerking heeft de eenheidsprijs in het bestand voorrang op de eventuele aanwezige eenheidsprijs in de artikelenlijst van de databank. Wisa verwerkt wat mogelijk is, wat mislukt is wordt in een fouten-bestand weggeschreven in dezelfde map als waaruit het bronbestand komt. Na verwerking krijg je ook een resultaat op het scherm (eventueel achterliggend tabblad met resultaat). Na verwerking wordt het origineel bestand van naam veranderd: verwerkt wordt achteraan toegevoegd .

DKO

 • DKO -Leerlingen - Overzicht ingeschreven leerlingen - Cursussen, tabblad Gevolgde opties

  Vinkjes webinschrijving en niet goedgekeurde webinschrijving worden getoond op het scherm.

 • DKO - Inspectie - Inspectieoverzicht collectief/Inspectieoverzicht individueel

  Nieuwe schermen met informatie over ingeschreven leerlingen, op maat van de inspectie.

VWO (Volwassenenonderwijs)

  BELANGRIJK: indien je de server in eigen beheer hebt, moet je na deze update eerst de nieuwe certificaten voor Davinci inlezen. Indien je ASP werkt, passen wij de certificaten en keys voor u aan.
  De eigenlijke certificaten dienen eenmalig per instelling aangepast te worden. Dit omdat er per instelling een ander certificaat is. Het is belangrijk dat bij het aanpasssen van de certificaten de scheduler AF staat en de map Davinci\Keys en - of KBI\Keys, LEEG is, UITGEZONDERD VORCA2012.crt.
  Na het vervangen van de certificaten kan de scheduler terug gestart worden.
  De lijst met nieuwe bestanden ontvang je via mail.

  Werkwijze indien je de server in eigen beheer hebt:

  - Vergeet vóór je de update 4.22.0 start, niet eerst de Davinci-scheduler te stoppen.

  - Voer zoals gewoonlijk de update uit op de server, start nadien de Wisa-service terug op.

  - De Davinci-scheduler start je NOG NIET.

  - Controleer of de map Davinci\Keys en - of KBI\Keys leeg is, UITGEZONDERD VORCA2012.crt

  - Start een Wisa-client op en ga naar Schoolstructuur - Instellingen - Fiche, tabblad Ministerie/Edison.

  - Klik op de knop Certificaten.

  - Ga naar tabblad Certificaten.

  - Klik op de knop Inlezen, en zoek het .crt bestand dat je via mail van Wisa hebt gekregen en opgeslagen hebt op je pc. Klik op Openen, en vervolgens op Bewaren. Indien je geen mail met dit bestand hebt ontvangen, neem dan contact op met de helpdesk (016/61 85 00).

  - Klik nogmaals op de knop Certificaten. Ga dit keer naar tabblad Private key.

  - Klik op de knop Inlezen, en zoek het .key bestand dat je via mail van Wisa hebt gekregen en opgeslagen hebt op je pc. Klik op Openen, en vervolgens op Bewaren.

  - Start de Davinci-scheduler.

 • Schoolstructuur - VWO - Studiebewijzen

  In de mogelijkheden bij het veld Gerangschikt werd Secundair onderwijs toegevoegd.

  Het is nu mogelijk om naast de opleiding, ook een opleidingsvariant aan te duiden.

 • Schoolstructuur - VWO - Afwezigheidscodes

  Nieuw vinkje om aan te duiden of de code gebruikt kan worden via Schoolware.

 • Schoolstructuur - VWO - KBI contactpersonen

  Nieuw scherm om KBI contactpersonen in te geven. Deze contactpersonen zijn nodig om testresultaten te kunnen aanmaken. In een latere fase zullen hier contactpersonen in komen die niet tot de instelling behoren: personen uit het huis van het Nederlands.

 • VWO - Ingeschreven Cursisten - Fiche

  Bij raadpleging van uniek persoon en het bijhorend opvullen van het rijksregisternummer in de fiche van de cursist, worden achterliggend ook de reeds gekoppelde KBI-records en aanmeldingen HvN aangepast. Tevens wordt nagekeken of er al een andere fiche gevonden wordt met het nieuwe insz-nummer. Dit kan duiden op een dubbele cursist.

 • VWO - Cursisten - In een klas

  Bijkomende afdruk voor afdruk van etiketten werd aan het scherm gekoppeld.

  Bijkomende optie werd toegevoegd om gestopte cursisten te tonen.

 • VWO - Ingeschreven Cursisten - Inschrijvingen

  Inschrijfmomenten worden getoond van alle instellingen waarop de gebruiker rechten heeft.

 • VWO - Ingeschreven Cursisten - Inschrijvingen - Betalingen

  Eventuele aanpassing van Datum ontvangen op werd niet bewaard. Er werd steeds de huidige datum genomen. Dit is opgelost.

 • VWO - Ingeschreven Cursisten - Inschrijvingen - Te betalen

  Extra vinkje Niet ontvangen bij materialen.

 • VWO - Ingeschreven Cursisten - Loopbanen

  Tabblad Davinci: in de dropdown van verblijfsdocumenten worden enkel deze getoond die geldig zijn op de inschrijfdatum of op de startdatum van de cursus.

 • VWO - Ingeschreven Cursisten - Loopbanen - Participaties

  Naam van de cursist wordt bovenaan in het scherm getoond.

 • VWO - Ingeschreven Cursisten - Gevolgde opleidingen - Structuurschema's

  Bij het scrollen of aanklikken werd het scherm zwart en waren geen kleuren meer zichtbaar. Dit is opgelost.

 • VWO - Ingeschreven Cursisten - KBI uitwisseling

  Mogelijkheid werd voorzien om een heroriënteringsdocument te koppelen aan de cursist. Indien een heroriënteringsdocument gekoppeld is, wordt dit mee verstuurd naar KBI.

  Testresultaten kunnen nu ook ingegeven en gewijzigd worden. Deze worden ook naar KBI verstuurd.

 • VWO - Cursisten - Goedkeuren inschrijvingen

  Cursisten die ingeschreven werden via web of via de client, en die niet meteen naar het departement verstuurd mochten worden (niet melden), kan je via dit scherm alsnog opvragen en Goedkeuren (Melden).

 • VWO - Hulpschermen - Inschrijfwizard

  Indien je in de fiche van een cursist staat, en je startte van hieruit de inschrijfwizard op, dan kon je de identiteitskaart van een andere cursist inlezen en hiermee verder gaan. Hierdoor kon in sommige gevallen een bestaande fiche van een cursist overschreven worden. Dit is opgelost, er gebeurt nu een extra controle.

  Extra vinkje werd voorzien : Materiaal nog niet ontvangen.

 • VWO - Hulpschermen - Resultaten - Ingeven punten

  Wanneer je ENKEL punten ingaf/wijzigde voor de laatste cursist in het overzicht, en je klikte op verwerken ZONDER van record te veranderen, dan werden de gegevens niet bewaard. Dit is opgelost.

  Extra kolom met omschrijving van de module werd toegevoegd.

 • VWO - Hulpschermen - Studiebewijzen - Studiebewijzen toekennen

  Afdrukken van de toegekende studiebewijzen lukte niet altijd indien je in het scherm een sortering had aangepast. Dit is opgelost.

  Zomercursussen (01/07-31/08) werden niet getoond in het opzoekscherm. Dit is opgelost.

 • VWO - Davinci - Synchronisatie

  Extra filtermogelijkheid op vestigingsplaats werd voorzien.


 

Updates

Download de meest recente versie van de Wisa Client en de Wisa Server...

Wijzigingen

Een gedetailleerde inhoud van de huidige en vorige updates...

Actuele info

Informatie die op dit ogenblik voor jou interessant kan zijn...